PP/443/105/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy prawidłowo stosujemy stawkę VAT 3% przy wykonywaniu usług kontroli gospodarstw rolnych polegających na zgodności prowadzonej produkcji z zasadami gospodarstwa ekologicznego, czego następstwem jest uzyskanie przez rolnika certyfikatu gospodarstwa ekologicznego?

PP/443/105/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. gospodarstwo rolne
  2. hodowla (chów) zwierząt
  3. rolnictwo
  4. stawki podatku
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia ..., (data wpływu ...), L.dz. ... informuje, że świadczenie usług klasyfikowanych wg PKWiU 01.41 - usługi związane z uprawami rolnymi pozostałe lub 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gdzie indziej niewymienione, opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Spółka świadczy usługi polegające na kontroli zgodności prowadzonej produkcji rolnej metodami ekologicznymi z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898). Kontrole prowadzone są na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z rolnikami. Podczas kontroli sprawdzany jest stan faktyczny z wymaganiami określonymi przepisami. Spółka sugeruje, że jej usługi można klasyfikować wg PKWiU do symbolu 01.41 - usługi związane z uprawami rolnymi pozostałe, lub 01.42 - usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gdzie indziej niewymienione a co za tym idzie opodatkowane są stwką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu tym podatkiem podlega między innymi odpłatna dostawa towaru oraz odpłatne świadczenie usług. Stosownie do treści obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej - art. 2 pkt 6 oraz art. 8 ust. 3 ustawy.

W § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) określono, że dla celów podatku od towarów i usług w okresie do 31 grudnia 2005 r. stosuje się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.).

Uwzględniając powyższe dla celów podatku od towarów i usług istotne znaczenie ma klasyfikacja usługi dokonana zgodnie z PKWiU.

Zgodnie z art. 146 ust.1 pkt 1 ustawy VAT w okresie do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów. W zał. nr 6 do ustawy w poz. 64 wymieniono usługi klasyfikowane wg PKWiU do grupy 01.4 - usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, podkuwania koni i schronisk dla zwierząt.

Jeżeli usługi świadczone przez Spółkę zakwalifikowane są do usług związanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU 01.4) to opodatkowane są stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3%.

Zaznaczyć należy, że organa podatkowe nie są kompetentne do zaklasyfikowania opisanych przez Spółkę czynności do odpowiedniego symbolu statystycznego. Do rozstrzygnięcia tego zagadnienia kompetentny jest organ statystyczny tj. Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, ul. Suwalska 29, 29-176 Łódź, który to ma obowiązek wydawać opinie interpretacyjne na wniosek zainteresowanych podmiotów.

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.