PIII/2/443-4/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w trybie art. 103 pkt 3 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług powstał obowiązek obliczenie i wpłacenie podatku VAT?

PIII/2/443-4/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. helikopter
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  3. statek powietrzny
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku -> Zapłata podatku -> Zapłata podatku

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. organu 07.02.2006r.) o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia statku powietrznego - samolotu ultralekkiego, helikoptera

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30.01.2006r. (data wpływu do tut. organu 07.02.2006r.) Spółka zwróciła się do tut. organu z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Stan faktyczny w sprawie:

Spółka w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonała zakupu używanego środka transportu - statku powietrznego - samolotu ultralekkiego, helikoptera. Maksymalna masa startowa statku wynosi 450 kg, w związku z czym zgodnie z art. 2 ust. 10 pkt c ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami) nie mieści się w definicji nowych środków transportu.

Statek został zarejestrowany na terenie Czech, zatem podlega rejestracji i nie ma do niego zastosowanie przepis dotyczący środków transportu nie podlegających rejestracji a użytkowanych na terytorium kraju.

Treść zapytania i stanowisko w sprawie:

<
  1. Czy w trybie art. 103 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług powstał obowiązek nakładający na Spółkę obliczenie i wpłacenie podatku VAT?

Zdaniem Spółki transakcja zakupu statku powietrznego podlega przepisom art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) i rozliczeniu w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej, a przepisy zawarte w art. 103 ust. 4 nie dotyczą tej transakcji.

Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stanowisko tut. organu podatkowego.

Zgodnie z art. 103 ust. 3 cyt. ustawy, podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego. Przepis ust. 3 stosuje się również w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środków transportu, od których podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju (art. 103 ust. 4).

W powyższych przepisach dotyczących zapłaty podatku dokonano rozróżnienia środków transportu na nowe środki transportu oraz inne środki transportu, przy czym za inne środki transportu winny być uznane pojazdy tożsame z nowymi środkami transportu; w przypadku statków powietrznych są to statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 załącznika nr 1 do ustawy, o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, nie spełniające warunku do uznania za nowy środek transportu tj. statki powietrzne jeżeli były używane powyżej 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do użytku upłynęło więcej niż 3 miesiące (...).

Nabyty przez Spółkę statek powietrzny - samolot ultralekki, helikopter z uwagi na masę startową wynoszącą 450 kg nie spełnia wymogów art. 2 ust. 10 pkt c ww. ustawy o podatku od towarów i usług (nie jest nowym środkiem transportu ani innym środkiem transportu) - to na podatniku nie ciąży obowiązek wpłacenia podatku w trybie art. 103 cyt. ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu.

Z uwagi, iż nabycie przez Spółkę używanego statku powietrznego - samolotu ultralekkiego od podatnika podatku od wartości dodanej z innego państwa członkowskiego jest uważane za wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w kraju nabywcy, Spółka winna jest rozliczyć podatek VAT według stawki obowiązującej w Polsce, tj. 22% w składanej w Polsce deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy oraz informacji podsumowującej za kwartał, w którym dokonano wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

nabycie wewnątrzwspólnotowe
PP/443-5/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.