FI.3110-6-1-2/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.

FI.3110-6-1-2/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. handel detaliczny
  2. handel hurtowy
  3. podatek od nieruchomości
  1. Podatki i opłaty lokalne -> Podatek od nieruchomości

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą - Uchwała Nr XXXIX/338/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2005r. oraz Uchwała Nr LII/469/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2005r.) Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry stwierdza, że stanowisko ww. wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia /bez daty - wpływ do tut. Urzędu 12 lipca 2006r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie:

czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.

- jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 12 lipca 2006r. do Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry wpłynął wniosek złożony przez Spółkę o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynikającego z Uchwały Nr XXXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Spółka zwróciła się z następującym zapytaniem:- czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.

Zgodnie art. 14a § 1 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa - stosownie do swojejwłaściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika:- W dniu 14.06.2006r. Spółka nabyła od Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach nieruchomość znajdującą się przy ul. , dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach .prowadzi księgę wieczystą o numerze. W skład nieruchomości wchodził; m.in. budynek biurowy oraz me oddana nigdy do użytkowania i znajdująca Się nadal w fazie budowy hal magazynowa. Nieruchomość znajduje się w strefie aktywności gospodarczej, utworzonej Uchwałą Nr XIII/118/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 8 listopada 2003r.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie importu, a następnie cięcia, konfekcjonowania i hurtowej sprzedaży folii spożywczych i przemysłowych, a także w zakresie usługowego cięcia i konfekcjonowania folii oraz importu i hurtowej sprzedaży (papier). Specyfika działalności handlowej Spółki polega na tym, że odbiorcami są wyłącznie podmioty gospodarcze przetwarzające następnie dostarczone przez Spółkę surowce, w związku z czym sprzedaż nie odbywa się w pomieszczeniach magazynowych Spółki, tj. odbiorcy nie zgłaszają się po odbiór towary, lecz jest on im dostarczany własnymi lub wynajmowanymi środkami transportu.

Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, stwierdza co następuje:

Podatnik wniósł o potwierdzenie słuszności stanowiska, zgodnie z którym wyłączeniez przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały" z wyłączeniem handlu") nie dotyczy działalności Spółki.Zgodnie z utartym w języku potocznym znaczeniem przez handel rozumie się obrót towarowy polegający na kupnie i sprzedaży, pośredniczenie między wytwórcami a spożywcami .W związku z powyższym działalność prowadzona przez podatnika nie podlega wyłączeniu ze zwolnienia uchwałowego zapisanego w § 2 pkt 1 i stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.Niniejsza interpretacja przepisów prawa podatkowego nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosował się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej jego zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Niniejsza interpretacja jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.