PBI/415-75/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli podlega opodatkowaniu, a jeżeli tak to jakim podatkiem?

PBI/415-75/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. hodowla (chów) zwierząt
  2. opodatkowanie dochodów
  3. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik jest hodowcą - amatorem zwierząt egzotycznych takich jak: pająki, modliszki, skorpiony, węże, jaszczurki. Nadwyżki ilościowe rozmnażanych zwierząt sprzedaje innym miłośnikom terrarystyki, znajomym lub przez giełdę internetową. Przychód uzyskany z tego tytułu od maja br. wynosi ok. 9 tys. zł. Podatnik nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, jest osobą bezrobotną.

Zdaniem podatnika przychód uzyskany ze sprzedaży zwierząt egzotycznych pochodzących z własnej hodowli, nie zarejestrowanej jako działalność gospodarcza, nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W opinii tut. organu podatkowego stanowisko podatnika w tej sprawie jest prawidłowe, jeżeli hodowla stanowi działalność rolniczą.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.
Stosownie do art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego albo reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:
1) miesiąc - w przypadku roślin,
2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
3) 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
4) 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
- licząc od dnia nabycia.

Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 tej ustawy są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.
Nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2" (ust. 3a).
Ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Prowadzona przez podatnika działalność polegająca na hodowli zwierząt egzotycznych, tj. pająków, modliszek, skorpionów, węży, jaszczurek nie jest wymieniona w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawierającej wykaz rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.Zatem uzyskane z tego tytułu przychody nie stanowią przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z powyższego wynika, że prowadzoną przez podatnika działalność należy zaliczyć do działalności rolniczej. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt egzotycznych jw., w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost wynoszą licząc od dnia nabycia mniej niż 2 miesiące (dla pozostałych zwierząt). W takim przypadku działalność ta będzie stanowiła pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2021 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.