Hala sportowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hala sportowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
25
lip

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „Budowa i doposażenie obiektu Hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska (...)”

Fragment:

Wybudowany obiekt Hali sportowej wraz z doposażeniem oraz boisko wielofunkcyjne służyć będzie dzieciom i młodzieży uczęszczającym do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum (...) oraz dzieciom i młodzieży z terenu gminy (...). Realizowany projekt nie będzie związany ze sprzedażą opodatkowaną. Powstały obiekt hali sportowej wraz z wyposażeniem i wielofunkcyjnym boiskiem nie będą przedmiotem świadczonych usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, Gmina nie będzie pobierała z tego tytułu żadnych dochodów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy w przypadku realizacji przedmiotowego projektu Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „ Budowa i doposażenie obiektu Hali sportowej wraz z modernizacją wielofunkcyjnego boiska (...) ”. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

2018
16
kwi

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od wydatków inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej, w przypadku gdy zostanie ona udostępniona na podstawie odpłatnej umowy dzierżawy na rzecz instytucji kultury.

Fragment:

Czy odpłatne udostępnienie hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT? Czy w związku z zamiarem przekazania hali sportowej na rzecz instytucji kultury w odpłatną dzierżawę, Gminie przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na jej budowę? W jaki sposób Gmina będzie mogła zrealizować swoje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę hali sportowej? Ad.1. Zdaniem Gminy, odpłatne udostępnienie hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność opodatkowaną VAT. Ad 2. W ocenie Gminy, będzie Jej przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki na budowę hali sportowej. Ad 3. Zdaniem Gminy, będzie uprawniona do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego poprzez korektę stosownych deklaracji VAT za okresy, w których powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. W uzasadnieniu stanowiska nr 1 Gmina stwierdziła, że o opodatkowaniu VAT danej czynności można mówić wówczas, gdy wchodzi ona w przedmiotowy zakres ustawy o VAT (kryterium przedmiotowe) oraz jest wykonywana przez podatnika VAT działającego w takim charakterze (kryterium podmiotowe).

2018
19
sty

Istota:

Opodatkowanie dzierżawy hali sportowej.

Fragment:

Niezwłocznie po wykonaniu inwestycji, Gmina planuje udostępnić halę sportową odpłatnie na podstawie umowy dzierżawy na rzecz spółki komunalnej, której przedmiotem działalności jest m. in. zarządzanie nieruchomościami gminnymi. 100% udziałów w spółce jest własnością Gminy. Przedmiotowe czynności, z tytułu których Gmina będzie pobierała czynsz dzierżawny, dokumentowane będą przez nią wystawianymi na rzecz dzierżawcy fakturami VAT. Czynności te Gmina planuje wykazywać w swoich rejestrach sprzedaży i składanych deklaracjach VAT-7 oraz rozliczać VAT należny z tego tytułu. To Spółka będzie zarządzać obiektem i zajmować się dalszym udostępnianiem hali sportowej w swoim imieniu i na swoją rzecz m. in. poprzez wynajem hali na rzecz mieszkańców Gminy i innych zainteresowanych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odpłatne udostępnianie hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy na rzecz spółki będzie stanowiło po stronie Gminy czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia z VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie hali sportowej na podstawie umowy dzierżawy na rzecz spółki będzie stanowiło czynności podlegające opodatkowaniu VAT, niekorzystające ze zwolnienia.

2017
14
paź

Istota:

Podatek od towarów i usług zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania hali sportowej, opodatkowania nieodpłatnego udostępniania hali sportowej, prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali sportowej przy zastosowaniu tzw. proporcji, wskazania okresów, za jakie Gmina powinna dokonać odliczenia podatku od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę hali sportowej.

Fragment:

(...) hali sportowej (zgodnie z A4)? Zdaniem Wnioskodawcy: Odpłatne udostępnianie hali sportowej, o której mowa w pkt A1 będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Nieodpłatne udostępnianie hali sportowej, o której mowa w pkt A2 nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Gmina przy zastosowaniu proporcji (zgodnie z A3) zgodnie z art. 90 ust. o VAT – ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali sportowej. Gmina stoi na stanowisku iż w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych od momentu zmiany decyzji co do przeznaczenia hali, ma prawo dokonać odliczenia całego podatku VAT jednorazowo w deklaracji za grudzień 2016 r. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego: jest prawidłowe w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania hali sportowej, jest prawidłowe w zakresie opodatkowania nieodpłatnego udostępniania hali sportowej, jest nieprawidłowe w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z budową hali sportowej przy zastosowaniu tzw. proporcji, jest nieprawidłowe w zakresie wskazania okresów, za jakie Gmina powinna dokonać odliczenia podatku od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę hali sportowej.

2017
10
maj

Istota:

1. Czy odpłatne udostępnianie Hali sportowej przez Gminę na rzecz zainteresowanych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT według obniżonej stawki podatku - obecnie 8%, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT?
2. Czy w związku z planowanym wykorzystaniem Hali sportowej przez Gminę zarówno na potrzeby odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych, jak i nieodpłatnego udostępniania na cele gminne, Gminie przysługuje / będzie przysługiwało na zasadach ogólnych, wynikających z art. 86 ustawy o VAT, prawo do odliczenia części podatku VAT naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki Gminy (inwestycyjne oraz bieżące) związane z Halą sportową, według udziału procentowego, w jakim przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona przez Gminę do działalności gospodarczej - odpłatnego udostępniania, tj. według wskazanego w opisie sprawy udziału czasowego wynikającego z Regulaminu?
3. Czy z tytułu nieodpłatnego udostępniania Hali sportowej na cele gminne Gmina będzie zobowiązana do naliczenia podatku VAT należnego?

Fragment:

Przedmiotowy sposób udostępniania Hali sportowej odpowiadać będzie bowiem potrzebom mieszkańców Gminy / innych podmiotów i jednocześnie pozwoli na zachowanie analogicznego systemu udostępniania Hali sportowej jak w przypadku innych tego typu obiektów Gminy. Ponadto, odpłatne udostępnianie Hali sportowej w pewnym zakresie na rzecz zainteresowanych zapewni Gminie najbardziej efektywne wykorzystanie obiektu (w czasie poza zajęciami szkolnymi) i pokrycie części wydatków bieżących związanych z jego funkcjonowaniem. Ze względu na taki zamiar wykorzystywania Hali sportowej Gmina jeszcze przed przyjęciem obiektu do użytkowania podejmie działania zmierzające do sfinalizowania kwestii formalnych związanych z wprowadzeniem odpłatności za korzystanie z Hali sportowej, tak by bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania Hali sportowej możliwe było jej wykorzystywanie przez Gminę w opisany wyżej sposób, tj. zarówno do realizacji zajęć szkolnych i pozaszkolnych oraz w celu odpłatnego udostępniania na rzecz zainteresowanych według zapotrzebowania. W tym celu Gmina w szczególności ustanowi regulamin korzystania z Hali sportowej, z którego będzie wynikała możliwość odpłatnego korzystania z Hali sportowej przez zainteresowanych w określonych godzinach według ustanowionego przez Gminę cennika (dalej: Regulamin).

2016
2
gru

Istota:

Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT w związku z przebudową hali sportowej.

Fragment:

(...) hali sportowej i łącznika wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na zaplecze hali sportowej z dwoma salkami gimnastycznymi i instalacjami. Spełniona bowiem zostanie podstawowa pozytywna przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych, wynikająca z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z budową tej części infrastruktury, przysługuje Gminie pod warunkiem nieistnienia przesłanek negatywnych ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy. W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z umową dzierżawy Hali, z tytułu której Gmina będzie pobierała opłaty, Gminie przysługuje prawo do odliczenia pełną kwoty VAT naliczonego od ponoszonych w przyszłości wydatków inwestycyjnych dotyczących budowy hali sportowej i łącznika wraz z przebudową istniejącej sali gimnastycznej na zaplecze hali sportowej z dwoma salkami gimnastycznymi i instalacjami, jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2016
24
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania hali sportowej.

Fragment:

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Gmina wskazała, że w chwili dokonywania wydatków związanych z budową hali sportowej, działała ona jako podatnik VAT. Gmina jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT i dysponuje nadanym jej numerem NIP oraz była zarejestrowana jako czynny podatnik VAT na długo przed rozpoczęciem inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji, Wnioskodawca udostępniał kontrahentom swoje dane, w tym numer NIP, niezbędne do wystawienia na jego rzecz faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki związane z budową hali sportowej. Gmina wskazywała na konieczność wystawienia na jej rzecz faktur VAT. Przedmiotowa inwestycja nie była prowadzona jedynie celem realizacji zadań własnych Gminy, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty. Zainteresowany miał świadomość, że przy pomocy hali sportowej będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT, tj. będzie działać zgodnie z art. 5, art. 8 i art. 15 ustawy o VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy odpłatne udostępnianie hali sportowej przez Gminę na rzecz zainteresowanych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, odpłatne udostępnianie hali sportowej przez Gminę na rzecz zainteresowanych będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia z opodatkowania VAT.

2015
19
lis

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na wybudowanie hali sportowej.

Fragment:

W roku 2014 Wnioskodawca rozpoczął realizację inwestycji polegającej na budowie hali sportowej pełnowymiarowej, której zakończenie planowane jest na 31 grudzień 2016. Wybudowany budynek hali sportowej będzie własnością Gminy. Hala sportowa będzie wykorzystywana w dwojaki sposób: odpłatnie na rzecz podmiotów trzecich tj. firm, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych - w celu komercyjnego wykorzystywania hali oraz nieodpłatnie na cele gminne (w celu realizacji zadań własnych gminy tj. spotkań mieszkańców i innych uroczystości samorządowych). Wybudowana hala sportowa będzie stanowić własność Wnioskodawcy i nie będzie przekazana żadnej jednostce organizacyjnej. Wątpliwości Wnioskodawcy wiążą się z ustaleniem, czy Gmina ma prawo odliczyć całą kwotę podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją inwestycji, tj. budowy hali sportowej. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W świetle art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

2013
20
cze

Istota:

Odpłatne udostępnianie hali sportowej przez Wnioskodawcę będzie czynnością dokonywaną przez Gminę w sferze cywilnoprawnej, co w konsekwencji oznacza, iż świadczenie to będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy i jednocześnie nie będzie korzystać ze zwolnień wynikających z ustawy i rozporządzeń wykonawczych wydanych do ustawy.

Fragment:

(...) hali sportowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 1 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie: opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępniania hali sportowej, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne, prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki bieżące, ustalenia za jakie okresy Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę hali sportowej, sposobu określenia części podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od wydatków inwestycyjnych i bieżących, braku obowiązku naliczania podatku należnego z tytułu nieodpłatnego udostępniania hali sportowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 7 maja 2013 r. poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Gmina) od 2012 r. realizuje inwestycję w zakresie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej. W związku z tą inwestycją, Gmina ponosi szereg wydatków, m.in. koszty sporządzenia dokumentacji projektowej, nadzoru, wykonania prac budowlanych, urządzenia wnętrz (dalej: wydatki inwestycyjne), udokumentowanych wystawianymi na rzecz Gminy fakturami VAT z wykazanymi na nich kwotami VAT naliczonego.

2013
20
cze

Istota:

Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową hali sportowej, nie od całości ponoszonych wydatków, ale tylko według udziału procentowego zgodnie z art. 86 ust. 7b, w związku z art. 2 pkt 14a ustawy. Obowiązek ustalenia udziału procentowego nie wynika z art. 90 ust. 1 i 2 ustawy, lecz z art. 86 ust. 7b ustawy.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w przypadku częściowo odpłatnego udostępniania hali sportowej Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej... (pytanie nr 2 wniosku ORD-IN) Czy Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z halą sportową... (pytanie nr 3 wniosku ORD-IN) W rozliczeniu za jakie okresy Gmina powinna dokonać odliczenia podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych na budowę hali sportowej... (pytanie nr 4 wniosku ORD-IN) Zdaniem Wnioskodawcy, Stanowisko Gminy: W przypadku częściowo odpłatnego udostępniania hali sportowej, Gminie będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki inwestycyjne związane z budową hali sportowej. Gmina będzie miała pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących wydatki bieżące związane z halą sportową. Gmina stoi na stanowisku, iż w zakresie wydatków inwestycyjnych poniesionych do momentu zmiany decyzji co do przeznaczenia hali sportowej, tj. do lutego 2013 r. Gmina ma prawo dokonać odliczenia całego podatku VAT jednorazowo w deklaracji za luty 2013 r., stosownie do art. 91 ust. 8 ustawy o VAT.