Hodowla | Interpretacje podatkowe

Hodowla | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hodowla. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych hodowli królików miesnych
Fragment:
Dzia3ami specjalnymi produkcji rolnej, w myol art. 2 ust. 3 ww. ustawy, s1 natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roolin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeYnego i nieonego, wylegarnie drobiu, hodowla i chów zwierz1t futerkowych i laboratoryjnych, hodowla d?d?ownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierz1t poza gospodarstwem rolnym. Z powy?szego przepisu wynika, ?e dzia3y specjalne produkcji rolnej s1 wy31czone z dzia3alnooci rolniczej. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wy?ej ustawy, nie stanowi1 dzia3ów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierz1t w rozmiarach nieprzekraczaj1cych wielkooci okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, zwanym „ za31cznikiem nr 2 ”. Zatem, uprawa okreolonych roolin, hodowla lub chów zwierz1t stanowi dzia3 specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczaj1 wielkooci okreolone w ww. Za31czniku. Informacje zawarte w wy?ej wymienionym Za31czniku maj1 znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju dzia3alnooa ma charakter dzia3ów specjalnych produkcji rolnej. Je?eli dany rodzaj uprawy, czy te? chów lub hodowla okreolonego gatunku zwierz1t nie jest wymieniona w treoci Za31cznika, to nale?y uznaa, ?e ta uprawa, hodowla, czy te? chów jest dzia3alnooci1 rolnicz1, nie bed1c1 dzia3em specjalnym produkcji rolnej.
2017
27
sty

Istota:
Czy hodowla krolikow miesnych prowadzona przez Wnioskodawce, przy ilosci 1000 szt. matek (samic) powinna byc zaliczana do dzialow specjalnych produkcji rolnej jako hodowla krolikow futerkowych, czy tez hodowla ta stanowi dzialalnosc rolnicza?
Fragment:
Dzialami specjalnymi produkcji rolnej, w mysl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, sa natomiast uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym. Z powyzszego przepisu wynika, ze dzialy specjalne produkcji rolnej sa wylaczone z dzialalnosci rolniczej. Ponadto, jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a cytowanej wyzej ustawy, nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nieprzekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy, zwanym ?zalacznikiem nr 2?. Zatem, uprawa okreslonych roslin, hodowla lub chow zwierzat stanowi dzial specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczaja wielkosci okreslone w ww. Zalaczniku. Informacje zawarte w wyzej wymienionym Zalaczniku maja znaczenie w zakresie oceny, czy danego rodzaju dzialalnosc ma charakter dzialow specjalnych produkcji rolnej. Jezeli dany rodzaj uprawy, czy tez chow lub hodowla okreslonego gatunku zwierzat nie jest wymieniona w tresci Zalacznika, to nalezy uznac, ze ta uprawa, hodowla, czy tez chow jest dzialalnoscia rolnicza, nie bedaca dzialem specjalnym produkcji rolnej.
2016
28
lis

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku przychód (dochód) z odpłatnego zbycia indyków wstawionych przed dniem 1 stycznia 2016 r. – w sytuacji, gdy sprzedaż ich nastąpi po 31 grudnia 2015 r. – nie będzie podlegał opodatkowaniu w 2016 r. według przepisów art. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż podlegał już opodatkowaniu tym podatkiem według przepisów obowiązujących Wnioskodawcę do 31 grudnia 2015 r., czyli według norm szacunkowych w 2015 r.?
Fragment:
W myśl z art. 2 ust. 3 ww. ustawy działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 tej ustawy, jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. O zamiarze założenia ksiąg podatnik jest obowiązany zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku podatkowego albo przed rozpoczęciem prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli nastąpiło ono w ciągu roku. W przypadku gdy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisów o rachunkowości, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych według zasad określonych w art. 14. W takim przypadku nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o założeniu ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
2016
23
cze

Istota:
1.Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność wchodzi w zakres działalności z działów specjalnych produkcji rolnej?
2.Czy Wnioskodawca objęty będzie obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. W myśl art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w Załączniku Nr 2 do ustawy. Od 1 stycznia 2016 r. ww. normy szacunkowe zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z dnia 27 października 2015 r., poz. 1717). Załącznikiem tym jest „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ”. W ww. załączniku jako dział specjalny produkcji rolnej wskazano hodowlę i chów zwierząt poza gospodarstwem rolnym: (...) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm 3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi. W ocenie Wnioskodawcy ww. przepisy implikują tezę, (...)
2016
24
mar

Istota:
Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Działami specjalnymi produkcji rolnej, według art. 2 ust. 3 są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią natomiast działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Zamieszczona w nim „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej.
2016
22
mar

Istota:
Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Działami specjalnymi produkcji rolnej, według art. 2 ust. 3 są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Nie stanowią natomiast działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Zamieszczona w nim „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej.
2016
22
mar

Istota:
Czy hodowla chomików syryjskich jest opodatkowana w jakikolwiek sposób podatkiem dochodowym?
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast stosownie do treści art. 2 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Normy szacunkowe określono w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1717). Załącznik ten, tj. „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na rozmiary stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Zatem uprawa określonych roślin, hodowla lub chów zwierząt stanowi dział specjalny produkcji rolnej, o ile ich rozmiary przekraczają wielkości określone w ww. załączniku.
2016
20
mar

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę w 2016 r. ze zbycia skór zwierząt futerkowych, które to zwierzęta były podstawą wyliczenia podatku z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej Wnioskodawcy za rok 2015, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Działami specjalnymi produkcji rolnej w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Natomiast jak wynika z przepisu art. 2 ust. 3a wyżej cytowanej ustawy nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, tj. w Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, zwanym „ załącznikiem nr 2 ”. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi w Polsce działalność rolniczą i osiąga przychody z działów specjalnych produkcji rolnej – zajmuje się hodowlą i chowem zwierząt futerkowych, a także hodowlą bydła. Wnioskodawca w roku 2015 rozliczył podatek dochodowy za rok 2015 z tytułu działów specjalnych produkcji rolnej według norm szacunkowych, zgodnie z decyzją właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W 2015 r. zwierzęta futerkowe, które były podstawą wyliczenia podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej za ten rok podlegającego zapłacie przez Wnioskodawcę, zostały oskórowane, a skóry tych zwierząt futerkowych stały się towarem handlowym i w takim stanie pozostają do chwili obecnej w gospodarstwie rolnym Wnioskodawcy.
2016
5
lut

Istota:
Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków jadalnych jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
W myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „ in vitro ”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Stosownie do art. 2 ust. 5 ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Należy zauważyć, że załącznik nr 2 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ” określa jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzaj ów produkcji zwierzęcej. Do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w Tabeli, o której wyżej mowa, w specyfice rodzajowej tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków jadalnych jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
2015
18
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.
Fragment:
Osiągnięcie przez ślimaki rozmiarów umożliwiających ich ewentualną sprzedaż jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi (w przypadku hodowli ślimaków na polu np. zbyt upalne lato może przyczynić się do tego, że ślimaki nie będą żerować, a to spowoduje, że nie osiągną w przewidzianym okresie odpowiednich rozmiarów hodowlanych co spowoduje, że ślimaki takie Spółka będzie musiała przechowywać do kolejnego sezonu, aby mogły zostać dotuczone). Przychody z hodowli będą osiągane raz w roku pod warunkiem powodzenia hodowli. W przypadku powodzenia hodowli, przewidywany przychód ze sprzedaży, maksymalnej możliwej do wyhodowania ilości ślimaków, prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 50 tys. zł w pierwszym roku funkcjonowania hodowli. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0 jako „ Ślimaki świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich ”. PKD 0149.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w zakresie prowadzonej działalności – hodowli ślimaka jadalnego – można korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, hodowla ślimaka jadalnego jako działalność rolnicza uprawnia Spółkę do zwolnienia z podatku od towarów i usług.
2015
3
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Hodowla
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.