ITPB1/415-809/14/WM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2014 r. (data wpływu 5 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi szklarskie. Rozliczeń podatkowych dokonuje w formie karty podatkowej. Wysokość podatku została ustalona decyzją organu podatkowego z dnia 27 maja 2014 r. Wnioskodawca planuje świadczyć usługi polegające na montażu w miejscu wskazanym przez klienta nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych, szyb w elementach konstrukcyjnych balustrad, luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego, wymianie szyb zespolonych w oknach i drzwiach. Cena usługi ustalona w umowie zawartej pomiędzy stronami będzie obejmowała zarówno wartość wykonanej usługi szklarskiej, jak również wartość zużytych materiałów do wykonania usługi szklarskiej (np. szkło, metalowe elementy montażowe - mocowania). Ww. czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 43.34.20.0 "Roboty szklarskie".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wymienione usługi mogą być przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej rozliczającego z urzędem skarbowym na zasadach karty podatkowej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi polegające na montażu za pomocą metalowych mocowań w miejscu wskazanym przez klienta nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych, szyb w elementach konstrukcyjnych balustrad, luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego, wymianie szyb zespolonych w oknach i drzwiach można wykonywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zryczałtowany podatek dochodowy mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo - usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy. Według Wnioskodawcy ww. usługi mieszczą się w zakresie działalności szklarstwo, przedmiot działalności: inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania świadczonej usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do treści art. 4 ust. 1 pkt 1ww. ustawy użyte w ustawie określenie – działalność usługowa – oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Natomiast działalność wytwórcza – to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

Świadczenie usług w zakresie szklarstwa wymienione zostało w części I pod lp. 25 Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zakres działalności – usługi szklarskie – uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określono w poz. 25 Załącznika nr 4 do ustawy, który zawiera charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Szklarstwo obejmuje szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawę obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowację i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi.

Przystępując do analizy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć są to zamienne formy opodatkowania to jednak karta podatkowa nie ma – w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób fizycznych – zastosowania powszechnego. Jest to konstrukcja, której zastosowanie ogranicza się do podmiotów i warunków wyraźnie wskazanych przez ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Podatnik podatku w formie karty podatkowej ma określone obowiązki wobec naczelnika urzędu, których musi bezwzględnie dotrzymywać, jeżeli chce korzystać z tej formy opodatkowania swej działalności gospodarczej. Stawka karty podatkowej jest bowiem wyszacowana dla małych przedsięwzięć, nie mających charakteru produkcyjnego. Założeniem jest zatem, aby uprawnienie to przysługiwało podatnikom prowadzącym działalność usługową lub wytwórczo-usługową w takim tylko zakresie, w jakim jest to uzasadnione charakterem danego rodzaju rzemiosła. Podkreślenia wymaga, że opodatkowanie w formie karty podatkowej dotyczy tylko i wyłącznie przychodów z tych rodzajów działalności, które zostały wymienione w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i scharakteryzowane w Załączniku nr 4 do tej ustawy. Zatem wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Tylko te przychody (z tych rodzajów działalności), które zostały wymienione w art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Z przeanalizowanych regulacji prawnych – dotyczących możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej – wynika, że zryczałtowanym podatkiem dochodowym w tej formie mogą być opodatkowani m.in. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie szklarstwa (poz. 25 załącznika 3 i 4). Ustawodawca wyraźnie wskazał, jakie usługi wchodzą w zakres tej działalności i jakie usługi mogą być wykonywane w ramach tej działalności, aby można było opodatkować je kartą podatkową według stawki właściwej dla usług szklarskich.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą o usługi montażu w miejscu wskazanym przez klienta nieobramowanych drzwi szklanych, nieobramowanych szyb i drzwi szklanych do kabin prysznicowych, szyb w elementach konstrukcyjnych balustrad, luster, półek szklanych, zabudowy szklanej - elementów ze szkła kolorowego, wymianie szyb zespolonych w oknach i drzwiach.

Nie wszystkie wymienione przez Wnioskodawcę usługi o które zamierza rozszerzyć działalność gospodarczą, zostały wymienione wprost w załączniku nr 4 pod pozycją 25, która obejmuje zakres usług szklarskich w rozumieniu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ze względu jednak na charakter tych usług i postęp technologiczny związany z wykorzystaniem szkła, opisane we wniosku usługi można potraktować, jako usługi szklarskie, o których mowa w pozycji 25 tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Zatem, po rozszerzeniu prowadzonej działalności gospodarczej o wymienione powyżej usługi, Wnioskodawca nadal może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej, przy zastosowaniu miesięcznych stawek podatku dochodowego dla usług szklarskich.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.