Hodowla koni | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla koni. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych w przypadku rozpoczęcia dzialalności usługowej rolniczej polegającej na hodowli koni.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii rozliczania podatku od towarów i usług na zasadach ogólnych, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku z dnia 31.05.2007 r. wynika, iż Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy usługi rolnicze polegające na usługowej hodowli koni. W bieżącym roku Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne, na którym zamierza prowadzić działalność rolniczą. Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności rolniczej nie chce korzystać z przysługującego mu zwolnienia od podatku od towarów i usług ani rozliczać się na zasadach rolnika (...)

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy kwestii dokonywania odliczeń podatku VAT od zakupów na rzecz działalności rolniczej bez dodatkowych zgłoszeń do urzędu skarbowego.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dokonywania odliczeń podatku VAT od zakupów na rzecz działalności rolniczej bez dodatkowych zgłoszeń do urzędu skarbowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów postanawia: uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Ze stanu przedstawionego we wniosku z dnia 31.05.2007 r. wynika, iż Strona jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy usługi rolnicze polegające na usługowej hodowli koni. W bieżącym roku Wnioskodawca nabył gospodarstwo rolne, na którym zamierza prowadzić działalność rolniczą. Wnioskodawca z tytułu prowadzenia działalności rolniczej chce zrezygnować ze zwolnienia od podatku VAT i rozliczać (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy hodowla koni w gospodarstwie rolnym stanowi działy specjalne produkcji rolnej?
Czy uruchomienie szkółki jeździeckiej świadczyć będzie o wykonywaniu działalności gospodarczej i zobowiązywać do opłacania podatku dochodowego na ogólnych zasadach?

Fragment:

(...) do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in.: fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników i prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Jeżeli zatem hodowla koni odbywa się w gospodarstwie rolnym to dochody uzyskane z tej hodowli, nie stanowiące dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Prowadzenie szkółki jeździeckiej oraz organizowanie przejażdżek konnych dla turystów i wczasowiczów w celach rekreacyjnych stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. pozarolniczą działalność (...)

2011
1
sty

Istota:

1. Spółka prowadzi hodowlę koni (szczególny rodzaj działalności rolniczej), na którą składa się szereg czynności.
Które z wymienionych niżej czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:
a. otrzymane nagrody z tytułu zajęcia odpowiedniej lokaty w chempionatach,
b. honorowe nagrody rzeczowe zdobywane na TWK Służewiec w Warszawie, Sopocie,
Partynicach takie jak : Puchar Prezydenta lub inne o podobnym charakterze przyznawane indywidualnie właścicielowi konia, trenerowi, dżokejowi i stajennemu,
c.nagrody pieniężne przyznane na wystawach zwierząt hodowlanych np. POLAGRA lub podobne, dotyczy to również bydła,
d. młode konie zanim zostaną włączone do hodowli muszą przejść próby oceny wartości użytkowej zwierząt przez wyspecjalizowanych trenerów prowadzących swoją działalność przy Torach Wyścigów Konnych. Właściciele koni otrzymują z tego tytułu zapłatę według regulaminu określonego przez TWK umownie nazwane wygranymi. Wysokość tej zapłaty związana jest z zajętą lokatą przez konkretnego konia pomniejszaną o opłatę za udział w konkretnej gonitwie na rzecz TWK.
2. Wyciąg ze świadectwa homologacji określa dopuszczalną ładowność samochodu z kratką 510 kg i 4 osoby. Wyliczając dopuszczalną ładowność samochodu z kratką według wzoru określonego w ustawie o podatku od towarów i usług tj. 357 kg + 4 osoby x 68 kg /357-272 =629. Do której wartości wynikającej ze świadectwa homologacji należy odnieść wyliczenie 629 kg ?. Zdaniem Stadniny wyciąg ze świadectwa homologacji określa dopuszczalną ładowność 782 kg wyliczoną jako 510 kg + (4x68kg) 272 kg.
Stadnina jest właścicielem samochodu marki Lublin (rok produkcji 1998), nie posiadającego świadectwa homologacji, którego dopuszczalna ładowność według dowodu rejestracyjnego wynosi 400 kg i 6 osób. Według naszego wyliczenia dopuszczalna ładowność wynosi 400 kg + 6 x 68kg = 808. W związku z tym, mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupionego paliwa, części zamiennych czy usług remontowych związanych z tymi pojazdami.

Fragment:

(...) W art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług określono, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega co do zasady odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i ich części oraz grunty, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Natomiast świadczeniem usług jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy ( art. 8 ust. 1 ustawy), w tym również: 1.przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej, 2.zobowiązanie do powstrzymania sie od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji, (...)