ILPP2/4512-1-209/15-5/MR | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów.
ILPP2/4512-1-209/15-5/MRinterpretacja indywidualna
  1. gwarancje
  2. ubezpieczenia
  3. zwolnienie
  4. świadczenie usług
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z 11 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) uzupełnionym pismem z 22 maja 2015 r. (data wpływu 25 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów. Wniosek uzupełniono w dniu 25 maja 2015 r. o dowód uiszczenia brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej A. Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż produktów marki „A” m.in.:maszyn rolniczych, kosiarek ogrodowych, maszyn komunalnych, zwanych dalej łącznie: (Towarami) oraz ich dystrybucja na terenie Polski.

Sprzedaż Towarów w Polsce na rzecz ostatecznych klientów odbywa się poprzez zorganizowaną sieć dealerską. W celu zorganizowania sieci dealerskiej Spółka podpisała szereg umów z przedsiębiorcami z Polski (dalej: Umowy Dealerskie).

W oparciu o zapisy Umów Dealerskich, przedsiębiorcy działający na terenie Polski (dalej: Dealerzy) uzyskują wyłączne prawo do sprzedaży Towarów marki „A” na określonym w umowie obszarze geograficznym Polski. Nabywcami Towarów dystrybuowanych przez Dealerów są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w której wykorzystują specjalistyczne maszyny marki „A” (dalej: Klienci).

W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów i budowania pozytywnego wizerunku Towarów, na podstawie Umów Dealerskich, Dealerzy zostali zobowiązani do zapewnienia Klientom usług gwarancyjnych dla wszystkich Towarów w ramach tzw. „podstawowej gwarancji”.

Zgodnie z instrukcją dotyczącą rozliczania gwarancji i reklamacji przez Dealera, Spółka udziela Klientom gwarancji na Towary na określony czas, trwający, w zależności od rodzaju Towaru, od 6 do 24 miesięcy, przy czym w odniesieniu do niektórych elementów Towarów (np. silników), gwarancja może być dodatkowo limitowana godzinami pracy danej części (np. 1.500 godzin pracy).

Jeśli w czasie „podstawowego” okresu gwarancyjnego wystąpi usterka kwalifikująca się do naprawy gwarancyjnej, Spółka poprzez swoich Dealerów organizuje i zapewnia naprawę oraz pokrywa jej koszty, które są następnie zwracane Spółce przez producenta Towarów z grupy A.

Obecnie, w celu zwiększenia zaufania Klientów do marki „A”, Spółka planuje wprowadzenie do swojej oferty tzw. „P” Plan (dalej: „P”) w dwóch wariantach: (i) „P” Protection oraz (ii) „P” Protection Plus, które będą różnić się od siebie zakresem udzielanej ochrony. „P” ma na celu zabezpieczać Klientów przed obciążeniami z ewentualnymi usterkami Towarów po upływie „podstawowego” okresu gwarancji udzielanej przez Spółkę na Towary.

Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu „P” jest objęcie zakupionego Towaru „Planem Konserwacji”, który polega na odpowiednim serwisowaniu i konserwacji danego Towaru przez Klienta we współpracy z Dea1erem zgodnie z odrębnymi postanowieniami i standardami „A”.

Podstawowe założenie „P” opiera się na możliwości wykupienia przez Klientów nabywających Towary dodatkowego „okresu ochronnego” (następującego po upływie okresu „podstawowej gwarancji”), w trakcie którego za usterki kwalifikujące się do naprawy w ramach „P” Klient będzie ponosił jedynie częściową odpłatność (w ustalonej tzw. „kwocie odliczenia”).

Innymi słowy, w przypadku awarii Towaru po upływie „podstawowego” okresu gwarancji, ale w trakcie trwania „okresu ochrony” w ramach „P”, naprawy Towarów wykonywane będą na rzecz Klientów tylko za częściową odpłatnością (tj. Klienci będą zobowiązani do pokrycia kosztów napraw lub wymiany części jedynie w ustalonej maksymalnej „kwocie odliczenia”).

Zakres ochrony przewidziany w ramach „P” będzie dawał Klientom w dużej mierze takie same uprawnienia, jak wynikające z „podstawowej gwarancji”. Jednocześnie, pod pewnymi warunkami, ochrona wynikająca z „P” może przejść na kolejnego właściciela Towaru, który nabędzie go w okresie obowiązywania ochrony „P”.

Umowy o przystąpienie do programu „P” będą zawierane przez Spółkę z Klientami za pośrednictwem Dealerów, u których nabywają oni Towary, przy czym stronami umowy „P” będą każdorazowo Spółka oraz Klienci. Ponadto, Dealerzy będą odpowiedzialni za pobranie od Klientów opłat należnych Spółce z tytułu „P” oraz za ich przekazanie na rzecz Spółki. W związku z tymi czynnościami, Dealerzy będą wystawiali na rzecz Spółki faktury dokumentujące prowizję należną im za czynności wykonane w związku z zawarciem umów „P” oraz w związku z przekazaniem płatności od Klientów na rzecz Spółki.

W okresie obowiązywania umów „P”, Spółka będzie odpowiedzialna za zapewnienie ochrony Klientom zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami, przy czym naprawy Towarów będą fizycznie wykonywane przez Dealerów na zlecenie Spółki.

W związku z powyższym, Dealerzy będą odpowiedzialni za weryfikację czy zgłoszenia dokonywane przez Klientów kwalifikują się do naprawy w ramach „P”. Za wykonane usługi napraw Towarów na rzecz Klientów w ramach „P” Dealerzy będą obciążać Spółkę należnym im wynagrodzeniem. W związku z wykonanymi naprawami, Dealerzy będą wystawiali na rzecz Spółki faktury dokumentujące wykonane usługi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od Dealerów, które dokumentują: (i) należną Dealerom prowizję za czynności wykonane w związku z zawarciem umów „P” i przekazaniem płatności od Klientów oraz (ii) wykonane na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P”...

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od Dealerów, które dokumentują: (i) należną Dealerom prowizję za czynności wykonane w związku z zawarciem umów „P” przekazaniem płatności od Klientów oraz (ii) wykonane na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi. o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114. art. 119 ust. 4. art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy o VAT.

Ponadto, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług oraz dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy oraz fakt, iż wykonywane przez Spółkę czynności w ramach „P” stanowią świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT – w opinii Spółki – przysługuje jej pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od Dealerów, które dokumentują: (i) należną Dealerom prowizję za czynności wykonane w związku z zawarciem umowy „P” przekazaniem płatności od Klienta oraz (ii) wykonane na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P”.

Należy zauważyć, że podstawowym warunkiem wystąpienia prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego jest to, aby nabyte przez podatnika towary i usługi służyły wykonywanym czynnościom podlegającym opodatkowaniu VAT. Zdaniem Spółki, ten warunek jest w omawianej sytuacji spełniony, gdyż usługi wykonywane przez Dealerów na rzecz Spółki w związku z udzielaniem przez nią Klientom ochrony w ramach „P” pozostają w bezpośrednim związku z usługami wykonywanymi przez Spółkę, które – jak wskazano powyżej – podlegają opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Zatem w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. „niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego”. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowoprawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Wskazać należy że obie wymienione we wniosku usługi, tj. dotyczące czynności wykonanych w związku z zawarciem umów „P” i przekazaniem płatności od Klientów oraz wykonaniem na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P” mają związek ze sprzedażą opodatkowaną u Wnioskodawcy.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Ponadto, w oparciu o art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podatnikami – zgodnie z zapisem art. 15 ust. 1 ustawy – są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na mocy art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Spółka) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej A. Podstawową działalnością Spółki jest sprzedaż produktów marki „A” m.in.: maszyn rolniczych, kosiarek ogrodowych, maszyn komunalnych, zwanych dalej łącznie: (Towarami) oraz ich dystrybucja na terenie Polski. Sprzedaż Towarów w Polsce na rzecz ostatecznych klientów odbywa się poprzez zorganizowaną sieć dealerską. W celu zorganizowania sieci dealerskiej Spółka podpisała szereg umów z przedsiębiorcami z Polski (dalej: Umowy Dealerskie). W oparciu o zapisy Umów Dealerskich, przedsiębiorcy działający na terenie Polski (dalej: Dealerzy) uzyskują wyłączne prawo do sprzedaży Towarów marki „A” na określonym w umowie obszarze geograficznym Polski. Nabywcami Towarów dystrybuowanych przez Dealerów są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w której wykorzystują specjalistyczne maszyny marki „A” (dalej: Klienci). W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów i budowania pozytywnego wizerunku Towarów, na podstawie Umów Dealerskich, Dealerzy zostali zobowiązani do zapewnienia Klientom usług gwarancyjnych dla wszystkich Towarów w ramach tzw. „podstawowej gwarancji”. Zgodnie z instrukcją dotyczącą rozliczania gwarancji i reklamacji przez Dealera, Spółka udziela Klientom gwarancji na Towary na określony czas, trwający, w zależności od rodzaju Towaru, od 6 do 24 miesięcy, przy czym w odniesieniu do niektórych elementów Towarów (np. silników), gwarancja może być dodatkowo limitowana godzinami pracy danej części (np. 1.500 godzin pracy). Jeśli w czasie „podstawowego” okresu gwarancyjnego wystąpi usterka kwalifikująca się do naprawy gwarancyjnej, Spółka poprzez swoich Dealerów organizuje i zapewnia naprawę oraz pokrywa jej koszty, które są następnie zwracane Spółce przez producenta Towarów z grupy A. Obecnie, w celu zwiększenia zaufania Klientów do marki „A”, Spółka planuje wprowadzenie do swojej oferty tzw. „P” Plan („P”) w dwóch wariantach: (i) „P” Protection oraz (ii) „P” Protection Plus, które będą różnić się od siebie zakresem udzielanej ochrony. „P” ma na celu zabezpieczać Klientów przed obciążeniami z ewentualnymi usterkami Towarów po upływie „podstawowego” okresu gwarancji udzielanej przez Spółkę na Towary.

Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu „P” jest objęcie zakupionego Towaru „Planem Konserwacji”, który polega na odpowiednim serwisowaniu i konserwacji danego Towaru przez Klienta we współpracy z Dea1erem zgodnie z odrębnymi postanowieniami i standardami „A”. Podstawowe założenie „P” opiera się na możliwości wykupienia przez Klientów nabywających Towary dodatkowego „okresu ochronnego” (następującego po upływie okresu „podstawowej gwarancji”), w trakcie którego za usterki kwalifikujące się do naprawy w ramach „P” Klient będzie ponosił jedynie częściową odpłatność (w ustalonej tzw. „kwocie odliczenia”). Innymi słowy, w przypadku awarii Towaru po upływie „podstawowego” okresu gwarancji, ale w trakcie trwania „okresu ochrony” w ramach „P”, naprawy Towarów wykonywane będą na rzecz Klientów tylko za częściową odpłatnością (tj. Klienci będą zobowiązani do pokrycia kosztów napraw lub wymiany części jedynie w ustalonej maksymalnej „kwocie odliczenia”). Zakres ochrony przewidziany w ramach „P” będzie dawał Klientom w dużej mierze takie same uprawnienia, jak wynikające z „podstawowej gwarancji”. Jednocześnie, pod pewnymi warunkami, ochrona wynikająca z „P” może przejść na kolejnego właściciela Towaru, który nabędzie go w okresie obowiązywania ochrony „P”.

Umowy o przystąpienie do programu „P” będą zawierane przez Spółkę z Klientami za pośrednictwem Dealerów, u których nabywają oni Towary, przy czym stronami umowy „P” będą każdorazowo Spółka oraz Klienci. Ponadto, Dealerzy będą odpowiedzialni za pobranie od Klientów opłat należnych Spółce z tytułu „P” oraz za ich przekazanie na rzecz Spółki. W związku z tymi czynnościami, Dealerzy będą wystawiali na rzecz Spółki faktury dokumentujące prowizję należną im za czynności wykonane w związku z zawarciem umów „P” oraz w związku z przekazaniem płatności od Klientów na rzecz Spółki. W okresie obowiązywania umów „P”, Spółka będzie odpowiedzialna za zapewnienie ochrony Klientom zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami, przy czym naprawy Towarów będą fizycznie wykonywane przez Dealerów na zlecenie Spółki. W związku z powyższym, Dealerzy będą odpowiedzialni za weryfikację czy zgłoszenia dokonywane przez Klientów kwalifikują się do naprawy w ramach „P”. Za wykonane usługi napraw Towarów na rzecz Klientów w ramach „P” Dealerzy będą obciążać Spółkę należnym im wynagrodzeniem. W związku z wykonanymi naprawami, Dealerzy będą wystawiali na rzecz Spółki faktury dokumentujące wykonane usługi.

Wątpliwości Spółki dotyczą ustalenia, czy Wnioskodawcy przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymywanych od Dealerów, które dokumentują: (i) należną Dealerom prowizję za czynności wykonane w związku z zawarciem umów „P” i przekazaniem płatności od Klientów oraz (ii) wykonane na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P”.

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2015 r. nr ILPP2/4512-1-209/15 -4/MR czynności polegające na objęciu przez Spółkę na wnioski Klientów zakupionych przez nich Towarów ochroną „P”, stanowić będą odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy. Czynności te nie stanowią usług ubezpieczeniowych i nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy.

Również czynności wykonywane przez Dealerów związane z zawarciem umów „P” i przekazaniem płatności od Klientów nie będą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, gdyż nie stanowią usług ubezpieczeniowych. W konsekwencji powyższego, usługi te powinny być opodatkowane podatkiem VAT w stawce 23%, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy podobnie jak usługi naprawy na rzecz Spółki Towarów w ramach „P”.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy oraz fakt, że wykonywane przez Spółkę czynności w ramach „P” stanowią świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT, Spółce przysługiwać będzie pełne prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur otrzymywanych od Dealerów, które dokumentują: (i) należną Dealerom prowizję za czynności wykonane w związku z zawarciem umowy „P” przekazaniem płatności od Klienta oraz (ii) wykonane na rzecz Spółki usługi naprawy Towarów w ramach „P”.

Tut. Organ informuje, że w niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów. Natomiast kwestia dotycząca prawidłowości opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę usług została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2015 r. nr ILPP2/4512-1-209/15-4/MR.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.