IBPBI/2/423-710/11/CzP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód ze sprzedaży pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej, nie będącej odpadem oraz ze sprzedaży pozyskanego z porządkowania terenów przyległych do stawów drewna i gałęzi będzie przychodem z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2011r. (data wpływu do tut. BKIP 15 czerwca 2011r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychody ze sprzedaży:

  • pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej oraz
  • pozyskanego drewna i gałęzi z porządkowania terenów przyległych do stawów

stanowią przychód z działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2011r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia czy przychody ze sprzedaży:

  • pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej oraz
  • pozyskanego drewna i gałęzi z porządkowania terenów przyległych do stawów
  • stanowią przychód z działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.
W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (spółka z o. o. – dalej „Spółka”) dzierżawić będzie od osoby fizycznej stawy rybne hodowlane wraz z urządzeniami tych stawów i terenami przyległymi celem prowadzenia działalności rolniczej, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Stawy te wymagać będą prac remontowych i konserwacyjnych polegających na ich odmuleniu i wzmocnieniu skarp. Na wykonanie tych prac uzyskano zgodę odpowiednich organów, tj. starosty, a także ochrony środowiska, itp. W toku wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych Spółka, dokonując odmulenia pozyska nadwyżkę gruntu, tj. mułu itp. Pozyskana nadwyżka gruntu (muł) nie jest odpadem w rozumieniu przepisów dotyczących gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

W związku z powyższym, pozyskana z odmulania nadwyżka gruntu może być przeznaczona do dalszego wykorzystania. Stawy te, jak również przylegle tereny, są porośnięte młodymi drzewami samosiejkami, które zostaną usunięte w ramach porządkowania terenu, na co uzyskano zgodę właściwych organów. Z uwagi na fakt, że Spółka nie będzie miała możliwości wykorzystania tak nadwyżki pozyskanej z odmulania masy ziemnej, jak również usuniętych z terenów przyległych do stawów samosiejek, zgodnie z decyzją starosty powiatowego zobowiązana jest do zagospodarowania tak pozyskanej masy ziemnej, jak również samosiejek. Z tych względów Spółka zamierza dokonać sprzedaży pozyskanej z odmulenia stawów masy ziemnej, jak również sprzedaży na opał drewna i gałęzi pozyskanych z usuniętych zadrzewień i zakrzewień w ramach porządkowania terenu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej, nie będącej odpadem oraz ze sprzedaży pozyskanego z porządkowania terenów przyległych do stawów drewna i gałęzi będzie przychodem z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, przychód ze sprzedaży nadwyżki gruntu pozyskanego z odmulenia stawów rybnych hodowlanych (nie będącego odpadem) oraz przychód ze sprzedaży pozyskanego z porządkowania terenów przyległych do stawów drewna i gałęzi będzie przychodem z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. Nr 74, poz. 397 ze zm. – zwanej dalej „updop”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 2 updop, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że do przychodów z działalności rolniczej zalicza się, co do zasady, przychody pochodzące z działalności a nie „związane” z działalnością wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 1 updop.

Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż przychody z działalności rolniczej nie podlegają updop niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też dzierżawionych od innych podmiotów. Jest to produkcja wykonywana na gruntach znajdujących się we władaniu podatnika i jest prowadzona przez niego w sposób bezpośredni.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Spółka dzierżawić będzie stawy rybne hodowlane wraz z urządzeniami tych stawów i terenami przyległymi celem prowadzenia działalności rolniczej. Dokonując odmulenia oraz porządkowania terenu pozyska nadwyżkę gruntu, tj. mułu i młode drzewka tzw. samosiejki. Spółka, ze względu na brak możliwości zagospodarowania, zamierza dokonać sprzedaży pozyskanej masy ziemnej z odmulenia stawów, jak również sprzedaży na opał drewna i gałęzi pozyskanych z usuniętych zadrzewień i zakrzewień w ramach porządkowania terenu.

W opisanej sytuacji Spółka uzyska zatem przychód ze sprzedaży rzeczy nie pochodzących z działalności, o której mowa w art. 2 ust. 2 updop, bowiem w przepisie tym stanowi się m.in. o wytwarzaniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnej hodowli lub chowu. Powyższe wskazuje więc, że uzyskane przychody z tytułu sprzedaży masy ziemnej (mułu) oraz drzew i gałęzi, jako wykraczające poza zakres przedmiotowy definicji działalności rolniczej zawartej w art. 2 ust. 2 updop, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.