Hiszpania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Hiszpania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
2
wrz

Istota:

Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Hiszpanii

Fragment:

Umowy, jakakolwiek renta lub emerytura, wypłacana przez Umawiające się Państwo (Hiszpanię), jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej, będzie opodatkowana tylko w tym Państwie (w Hiszpanii). Jednakże takie renty lub emerytury będą opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeżeli osoba je otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i ma w nim miejsce zamieszkania (w Polsce) – art. 19 ust. 2 lit. b) ww. Umowy. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Otrzymuje emeryturę z Polski oraz z Hiszpanii, tj. z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. To drugie świadczenie wpływa na konto bankowe Wnioskodawczyni w Polsce i co miesiąc jest od niego potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Emerytura z Hiszpanii nie jest wypłacana z tytułu pełnienia funkcji publicznych. W świetle powyższego, świadczenia emerytalne otrzymywane z systemu ubezpieczeń społecznych Hiszpanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce.

2017
2
sie

Istota:

Zwrot oszczędności z III filaru (indywidualnego konta emerytalnego) z Hiszpanii podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym, dochodem z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jest różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.

Fragment:

(...) Hiszpanii – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przetransferowania do Polski dobrowolnie gromadzonych środków pieniężnych w Hiszpanii. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca mieszka w Hiszpanii od 12 lat, gdzie pracował przez 10 lat. Obecnie Wnioskodawca otrzymuje emeryturę w Polsce i w Hiszpanii. W czasie pracy dobrowolnie odkładał oszczędności na dodatkowym koncie emerytalnym na dodatkową emeryturę (plan de pensiones) - odpowiednik III filaru IKE w Polsce. Pieniądze te były inwestowane w fundusze inwestycyjne, w czasie kryzysu przynosiły straty, obecnie w czasie koniunktury przynoszą dochody. W tym roku Wnioskodawca chciałby wrócić na stałe do Polski. Przedmiotowe pieniądze stanowiące zdaniem Wnioskodawcy odpowiednik III filaru emerytury w Polsce, Wnioskodawca mógłbym przetransferować do Polski W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pieniądze te podlegałyby w Polsce opodatkowaniu, a jeśli tak to jakiemu i w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, oszczędności na dodatkową emeryturę nie powinny podlegać w Polsce opodatkowaniu, skoro te pieniądze oszczędzane na III filar emerytury w Polsce są wolne od podatku, tak więc oszczędności emerytalne po przetransferowaniu do Polski również powinny korzystać z tej samej regulacji.

2016
22
mar

Istota:

Czy od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Hiszpanii, Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro obowiązuje umowa z Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.)?

Fragment:

Wnioskodawca pracował legalnie zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, i z tej racji przysługuje Mu prawo do emerytury zarówno z Hiszpanii, jak i z Polski. Emerytura z Hiszpanii, którą Wnioskodawca otrzymuje, nie jest wypłacana z tytułu pełnienia funkcji publicznych, lecz z tytułu legalnego świadczenia pracy na terenie Hiszpanii. W latach legalnej pracy Wnioskodawca pracował na terenie Hiszpanii w branży handlowej. Ww. emerytura z Hiszpanii jest wypłacana z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca jednocześnie otrzymuje polską emeryturę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z racji tego, że spełnił prawne przesłanki uzyskania prawa do emerytury, pracując przez wymagane lata w Polsce. Emerytura z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych wpływa na konto bankowe Wnioskodawcy, w banku w Polsce i co miesiąc jest od niej potrącany podatek dochodowy. Bank występuje w roli płatnika tego podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Hiszpanii, Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro obowiązuje umowa z Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.)...

2014
22
lip

Istota:

 • Czy stypendium otrzymywane w Polsce jest opodatkowane?

 • Czy od podatku za stypendium otrzymywane w Hiszpanii Wnioskodawca może odjąć odpowiednią wysokość diet za dobę podróży zagranicznej? Jaka jest wysokość diety dla miesięcy styczeń - maj 2013 dla Hiszpanii?

 • Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy jakąś część w Hiszpanii?

 • Po jakim kursie należy przeliczać EURO na PLN przy płaceniu podatku, w przypadku Wnioskodawcy?
 • Fragment:

  Do końca maja 2013 r. przebywał na urlopie naukowym, na stypendium doktoranckim w Hiszpanii. W tym czasie (od stycznia do końca maja 2013 r.) otrzymywał comiesięczne stypendium (w walucie EURO), płacone przez Uniwersytet w M. w Hiszpanii będący uczelnią prywatną. Było to stypendium przyznawane na podstawie wielostronnej, międzynarodowej umowy zawartej m.in. pomiędzy Uniwersytetem w Polsce a Uniwersytetem w Hiszpanii. Było to stypendium wypłacane przez Uniwersytet w Hiszpanii na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem za granicą. Pobyt Wnioskodawcy za granicą związany był z odbywaniem studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Polsce. Został wysłany do M. w Hiszpanii w celu dokształcania i doskonalenia zawodowego i naukowego, poznawania nowych technik stosowanych w nauce i w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, jednak bez uzyskania stopnia naukowego doktora. Stopień ten uzyska dopiero po ukończeniu studiów doktoranckich w Polsce. Po przyjeździe do M. w Hiszpanii przedstawił na Uniwersytecie w Hiszpanii certyfikat CFR-1. Od czerwca 2013 r. otrzymywał comiesięczne stypendium doktoranckie w Polsce. Stypendium doktoranckie (wypłacane przez Uniwersytet w Polsce) było otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym.

  2014
  6
  cze

  Istota:

  Jakie są skutki podatkowe otrzymania z Hiszpanii dodatkowego świadczenia emerytalnego?

  Fragment:

  W świetle powyższego, świadczenie emerytalne otrzymywane z systemu ubezpieczeń społecznych Hiszpanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce. Renty lub emerytury są opodatkowane wyłącznie w Hiszpanii, wtedy gdy są wypłacane w związku z pełnieniem w przeszłości funkcji publicznych na rzecz Hiszpanii, jednakże pod warunkiem, że nie zachodzi wyłączenie określone w art. 19 ust. 2 lit. b) umowy. Jak wynika z treści wniosku oraz jego uzupełnienia, Wnioskodawczyni, która jest obywatelką Polski i ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, otrzymuje świadczenie emerytalne wypłacane z Hiszpanii. Świadczenie emerytalne jest wypłacane na podstawie hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Z wniosku nie wynika, iżby świadczenie to wypłacane było w zamian za pełnienie funkcji publicznych na rzecz państwa – Hiszpanii oraz że pracując w Hiszpanii Wnioskodawczyni pełniła funkcje publiczne. Dochody w Hiszpanii Wnioskodawczyni uzyskiwała z legalnej pracy na rzecz osoby prywatnej. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 18 ww. umowy polsko-hiszpańskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wypłacane Wnioskodawczyni świadczenie emerytalne w związku z jej legalną pracą w Hiszpanii jest – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – opodatkowane wyłącznie w Polsce.

  2013
  5
  maj

  Istota:

  Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy częściowo w Hiszpanii?
  Według jakiego kursu w przypadku Wnioskodawcy należy przeliczać Euro na PLN przy zapłacie podatku?

  Fragment:

  Stypendium w Hiszpanii to stypendium przyznawane na podstawie wielostronnej, międzynarodowej umowy zawartej m.in. pomiędzy Uniwersytetem z Polski a Uniwersytetem z Hiszpanii. Jest to stypendium wypłacane przez Uniwersytet w Hiszpanii na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem za granicą. Pobyt Wnioskodawcy za granicą związany jest z odbywaniem studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Polsce. Wnioskodawca został wysłany do Hiszpanii w celu dokształcania i doskonalenia zawodowego i naukowego, poznawania nowych technik stosowanych w nauce i w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, jednak bez uzyskania stopnia naukowego doktora. Stopień ten uzyska dopiero po ukończeniu studiów doktoranckich w Polsce. W związku z powyższym zadano następujące pytania. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy za rok 2012... Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy częściowo w Hiszpanii... Według jakiego kursu w przypadku Wnioskodawcy należy przeliczać Euro na PLN przy zapłacie podatku... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie i trzecie. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy do stypendium otrzymanego w Hiszpanii ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT). Stypendium otrzymane w ciągu 225 dni, podlega pomniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 42 euro za każdy dzień jego otrzymywania.

  2013
  17
  sty

  Istota:

  Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na terytorium Hiszpanii jako miejsce zamieszkania podatnika może zostać uznane terytorium Polski, przy założeniu, że w obu krajach występują po stronie podatnika więzi rodzinne i kulturalne oraz że podatnik pracuje zarobkowo zarówno na terytorium Polski jak i Hiszpanii?

  Fragment:

  Natomiast w Hiszpanii zamieszkuje tymczasowo. Wnioskodawczyni przebywa zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii, jednocześnie planując wyjechać na kilkumiesięczny (3 lub 6 miesięcy) staż naukowy do Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, iż w przypadku Wnioskodawczyni (o ile istotnie – od dnia wyemigrowania z Polski – nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w Hiszpanii (stałego ogniska domowego), gdyż jak wynika z wniosku zamieszkała w Hiszpanii tymczasowo, i opisane we wniosku zdarzenie będzie zgodne ze stanem faktycznym) będzie miał zastosowanie art. 4 ust. 2 lit. c) umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. To oznacza, iż mimo podjęcia zatrudnienia również w Hiszpanii, Wnioskodawczyni będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  2011
  1
  cze

  Istota:

  Wspólne rozliczenie dochodów z małżonką za rok 2009 i lata następne

  Fragment:

  W związku z podjęciem zatrudnienia w X małżonka Wnioskodawcy czasowo będzie mieszkała w Hiszpanii, gdzie w miejscowości Y zlokalizowana jest siedziba X. Pobyt w Hiszpanii będzie miał czasowy charakter z uwagi na fakt, że małżonka Wnioskodawcy została zatrudniona w X na czas określony. Nie jest przy tym wykluczone, że po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa łącząca małżonkę Wnioskodawcy z X, pierwotna umowa zostanie przedłużona lub małżonka Wnioskodawcy zostanie ponownie zatrudniona w X Mimo czasowej zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawcy zamierza nadal utrzymywać kontakty z Polską, tutaj będzie nadal zameldowana, oraz tutaj nadal będzie mieszkać jej rodzina. Będzie również odwiedzała rodzinę w Polsce i będzie przyjeżdżała do Polski w okresie zatrudnienia w X i tutaj pozostawi swój majątek (mieszkanie, samochód itd...). Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 25.11.2008 r. Nr IPPB2/415-1317/08-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: wskazanie czy Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej): czy posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym czy żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym.

  2011
  1
  maj

  Istota:

  Czy osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Hiszpanii podlega opodatkowaniu w Polsce w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami na terytorium Polski?

  Fragment:

  Nr 17, poz. 127), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Hiszpanii w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami na terytorium Polski. UZASADNIENIE Jak wynika ze stanu faktycznego, który został przedstawiony we wniosku, Podatnik jest obywatelem Hiszpanii. Od kilku lat przebywa na terytorium Polski, gdzie w ramach oddelegowania wykonuje pracę na rzecz polskiej spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w O. Obowiązki w Polsce pełni na podstawie zawartej umowy o pracę z hiszpańską spółką oraz kontraktu menedżerskiego zawartego z polską spółką X Sp. z o.o. Przewidywany okres obowiązywania wspomnianych umów trwa do maja 2008 z możliwością przedłużenia oddelegowania wynikającego z umowy o pracę o rok. Podatnik jest kawalerem, mieszka w domu rodziców w Hiszpanii. Rzeczy ruchome (samochód), które stanowią jego własność (oraz są dla niego dostępne podczas całego pobytu w Polsce), a także jego konta bankowe i inwestycje znajdują się w Hiszpanii. Ponadto, Podatnik jest ubezpieczony prywatnie w Hiszpanii oraz wpłaca składki do hiszpańskiego państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Miejsce zamieszkania Podatnika znajduje się w Hiszpanii, gdzie jest traktowany jako rezydent dla celów podatkowych (jest tam objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), co może zostać potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez hiszpańskie władze skarbowe.

  2011
  1
  kwi

  Istota:

  Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Hiszpanii wynagrodzenia za pracę w Konsulacie Generalnym RP w Hiszpanii ?

  Fragment:

  Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż w przypadku Podatniczki nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż praca będzie przez nią wykonywana na terytorium Hiszpanii. Zastosowanie ma natomiast przepis art. 19 ust. 1 lit. b) polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym dochód uzyskany przez Podatniczkę, mającą miejsce zamieszkania w Hiszpanii od 1998 r., z tytułu usług świadczonych w Hiszpanii, podlega opodatkowaniu w Hiszpanii. Tak więc słuszne jest stanowisko Podatniczki, iż nie powinna być opodatkowana w Polsce od dochodów uzyskanych przez nią z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez Konsulat Generalny RP w Barcelonie. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.