Hodowla ryb | Interpretacje podatkowe

Hodowla ryb | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla ryb. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód ze sprzedaży pozyskanej z odmulenia stawów rybnych hodowlanych masy ziemnej, nie będącej odpadem oraz ze sprzedaży pozyskanego z porządkowania terenów przyległych do stawów drewna i gałęzi będzie przychodem z działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
(...) hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że do przychodów z działalności rolniczej zalicza się, co do zasady, przychody pochodzące z działalności a nie „związane” z działalnością wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 1 updop. Jednocześnie wskazać w tym miejscu należy, iż przychody z działalności rolniczej nie podlegają updop niezależnie od tego, czy działalność prowadzona jest na gruntach własnych, czy też dzierżawionych od innych podmiotów.
2012
21
paź

Istota:
Czy i ewentualnie w jakiej wysokości powinien Wnioskodawca płacić podatek dochodowy?
Fragment:
Działalność prowadzona jest w zakresie chowu i hodowli ryb. Nie wymaga ona rejestracji w urzędzie miejskim. Działalność prowadzona jest jednoosobowo, na małą skalę. Na potrzeby prowadzonej działalności dzierżawi Pan staw rybny, oddział 364c o powierzchni 0,48 ha na terenie lasów państwowych. W 2005 r. prowadzona przez Pana działalność została sklasyfikowana pod symbolem 0502 Z - chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, po zmianach według PKD 0322 Z – chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych. Działalność Pana polega na: inkubacji zapłodnionej ikry troci trwającej około 6 miesięcy zakupionej od Polskiego Związku Wędkarskiego i sprzedaży wylęgu do PZW z przeznaczeniem do zarybiania wód otwartych, inkubacji pstrąga potokowego pozyskanego z własnych tarlaków i sprzedaż narybku z przeznaczeniem do zarybiania, hodowli narybku karpia. Z tytułu prowadzonej działalności: co miesiąc składa Pan deklarację VAT-7, płaci podatek w wysokości 3%, prowadzi: ewidencję przychodów, rejestr nabycia VAT, rejestr sprzedaży VAT, składa zeznanie roczne PIT-28. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy i ewentualnie w jakiej wysokości powinien Pan płacić podatek dochodowy...
2011
1
paź

Istota:
Czy z chwilą rozpoczęcia przez wnioskodawcę sprzedaży ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli będzie miał zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyniąc sprzedaż ryb patroszonych pochodzących z własnej hodowli wolną od podatku dochodowego?
Fragment:
(...) hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.
2011
1
sie

Istota:
Czy sprzedaż ryb świeżych z własnego chowu (poza gospodarstwem rolnym) może stanowić przychód z działalności gospodarczej?
Fragment:
Jednocześnie wskazać należy, że w zależności od okoliczności w jakich prowadzona będzie hodowla ryb, przychody z tego tytułu mogą być kwalifikowane albo do działalności rolniczej albo do pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli produktem hodowli ryb są: ryby żywe, świeże, schłodzone, patroszone z głowami, patroszone bez głów oraz kawałki tych ryb, to należy uznać, iż hodowla i sprzedaż takich produktów stanowić będzie działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 powołanej ustawy, z której przychody wyłączone są od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Albowiem czynności dotyczące wstępnej obróbki w produkcji zwierzęcej, takie jak ubój czy patroszenie, mieszczą się w zakresie pojęcia działalności rolniczej (o ile dotyczą one produktów z własnej hodowli), a zabiegi takie są zazwyczaj nierozłączne przy tego typu działalności. Działalnością rolniczą nie jest natomiast działalność polegająca na przetwórstwie roślin i zwierząt pochodzących z własnych upraw i hodowli, w tym również z hodowli ryb, a także działalność handlowa polegająca na kupnie zwierząt, roślin czy też ryb w celu ich dalszej odsprzedaży. Zatem, jeżeli ryby sprzedawane będą po ich przetworzeniu sposobem przemysłowym, to przychody ze sprzedaży takich ryb należy zakwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej.
2011
1
sie

Istota:
1. Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest „zezwolenie na połów ryb" stanowi przychód z działalności rolniczej?
2. Czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika zatem, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na hodowli ryb, wykorzystując do tego obwody rybackie. Ponadto Wnioskodawca użytkując obwody rybackie, prowadzi w nich gospodarkę rybacką poprzez zarybianie tych obwodów oraz pobieranie z nich pożytków w postaci ryb. Spółka wskazała także, iż sprzedaż hodowanych ryb odbywa się m.in. poprzez zawarcie umowy z kupującym o nabycie określonej ryczałtowo liczby ryb (kupujący ma określoną, ograniczoną limitami liczbę, gatunek i wielkość ryb jaką może on w ramach zawartej umowy kupić), po samodzielnym ich odłowieniu (pozyskiwanie następuje przy pomocy wędki lub kuszy, czyli własnych środków wędkarza - kupującego). W związku z powyższym, skoro zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy hodowla ryb stanowi działalność rolniczą, należy podzielić stanowisko Spółki na tle przedstawionego przez nią stanu faktycznego, iż przychody pochodzące ze sprzedaży ryb z własnej hodowli, w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że w przypadku wcześniejszego zakupu ryb w celu hodowli, jeżeli okres ich przetrzymywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, w związku z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, a zatem dochód stosownie do art. 7 ust. 1 tej ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2011
1
cze

Istota:
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest rolnikiem i od Agencji Nieruchomości Rolnych dzierżawi staw, w którym hoduje ryby.
W związku z powyższym czy sprzedaż powyższych ryb podlega zarejestrowaniu oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Zdaniem podatnika tego typu sprzedaż jest sprzedażą produktu rolnego przez rolnika i nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej.
Fragment:
Działem specjalnym produkcji rolnej nie jest hodowla ryb, bowiem tabela, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowli nie wymienia. Oznacza to, że hodowla ryb jest działalnością rolniczą i dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2011
1
maj

Istota:
Czy produktem działalności sklasyfikowanej w PKD jako hodowla ryb są: materiał zarybieniowy, ryby schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki, wytworzone z własnej produkcji? Tym samym czy przychody uzyskane ze sprzedaży powyższych produktów są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonymi z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
U. z 2004 r., Nr 33, poz. 289 ze zm.) prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie hodowli ryb została sklasyfikowana w sekcji B o nazwie „Rybactwo”, dziale 05 „Rybactwo, wyłączając działalność usługową”, podklasie 05.02 „Chów i Hodowla Ryb oraz Pozostałych Organizmów Wodnych”. Ponadto Wnioskodawca, powołując się na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 844 ze zm.) stwierdza, iż produkty rybactwa, a w szczególności dotyczące prowadzonej przez Spółkę hodowli, sklasyfikowano w sekcji B, dział 05 tego rozporządzenia, tj. „Ryby i Pozostałe Produkty Rybactwa” Zdaniem Spółki pojęcie to obejmuje miedzy innymi ryby żywe lub schłodzone, ryby patroszone z głowami, ryby patroszone bez głów, ryby świeże lub schłodzone – kawałki oraz materiał zarybieniowy. W związku z powyższym, Zdaniem Spółki ww. produkty pochodzące z hodowli ryb oraz przychody uzyskane z ich sprzedaży są przychodami z działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dochody z hodowli ryb (sumy afrykańskie) winny być zliczone do dochodów z działów specjalnych producji rolnej i odlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Działem specjalnym produkcji rolnej nie jest hodowla ryb, bowiem załącznik, o którym mowa powyżej, w rodzaju upraw i hodowli nie wymienia tego rodzaju hodowli. W związku z tym, że hodowla ryb jest zdefiniowana jako działalność rolnicza, w art. 2 ust. 2 ustawy nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Natomiast działalność, w której okresy przetrzymywania zakupionych ryb, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą mniej niż 2 miesiące będzie stanowiła działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na powyższe nie jest słuszne stanowisko zawarte we wniosku, że dochody Spółki z hodowli ryb powinny być zaliczone do działów specjalnych produkcji rolnej i podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących. Nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia (art. 236 Ordynacji podatkowej).
2011
1
kwi

Istota:
Miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych
Fragment:
Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006r., znak: PP/443-56/06, stanowiące interpretację co do zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczących miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych uznając, że zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego w zakresie w jakim stwierdza, że w sprawie miejsca opodatkowania usług będzie miała zastosowanie zasada ogólna określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowa i rażąco narusza prawo. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 12.06.2006r., pełnomocnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pani, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje na rzecz kontrahenta szwedzkiego usługi pomocnicze związane z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych. Od przedmiotowych usług wykonywanych wyłącznie na terenie Szwecji, podatniczka odprowadza w Polsce 3% VAT. Zdaniem strony, w sytuacji, gdy obie strony (usługodawca i usługobiorca), posiadają unijne numery NIP, obowiązek podatkowy ciąży na kontrahencie szwedzkim.
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczyło miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych
Fragment:
Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 30.06.2006r., znak: PP/443-57/06, stanowiące interpretację co do zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, dotyczących miejsca opodatkowania świadczonych usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych uznając, że zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego w zakresie w jakim stwierdza, że w sprawie miejsca opodatkowania usług będzie miała zastosowanie zasada ogólna określona w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, jest nieprawidłowa i rażąco narusza prawo. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 18.04.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 12.06.2006r., pełnomocnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonuje na rzecz kontrahenta szwedzkiego usługi pomocnicze związane z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych. Od przedmiotowych usług wykonywanych wyłącznie na terenie Szwecji, podatnik odprowadza w Polsce 3% VAT. Zdaniem strony, w sytuacji, gdy obie strony (usługodawca i usługobiorca), posiadają unijne numery NIP, obowiązek podatkowy ciąży na kontrahencie szwedzkim.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Hodowla ryb
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.