Hipoteka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hipoteka. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

Czy przy ustalaniu wysokości podstawy opodatkowania z tytułu podatku od spadków i darowizn wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego może zostać pomniejszona o kwotę wierzytelności wynikającej z ustanowionej na tej nieruchomości hipoteki kaucyjnej?

Fragment:

Zgodnie z art. 65 ust. 1 tej ustawy w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka). Instytucja hipoteki kaucyjnej uregulowana została w przepisach art. 102-108 ww. ustawy (w brzmieniu sprzed nowelizacji). Zgodnie z treścią art. 102 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „ Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną, lecz nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą ”. W świetle powołanych przepisów, w przypadku nabycia nieruchomości lokalowej, obciążonej hipoteką, jak w niniejszej sprawie, obciążenie to stanowi ciężar w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W konsekwencji, ustalając podstawę opodatkowania wartość nieruchomości powinna być pomniejszona o wartość hipoteki. Podstawę opodatkowania w analizowanej sytuacji stanowi zatem czysta wartość nieruchomości (po odliczeniu wartości hipoteki). Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawczyni przywołała interpretacje indywidualne organów podatkowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
6
gru

Istota:

Ustanowienie hipoteki łącznej – obowiązki płatnika.

Fragment:

Jednakże jak wskazano, hipoteka zabezpieczająca wierzytelność Y będzie miała charakter hipoteki łącznej i ustanowiona zostanie na dwóch różnych nieruchomościach, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste. Wobec powyższego wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 76 ust. 3 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności można, w drodze czynności prawnej, obciążyć więcej niż jedną nieruchomość (hipoteka łączna umowna). Hipoteka ma charakter hipoteki łącznej, jeżeli kilka nieruchomości jest obciążonych w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności w taki sposób, że każda nieruchomość gwarantuje zapłatę całej wierzytelności, a wierzyciel ma swobodę wyboru nieruchomości, z których będzie dochodził zaspokojenia. Nazwa tej hipoteki nie powinna wprowadzać w błąd, ponieważ wbrew jej brzmieniu nie oznacza, że mamy do czynienia z jedną hipoteką. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z tyloma hipotekami, ile jest przedmiotów (np. nieruchomości), na których dokonano zabezpieczenia (które obciążono hipoteką). Prawo polskie nie przyjęło konstrukcji jednej hipoteki obciążającej kilka nieruchomości, lecz wielość hipotek, tj. tyle, ile jest nieruchomości obciążonych, zabezpieczających jedną wierzytelność.

2016
16
cze

Istota:

Skoro w przedmiotowej sprawie wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie zero. Tym samym w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy co prawda wystąpi jednak nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

(...) nieruchomości (hipoteka). Wnioskodawczyni odwołała się również do treści art. 7 ust. 6, art. 8 ust. 1, 8 ust. 3, art. 9, art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 2 oraz art. 14 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy. W opinii Wnioskodawczyni, zamierzona czynność prawna – objęta aktem notarialnym – dotycząca zniesienia współwłasności nieruchomości, bez obowiązku spłat i dopłat, to czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Podstawę opodatkowania ustala się zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zdaniem Wnioskodawczyni, ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. To oznacza, że wartość 1 / 2 części nieruchomości, nabyta w drodze zniesienia współwłasności przez K. K. powinna być pomniejszona o 1 / 2 część kwoty hipoteki. Zatem wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości i podstawa opodatkowania wyniesie zero. Tym samym nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, której wartość (całkowita lub połowa) przewyższa wartość nabywanej 1 / 2 części lokalu na rzecz dotychczasowego współwłaściciela tego lokalu, nie powoduje powstania zobowiązanie podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

2016
8
mar

Istota:

Czy nieodpłatne zniesienie współwłasności lokalu mieszkalnego obciążonego hipoteką, której wartość (całkowita bądź połowa) przewyższa wartość mieszkania, bez spłat i dopłat na rzecz dotychczasowego współwłaściciela 1/2 części, na skutek którego Wnioskodawczyni stanie się wyłącznym właścicielem mieszkania w zamian za całkowite przejęcie obciążenia hipotecznego, wywoła konieczność zapłaty przez nią podatku, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn?

Fragment:

Ustanowiona na nieruchomości hipoteka stanowić będzie obciążenie, które należy zaliczyć do długów i ciężarów w rozumieniu art. 7 ww. ustawy. Zatem wartość 1 / 2 części nieruchomości, nabyta w drodze zniesienia współwłasności przez Wnioskodawczynię, powinna być pomniejszona o 1 / 2 część kwoty hipoteki. Przy dokonaniu zniesienia współwłasności nieruchomości – przy tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym – tj. bez obowiązku spłat i dopłat, bez znaczenia będzie przejęcie spłaty kredytu wyłącznie przez Wnioskodawczynię. Dla kwestii ustalenia podstawy opodatkowania nie ma znaczenia jaka kwota kredytu pozostała do spłacenia. Istotna jest kwota hipoteki, którą została obciążona opisana we wniosku nieruchomość. Zatem skoro w przedmiotowej sprawie – jak wskazała Wnioskodawczyni – wartość hipoteki przekroczy wartość nabywanego udziału w nieruchomości wówczas podstawa opodatkowania wyniesie zero. Tym samym w niniejszej sprawie obowiązek podatkowy co prawda wystąpi jednak nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. W związku z powyższym na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek uiszczenia podatku od spadków i darowizn z tytułu dokonania przedmiotowego zniesienia współwłasności.

2016
4
mar

Istota:

Czy fakt powstania różnicy pomiędzy wartością hipoteki a darowaną wartością współudziału, w wyniku dokonania nieodpłatnego zniesienia współwłasności bez spłat i dopłat, wywoła konieczność zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych według stopy 1%?

Fragment:

Nieruchomość obciążona jest hipoteką. Zarówno cała kwota hipoteki jak i jej połowa przekracza wartość 1 / 2 części nieruchomości. Z uwagi na zmianę sytuacji życiowej, Wnioskodawczyni i współwłaściciel mieszkania zamierzają zawrzeć notarialną umowę nieodpłatnego zniesienia współwłasności mieszkania, bez spłat i dopłat od żadnej ze stron. Dotychczasowe raty kredytu spłacane były wyłącznie przez Wnioskodawczynię. W wyniku umowy zniesienia współwłasności Wnioskodawczyni przejmie spłatę całego kredytu obciążającego nieruchomość, zaś druga strona zostanie zwolniona z jego spłaty w całości w zamian za przeniesienie na Wnioskodawczynię przysługującego tej osobie udziału we współwłasności mieszkania ( 1 / 2 części). W wyniku tej czynności Wnioskodawczyni stanie się wyłącznym właścicielem lokalu. W świetle opisu zdarzenia przyszłego i powołanych wyżej przepisów prawa stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie nie dojdzie do powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi temu podlegają bowiem tylko czynności wymienione wprost w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawierającym zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu.

2016
16
lut

Istota:

Podwyższenie kwoty hipoteki kaucyjnej i zwykłej

Fragment:

Jako zabezpieczenie kredytu, czyli należności głównej, odsetek, opłat i prowizji została ustanowiona na rzecz banku hipoteka kaucyjna do kwoty 450.000,00 EUR oraz hipoteka zwykła w kwocie 1.800.000,00 EUR. Wnioskodawca w związku z ustanowieniem hipotek złożył dwie deklaracje PCC-3, określając do hipoteki kaucyjnej ryczałtową stawkę podatku 19 zł, do hipoteki zwykłej według 0,1 %. W listopadzie 2014 r. w związku z podwyższeniem limitu kredytowego Wnioskodawca podpisał aneks do umowy i złożył oświadczenie o zmianie treści hipotek. Oświadczenie o zmianie treści hipoteki polegało na zmianie (podwyższeniu) kwot hipotek. Hipotekę zwykłą wyrażono w kwocie 2.150.000,00 EUR, natomiast hipotekę kaucyjną do kwoty 625.000,00 EUR. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych fakt podwyższenia hipoteki kaucyjnej do kwoty 625.000,00 EUR i zwykłej wyrażonej sumą 2.150.000,00 EUR... Uzasadniając swoje stanowisko, Wnioskodawca przytoczył art. 1 ust. l pkt l lit. h) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z którym opodatkowaniu podlega ustanowienie hipoteki. Stosownie do treści art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi: na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1 %, na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł.

2016
4
lut

Istota:

Przychód z nieodpłatnych świadczeń.

Fragment:

W efekcie wierzytelność nie został wciągnięta na listę wierzytelności i Spółka Y nie otrzymała żadnych kwot z tytułu ustanowionych bezskutecznie hipotek. Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego sprawy, na wstępie należy zwrócić uwagę na istotę hipoteki. Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, ustanowionym między wierzycielem i dłużnikiem przez wpis do księgi wieczystej. Jeżeli dłużnik, który ustanawia na swojej nieruchomości hipotekę nie wywiąże się z zobowiązania, wierzytelność jest realizowana w drodze postępowania egzekucyjnego, a wierzyciel ma prawo zaspokojenia swojej wierzytelności z kwoty uzyskanej w tym trybie. Hipoteka zabezpiecza wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw do danej nieruchomości nawet przy zmianie właściciela. Hipoteka tym samym należy do zabezpieczeń rzeczowych w odróżnieniu do zabezpieczeń osobistych, których przykładem są np. poręczenia i gwarancje. W kontekście zdefiniowanego powyżej pojęcia „ nieodpłatnego świadczenia ”, co do zasady, udzielenie nieodpłatnego zabezpieczenia w formie hipoteki stanowi dla podmiotu otrzymującego zabezpieczenie nieodpłatne świadczenie, w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 udpop oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Jednakże w przedmiotowej sprawie należy zwrócić uwagę, że w myśl art. 527 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2016
17
sty

Istota:

Czy w sytuacji zawarcia w akcie notarialnym oświadczenia o ustanowieniu hipoteki łącznej notariusz jako płatnik powinien pobrać jeden podatek od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia tej hipoteki, niezależnie od ilości współobciążonych nieruchomości czy też tyle podatków ile jest współobciążonych nieruchomości?

Fragment:

(...) hipoteki, biorąc pod uwagę ilość hipotek ze względu na ilość współobciążonych nieruchomości. Skoro bowiem – jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – przedmiot opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stanowi czynność cywilnoprawna ustanowienia hipoteki, to w sytuacji, gdy ustanowionych zostanie więcej niż jedna hipoteka na zabezpieczenie tej samej wierzytelności – na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy wysokość podatku należy wyliczyć osobno dla każdej hipoteki, biorąc za wyznacznik liczby hipotek liczbę nieruchomości, które zostały obciążone hipoteką. W takiej bowiem sytuacji dochodzi do ustanowienia nie jednej hipoteki lecz tylu hipotek, ile jest nieruchomości obciążonych. W rezultacie więc, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, działając jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych, winien pobrać ten podatek odrębnie dla każdej z hipotek zabezpieczających wierzytelność, przyjmując za ilość hipotek – ilość nieruchomości, które hipoteką obciążono oraz przyjmując za podstawę wymiaru tego podatku – stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych – kwotę zabezpieczonej dla każdej z tych hipotek wierzytelności.

2015
13
lis

Istota:

Opodatkowanie darowizny nieruchomości obciążonej hipoteką.

Fragment:

(...) nieruchomości (hipoteka). W myśl art. 102 ust. 2 tej ustawy hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące lub mogące powstać wierzytelności z określonego stosunku prawnego albo roszczenia związane z wierzytelnością hipoteczną lecz nieobjęte z mocy ustawy hipoteką zwykłą, a z kolei dyspozycja art. 104 tej ustawy wskazuje, że hipoteka kaucyjna zabezpiecza odsetki oraz koszty postępowania mieszczące się w sumie wymienionej we wpisie hipoteki. Według Wnioskodawcy z dyspozycji zacytowanych przepisów jednoznacznie wynika, że hipoteka na przedmiotowej nieruchomości zabezpieczająca dług wobec banku daje gwarancję możliwości skutecznego dochodzenia przez ten bank spłaty, jeśli nie od dłużnika osobistego (kredytobiorcy), to od nowego właściciela nieruchomości będącego dłużnikiem „ rzeczowym ” (w tym przypadku Wnioskodawcy), w niniejszej sprawie do wysokości hipoteki w kwocie 848 265 zł 86 gr. Wnioskodawca uważa, że taka regulacja prowadzi do jednoznacznego wniosku, że ustanowienie na nieruchomości hipoteki oczywiście stanowi jej obciążenie, zatem w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn należy do kategorii ciężarów darowizny.

2015
29
wrz

Istota:

Opodatkowanie ustanowienia hipoteki.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 626), podatkowi temu podlega ustanowienie hipoteki. Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2a ww. ustawy, obowiązek podatkowy z tytułu ustanowienia hipoteki powstaje z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub z chwilą zawarcia umowy ustanowienia hipoteki. W myśl natomiast art. 4 pkt 8 ustawy obowiązek podatkowy przy ustanowieniu hipoteki ciąży na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki. Przy ustanowieniu hipoteki podstawę opodatkowania stanowi, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy, kwota zabezpieczonej wierzytelności. Natomiast w myśl art. 7 ust. 1 pkt 7 stawki podatku od ustanowienia hipoteki wynoszą: na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%, na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł. Jak z kolei wynika z art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Ustęp 3 tego przepisu stanowi natomiast, że płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że gmina jest właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, z której chce wyodrębnić nieruchomość lokalową poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy.