Hodowla ryb | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla ryb. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
21
paź

Istota:

Czy przychód ze sprzedaży pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej, nie będącej odpadem oraz ze sprzedaży pozyskanego z porządkowania terenów przyległych do stawów drewna i gałęzi będzie przychodem z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że do przychodów z działalności rolniczej zalicza się, co do zasady, przychody pochodzące z działalności a nie „związane” z działalnością wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż przychody z działalności rolniczej nie podlegają updop niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też dzierżawionych od innych podmiotów.

2011
1
paź

Istota:

Czy i ewentualnie w jakiej wysokości powinien Wnioskodawca płacić podatek dochodowy?

Fragment:

Działalność prowadzona jest w zakresie chowu i hodowli ryb. Nie wymaga ona rejestracji w urzędzie miejskim. Działalność prowadzona jest jednoosobowo, na małą skalę. Na potrzeby prowadzonej działalności dzierżawi Pan staw rybny, oddział 364c o powierzchni 0,48 ha na terenie lasów państwowych. W 2005 r. prowadzona przez Pana działalność została sklasyfikowana pod symbolem 0502 Z - chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, po zmianach według PKD 0322 Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych. Działalność Pana polega na: inkubacji zapłodnionej ikry troci trwającej około 6 miesięcy zakupionej od Polskiego Związku Wędkarskiego i sprzedaży wylęgu do PZW z przeznaczeniem do zarybiania wód otwartych, inkubacji pstrąga potokowego pozyskanego z własnych tarlaków i sprzedaż narybku z przeznaczeniem do zarybiania, hodowli narybku karpia. Z tytułu prowadzonej działalności: co miesiąc składa Pan deklarację VAT-7, płaci podatek w wysokości 3%, prowadzi: ewidencję przychodów, rejestr nabycia VAT, rejestr sprzedaży VAT, składa zeznanie roczne PIT-28. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy i ewentualnie w jakiej wysokości powinien Pan płacić podatek dochodowy...

2011
1
sie

Istota:

Czy z chwilą rozpoczęcia przez wnioskodawcę sprzedaży ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli będzie miał zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyniąc sprzedaż ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli wolną od podatku dochodowego?

Fragment:

(...) hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

2011
1
sie

Istota:

Czy sprzedaż ryb świeżych z własnego chowu (poza gospodarstwem rolnym) może stanowić przychód z działalności gospodarczej?

Fragment:

Jednocześnie wskazać należy, że w zależności od okoliczności w jakich prowadzona będzie hodowla ryb, przychody z tego tytułu mogą być kwalifikowane albo do działalności rolniczej albo do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli produktem hodowli ryb są: ryby żywe, świeże, schłodzone, patroszone z głowami, patroszone bez głów oraz kawałki tych ryb, to należy uznać, iż hodowla i sprzedaż takich produktów stanowić będzie działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, z której przychody wyłączone są od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Albowiem czynności dotyczące wstępnej obróbki w produkcji zwierzęcej, takie jak ubój czy patroszenie, mieszczą się w zakresie pojęcia działalności rolniczej (o ile dotyczą one produktów z własnej hodowli), a zabiegi takie są zazwyczaj nierozłączne przy tego typu działalności. Działalnością rolniczą nie jest natomiast działalność polegająca na przetwórstwie roślin i zwierząt pochodzących z własnych upraw i hodowli, w tym również z hodowli ryb, a także działalność handlowa polegająca na kupnie zwierząt, roślin czy też ryb w celu ich dalszej odsprzedaży. Zatem, jeżeli ryby sprzedawane będą po ich przetworzeniu sposobem przemysłowym, to przychody ze sprzedaży takich ryb należy zakwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
cze

Istota:

1. Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest „zezwolenie na połów ryb" stanowi przychód z działalności rolniczej?
2. Czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hodowli ryb, wykorzystując do tego obwody rybackie. Ponadto Wnioskodawca użytkując obwody rybackie, prowadzi w nich gospodarkę rybacką poprzez zarybianie tych obwodów oraz pobieranie z nich pożytków w postaci ryb. Spółka wskazała także, iż sprzedaż hodowanych ryb odbywa się m.in. poprzez zawarcie umowy z kupującym o nabycie określonej ryczałtowo liczby ryb (kupujący ma określoną, ograniczoną limitami liczbę, gatunek i wielkość ryb jaką może on w ramach zawartej umowy kupić), po samodzielnym ich odłowieniu (pozyskiwanie następuje przy pomocy wędki lub kuszy, czyli własnych środków wędkarza - kupującego). W związku z powyższym, skoro zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy hodowla ryb stanowi działalność rolniczą, należy podzielić stanowisko Spółki na tle przedstawionego przez nią stanu faktycznego, iż przychody pochodzące ze sprzedaży ryb z własnej hodowli, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli, jeżeli okres ich przetrzymywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, w związku z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, a zatem dochód stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

2011
1
maj

Istota:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest rolnikiem i od Agencji Nieruchomości Rolnych dzierżawi staw, w którym hoduje ryby.
W związku z powyższym czy sprzedaż powyższych ryb podlega zarejestrowaniu oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Zdaniem podatnika tego typu sprzedaż jest sprzedażą produktu rolnego przez rolnika i nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Fragment:

Działem specjalnym produkcji rolnej nie jest hodowla ryb, bowiem tabela, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowli nie wymienia. Oznacza to, że hodowla ryb jest działalnością rolniczą i dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy produktem działalności sklasyfikowanej w PKD jako hodowla ryb są: materiał zarybieniowy, ryby schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki, wytworzone z własnej produkcji? Tym samym czy przychody uzyskane ze sprzedaży powyższych produktów są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.) prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie hodowli ryb została sklasyfikowana w sekcji B o nazwie „Rybactwo”, dziale 05 „Rybactwo, wyłączając działalność usługową”, podklasie 05.02 „Chów i Hodowla Ryb oraz Pozostałych Organizmów Wodnych”. Ponadto Wnioskodawca, powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 ze zm.) stwierdza, iż produkty rybactwa, a w szczególności dotyczące prowadzonej przez Spółkę hodowli, sklasyfikowano w sekcji B, dział 05 tego rozporządzenia, tj. „Ryby i Pozostałe Produkty Rybactwa” Zdaniem Spółki pojęcie to obejmuje miedzy innymi ryby żywe lub schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki oraz materiał zarybieniowy. W związku z powyższym, Zdaniem Spółki ww. produkty pochodzące z hodowli ryb oraz przychody uzyskane z ich sprzedaży są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dochody z hodowli ryb (sumy afrykańskie) winny być zliczone do dochodów z działów specjalnych producji rolnej i odlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Działem specjalnym produkcji rolnej nie jest hodowla ryb, bowiem załącznik, o którym mowa powyżej, w rodzaju upraw i hodowli nie wymienia tego rodzaju hodowli. W związku z tym, że hodowla ryb jest zdefiniowana jako działalność rolnicza, w art. 2 ust. 2 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast działalność, w której okresy przetrzymywania zakupionych ryb, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą mniej niż 2 miesiące będzie stanowiła działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe nie jest słuszne stanowisko zawarte we wniosku, że dochody Spółki z hodowli ryb powinny być zaliczone do działów specjalnych produkcji rolnej i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).

2011
1
kwi

Istota:

Miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

Fragment:

Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006r., znak: PP/443-56/06, stanowiące interpretację co do zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczących miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych uznając, że zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego w zakresie w jakim stwierdza, że w sprawie miejsca opodatkowania usług będzie miała zastosowanie zasada ogólna określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowa i rażąco narusza prawo. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 12.06.2006r., pełnomocnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pani, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje na rzecz kontrahenta szwedzkiego usługi pomocnicze związane z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych. Od przedmiotowych usług wykonywanych wyłącznie na terenie Szwecji, podatniczka odprowadza w Polsce 3% VAT. Zdaniem strony, w sytuacji, gdy obie strony (usługodawca i usługobiorca), posiadają unijne numery NIP, obowiązek podatkowy ciąży na kontrahencie szwedzkim.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczyło miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

Fragment:

Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006r., znak: PP/443-57/06, stanowiące interpretację co do zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczących miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych uznając, że zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego w zakresie w jakim stwierdza, że w sprawie miejsca opodatkowania usług będzie miała zastosowanie zasada ogólna określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowa i rażąco narusza prawo. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 12.06.2006r., pełnomocnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje na rzecz kontrahenta szwedzkiego usługi pomocnicze związane z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych. Od przedmiotowych usług wykonywanych wyłącznie na terenie Szwecji, podatnik odprowadza w Polsce 3% VAT. Zdaniem strony, w sytuacji, gdy obie strony (usługodawca i usługobiorca), posiadają unijne numery NIP, obowiązek podatkowy ciąży na kontrahencie szwedzkim.