1438/443/218-85/2007/PG | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie dotyczy kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych w przypadku rozpoczęcia dzialalności usługowej rolniczej polegającej na hodowli koni.

1438/443/218-85/2007/PG

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność rolnicza
  2. hodowla koni
  3. rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
  4. rozliczanie podatku od towarów i usług
  5. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Rejestracja -> Zgłoszenie rejestracyjne

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia:

uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu przedstawionego we wniosku z dnia 31.05.2007 r. wynika, iż Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy usługi rolnicze polegające na usługowej hodowli koni. W bieżącym roku Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne, na którym zamierza prowadzić działalność rolniczą. Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności rolniczej nie chce korzystać z przysługującego mu zwolnienia od podatku od towarów i usług ani rozliczać się na zasadach rolnika zryczałtowanego, natomiast chciałby stosować zasady ogólne.

Strona zwraca się z pytaniem czy ma prawo do rozliczania się w podatku od towarów i usług z tytułu działalności rolniczej prowadzonej na zasadach ogólnych?

Zdaniem Podatnika ma on prawo od początku podjęcia działalności rolniczej do rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych z tytułu prowadzenia tej działalności.

Zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) jeżeli podmioty, o których mowa w ust. 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1, a przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni – do aktualizacji tego zgłoszenia, w terminach:

<
  • przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust.1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 3 w/w ustawy rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem:

<
  1. dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20 000,00 zł oraz
  2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz
  3. prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt. 3 jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

Podsumowując należy stwierdzić, iż Wnioskodawca po spełnieniu wymogów zawartych w art. 43 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, jeżeli zrezygnuje ze zwolnienia przysługującego mu z racji statusu rolnika ryczałtowego oraz dokona aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego (VAT-R) będzie mógł wybrać ogólne zasady rozliczenia w podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.