Handel hurtowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel hurtowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem handlu") dotyczy każdego rodzaju handlu, w tym także części opisanej działalności Spółki, czy też wyłącznie handlu detalicznego i konsumenckiego, odbywającego się fizycznie na terenie nieruchomości poprzez ekspozycję towaru, jego oglądanie i kupowanie przez klientów.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i 217 w związku z art. 14a § 1, § 2, § 3 i § 4, art. 14b § 1, § 2 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: z 2005r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późno zm.) oraz § 2 Uchwały Nr XXXIV/300/2004 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2 grudnia 2004r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości (ze zmianą - Uchwała Nr XXXIX/338/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2005r. oraz Uchwała Nr LII/469/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 21 grudnia 2005r.) Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry stwierdza, że stanowisko ww. wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia /bez daty - wpływ do tut. Urzędu 12 lipca 2006r./ o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: czy wyłączenie z przewidzianego uchwałą zwolnienia z podatku od nieruchomości działalności handlowej (§ 2 pkt 1 uchwały "z wyłączeniem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Spółka zamierza zawrzeć umowę agencyjną z PPUP Poczta Polska, na mocy której Poczta Polska będzie sprzedawać w imieniu i na rachunek Spółki doładowania do telefonów komórkowych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Sprzedaż będzie dokonywana za pomocą urządzeń elektronicznych – terminali POS, które zostaną zainstalowane przez Spółkę w poszczególnych placówkach Poczty Polskiej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży będą w całości przelewane przez Pocztę Polską na rachunek bankowy Spółki, natomiast Poczta Polska z tytułu świadczonych usług agencyjnych obciąży Spółkę stosowną fakturą. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka będzie obowiązana do instalacji kas rejestrujących w każdym punkcie sprzedaży doładowań w placówkach Poczty Polskiej?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10.05.2006 r., bez numeru, (data wpływu 12.05.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży jednostek doładowujących do telefonów komórkowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dniu 12.05.2006 r. do Naczelnika Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy fakt, iż po ewentualnej kontroli nie zostanie odnaleziony nabywca towaru, bądź gdy nie figuruje on w ewidencjach swojego kraju, będzie miał wpływ na możliwość zastosowania stawki 0% przez podatnika?

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.11.2005r., wniesionego przez N. Sp. z o.o., na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 17.11.2005 r. znak: PUS.II/443/193/2005/RO, zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i uznaje stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29.07.2005 r.: - za prawidłowe w części dotyczącej warunków, jaki muszą być spełnione aby czynności wykonywane przez podatnika można było kwalifikować jako eksport w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług , - za nieprawidłowe w zakresie oceny skutków przyszłych ustaleń organów podatkowych . Wnioskiem z dnia 29.07.2005 r. N. Sp. z o.o. zwróciła się do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji (...)

2011
1
sty

Istota:

Bardzo proszę o udzielenie mi pisemnej informacji o wysokości podatku VAT od następujących towarów i usług.Przedmiotem wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej wg wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej są:51.53 B - handel hurtowy, detal artykułami przemysłowymi i budowlanymi.45.4 - Usługi budowlano - remontowe.Świadczę usługi montażowe okien, drzwi, żaluzji itd. Na cenę usługi ma wpływ rodzaj użytych przeze mnie materiałów: pianki, cement, kleje, farby itd.Czy wykonując powyższe usługi w budownictwie mieszkaniowym prawidłowo stosuję stawkę 7 % nie wyodrębniając na wystawianej fakturze wartości użytego materiału.

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 03.08.2004r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim, zgodnie z dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, tj. czynności takie jak odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Zarówno towary jak i usługi są identyfikowane zgodnie z przepisami tej ustawy przy pomocy klasyfikacji statystycznych (art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 w/w ustawy). W związku z tym podatnik musi określić prawidłowo wykonywane czynności, czy dokonuje dostawy towarów i świadczy usługi. O tym, czy materiał może wchodzić do wartości usługi, czy też mamy do czynienia z wykonywaniem usług i (...)