USIB/415/11/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Na działce rolnej o powierzchni 34 arów jest prowadzona działalność polegająca na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane myszy i szczury nie są zwierzętami laboratoryjnymi. Którą z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej ?

USIB/415/11/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. hodowla (chów) zwierząt
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 04.09.2006 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego uznaje za prawidłowestanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

W dniu 04.09.2006 r. (uzupełniono w dniu 18.09.2006 r.) wpłynął do tut. Urzędu Pana wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przestawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że na działce rolnej o powierzchni 34 arów prowadzi Pan działalność polegającą na hodowli zwierząt: królików, szynszyli, świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych. Hodowane przez Pana myszy i szczury nie są hodowane jako zwierzęta laboratoryjne. Natomiast wielkość prowadzonej hodowli szynszyli to 10 samic stada podstawowego, a królików - 150 samic stada podstawowego. Działalność Pana polega na rozmnażaniu i chowie wymienionych we wniosku zwierząt.

W złożonym wniosku pyta Pan, którą z wymienionych hodowli zwierząt należy uznać za prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej. Z przedstawionego przez Pana stanowiska wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej należy zaliczyć hodowlę królików i szynszyli. Natomiast hodowla pozostałych zwierząt nie zalicza się do działów specjalnych i nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ polega ona na rozmnażaniu i chowie wymienionych zwierząt i wówczas nie dotyczą Pana zapisy z art. 2 ust. 2 ustalające minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach stwierdza, co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Konsekwencją uregulowań zawartych w powołanym przepisie jest wprowadzona - dla celów tej ustawy - zawarta w art. 2 ust. 2 definicja działalności rolniczej oraz w art. 2 ust. 3 - definicja działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Z zapisów art. 2 ust. 3a w/w ustawy wynika, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Załącznik nr 2 do w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej na 2006 r. określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1663). W wyżej wymienionej tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej została wymieniona hodowla królików (rozmiar produkcji powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego) i szynszyli (rozmiar produkcji powyżej 2 szt. samic stada podstawowego).

Hodowla świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych nie występuje w/w tabeli co oznacza, że dochody uzyskane z hodowli tych zwierząt nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Natomiast hodowla tych zwierząt będzie działalnością rolniczą lub gospodarczą. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 2 updof działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca m.in. na hodowli i produkcji materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt , w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt - licząc od dnia nabycia.

Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że hodowla świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych może stanowić działalność rolniczą i nie wywołuje skutków podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Należy jednak zauważyć, iż nie dotyczy to sytuacji gdy okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą - licząc od nabycia mniej niż 2 miesiące. W takim przypadku działalność ta będzie stanowiła źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy, tj. pozarolniczą działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Reasumując, w Pana przypadku hodowla królików i szynszyli podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, natomiast hodowla świnek morskich, koszatniczek, myszoskoczków, chomików, szczurów, myszy oraz papug falistych stanowi działalność rolniczą, ponieważ zwierzęta te nie są wymienione w załączniku nr 2 do cytowanej ustawy, a działalność prowadzona przez Pana polega na rozmnażaniu i chowie tych zwierząt. Po przeanalizowaniu opisanego wyżej stanu faktycznego i obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa - Naczelnik uznał stanowisko Pana za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Pana i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, interpretacja nie jest wiążącą dla Pana, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe, organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia - art. 14b par. 1 i par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działy specjalne produkcji rolnej
IX-005/246/Z/K/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

hodowla (chów) zwierząt
PUS.II./443/6/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.