Handel | Interpretacje podatkowe

Handel | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to handel. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.
Fragment:
Natomiast działalność wytwórcza – to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika (art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Świadczenie usług w zakresie szklarstwa wymienione zostało w części I pod lp. 25 Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej stanowiącej Załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zakres działalności – usługi szklarskie – uprawniający do skorzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej, szczegółowo określono w poz. 25 Załącznika nr 4 do ustawy, który zawiera charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej. Szklarstwo obejmuje szklenie ram okiennych, drzwiowych, świetlików, wystaw, inspektów i szklarni. Szklenie akwariów i gablot oraz mebli i pojazdów. Wykładanie ścian i kolumn szkłem. Łączenie szkła przez klejenie. Oprawę obrazów, dyplomów, fotografii itp. Sporządzanie kitów szklarskich. Wyrób, renowację i osadzanie luster. Inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczonej usługi. Przystępując do analizy przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego zwrócić należy uwagę, że zakres podmiotowy karty podatkowej nie pokrywa się z zakresem podmiotowym podatku dochodowego od osób fizycznych.
2014
31
gru

Istota:
Mając na uwadze przepis art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy o VAT oraz przedstawione we wniosku okoliczności stwierdzić należy, że przedmiotem działalności gospodarczej będzie sprzedaż samochodów osobowych, które stanowią towar opodatkowany podatkiem akcyzowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym i w związku z tym, Wnioskodawczyni nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
Fragment:
Ponieważ przedmiotem działalności będzie handel samochodami osobowymi zarejestrowanymi na terytorium kraju, czyli niepodlegającymi podatkowi akcyzowemu Wnioskodawczyni uważa, że art. 113 ust.13 pkt 1b nie ma zastosowania do takich dostaw i może korzystać ze zwolnienia z art. 113 ust 1 ustawy o VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
2012
20
mar

Istota:
Czy handel przez internet objęty jest opodatkowaniem ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 3% od uzyskanych przychodów.
Fragment:
Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 ww. ustawy. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) i pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi: 8,5 % - przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, 3,0% - przychodów z działalności usługowej w zakresie handlu. Przy czym, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2010 r., „ działalność usługowa ” to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującego działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującego działalność usługową w zakresie handlu).
2011
1
paź

Istota:
Obowiązek ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Fragment:
(...) może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy; przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży; przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU; przy dostawie wyrobów tytoniowych (PKWiU 16.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem dostaw towarów, o których mowa w poz. 43 załącznika do rozporządzenia. W obecnym stanie prawnym obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 224, poz. 1797). Z zapisu § 2 tego rozporządzenia wynika, iż zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2010 r. sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
2011
1
wrz

Istota:
Czy w przypadku podjęcia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej ograniczającej się do sprzedaży detalicznej wyłącznie węży gumowych, klasyfikowanych przez producentów wg PKWiU jako : „węże z gumy tłoczone ze wzmocnieniem tekstylnym” o symbolu 25.13.30-57.10 i tak też przez nich fakturowanych oraz metalowych opasek i obejm zaciskowych, wybierając formę opodatkowania działalności jako ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będzie płacił podatek w formie ryczałtu w wysokości 3% uzyskanego przychodu?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 ze zm.) działalnością usługową jest pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264, z 1999 r. Nr 92, poz. 1045 i z 2001 r. Nr 12, poz. 94) wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5a definiuje pojęcie towary handlowe (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ww. ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
2011
1
sie

Istota:
Czy sprzedaż rowerów pozwala opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Zgodnie z definicją zawartą w „ Nowej encyklopedii powszechnej PWN ” pojazd mechaniczny to pojazd wyposażony w silnik, zdolny do samodzielnego poruszania się po trasach lądowych (np. po torach kolejowych, drogach publicznych); rozróżnia się przy tym pojazdy szynowe oraz bezszynowe (samochody, w tym autobusy, trolejbusy, ciągniki, motocykle i pojazdy specjalne np. czołgi). Ponadto w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych /KŚT/ (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.) rower nie został zaliczony do grupy 74 – pojazdy mechaniczne, lecz do 79 – środki transportu pozostałe. W świetle powyższego, skoro rower nie ma silnika a poruszanie się nim po drogach wymaga wysiłku rowerzysty i Klasyfikacja Środków Trwałych zalicza go do pozostałych środków transportu, to nie jest to pojazd mechaniczny. Przeto przychody wnioskodawczyni z tytułu sprzedaży rowerów i akcesoriów rowerowych mogą być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych ww. ustawą.
2011
1
cze

Istota:
Skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest głównie handel detaliczny artykułami przemysłowymi, to zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania w 2009 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Fakt, iż Wnioskodawca nabywa towary w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, bowiem ustawodawca nie wskazał takiego ograniczenia.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe oraz przytoczone przepisy prawa podatkowego uznać należy, iż skoro przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej jest głównie handel detaliczny artykułami przemysłowymi, to zgodnie z treścią przepisu art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Wnioskodawca ma możliwość opodatkowania w 2009 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Fakt, iż Wnioskodawca nabywa towary w drodze importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia nie wyklucza Wnioskodawcy z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej, bowiem ustawodawca nie wskazał takiego ograniczenia. A zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2011
1
cze

Istota:
Czy w roku 2007 podatnik może korzystać z opodatkowania prowadzonej działalności w formie ryczałtu?
Fragment:
Ocena stanowiska wnioskodawcy: Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku stwierdza, że zajęte przez wnioskodawcę stanowisko jest prawidłowe i znajduje potwierdzenie w przytoczonych poniżej przepisach prawa podatkowego. Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. f (dodana przez art. 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.06.217.1588) z dniem 1 stycznia 2007 r.) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne (Dz. U. z dnia 27 listopada 1998 r. Nr 144 poz. 930 z późn. zm.) opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Powyższe oznacza, że wnioskodawcy, świadczącemu jedynie i wyłącznie usługi napraw pojazdów samochodowych w roku 2007 przysługuje opodatkowanie prowadzonej działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Użyte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne określenie - działalność usługowa w zakresie handlu, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy oznacza sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.
2011
1
maj

Istota:
Czy sprzedaż działek budowlanych zakupionych z majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
Fragment:
Handel to dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również jednorazowa czynność spełniająca kryteria zaliczenia jej do tak rozumianego pojęcia „handel”, czyli polegająca na sprzedaży towaru poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży. Z powyższego wynika, że pojęcie podatnika zarówno w prawie polskim, jak i unijnym, uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zakresem ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. nie będzie zatem objęta dostawa działek budowlanych realizowana przez osoby fizyczne, stanowiących ich majątek osobisty, który nie został nabyty z zamiarem jego odsprzedaży. W sytuacji jednak, gdy czynność kupna – sprzedaży gruntów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę będzie wykonywana w okolicznościach wskazujących na (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku zryczałtowanym od dnia 1.01.2007 dotyczącymi handlu częściami zamiennymi do pojazdów mechanicznych, prowadząc działalność handlową częściami zamiennymi do maszyn budowlanych z wyłączeniem ciągników musi zrezygnować z ryczałtowej formy opodatkowania..
Fragment:
Generalnie zatem handel jako taki - w tym stanowiący przedmiot zapytania handel częściami zamiennymi do maszyn budowlanych - nie stanowi podstawy do wyłączenia z opodatkowania przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Strona nie sprecyzowała jednakże do jakiego typu maszyn budowlanych częściami handluje deklarując jedynie wyłączenie handlu ciągnikami. W praktyce, znaczna ilość maszyn budowlanych (koparki, dźwigi itp.) spełnia warunki techniczne pozwalające zakwalifikować je do pojazdów mechanicznych – zatem stosując przepis j.w. należy uwzględnić charakter maszyny budowlanej, bowiem sprzedaż maszyn budowlanych nie będzie podlegała wyłączeniu o jakim mowa w przepisie art. 8 ust. 1 pkt 3f ww. ustawy wyłącznie pod warunkiem, iż maszyna budowlana nie jest pojazdem mechanicznym w ogólnym rozumieniu wskazanych pojęć tzn. nie posiada kół, płóz, gąsienic umożliwiających poruszanie się po gruncie, drodze, szynach w sposób samodzielny, bądź poprzez połączenie z innym pojazdem. Ustawodawca wprawdzie nie skonkretyzował pojęcia „pojazdu mechanicznego” poza stwierdzeniem użytym w treści art. 8 ust. 1 pkt 3f , nie zastosował również odniesienia znaczenia tego pojęcia do definicji wynikających z innych ustaw, jednakże brak podatkowej definicji pojęcia „pojazdu mechanicznego” nie oznacza dowolności co zakresu stosowania przedmiotowego przepisu.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Handel
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.