Hodowla | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
5
paź

Istota:

Uznanie planowanej hodowli ślimaków jadalnych za działalność rolniczą niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Ponadto, w myśl art. 2 ust. 3a tej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ Załącznikiem nr 2 ”, a obecnie określonych mocą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2058). Informacje zawarte w wyżej wymienionym Załączniku mają znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju działalność ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli dany rodzaj uprawy, czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie jest wymieniona w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla, czy też chów jest działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. Natomiast uprawa określonych roślin oraz hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, gdy ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww.

2018
30
kwi

Istota:

Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży gołębi młodych z własnej hodowli.

Fragment:

(...) hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc – w przypadku roślin, 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt – licząc od dnia nabycia. Treść art. 2 ust. 3 powołanej ustawy stanowi, że działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 3a ww. ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”.

2018
21
lut

Istota:

Czy przychody z tytułu hodowli i sprzedaży owadów karmowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Należy zauważyć, że załącznik nr 2 „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt, z uwagi na ich rozmiary, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Hodowla zwierząt karmowych (o ile nie są zaliczane do entomofagów) nie została wymieniona w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni w dniu 1 października 2017 r. zarejestrowała działalność gospodarczą, której podstawowym przedmiotem jest hodowla i sprzedaż owadów karmowych (świerszcze, drewnojady, mączniki, karaczany). Hodowla ma cel zarobkowy.

2018
6
sty

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży tuszek królików pochodzących z własnej hodowli.

Fragment:

Podobnie wypowiedział się Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 8 marca 2006 r. sygn. akt II FSK 1076/05 wskazując: „ W przedmiocie działalności rolniczej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, mieści się wyłącznie hodowla i chów drobiu rzeźnego, a nie mieści się w tym przedmiocie jego przerób polegający na uboju i obróbce poubojowej. Sąd I instancji zasadnie posłużył się potocznym rozumieniem pojęć "hodowla" i "chów ”, bowiem w takim znaczeniu ustawodawca się nimi posługuje (....). Przerób produktów zwierzęcych /produktów hodowli i chowu/ polegający na uboju i obróbce poubojowej, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa nie stanowi działalności rolniczej (....). Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”.

2017
6
gru

Istota:

Czy Wnioskodawca musi płacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży krewetek?

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2017 r. zostały określone w Załączniku do rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2058). Załącznik ten zawiera Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że hodowla krewetek akwariowych nie została wymieniona w ww. Tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca posiada akwaria z krewetkami ozdobnymi o łącznej pojemności nieprzekraczającej 700 litrów.

2017
10
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie hodowli meduz w akwariach.

Fragment:

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a powołanej ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Załącznik nr 2 „ tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli meduz, bowiem w tabeli, o której mowa powyżej, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Zdaniem Wnioskodawcy ad. 3, opisane zdarzenie przyszłe powinno być klasyfikowane jako działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2017
27
sty

Istota:

W zakresie skutków podatkowych hodowli królików miesnych

Fragment:

Dzia3ami specjalnymi produkcji rolnej, w myol art. 2 ust. 3 ww. ustawy, s1 natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roolin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeYnego i nieonego, wylegarnie drobiu, hodowla i chów zwierz1t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla d?d?ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz1t poza gospodarstwem rolnym. Z powy?szego przepisu wynika, ?e dzia3y specjalne produkcji rolnej s1 wy31czone z dzia3alnooci rolniczej. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wy?ej ustawy, nie stanowi1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz1t w rozmiarach nieprzekraczaj1cych wielkooci okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, zwanym „ za31cznikiem nr 2 ”. Zatem, uprawa okreolonych roolin, hodowla lub chów zwierz1t stanowi dzia3 specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczaj1 wielkooci okreolone w ww. Za31czniku. Informacje zawarte w wy?ej wymienionym Za31czniku maj1 znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju dzia3alnooa ma charakter dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Je?eli dany rodzaj uprawy, czy te? chów lub hodowla okreolonego gatunku zwierz1t nie jest wymieniona w treoci Za31cznika, to nale?y uznaa, ?e ta uprawa, hodowla, czy te? chów jest dzia3alnooci1 rolnicz1, nie bed1c1 dzia3em specjalnym produkcji rolnej.

2016
28
lis

Istota:

Czy hodowla krolikow miesnych prowadzona przez Wnioskodawce, przy ilosci 1000 szt. matek (samic) powinna byc zaliczana do dzialow specjalnych produkcji rolnej jako hodowla krolikow futerkowych, czy tez hodowla ta stanowi dzialalnosc rolnicza?

Fragment:

Dzialami specjalnymi produkcji rolnej, w mysl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, sa natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym. Z powyzszego przepisu wynika, ze dzialy specjalne produkcji rolnej sa wylaczone z dzialalnosci rolniczej. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy, nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nieprzekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy, zwanym ?zalacznikiem nr 2?. Zatem, uprawa okreslonych roslin, hodowla lub chow zwierzat stanowi dzial specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczaja wielkosci okreslone w ww. Zalaczniku. Informacje zawarte w wyzej wymienionym Zalaczniku maja znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju dzialalnosc ma charakter dzialow specjalnych produkcji rolnej. Jezeli dany rodzaj uprawy, czy tez chow lub hodowla okreslonego gatunku zwierzat nie jest wymieniona w tresci Zalacznika, to nalezy uznac, ze ta uprawa, hodowla, czy tez chow jest dzialalnoscia rolnicza, nie bedaca dzialem specjalnym produkcji rolnej.

2016
23
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku przychód (dochód) z odpłatnego zbycia indyków wstawionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. – w sytuacji, gdy sprzedaż ich nastąpi po 31 grudnia 2015 r. – nie będzie podlegał opodatkowaniu w 2016 r. według przepisów art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podlegał już opodatkowaniu tym podatkiem według przepisów obowiązujących Wnioskodawcę do 31 grudnia 2015 r., czyli według norm szacunkowych w 2015 r.?

Fragment:

W myśl z art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 tej ustawy, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

2016
24
mar

Istota:

1.Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność wchodzi w zakres działalności z działów specjalnych produkcji rolnej?
2.Czy Wnioskodawca objęty będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w Załączniku Nr 2 do ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 27 października 2015 r., poz. 1717). Załącznikiem tym jest „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ”. W ww. załączniku jako dział specjalny produkcji rolnej wskazano hodowlę i chów zwierząt poza gospodarstwem rolnym: (...) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm 3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi. W ocenie Wnioskodawcy ww. przepisy implikują tezę, (...)