Hiszpania | Interpretacje podatkowe

Hiszpania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Hiszpania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie emerytury otrzymywanej z Hiszpanii
Fragment:
Umowy, jakakolwiek renta lub emerytura, wypłacana przez Umawiające się Państwo (Hiszpanię), jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną albo z funduszy utworzonych przez to Państwo, jego jednostkę terytorialną lub władzę lokalną jakiejkolwiek osobie fizycznej z tytułu usług świadczonych na rzecz tego Państwa, jego jednostki terytorialnej lub władzy lokalnej, będzie opodatkowana tylko w tym Państwie (w Hiszpanii). Jednakże takie renty lub emerytury będą opodatkowane tylko w tym drugim Umawiającym się Państwie (w Polsce), jeżeli osoba je otrzymująca jest obywatelem tego Państwa i ma w nim miejsce zamieszkania (w Polsce) – art. 19 ust. 2 lit. b) ww. Umowy. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce. Otrzymuje emeryturę z Polski oraz z Hiszpanii, tj. z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. To drugie świadczenie wpływa na konto bankowe Wnioskodawczyni w Polsce i co miesiąc jest od niego potrącana zaliczka na podatek dochodowy. Emerytura z Hiszpanii nie jest wypłacana z tytułu pełnienia funkcji publicznych. W świetle powyższego, świadczenia emerytalne otrzymywane z systemu ubezpieczeń społecznych Hiszpanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce.
2017
2
wrz

Istota:
Zwrot oszczędności z III filaru (indywidualnego konta emerytalnego) z Hiszpanii podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przy czym, dochodem z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym jest różnica pomiędzy kwotą stanowiącą wartość zgromadzonych środków a sumą wpłat na indywidualne konto emerytalne.
Fragment:
(...) Hiszpanii – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 4 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przetransferowania do Polski dobrowolnie gromadzonych środków pieniężnych w Hiszpanii. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca mieszka w Hiszpanii od 12 lat, gdzie pracował przez 10 lat. Obecnie Wnioskodawca otrzymuje emeryturę w Polsce i w Hiszpanii. W czasie pracy dobrowolnie odkładał oszczędności na dodatkowym koncie emerytalnym na dodatkową emeryturę (plan de pensiones) - odpowiednik III filaru IKE w Polsce. Pieniądze te były inwestowane w fundusze inwestycyjne, w czasie kryzysu przynosiły straty, obecnie w czasie koniunktury przynoszą dochody. W tym roku Wnioskodawca chciałby wrócić na stałe do Polski. Przedmiotowe pieniądze stanowiące zdaniem Wnioskodawcy odpowiednik III filaru emerytury w Polsce, Wnioskodawca mógłbym przetransferować do Polski W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy pieniądze te podlegałyby w Polsce opodatkowaniu, a jeśli tak to jakiemu i w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, oszczędności na dodatkową emeryturę nie powinny podlegać w Polsce opodatkowaniu, skoro te pieniądze oszczędzane na III filar emerytury w Polsce są wolne od podatku, tak więc oszczędności emerytalne po przetransferowaniu do Polski również powinny korzystać z tej samej regulacji.
2017
2
sie

Istota:
Czy od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Hiszpanii, Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro obowiązuje umowa z Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.)?
Fragment:
Wnioskodawca pracował legalnie zarówno w Polsce, jak i w Hiszpanii, i z tej racji przysługuje Mu prawo do emerytury zarówno z Hiszpanii, jak i z Polski. Emerytura z Hiszpanii, którą Wnioskodawca otrzymuje, nie jest wypłacana z tytułu pełnienia funkcji publicznych, lecz z tytułu legalnego świadczenia pracy na terenie Hiszpanii. W latach legalnej pracy Wnioskodawca pracował na terenie Hiszpanii w branży handlowej. Ww. emerytura z Hiszpanii jest wypłacana z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca jednocześnie otrzymuje polską emeryturę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z racji tego, że spełnił prawne przesłanki uzyskania prawa do emerytury, pracując przez wymagane lata w Polsce. Emerytura z hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych wpływa na konto bankowe Wnioskodawcy, w banku w Polsce i co miesiąc jest od niej potrącany podatek dochodowy. Bank występuje w roli płatnika tego podatku. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy od świadczenia emerytalnego otrzymywanego z Hiszpanii, Wnioskodawca ma obowiązek zapłacić w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych, skoro obowiązuje umowa z Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania (umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku podpisana w Madrycie dnia 15 listopada 1979 r.)...
2016
22
mar

Istota:
 • Czy stypendium otrzymywane w Polsce jest opodatkowane?

 • Czy od podatku za stypendium otrzymywane w Hiszpanii Wnioskodawca może odjąć odpowiednią wysokość diet za dobę podróży zagranicznej? Jaka jest wysokość diety dla miesięcy styczeń - maj 2013 dla Hiszpanii?

 • Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy jakąś część w Hiszpanii?

 • Po jakim kursie należy przeliczać EURO na PLN przy płaceniu podatku, w przypadku Wnioskodawcy?
 • Fragment:
  Do końca maja 2013 r. przebywał na urlopie naukowym, na stypendium doktoranckim w Hiszpanii. W tym czasie (od stycznia do końca maja 2013 r.) otrzymywał comiesięczne stypendium (w walucie EURO), płacone przez Uniwersytet w M. w Hiszpanii będący uczelnią prywatną. Było to stypendium przyznawane na podstawie wielostronnej, międzynarodowej umowy zawartej m.in. pomiędzy Uniwersytetem w Polsce a Uniwersytetem w Hiszpanii. Było to stypendium wypłacane przez Uniwersytet w Hiszpanii na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem za granicą. Pobyt Wnioskodawcy za granicą związany był z odbywaniem studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Polsce. Został wysłany do M. w Hiszpanii w celu dokształcania i doskonalenia zawodowego i naukowego, poznawania nowych technik stosowanych w nauce i w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, jednak bez uzyskania stopnia naukowego doktora. Stopień ten uzyska dopiero po ukończeniu studiów doktoranckich w Polsce. Po przyjeździe do M. w Hiszpanii przedstawił na Uniwersytecie w Hiszpanii certyfikat CFR-1. Od czerwca 2013 r. otrzymywał comiesięczne stypendium doktoranckie w Polsce. Stypendium doktoranckie (wypłacane przez Uniwersytet w Polsce) było otrzymywane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym.
  2014
  22
  lip

  Istota:
  Jakie są skutki podatkowe otrzymania z Hiszpanii dodatkowego świadczenia emerytalnego?
  Fragment:
  W świetle powyższego, świadczenie emerytalne otrzymywane z systemu ubezpieczeń społecznych Hiszpanii przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce są opodatkowane wyłącznie w Polsce. Renty lub emerytury są opodatkowane wyłącznie w Hiszpanii, wtedy gdy są wypłacane w związku z pełnieniem w przeszłości funkcji publicznych na rzecz Hiszpanii, jednakże pod warunkiem, że nie zachodzi wyłączenie określone w art. 19 ust. 2 lit. b) umowy. Jak wynika z treści wniosku oraz jego uzupełnienia, Wnioskodawczyni, która jest obywatelką Polski i ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce, otrzymuje świadczenie emerytalne wypłacane z Hiszpanii. Świadczenie emerytalne jest wypłacane na podstawie hiszpańskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Z wniosku nie wynika, iżby świadczenie to wypłacane było w zamian za pełnienie funkcji publicznych na rzecz państwa – Hiszpanii oraz że pracując w Hiszpanii Wnioskodawczyni pełniła funkcje publiczne. Dochody w Hiszpanii Wnioskodawczyni uzyskiwała z legalnej pracy na rzecz osoby prywatnej. Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 18 ww. umowy polsko-hiszpańskiej o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wypłacane Wnioskodawczyni świadczenie emerytalne w związku z jej legalną pracą w Hiszpanii jest – wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni – opodatkowane wyłącznie w Polsce.
  2014
  6
  cze

  Istota:
  Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy częściowo w Hiszpanii?
  Według jakiego kursu w przypadku Wnioskodawcy należy przeliczać Euro na PLN przy zapłacie podatku?
  Fragment:
  Stypendium w Hiszpanii to stypendium przyznawane na podstawie wielostronnej, międzynarodowej umowy zawartej m.in. pomiędzy Uniwersytetem z Polski a Uniwersytetem z Hiszpanii. Jest to stypendium wypłacane przez Uniwersytet w Hiszpanii na pokrycie kosztów utrzymania i bieżących wydatków związanych z pobytem za granicą. Pobyt Wnioskodawcy za granicą związany jest z odbywaniem studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Polsce. Wnioskodawca został wysłany do Hiszpanii w celu dokształcania i doskonalenia zawodowego i naukowego, poznawania nowych technik stosowanych w nauce i w celu prowadzenia działalności naukowo-badawczej, jednak bez uzyskania stopnia naukowego doktora. Stopień ten uzyska dopiero po ukończeniu studiów doktoranckich w Polsce. W związku z powyższym zadano następujące pytania. W jakiej wysokości Wnioskodawca powinien zapłacić podatek dochodowy za rok 2012... Czy podatek Wnioskodawca płaci w całości w Polsce czy częściowo w Hiszpanii... Według jakiego kursu w przypadku Wnioskodawcy należy przeliczać Euro na PLN przy zapłacie podatku... Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie i trzecie. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Zdaniem Wnioskodawcy do stypendium otrzymanego w Hiszpanii ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a) ustawy o PIT). Stypendium otrzymane w ciągu 225 dni, podlega pomniejszeniu o kwotę stanowiącą równowartość 42 euro za każdy dzień jego otrzymywania.
  2013
  5
  maj

  Istota:
  Czy w przypadku podjęcia zatrudnienia na terytorium Hiszpanii jako miejsce zamieszkania podatnika może zostać uznane terytorium Polski, przy założeniu, że w obu krajach występują po stronie podatnika więzi rodzinne i kulturalne oraz że podatnik pracuje zarobkowo zarówno na terytorium Polski jak i Hiszpanii?
  Fragment:
  Natomiast w Hiszpanii zamieszkuje tymczasowo. Wnioskodawczyni przebywa zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii, jednocześnie planując wyjechać na kilkumiesięczny (3 lub 6 miesięcy) staż naukowy do Stanów Zjednoczonych. Biorąc pod uwagę opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz przedstawiony stan prawny, należy stwierdzić, iż w przypadku Wnioskodawczyni (o ile istotnie – od dnia wyemigrowania z Polski – nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w Hiszpanii (stałego ogniska domowego), gdyż jak wynika z wniosku zamieszkała w Hiszpanii tymczasowo, i opisane we wniosku zdarzenie będzie zgodne ze stanem faktycznym) będzie miał zastosowanie art. 4 ust. 2 lit. c) umowy zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. To oznacza, iż mimo podjęcia zatrudnienia również w Hiszpanii, Wnioskodawczyni będzie podlegała w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
  2013
  17
  sty

  Istota:
  Wspólne rozliczenie dochodów z małżonką za rok 2009 i lata następne
  Fragment:
  W związku z podjęciem zatrudnienia w X małżonka Wnioskodawcy czasowo będzie mieszkała w Hiszpanii, gdzie w miejscowości Y zlokalizowana jest siedziba X. Pobyt w Hiszpanii będzie miał czasowy charakter z uwagi na fakt, że małżonka Wnioskodawcy została zatrudniona w X na czas określony. Nie jest przy tym wykluczone, że po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa łącząca małżonkę Wnioskodawcy z X, pierwotna umowa zostanie przedłużona lub małżonka Wnioskodawcy zostanie ponownie zatrudniona w X Mimo czasowej zmiany miejsca zamieszkania małżonka Wnioskodawcy zamierza nadal utrzymywać kontakty z Polską, tutaj będzie nadal zameldowana, oraz tutaj nadal będzie mieszkać jej rodzina. Będzie również odwiedzała rodzinę w Polsce i będzie przyjeżdżała do Polski w okresie zatrudnienia w X i tutaj pozostawi swój majątek (mieszkanie, samochód itd...). Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 25.11.2008 r. Nr IPPB2/415-1317/08-2/MK wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez: wskazanie czy Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej): czy posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym czy żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym.
  2011
  1
  cze

  Istota:
  Czy osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Hiszpanii podlega opodatkowaniu w Polsce w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami na terytorium Polski?
  Fragment:
  Nr 17, poz. 127), Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej interpretacji prawa podatkowego w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego w Polsce osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Hiszpanii w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami na terytorium Polski. UZASADNIENIE Jak wynika ze stanu faktycznego, który został przedstawiony we wniosku, Podatnik jest obywatelem Hiszpanii. Od kilku lat przebywa na terytorium Polski, gdzie w ramach oddelegowania wykonuje pracę na rzecz polskiej spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w O. Obowiązki w Polsce pełni na podstawie zawartej umowy o pracę z hiszpańską spółką oraz kontraktu menedżerskiego zawartego z polską spółką X Sp. z o.o. Przewidywany okres obowiązywania wspomnianych umów trwa do maja 2008 z możliwością przedłużenia oddelegowania wynikającego z umowy o pracę o rok. Podatnik jest kawalerem, mieszka w domu rodziców w Hiszpanii. Rzeczy ruchome (samochód), które stanowią jego własność (oraz są dla niego dostępne podczas całego pobytu w Polsce), a także jego konta bankowe i inwestycje znajdują się w Hiszpanii. Ponadto, Podatnik jest ubezpieczony prywatnie w Hiszpanii oraz wpłaca składki do hiszpańskiego państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. Miejsce zamieszkania Podatnika znajduje się w Hiszpanii, gdzie jest traktowany jako rezydent dla celów podatkowych (jest tam objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), co może zostać potwierdzone certyfikatem rezydencji wydanym przez hiszpańskie władze skarbowe.
  2011
  1
  maj

  Istota:
  Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Hiszpanii wynagrodzenia za pracę w Konsulacie Generalnym RP w Hiszpanii ?
  Fragment:
  Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, Minister Finansów stwierdza, iż w przypadku Podatniczki nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż praca będzie przez nią wykonywana na terytorium Hiszpanii. Zastosowanie ma natomiast przepis art. 19 ust. 1 lit. b) polsko-hiszpańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którym dochód uzyskany przez Podatniczkę, mającą miejsce zamieszkania w Hiszpanii od 1998 r., z tytułu usług świadczonych w Hiszpanii, podlega opodatkowaniu w Hiszpanii. Tak więc słuszne jest stanowisko Podatniczki, iż nie powinna być opodatkowana w Polsce od dochodów uzyskanych przez nią z tytułu wynagrodzenia wypłacanego przez Konsulat Generalny RP w Barcelonie. Minister Finansów informuje, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Odpowiedź nie jest wiążąca dla podatnika, jest natomiast wiążąca dla właściwych organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie, na podstawie art. 14e § 2, art. 14a § 4 oraz art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Stronie przysługuje zażalenie do Ministra Finansów w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
  2011
  1
  kwi
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Hiszpania
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.