Handel detaliczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel detaliczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
6
sty

Istota:

Czy zawarciu umowy o współpracę pomiędzy sprzedawcą detalistą a producentem wyrobów tytoniowych pozbawia sprzedawcę tych wyrobów do uiszczania podatku w formie karty podatkowej ?

Fragment:

(...) podpisać ze spółką akcyjną umowę o współpracy, na podstawie której zostanie jej udostępniony telefon komórkowy wraz z limitem połączeń w celu umożliwienia komunikacji z ww. spółką oraz zostanie udzielony rabat (raz w miesiącu) przy zakupach wyrobów spółki. Odnosząc zatem treść cyt. powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej jest handel detaliczny wyrobami tytoniowymi, to zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalność ta może być opodatkowana w formie karty podatkowej. Okoliczność zawarcia umowy o współpracy ze spółką akcyjną w zakresie sprzedaży wyprodukowanych przez nią wyrobów, na warunkach wskazanych we wniosku (udostępnienie telefonu, rabaty przy zakupie wyrobów tytoniowych) nie pozbawi (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w związku ze zmianą od 2007r. przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z tytułu prowadzonej działalności mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Fragment:

(...) Podatniczka od maja 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu detalicznego akcesoriami do pojazdów samochodowych, głównie: fotelików do przewozu dzieci w samochodach, pokrowców na siedzenia samochodowe, mieszków (pokrowców na dźwignię zmiany biegów) oraz handlu detalicznego dywanikami samochodowymi. W 2006r. przychody z prowadzonej działalności opodatkowane były w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zdaniem wnoszącej zapytanie przychody osiągnięte w 2007r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatniczka twierdzi, iż w przeważającej mierze prowadzona działalność ma charakter wytwórczy oraz handlowy, a ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dopuszcza opodatkowanie w formie ryczałtu zarówno działalności wytwórczej jak i handlowej. Zdaniem wnioskodawcy produkowane i sprzedawane produkty nie są typowymi częściami i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przekazanie atrap do detalu przez producenta towaru handlowego jest opodatkowane podatkiem od towrów i usług ?

Fragment:

(...) Wzwiązku z art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 pkt 2, art. 7 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ i po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow sprawie przekazania atrap towarów kontrahentom, Naczelnik Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu stwierdza, że stanowisko przedstawione przez Spółkęw w/w wniosku jest prawidłowe . Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca w celu reklamowania swoich produktów oraz zwiększenia sprzedaży wanien z hydromasażem przekazuje swoim kontrahentom tzw. atrapę wanny z hydromasażem. Atrapy te są wystawiane przez kontrahentów w ich punktach handlowych i prezentowane klientom. Przez atrapę wanny z hydromasażem należy rozumieć wannę bez całej bardzo drogiej instalacji hydromasażowej. Cena nabycia kompletnej wanny z hydromasażem wynosi ok. 1 400,00 zł. Atrapa wanny z (...)

2011
1
mar

Istota:

Jakie przepisy uniemożliwiają opodatkowanie w formie karty podatkowej prowadzenie usług kosmetycznych i sprzedaży artykułów kosmetycznych?

Fragment:

(...) zgłoszenie przez podatnika we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, prowadzenia działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli. Biorąc pod uwagę rozpatrywane zakresy działalności, tj. usługi kosmetyczne oraz handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi – kosmetykami, wymienione są one w różnych częściach tabeli, tj. - usługi kosmetyczne w części I tabeli (poz. 88), stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą”; - handel detaliczny artykułami nieżywnościowymi - w części III tabeli (poz. 88). Mając powyższe na względzie, przepisy art. 25 ust. 1 pkt 2 wykluczają możliwość równoczesnego prowadzenia usług kosmetycznych i usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Interpretacja nie (...)

2011
1
lut

Istota:

Dot. stawek podatku od nieruchomości określonych w Uchwale Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Fragment:

(...) każdy ma łączną powierzchnię użytkową przekraczającą 1000 m2 W odniesieniu do budynków opisanych w pkt 1, 2, 3 wniosku podatnika nie zachodzą przesłanki do zastosowania określonej wyżej stawki podatkowej z przyczyn określonych przez podatnika. Wprowadzając w Uchwale Nr XXVIU310/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. podwyższoną stawkę podatkową Rada Miasta Ostrowca Św. miała głównie na uwadze wielkopowierzchniowe obiekty handlowe i handlowo-usługowe, w których prowadzony jest handel detaliczny, a w szczególności: centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy, hale, budynki stacji paliw i stacji obsługi, apteki, itp. Obiekty takie, poprzez prowadzenie szeroko zakrojonej działalności handlowej mają wpływ na funkcjonowanie istniejącej w mieście sieci handlowej, na komunikację, rynek pracy, zaspokajanie potrzeb i interesów konsumentów, itp. Biorąc pod uwagę lokalizację interpretowanego przepisu w powołanej Uchwale i treść zdania wstępnego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy prawidłowo opodatkowano zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 3% uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT?

Fragment:

(...) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan galerię sztuki współczesnej przy wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem Pana opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3% podlega uzyskany obrót brutto z dostaw dzieł sztuki pomniejszony o podatek VAT. Poruszone przez Pana zagadnienia regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Świadczone przez Pana w ramach działalności gospodarczej usługi zostały oznaczone zgodnie z Zaświadczeniem nadanym przez Urząd Statystyczny w Katowicach symbolem według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) - 5248G tj. sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowana, a według (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy zastosować dla działalności polegającej na sprzedaży detalicznej kwiatów łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji i wieńców ?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.10.2004 r. o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie określenia wysokości stawki zryczałtowanego podatku dochodowego dla działalności obejmującej sprzedaż detaliczną kwiatów łącznie ze sporządzaniem z nich kompozycji i wieńców, roślin, sadzonek drzew i kwiatów, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opatowie informuje: W art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2000 r., Nr 144, poz. 930 ze zm.) zostało zdefiniowane pojęcie działalności usługowej. Dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy: opodatkowania sprzedaży stolarki budowlanej ( okien, drzwi itp.) wraz z usługą montażową wykonywaną osobiście, jak również przez firmę podnajmowaną w związku z art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca o podatku VAT.

Fragment:

(...) wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Z dokumentów rejestracyjnych wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach. Wobec powyższego, jeżeli Pana firma handlowa montuje i instaluje dany wyrób budowlany i czynności te zostały klasyfikowane jako „handel detaliczny” w odpowiednim grupowaniu działu PKWiU 52, wówczas przepisy art. 146 ust.1 pkt 2 lit. a, ust.2 w/w ustawy o VAT nie mają zastosowania do wykonywanych przez Pana czynności. Zatem zgodnie z art. 41ust.1 w/w ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%. Natomiast jeżeli opisana przez Pana czynność polegająca na sprzedaży okien, drzwi itp. i montażu przez firmę podnajmowaną przez Pana została sklasyfikowana jako „usługa” związana jest z budownictwem mieszkaniowym (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy można prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu jednej kasy rejestrującej w dwóch miejscach prowadzenia działalności?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa(Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gryfinie, na pisemne zapytanie z dnia 26 listopada 2004 r., uzupełnionego pismem z dnia 8 grudnia 2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego na targowisku przygranicznym.Są to dwa kontenery blaszane położone od siebie w odległości 40 metrów. Podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jedna z kas rejestrujących uległa awarii i w związku z tym podatnik zwraca się z zapytaniem, czy może ewidencjonować sprzedaż za pomocą jednej kasy ze względu na bliskie położenie punktów handlowych, które sam obsługuje. Podatnik wskazuje na wysokie (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy przychody osiągane przez Podatniczkę z tytułu handlu detalicznego, w tym z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a jeżeli tak to jaka stawka ryczałtu obowiązuje przy tego rodzaju sprzedaży ?

Fragment:

(...) Podatniczka planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie handlu detalicznego, w tym sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5 % alkoholu. Przychody osiągane z tej działalności chciałaby opodatkować w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Stan prawny : ------------------------- Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) jest, że podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jak wynika z powyższego przepisu warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie pisemnego (...)