1061-IPTPB1.4511.9.2016.2.DJD | Interpretacja indywidualna

1.Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność wchodzi w zakres działalności z działów specjalnych produkcji rolnej?
2.Czy Wnioskodawca objęty będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
1061-IPTPB1.4511.9.2016.2.DJDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność rolnicza
 3. hodowla
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 8 stycznia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania za przychody z działalności rolniczej przychodów uzyskiwanych z hodowli krewetek akwariowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.9.2016.1.DJD, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 stycznia 2016 r. (data doręczenia 29 stycznia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 2 lutego 2016 r. (data wpływu 8 lutego 2016 r.), nadanym za pośrednictwem Poczty ...w dniu 3 lutego 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne, w skład którego m.in. wchodzi budynek gospodarczy. W przedmiotowym budynku gospodarczym Wnioskodawca planuje rozpoczęcie prowadzenia działalności polegającej na hodowli krewetek akwariowych. Proces hodowli polegać będzie na zakupie krewetek akwariowych od innych hodowców. Po osiągnięciu wieku rozrodczego przez krewetki (okres dojrzewania krewetek wynosi powyżej dwóch miesięcy) dojdzie do ich samoistnego rozmnażania. Następnie po osiągnięciu odpowiednio dużej puli hodowlanej zwierzęta będą sprzedawana do indywidualnych odbiorców oraz do innych hodowli.

Proces hodowlany odbywać będzie się na terenie budynku gospodarczego należącego do Wnioskodawcy. Proces ten odbywać będzie się w akwariach umieszczonych w ww. budynku gospodarczym (który wchodzi w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy), których łączna objętość przekraczać będzie 700 litrów.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi 4,8908 ha fizycznych (5,1781 ha przeliczeniowych). Oprócz przychodów z gospodarstwa rolnego Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), natomiast planowaną działalność hodowlaną będzie prowadził na terenie gospodarstwa rolnego. Cały proces hodowlany odbywać się będzie w akwariach o łącznej objętości 56 tysięcy litrów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność wchodzi w zakres tzw. działalności z działów specjalnych produkcji rolnej...
 2. Czy Wnioskodawca objęty będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, ocena obowiązujących przepisów prawa prowadzi do konstatacji, że w wypadku wystąpienia zdarzenia przyszłego nie będzie On zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, a działalność planowana przez Wnioskodawcę nie stanowi działalności objętej działami specjalnymi produkcji rolnej.

Wnioskodawca wskazuje, że w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.), przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: (...) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt (...) – licząc od dnia nabycia.

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w Załączniku Nr 2 do ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 27 października 2015 r., poz. 1717). Załącznikiem tym jest „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”. W ww. załączniku jako dział specjalny produkcji rolnej wskazano hodowlę i chów zwierząt poza gospodarstwem rolnym: (...) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi.

W ocenie Wnioskodawcy ww. przepisy implikują tezę, że planowana przez Wnioskodawcę działalność:

 • stanowi działalność rolniczą w rozumieniu normy art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • nie wchodzi w zakres działów specjalnych produkcji rolnej, albowiem hodowla prowadzona będzie na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego przez Wnioskodawcę; niezależnie jednak od powyższego ww. rozporządzenie nie wskazuje jako dział specjalny produkcji rolnej hodowli krewetek ozdobnych (obejmuje on tylko hodowlę ryb akwariowych),
 • nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 • miesiąc – w przypadku roślin,
 • 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 • 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 • 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej nie stanowią przychodów z tej działalności.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „załącznikiem nr 2”.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2016 r. zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1717). Załącznik ten zawiera Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

W związku z powyższym, stwierdzić należy, że hodowla krewetek akwariowych nie została wymieniona w ww. Tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 4,89 hektarów. W budynku gospodarczym wchodzącym w skład gospodarstwa rolnego Wnioskodawca zamierza prowadzić hodowlę krewetek akwariowych. Zbiorniki hodowlane ulokowane będą w akwariach, których planowana łączna objętość wynosić będzie 56 000 dm3. Wnioskodawca będzie kupował krewetki od innych hodowców. Po osiągnięciu przez krewetki okresu dojrzewania, który wynosi powyżej dwóch miesięcy, dojdzie do ich samoistnego rozmnażana. Następnie po osiągnięciu odpowiednio dużej puli hodowlanej krewetek akwariowych Wnioskodawca zamierza sprzedawać ww. krewetki do indywidualnych odbiorców oraz do innych hodowli.

Mając na uwadze powyższe przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży krewetek akwariowych pochodzących z własnej hodowli, nieprzerobionych sposobem przemysłowym - są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, jako przychody z działalności rolniczej. W związku z tym hodowla krewetek nie będzie stanowić działów specjalnych produkcji rolnej, a tym samym Wnioskodawca nie będzie objęty obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tut. Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności zawartych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalenie, czy przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, a na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.