Hala magazynowa | Interpretacje podatkowe

Hala magazynowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hala magazynowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia stawki amortyzacji hali magazynowej wraz z pomieszczeniem socjalnym
Fragment:
Hala magazynowa wraz z pomieszczeniem socjalnym stanowią jeden obiekt i jest to jeden środek trwały, który będzie przeznaczony do działalności gospodarczej. Pomieszczenie socjalne będzie wybudowane w tej samej technologi co hala magazynowa. Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku wskazał, że zamierza zakwalifikować halę magazynową wraz pomieszczeniem socjalnym nie związane trwale z gruntem do rodzaju 806 KŚT , grupa 1, rodzaj 103 tj. Budynki handlowo-usługowe, w której to grupie stawka amortyzacyjna wynosi 10% w stosunku rocznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jak należy zastosować stawkę amortyzacyjną dla części nie związanej trwałe z gruntem zaprojektowanej hali magazynowej wraz z pomieszczeniem socjalnym? Zdaniem Wnioskodawcy, jako wspólnik spółki jawnej, posiadający 50% udziałów w spółce zamierza zbudować obiekt magazynowy z pomieszczeniem socjalnym na cele związane z prowadzoną działalności gospodarczą. Hala wraz z pomieszczeniem socjalnym stanowią jeden środek trwały, który w każdej chwili można zdemontować i postawić w innym miejscu, bez utraty wartości i właściwości, ponieważ nie jest trwale związana z gruntem.
2017
24
maj

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży hali magazynowej wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu
Fragment:
Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej przepisy, należy stwierdzić, iż dostawa hali magazynowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu nie będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż będzie ona dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Przy dostawie hali magazynowej, spełnione będą zaś warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z ust. 7a ustawy. Przy nabyciu nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zainteresowany ponosił wydatki na ulepszenie hali magazynowej, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej, jednak po ulepszeniu Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotową halę do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat. W sprawie znajdzie zastosowanie wyłączenie stosowania art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b ustawy, określone w art. 43 ust. 7a ustawy, bowiem po ulepszeniu Wnioskodawca wykorzystywał przedmiotowy budynek do czynności opodatkowanych przez okres dłuższy niż 5 lat. Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz stan sprawy, należy stwierdzić, iż dostawa hali magazynowej wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w związku z art. 43 ust. 7a ustawy i art. 29a ust. 8 ustawy.
2014
28
paź

Istota:
Jeżeli, w istocie hala magazynowa stanowi odrębny środek trwały i prawidłowo została zakwalifikowana do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 10%. Prawidłowo zatem przyporządkowano stawkę amortyzacji do tego grupowania. W przypadku budynków niemieszkalnych stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%. Zatem dla budynku biurowego stawka amortyzacyjna wynosi 2,5%.
Fragment:
Na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako Inwestor Wnioskodawca wybudował halę magazynową oraz biuro scharakteryzowane następującymi danymi: opis techniczny: budynek ma konstrukcję stalową jednak w jego części wewnątrz wybudowano dwukondygnacyjną przestrzeń biurową, przez co według projektu oraz decyzji (pozwolenie na budowę) stanowi on jeden obiekt z dzielącym jego kubaturę budynku na dwa funkcjonalnie obszary: jednokondygnacyjna hala magazynowa; dwukondygnacyjne biuro, hala magazynowa zbudowana jest z prefabrykowanych elementów stalowych wykonanych w fabryce, przewiezionych na miejsce budowy i zmontowanych, ściany zewnętrzne hali magazynowej wykonane są z płyt warstwowych poliuretanowych i są przykręcane do układu stalowych słupów, stanowiących konstrukcję hali, część magazynowa nie jest trwale związana z gruntem. Istnieje możliwość demontażu części magazynowej (bez utraty właściwości zdemontowanych elementów) i zamontowania jej w innym miejscu, cały budynek wyposażony jest w instalację elektryczną w zakresie oświetlenia i gniazd wtykowych. Hala magazynowa oraz biuro posiada samodzielne piece do ogrzewania pomieszczeń, konstrukcja główna biura, składa się: ze ścian konstrukcyjnych, wykonanych z pustaków (...)
2011
24
gru

Istota:
Ustawodawca w powołanym przepisie art. 22 ust.1 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, co uważa się za wartość początkową środka trwałego. A zatem wytworzenie środków trwałych w ramach jednej inwestycji nie zwalnia Wnioskodawcy z obowiązku przyporządkowania określonych nakładów na wytworzenie danego środka trwałego. Bez znaczenia w przedmiotowej sprawie jest fakt, iż Wnioskodawca nie jest w stanie określić poniesionych na dany środek trwały nakładów inwestycyjnych. Reasumując, nie sposób zgodzić się z Wnioskodawca, iż ustalenie wartości początkowej wytworzonych środków trwałych należy ustalić w oparciu o proporcję.
Fragment:
Na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jako Inwestor Wnioskodawca wybudował halę magazynową oraz biuro scharakteryzowane następującymi danymi: opis techniczny: budynek ma konstrukcję stalową jednak w jego części wewnątrz wybudowano dwukondygnacyjną przestrzeń biurową, przez co według projektu oraz decyzji (pozwolenie na budowę) stanowi on jeden obiekt z dzielącym jego kubaturę budynku na dwa funkcjonalnie obszary: jednokondygnacyjna hala magazynowa; dwukondygnacyjne biuro, hala magazynowa zbudowana jest z prefabrykowanych elementów stalowych wykonanych w fabryce, przewiezionych na miejsce budowy i zmontowanych, ściany zewnętrzne hali magazynowej wykonane są z płyt warstwowych poliuretanowych i są przykręcane do układu stalowych słupów, stanowiących konstrukcję hali, część magazynowa nie jest trwale związana z gruntem. Istnieje możliwość demontażu części magazynowej (bez utraty właściwości zdemontowanych elementów) i zamontowania jej w innym miejscu, cały budynek wyposażony jest w instalację elektryczną w zakresie oświetlenia i gniazd wtykowych. Hala magazynowa oraz biuro posiada samodzielne piece do ogrzewania pomieszczeń, konstrukcja główna biura, składa się: ze ścian konstrukcyjnych, wykonanych z pustaków (...)
2011
24
gru

Istota:
Czy Spółka miała prawo do zastosowania do wybudowanej części magazynowej 10% stawki amortyzacji, a do części biurowo-socjalnej obiektu 2,5% stawkę amortyzacji?
Fragment:
Spółka przyjęła więc, iż hala magazynowa oraz budynek biurowo-socjalny stanowią dwa odrębne środki trwałe, dla których przyjęto dwie różne stawki amortyzacyjne. Opierając się zatem wyłącznie na zawartych we wniosku oświadczeniach, iż hala magazynowa jest odrębnym obiektem oraz, że nie jest budynkiem, który należałoby kwalifikować do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, należy uznać, iż przedmiotową halę można zaliczyć do odrębnej grupy środków trwałych tj. wolno stojących obiektów nie związanych trwale z gruntem (grupa 8 Klasyfikacji Środków Trwałych). Jednakże przy takiej klasyfikacji w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania wskazany we wniosku art. 22j ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% dla budynków (lokali) i budowli, innych niż wymienione w pkt 4 (dla innych niż budynki (lokale) niemieszkalne, dla których stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5%). Jeżeli zatem, w istocie hala magazynowa stanowi odrębny środek trwały i prawidłowo została zakwalifikowana do grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, to stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 10%.
2011
1
sie
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.