Handel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
31
gru

Istota:

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Fragment:

Natomiast działalność wytwórcza – to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Świadczenie usług w zakresie szklarstwa wymienione zostało w części I pod lp. 25 Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres działalności – usługi szklarskie – uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określono w poz. 25 Załącznika nr 4 do ustawy, który zawiera charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Szklarstwo obejmuje szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawę obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowację i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Przystępując do analizy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych.

2012
20
mar

Istota:

Mając na uwadze przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż samochodów osobowych, które stanowią towar opodatkowany podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym i w związku z tym, Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

Ponieważ przedmiotem działalności będzie handel samochodami osobowymi zarejestrowanymi na terytorium kraju, czyli niepodlegającymi podatkowi akcyzowemu Wnioskodawczyni uważa, że art. 113 ust.13 pkt 1b nie ma zastosowania do takich dostaw i może korzystać ze zwolnienia z art. 113 ust 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

2011
1
paź

Istota:

Czy handel przez internet objęty jest opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3% od uzyskanych przychodów.

Fragment:

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5 % - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 3,0% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Fragment:

(...) może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU; przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Z zapisu § 2 tego rozporządzenia wynika, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

2011
1
sie

Istota:

Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej ograniczającej się do sprzedaży detalicznej wyłącznie węży gumowych, klasyfikowanych przez producentów wg PKWiU jako : „węże z gumy tłoczone ze wzmocnieniem tekstylnym” o symbolu 25.13.30-57.10 i tak też przez nich fakturowanych oraz metalowych opasek i obejm zaciskowych, wybierając formę opodatkowania działalności jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie płacił podatek w formie ryczałtu w wysokości 3% uzyskanego przychodu?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.) działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5a definiuje pojęcie towary handlowe (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

2011
1
cze

Istota:

Czy sprzedaż rowerów pozwala opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zgodnie z definicją zawartą w „ Nowej encyklopedii powszechnej PWN ” pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kolejowych, drogach publicznych); rozróżnia się przy tym pojazdy szynowe oraz bezszynowe (samochody, w tym autobusy, trolejbusy, ciągniki, motocykle i pojazdy specjalne np. czołgi). Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) rower nie został zaliczony do grupy 74 – pojazdy mechaniczne, lecz do 79 – środki transportu pozostałe. W świetle powyższego, skoro rower nie ma silnika a poruszanie się nim po drogach wymaga wysiłku rowerzysty i Klasyfikacja Środków Trwałych zalicza go do pozostałych środków transportu, to nie jest to pojazd mechaniczny. Przeto przychody wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych ww. ustawą.

2011
1
cze

Istota:

Skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest głównie handel detaliczny artykułami przemysłowymi, to zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania w 2009 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Fakt, iż Wnioskodawca nabywa towary w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, bowiem ustawodawca nie wskazał takiego ograniczenia.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest głównie handel detaliczny artykułami przemysłowymi, to zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania w 2009 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Fakt, iż Wnioskodawca nabywa towary w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, bowiem ustawodawca nie wskazał takiego ograniczenia. A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
maj

Istota:

Czy w roku 2007 podatnik może korzystać z opodatkowania prowadzonej działalności w formie ryczałtu?

Fragment:

Ocena stanowiska wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku stwierdza, że zajęte przez wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych poniżej przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. f (dodana przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.06.217.1588) z dniem 1 stycznia 2007 r.) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Powyższe oznacza, że wnioskodawcy, świadczącemu jedynie i wyłącznie usługi napraw pojazdów samochodowych w roku 2007 przysługuje opodatkowanie prowadzonej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Użyte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne określenie - działalność usługowa w zakresie handlu, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

2011
1
maj

Istota:

Czy sprzedaż działek budowlanych zakupionych z majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

Handel to dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również jednorazowa czynność spełniająca kryteria zaliczenia jej do tak rozumianego pojęcia „handel”, czyli polegająca na sprzedaży towaru poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży. Z powyższego wynika, że pojęcie podatnika zarówno w prawie polskim, jak i unijnym, uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zakresem ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. nie będzie zatem objęta dostawa działek budowlanych realizowana przez osoby fizyczne, stanowiących ich majątek osobisty, który nie został nabyty z zamiarem jego odsprzedaży. W sytuacji jednak, gdy czynność kupna – sprzedaży gruntów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę będzie wykonywana w okolicznościach wskazujących na (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku zryczałtowanym od dnia 1.01.2007 dotyczącymi handlu częściami zamiennymi do pojazdów mechanicznych, prowadząc działalność handlową częściami zamiennymi do maszyn budowlanych z wyłączeniem ciągników musi zrezygnować z ryczałtowej formy opodatkowania..

Fragment:

Generalnie zatem handel jako taki - w tym stanowiący przedmiot zapytania handel częściami zamiennymi do maszyn budowlanych - nie stanowi podstawy do wyłączenia z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Strona nie sprecyzowała jednakże do jakiego typu maszyn budowlanych częściami handluje deklarując jedynie wyłączenie handlu ciągnikami. W praktyce, znaczna ilość maszyn budowlanych (koparki, dźwigi itp.) spełnia warunki techniczne pozwalające zakwalifikować je do pojazdów mechanicznych – zatem stosując przepis j.w. należy uwzględnić charakter maszyny budowlanej, bowiem sprzedaż maszyn budowlanych nie będzie podlegała wyłączeniu o jakim mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 3f ww. ustawy wyłącznie pod warunkiem, iż maszyna budowlana nie jest pojazdem mechanicznym w ogólnym rozumieniu wskazanych pojęć tzn. nie posiada kół, płóz, gąsienic umożliwiających poruszanie się po gruncie, drodze, szynach w sposób samodzielny, bądź poprzez połączenie z innym pojazdem. Ustawodawca wprawdzie nie skonkretyzował pojęcia „pojazdu mechanicznego” poza stwierdzeniem użytym w treści art. 8 ust. 1 pkt 3f , nie zastosował również odniesienia znaczenia tego pojęcia do definicji wynikających z innych ustaw, jednakże brak podatkowej definicji pojęcia „pojazdu mechanicznego” nie oznacza dowolności co zakresu stosowania przedmiotowego przepisu.