IPTPB2/436-106/14-2/KK | Interpretacja indywidualna

Czy ustanowienie hipoteki w sytuacji, gdy wysokość wierzytelności nie jest znana, podlega opodatkowani podatkiem od czynności cywilnoprawnych w kwocie 19 zł ?
IPTPB2/436-106/14-2/KKinterpretacja indywidualna
  1. hipoteka
  2. stawki podatku
  3. wierzytelność
  1. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 14 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania ustanowienia hipoteki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania ustanowienia hipoteki.

We wniosku oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zakupił w czerwcu 2014 r. nieruchomość (dalej: Nieruchomość), na którą składa się:

  1. prawo wieczystego użytkowania gruntu;
  2. budynki i budowle.

Zakup Nieruchomości został sfinansowany kredytem. Na wierzytelność wynikającą z umowy kredytowej składa się kwota kredytu (suma kapitałowa) wraz z kwotą odsetek, której wysokość jest nieznana (odsetki o zmiennej stopie oprocentowania). Wysokość ich będzie określana sukcesywnie przy spłacie rat kapitału według określonych w umowie wskaźników.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. hipoteka ustanowiona na kupowanej Nieruchomości. Hipoteka zabezpieczać będzie określony w umowie kapitał kredytu wraz z odsetkami, odsetkami karnymi oraz innymi należnościami wskazanymi w umowie, których wysokości w chwili zawarcia umowy nie można określić. Wnioskodawca złożył na rzecz banku, w formie pisemnej, oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki. W związku z powyższym, Wnioskodawca złożył deklarację PCC-3 do urzędu skarbowego i wpłacił zryczałtowaną kwotę podatku w wysokości 19,00 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy spółka w związku z ustanowioną hipoteką prawidłowo złożyła deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) i czynność tą opodatkowała kwotą 19 zł, jako ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 7b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu podlega ustanowienie hipoteki.

Przy ustanowieniu hipoteki podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy, kwota zabezpieczonej wierzytelności.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, stawki podatku od ustanowienia hipoteki wynoszą:

  1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%,
  2. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.

W opinii Wnioskodawcy, zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki jest uzależnione od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką istnieje i jej wysokość jest znana, czy też wysokości tej wierzytelności ustalić nie można (czyli od rodzaju zabezpieczonej wierzytelności). W sytuacji Wnioskodawcy, nie można stwierdzić jaka jest wysokość wierzytelności zabezpieczanej hipoteką, gdyż na kwotę zabezpieczanej wierzytelności składają się kwota udzielonego kredytu, należne odsetki (kredytowe i za opóźnienie), prowizje, koszty i inne opłaty związane z kredytem. W takiej sytuacji, zastosowanie będzie miała stawka podatku wynikająca z treści art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i wynosić będzie 19 zł. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych w ww. stanie faktycznym ciąży na Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 101, poz. 649, z późn. zm.) przedmiotem tego podatku jest ustanowienie hipoteki.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu lub z chwilą zawarcia umowy ustanowienia hipoteki - art. 3 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy. Przy ustanowieniu hipoteki obowiązek podatkowy ciąży na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki - art. 4 pkt 8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, podstawę opodatkowania przy ustanowieniu hipoteki stanowi kwota zabezpieczonej wierzytelności.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi:

  1. na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1 %,
  2. na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł.

Zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych nie jest uzależnione od rodzaju ustanowionej hipoteki. Jeżeli zatem ustanowiona hipoteka zabezpiecza wierzytelności istniejące, należy stosować stawkę podatku w wysokości 0,1% kwoty zabezpieczonej lub zabezpieczonych wierzytelności. W przypadku, gdy hipoteka zabezpiecza wierzytelności o wysokości nieustalonej lub zabezpiecza zarówno wierzytelności istniejące jak i wierzytelności o wysokości nieustalonej podatek wyniesie 19 zł.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, uregulowanym w przepisach ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r., poz. 707, z późn. zm.). W dniu 20 lutego 2011 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2009r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131 poz. 1075). Nowelizacja ustawy wprowadziła m.in. jeden rodzaj hipoteki, tym samym zniesiony został podział hipoteki na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną. Należy jednakże podkreślić, że ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nie odwołuje się w żadnym przepisie do pojęć takich jak hipoteka zwykła lub hipoteka kaucyjna. Przedmiotem opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustanowienie hipoteki.

W myśl art. 65 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 20 lutego 2011 r., w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Zgodnie z art. 68 ust. 1 ww. ustawy, hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną, w tym również wierzytelność przyszłą.

Jak wynika z powołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku ustanowienia hipoteki, jest uzależnione od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką istnieje i jej wysokość jest znana, czy też wysokości tej wierzytelności ustalić nie można.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zakupił w czerwcu 2014 r. nieruchomość, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i budowle. Zakup nieruchomości został sfinansowany kredytem. Na wierzytelność wynikającą z umowy kredytowej składa się kwota kredytu (suma kapitałowa) wraz z kwotą odsetek, której wysokość jest nieznana (odsetki o zmiennej stopie oprocentowania). Wysokość ich będzie określana sukcesywnie przy spłacie rat kapitału według określonych w umowie wskaźników.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest m.in. hipoteka ustanowiona na kupowanej nieruchomości. Hipoteka zabezpieczać będzie określony w umowie kapitał kredytu wraz z odsetkami, odsetkami karnymi oraz innymi należnościami wskazanymi w umowie, których wysokości w chwili zawarcia umowy nie można określić.

Mając na uwadze przestawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że od ustanowionej hipoteki zabezpieczającej kredyt wraz z odsetkami, odsetki karnymi oraz innymi należnościami wskazanymi w umowie, których wysokości w chwili zawarcia umowy Wnioskodawca nie można określić, stawka podatku, stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, wynosi 19 zł.

Zatem, Wnioskodawca w deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych powinien wykazać, że należny podatek wynosi 19 zł.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.