Hipoteka kaucyjna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hipoteka kaucyjna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Przedstawione we wskazanym przez Wnioskodawcę przypadku, zabezpieczenie długu o określonej, znanej wartości (100 jednostek pieniężnych) dwiema hipotekami zwykłymi, ustanawianymi na dwóch nieruchomościach, w wysokości 100 j.p. każda, oznacza konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od każdej z ww. czynności ustanowienia hipoteki, a podstawę opodatkowania w każdym z tych przypadków stanowi 100 j.p.
Natomiast przedmiotem hipoteki kaucyjnej mogą być wierzytelności z umowy o kredyt, w tym odnawialny. Stawka podatku na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej wynosi 19 zł, natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) z uzasadnieniem prawnym. Organ podatkowy stosownie do powyższego artykułu ocenił stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe i wskazał prawidłowe stanowisko wraz uzasadnieniem prawnym. A zatem nie można zgodzić się ze Stroną, iż wydana interpretacja nie zawiera uzasadnienia prawnego. Ad.3. Na podstawie art. 102 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelności o wysokości nieustalonej mogą być zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej (hipoteka kaucyjna). Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą. Przedmiotem hipoteki kaucyjnej mogą być wierzytelności z umowy o kredyt, w tym odnawialny (Stanisław Rudnicki – Ustawa o księgach i hipotece. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2005 i Bałan -Gronciarz Ewa, Ciepła Helena – Ustawa o księgach (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy Wnioskodawca prawidłowo ustalił wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowionych hipotek wysokości 2*19 zł.?

Fragment:

(...) 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy z dnia 09 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi temu podlega m.in. ustanowienie hipoteki. Hipoteka kaucyjna jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zgodnie z przepisem art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.), wierzytelność o wysokości nieustalonej może być zabezpieczona hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej (hipoteka kaucyjna). Hipoteka jest prawem w stosunku do wierzytelności akcesoryjnym. Oznacza to, że hipoteka nie może istnieć bez wierzytelności, którą zabezpiecza, a wygaśnięcie wierzytelności powoduje wygaśnięcie hipoteki. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o jej ustanowieniu lub z chwilą zawarcia umowy ustanowienia hipoteki - art. 3 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku od czynności (...)

2011
1
maj

Istota:

1) Czy należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 19zł każde przedłużenie hipoteki kaucyjnej bez względu na formę dokumentów związanych z tymi przedłużeniami?2) Czy należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych fakt podwyższenia hipoteki kaucyjnej do kwoty 6 505 000zł?

Fragment:

(...) tejże ustawy, który wskazuje, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają również zmiany umów wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania tym podatkiem. Jednakże ustawa nie określa sposobu ustalenia podstawy opodatkowania wówczas, gdy stawka podatku od czynności cywilnoprawnych jest określona kwotowo. Takim przykładem jest właśnie ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej (hipoteka kaucyjna) i wobec tego w tym konkretnym przypadku nie można mówić o podwyższeniu podstawy opodatkowania, gdyż określenie jej jest niemożliwe. Ponadto w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych przyjętą zasadą jest, że w przypadku zmiany umów, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania przy ustaleniu wysokości podatku uwzględnia się podatek poprzednio uiszczony. W przypadku hipoteki kaucyjnej takiej możliwości nie ma. W świetle powyższego ww. (...)

2011
1
maj

Istota:

1. W jaki sposób należy obliczyć podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki zwykłej i kaucyjnej?
2. Czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy przelewu praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości obciążonych hipoteką?

Fragment:

(...) i oznaczoną co do wysokości. Hipoteka przymusowa natomiast powstaje z mocy prawa lub na podstawie orzeczenia sądu. Zgodnie z art. 102 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, wierzytelność o wysokości nieustalonej może być zabezpieczona hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej (hipoteka kaucyjna). W świetle art. 104 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - hipoteka kaucyjna zabezpiecza odsetki oraz koszty postępowania mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie do hipoteki. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz z mocy ustawy nieobjęte hipoteką zwykłą oraz wierzytelności z dokumentów zbywalnych przez indos chociażby wysokość wierzytelności była z góry ustalona. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki powstaje z chwilą złożenia (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy stawka podatku PCC od ustanowienia hipoteki zwykłej powinna wynosić 19 zł?

Fragment:

(...) stałą stawkę kwotową podatku (19 zł). W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z kredytem odnawialnym do maksymalnej kwoty 660.000 eur. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis hipoteki zwykłej w kwocie 400.000 eur oraz kaucyjnej do kwoty 50.000 eur, stanowiącej zabezpieczenie odsetek o zmiennym oprocentowaniu i prowizji od w/w kredytu, zabezpieczonego wpisem hipoteki zwykłej. Zatem zostały ustanowione dwie odrębne hipoteki, tj. hipoteka zwykła na zabezpieczenie spłaty kwoty kredytu oraz hipoteka kaucyjna m. in. na zabezpieczenie spłaty kwoty odsetek o zmiennym oprocentowaniu. W ocenie tut. Organu podatkowego ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie kwoty kredytu odnawialnego podlega opodatkowaniu wg stawki 0,1 % kwoty zabezpieczonej wierzytelności, tj. 660.000 euro. Wierzytelność wynikająca z udzielonego kredytu jest wierzytelnością o wysokości ustalonej - niezależnie od tego czy kredytobiorca wykorzysta kwotę kredytu w całości, czy w części, w odróżnieniu od (...)