ITPB3/423-70/08/PS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy chów i hodowla świń jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego tytułu przychody i koszty z tym związane nie podlegają rozliczeniu w podatku dochodowym i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 4 lutego 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy chów i hodowla świń stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lutego 2008 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy chów i hodowla świń stanowi działalność rolniczą w świetle art. 2 ust. 2 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka na podstawie posiadanej koncesji zajmuje się sprzedażą paliw. Obecnie rozpoczęła również działalność w zakresie chowu i hodowli świń. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jednostka otrzymała numer ewidencyjny gospodarstwa rolnego, w którym prowadzi tą działalność gospodarczą. Działalność prowadzona jest w 3 – 4 miesięcznych cyklach. Zwierzęta są zakupywane, a następnie sprzedawane. Spółka informuje, iż ponosi koszty wyżywienia zwierząt, koszty opieki weterynaryjnej oraz koszty ogólnego zarządu związane z utrzymaniem pomieszczeń i opłat za media.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy tego rodzaju działalność (chów i hodowla świń) jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego tytułu przychody i koszty z tym związane nie podlegają rozliczeniu w podatku dochodowym i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, chów i hodowla świń jest działalnością rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z tego tytułu przychody i koszty z tym związane nie podlegają rozliczeniu w podatku dochodowym i nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Dla celów podatku dochodowego od osób prawnych działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo – fermowego oraz hodowla ryb a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt
  • licząc od dnia nabycia.

Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy wynika natomiast, iż przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

Art. 2 ust. 3 cytowanej ustawy stanowi z kolei, iż działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w gospodarstwie rolnym, polegającą na chowie i hodowli świń. W związku powyższym stwierdzić należy, iż tego rodzaju działalność zgodnie z art. 2 ust. 2 powołanej ustawy stanowi działalność rolniczą, z której przychody w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. A zatem przychody i koszty dotyczące tej działalności nie będą brane pod uwagę przy wyliczaniu podstawy opodatkowania w zaliczkach na podatek dochodowy od osób prawnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednakże w przypadku wcześniejszego zakupu zwierząt w celu hodowli, jeżeli okres ich przetrzymywania, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż dwa miesiące, licząc od dnia ich nabycia, w związku z art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy przychody z ich sprzedaży nie będą stanowiły przychodów z działalności rolniczej, a zatem dochód z tej działalności stosownie do art. 7 ust. 1 powołanej ustawy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie jej wydania.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.