Hala | Interpretacje podatkowe

Hala | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to hala. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z budową hali.
Fragment:
Nowo wybudowana hala będzie wykorzystywana przez Zainteresowanego do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w zakresie uzyskiwania przychodów z tytułu czynszu najmu powierzchni hali. Natomiast działalność produkcyjna w wybudowanej hali będzie prowadzona przez kontrahenta. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów będąc już czynnym podatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia 100% podatku VAT ze wszystkich opłaconych faktur wystawionych za planowaną inwestycję, biorąc pod uwagę fakt, że po wybudowaniu ww. hali Wnioskodawca będzie uzyskiwał przychody z tytułu czynszu od wynajętej w całości powierzchni hali kontrahentowi zewnętrznemu? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Przyszły zakup usług budowlanych realizowany przez Zainteresowanego będzie w całości związany ze sprzedażą opodatkowaną, tj. wybudowana hala produkcyjna w całości zostanie oddana w dzierżawę kontrahentowi zewnętrznemu.
2017
22
cze

Istota:
Odliczenie podatku VAT naliczonego od wydatków inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej
Fragment:
Umowa dzierżawy, której przedmiotem jest hala widowiskowo-sportowa została zawarta pomiędzy Gminą ... a Z... w dniu 31 marca 2015 roku. Hala widowiskowo-sportowa w okresie od 31 grudnia 2014 roku do dnia podpisania umowy dzierżawy nie była przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. We wskazanym okresie rzeczona hala nie była również przedmiotem czynności zwolnionych od tego podatku jak również niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Całkowity koszt inwestycji polegającej na termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej wyniósł 3.475.433,96 złotych brutto (koszt netto: 2.825.572,69 złotych). O zamierzonym przeznaczeniu hali widowiskowo-sportowej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług świadczy treść oświadczenia Gminy ... o kwalifikowalności podatku VAT, które Gmina złożyła w związku z ubieganiem się o otrzymanie dofinansowania na termomodernizację przedmiotowej hali. Treść ww. oświadczenia dowodzi zatem, że już na etapie planowania inwestycji zamiarem Gminy było wykorzystanie rzeczonej hali, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją termomodernizacji hali widowiskowo-sportowej im. ... wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną, od momentu rozpoczęcia wyżej wymienionej inwestycji, Gmina ... zamierzała wykorzystywać do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, tj. do świadczenia odpłatnej usługi dzierżawy przedmiotowej hali wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na rzecz gminnej spółki - Z....
2015
23
sie

Istota:
Prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków poniesionych na budowę hali
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności podatnik wykonał inwestycję – budowę hali użytkowej, która będzie przedmiotem wynajmu. Inwestycja w zakresie budowy hali została zrealizowana w okresie od września 2013 r. do lutego 2014 r. Inwestycja została oddana do użytkowania w dniu 20 lutego 2014 r. Przystępując do realizacji przedmiotowej inwestycji celem Wnioskodawcy było jej wynajmowanie, a zatem świadczenie usług opodatkowanych podatkiem VAT. W okresie późniejszym, z uwagi na uwarunkowania rynkowe umowa najmu została ograniczona czasowo a przeznaczenie hali objęło również prowadzenie w niej działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę. Przedmiotem umowy najmu jest cała powierzchnia hali oraz pomieszczenia biurowe i parking. Hala będzie wynajmowana w sposób określony w umowie, tj. 20% ilości dni roboczych w danym roku kalendarzowym, nie więcej niż przez 5 dni roboczych w przeciągu jednego miesiąca. Oprócz wynajmu hala będzie wykorzystywana do prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, tj. prowadzenia szkoleń (zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych), wykonywania przeglądów technicznych sprzętu, organizowania spotkań z klientami a także jako magazyn sprzętu do wypożyczania. Wnioskodawca nie jest w stanie wyodrębnić nakładów/zakupów inwestycyjnych związanych wyłącznie z wykonywaniem czynności zwolnionych z opodatkowania bądź opodatkowanych.
2015
6
sty

Istota:
- pełne prawo do odliczenia od wydatków inwestycyjnych związanych z halą sportową,
- pełne prawo do odliczenia od wydatków bieżących związanych z utrzymaniem hali.
Fragment:
Zgodnie z regulaminem korzystania z hali, hala może być przedmiotem wynajmu w następujących konfiguracjach: wynajem 1 sektora - bez zaplecza sanitarnego i szatni; wynajem 1 sektora - z zapleczem sanitarnym i szatniami; wynajem hali bez trybun (3 sektory) - bez zaplecza sanitarnego i szatni; wynajem hali bez trybun (3 sektory) - z zapleczem sanitarnym i szatniami; wynajem hali z trybunami (3 sektory) - bez zaplecza sanitarnego I szatni; wynajem hali z trybunami (3 sektory) - z zapleczem sanitarnym i szatniami wynajem hali z zapleczem i trybunami na imprezy całodniowe; wynajem sali gimnastycznej; wynajem siłowni; wynajem sali do tenisa stołowego; wynajem kortu do squasha; ścianka wspinaczkowa: wynajem całej ścianki; wynajem sauny; wynajem sali konferencyjnej. Ponadto pewne części hali (sauna, ścianka wspinaczkowa) są używane wyłączenie komercyjnie, nie są używane na potrzeby prowadzenia działalności edukacyjnej. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zainteresowane odpłatnym wynajmem hali sportowej (jej poszczególnych części) zawierają umowy z Zespołem Szkół działającym w tym zakresie w imieniu Powiatu P. Dodatkowo hala wykorzystywana jest w sposób nieprzerwany do prowadzenia działalności reklamowej.
2014
12
paź

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży części hali wraz z gruntem oraz korekty podatku odliczonego od adaptacji tej hali
Fragment:
W odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego na tle przywołanych przepisów należy stwierdzić, że planowana przez Wnioskodawcę sprzedaż części hali nie będzie dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Ponadto pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą tej części budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Wnioskodawca wskazał, że hala została oddana do użytkowania w 2004 roku, po adaptacji zakupionego wcześniej budynku. Od samego początku użytkowania tj. od 2004 roku część hali, którą Wnioskodawca zamierza sprzedaż była wynajmowana. Ponadto sprzedawana część hali nie podlegała ulepszeniom. Dokonywane ulepszenia dotyczyły części hali wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności. W konsekwencji, dostawa wynajmowanej od 2004 roku części hali będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie zbycie gruntu, tj. przylegająca do tej części hali działka. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest także kwestia obowiązku korekty podatku odliczonego przy adaptacji i ulepszeniach przedmiotowej hali. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.
2014
18
lip

Istota:
Brak opodatkowania nieodpłatnego korzystania z hali i basenu określonym podmiotom
Fragment:
Udostępniając nieodpłatnie halę i basen uczniom szkół prowadzonych przez gminę w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć szkolnych klubów sportowych GOSiR realizuje zadania własne Gminy. GOSiR udostępniając basen i halę sportową ściśle realizuje zadania statutowe. Wnioskodawca wskazał również, że nieodpłatne udostępnienie basenu i hali może mieć wpływ na wzrost zainteresowania ofertą opłatną, czyli w konsekwencji może spowodować zwiększenie obrotów GOSIR, ale to nie jest celem GOSiR. Celem działalności GOSiR, jako jednostki budżetowej nie jest osiąganie zysków tylko spełnienie zadań i celów. Udostępnianie hali i basenu mieści się w działalności statutowej GOSiR, a nieodpłatne udostępnianie obiektów mieści się w Uchwale xxx Rady z dnia 27 kwietnia 2010 r. Pomimo, iż Wnioskodawca wskazał, że celem nieodpłatnego udostępniania jest realizacja zadań i celów, a nie zachęcenie mieszkańców do odpłatnego korzystania z hali i basenu, lub stworzenie pozytywnego wizerunku GOSIR wśród mieszkańców, to jednak w konsekwencji działania podejmowane przez Wnioskodawcę bezsprzecznie przekładają się na wzrost zainteresowania ofertą sportową ośrodka, a tym samym wpisują się w realizację celów działalności Wnioskodawcy.
2013
10
paź

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Budynek na przedmiotowym gruncie został przez Podatnika wybudowany i w związku z tym przysługiwało z tego tytułu odliczenie podatku VAT od zakupów dotyczących budowy sprzedawanej hali. Z uwagi na prowadzoną działalność nie dokonano podziału przedmiotowej nieruchomości. Cała nieruchomość, jak wynika z uzupełnienia do wniosku służyła do prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z tym, iż dostawa hali nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia, a pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą hali, upłynął okres dłuższy niż 2 lata Wnioskodawca dokonując dostawy przedmiotowej hali może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Analogicznie, zgodnie ze wskazanym art. 29 ust. 5 cyt. ustawy, dostawa gruntu, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek hali będzie również korzystał ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Natomiast grunt, na którym nie jest posadowiona hala, z uwagi na fakt, iż z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż przeznaczony jest pod aktywizację gospodarczą, nie korzysta ze zwolnienia od podatku określonego w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Reasumując, przy sprzedaży hali wraz z gruntem będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Natomiast dostawa przedmiotowego gruntu niezabudowanego budynkiem, z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego będzie opodatkowana 22% stawką podatku.
2011
1
wrz

Istota:
Czy Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę, że parter budynku (hala targowa) został oddany do użytkowania w maju 2006 r. ma prawo wpisać do ewidencji środków trwałych wartość początkową parteru (hala targowa) w 2006 r. i czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od 2006 roku?
Fragment:
Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego udzielił pozwolenie na użytkowanie parteru budynku handlowo-usługowego (hala targowa) i od tego czasu ta część obiektu jest przeznaczona na wynajem. Natomiast pierwsze piętro nad frontową częścią hali targowej zostało wybudowane zgodnie z sugestiami architekta miejskiego, który nakazał nawiązanie się do linii zabudowy przy ulicy (pomimo sprzeciwu Strony). Pozostaje ono w stanie surowym zamkniętym. Prace wykończeniowe mogą trwać latami gdyż wymagają ogromnych nakładów finansowych i mogą być niezakończone. Pierwsze piętro wymaga osobnego odbioru przez Nadzór Budowlany, który wyda zezwolenie na jego użytkowanie. Jeżeli chodzi o parter budynku (halę targową) został on już odebrany i następnego odbioru nie będzie, gdyż nadaje się on do samodzielnego użytkowania. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawczyni, biorąc pod uwagę, że parter budynku (hala targowa) został oddany do użytkowania w maju 2006 r. ma prawo wpisać do ewidencji środków trwałych wartość początkową parteru (hala targowa) w 2006 r. i czy może dokonywać odpisów amortyzacyjnych począwszy od 2006 roku... Zdaniem Wnioskodawczyni skoro parter (hala targowa) jest oddany do użytkowania (kolejnego odbioru nie będzie w tej części), zatem jest kompletny i zdatny do użytku, oraz jest wynajmowany od 2006 roku ma prawo do amortyzacji taj części wartości nieruchomości od 2006 roku.
2011
1
lip

Istota:
Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do przenośnej hali magazynowej?
Fragment:
W roku 2007 zakupiona została przenośna hala namiotowa z przeznaczeniem na tymczasowy magazyn składowania materiałów budowlanych, o powierzchni użytkowej 525 m 2 . Hala ta nie jest związana trwale z gruntem, przymocowana jest do utwardzonej posadzki. Wartość zakupionej hali wraz z montażem i transportem stanowi kwotę 115 000 zł. Koszty utwardzenia posadzki kostką brukową oraz pozostałe prace związane z przystosowaniem hali do wynajęcia firmie sprzedającej materiały budowlane stanowią kwotę 115 433 zł 96 gr. Wartość początkowa całej hali stanowi 230 433 zł 96 gr. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Jaką stawkę amortyzacyjną należy zastosować do przenośnej hali magazynowej... Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na to, iż hala namiotowa nie jest trwale związana z gruntem i zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych należało ją zakwalifikować do grupy 8 rodzaj 806 i zastosować 10% stawkę amortyzacyjną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, o ile przedmiotowa hala właściwie została zakwalifikowana do grupy 8, rodzaj 806 Klasyfikacji Środków Trwałych.
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy sprzedaż hali produkcyjnej wybudowanej we własnym zakresie podlega opodatkowaniu stawką 22% podatku od towarów i usług ?
Fragment:
W trakcie działalności gospodarczej spółka kupiła grunt, a następnie na nim wybudowała halę produkcyjną. Budowa zakończona została w 2000r. W tym samym roku obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W obiekcie do dnia dzisiejszego prowadzona jest działalność gospodarcza. W okresie trwania budowy hali spółka była podatnikiem VAT czynnym, w związku z czym na kupowane materiały oraz usługi budowlane związane z budową hali otrzymywała faktury VAT. Spółka miała prawo i skorzystała z tego prawa odliczając podatek naliczony zawarty w fakturach zakupowych związanych z prowadzoną inwestycją – budową hali. W ocenie podatnika sprzedaż hali produkcyjnej wybudowanej we własnym zakresie ( z faktur zakupu związanych z inwestycją budowy hali spółka odliczała podatek naliczony) podlega opodatkowaniu stawką 22% podatku od towarów i usług. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdza, co następuje. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2007r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stawka podatku wynosi 22 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl natomiast art.43 ust.1 (...)
2011
1
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Hala
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.