Gwarancje bankowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje bankowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
13
maj

Istota:

Sposób dokumentowania rozliczeń z tytułu udzielenia gwarancji bankowej w ramach umowy konsorcjum

Fragment:

Z uwagi jednak na powyżej powołane przepisy prawne oraz fakt, iż w przedmiotowym przypadku brak jest czynności mieszczącej się w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, wskazane uregulowanie umowne nie dotyczy zwrotu poniesionych kosztów z tytułu uzyskania gwarancji bankowej. W dniu 6 czerwca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną znak IPPP1/443-284/12-2/AS , w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu do wydanej interpretacji, tut. Organ stwierdził, że obciążenie przez Wnioskodawcę jako lidera konsorcjum pozostałych konsorcjantów kosztami udzielenia przez bank gwarancji bankowej, stanowi usługę związaną z udzieleniem gwarancji bankowej, którą stosownie do art. 106 ust. 1 ustawy, należy udokumentować fakturą VAT. Na powyższe rozstrzygnięcie Strona złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt III SA/Wa 2275/12 uchylił zaskarżoną interpretację. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdził, że nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 i 2a ustawy o podatku od towarów i usług, podział kosztów związanych z pozyskaniem gwarancji bankowych dokonywany przez Lidera na rzecz uczestników Konsorcjum stosownie do ich udziału, w jakim partycypują w wynagrodzeniu netto z tytułu realizacji kontraktu, w odniesieniu do całej wartości kontraktu.

2013
6
mar

Istota:

W przedmiotowej sprawie otrzymanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie od akcjonariusza Spółki (Spółkę S. AB) – podmiotu powiązanego ww. świadczeń tj. poręczeń spłaty zaciągniętych przez Spółkę zobowiązań stanowi przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Mając na uwadze przepisy prawa oraz orzecznictwo NSA w zakresie traktowania udzielania nieodpłatnych gwarancji i poręczeń na potrzeby podatku dochodowego od osób prawnych należy uznać stanowisko Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego za nieprawidłowe.

Fragment:

AB poręcza ewentualną spłatę zobowiązań wynikających z takich gwarancji bankowych. GCI zabezpiecza także spłatę kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę oraz stanowi zabezpieczenie spłaty zobowiązań Wnioskodawcy względem leasingodawców, wynikających z zawartych umów leasingowych. S. AB udziela Poręczeń na rzecz Spółki nieodpłatnie. S. AB jest ostatecznym odbiorcą dywidend generowanych przez spółki tworzące Grupę, w tym także przez Wnioskodawcę. Zgodnie z polityką poręczeń i gwarancji S. AB (ostatecznego akcjonariusza wszystkich spółek z Grupy), S. AB udziela wszelkiego rodzaju zabezpieczeń, w tym Poręczeń, na rzecz spółek z Grupy. Działalność S. AB w zakresie udzielania Poręczeń jest działalnością dodatkową (uboczną), która nie stanowi zasadniczego przedmiotu działalności gospodarczej prowadzonej przez S. AB. Dodatkowo Wnioskodawca wskazuje, że S. AB nie jest uprawniona do świadczenia usług gwarancji bankowej, regulowanych szwedzkimi przepisami prawa bankowego. W przypadku opisanym przez Wnioskodawcę, udziałowiec Spółki, udziela poręczeń za zobowiązania Spółki wobec : kontrahentów z tytułu prawidłowej realizacji kontraktów budowlanych, oraz banków z tytułu gwarancji bankowych, kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę, leasingodawców z tytułu zawartych umów leasingowych - bez pobrania wynagrodzenia, co stanowi konkretną korzyść finansową dla Spółki.

2012
15
gru

Istota:

1. Czy opisana w stanie faktycznym kwota odszkodowania stanowi w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej: ustawy PDOP przychód Wnioskodawcy w momencie uznania przez Wykonawcę i potrącenia ze środków z Gwarancji Bankowej, tj. w lutym 2011 r.?2. Czy kwota przychodu z tytułu odszkodowania powinna zostać ustalona przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień podpisania Porozumienia II i potrącenia odszkodowania z kwoty zabezpieczenia?3. Czy w związku z obniżeniem wynagrodzenia Wykonawcy wynikającym z zawarcia Porozumienia II, Spółka miała prawo dokonać w dacie zawarcia Porozumienia II obniżenia wartości początkowej odpowiednich środków trwałych bez potrzeby dokonywania korekty dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych?4. Czy wskazany w stanie faktycznym poniesiony przez Spółkę koszt wynikający z różnicy w kursie euro pomiędzy kursem z dnia otrzymania środków w PLN (będących równowartością kwoty euro) z Gwarancji Bankowej a dniem rozliczenia z Wykonawcą na podstawie Porozumienia II, powinien być uznany zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP za koszt uzyskania przychodów, w momencie jego poniesienia, tj. w lutym 2011 r.?5. Czy różnice kursowe od środków w walucie obcej pochodzących z Gwarancji Bankowej, stanowiących zabezpieczenie przyszłych roszczeń względem Wykonawcy nie powinny stanowić odpowiednio kosztu ani przychodu podatkowego dla Spółki?6. Czy wskazana w stanie faktycznym kwota odsetek skapitalizowanych od środków z Gwarancji Bankowej stała się przychodem Spółki w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o PDOP w momencie podpisania Porozumienia II, tj. z chwilą uzyskania tytułu prawnego do tych odsetek?

Fragment:

Odsetki narosłe od kwot Gwarancji Bankowej zgodnie z Porozumieniem II przypadły Spółkom w stosunku 50%/50%. Jak wskazano powyżej część kwoty Gwarancji Bankowej została wypłacona Spółce w złotówkach jako równowartość określonej kwoty euro. Spółka przechowywała powyższe środki w złotówkach jako kaucję/zabezpieczenie przyszłych roszczeń względem Wykonawcy. W dacie zawarcia Porozumienia II, w związku z uzgodnionym pomiędzy stronami rozliczeniem środków z Gwarancji Bankowej w euro, w odniesieniu do części kwoty gwarancji otrzymanych faktycznie w złotówkach Spółka rozpoznała stratę z tytułu różnicy w kursie euro pomiędzy kursem z dnia otrzymania środków z Gwarancji Bankowej a dniem rozliczenia z Wykonawcą. Strata ta wynikała z faktu, że na dzień rozliczenia Porozumienia II kwota w złotówkach będącą równowartością określonej w euro kwoty Gwarancji Bankowej jaka została następnie zwrócona lub rozliczona z Wykonawcą (koszt poniesiony przez Spółkę w złotówkach na rozliczenie Porozumienia II) był wyższy niż kwota w złotówkach faktycznie otrzymana z Gwarancji Bankowej. Część kwoty Gwarancji Bankowej została wypłacona Spółce w euro. Środki te zostały rozliczone w euro w ramach Porozumienia II.

2012
4
gru

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla czynności obciążania członków konsorcjum kosztami ubezpieczeń, gwarancji bankowych, opłat administracyjnych, usług prawnych, noclegowych i gastronomicznych.

Fragment:

Z kolei obciążając uczestników konsorcjum pozostałymi kosztami, tj. gwarancji bankowych, usług prawnych, noclegowych i gastronomicznych, Spółka jest – w myśl art. 8 ust. 2a ustawy - podmiotem świadczącym usługi, gdyż dokonując kupna przedmiotowych usług działała we własnym imieniu, ale na rzecz konsorcjantów. Do usług gwarancji bankowych Spółka powinna zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 39 ustawy, obniżoną stawkę w wysokości 8% w odniesieniu do usług noclegowych i gastronomicznych (o ile nie zachodzą wyłączenia zawarte w poz. 7 załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia) a do usług prawniczych stawkę podatku 23%. W odniesieniu do usług ubezpieczeniowych należy wskazać, że w sytuacji, kiedy gwarancje ubezpieczeniowe udzielane przez ubezpieczyciela są wyłącznie Spółce, która – jak wskazała – wobec podwykonawców występuje w roli ubezpieczającego, również działa w charakterze podmiotu świadczącego usługi, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, są zwolnione od podatku. Natomiast w przypadku, kiedy zarówno Spółka, jak i pozostali uczestnicy konsorcjum objęci są bezpośrednio gwarancją udzieloną przez ubezpieczyciela, Spółka nie świadczy żadnej usługi na ich rzecz, a jedynie dokonuje rozliczenia kosztów, która to czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem.

2012
10
sie

Istota:

Opodatkowania usługi udzielania zabezpieczeń transakcji finansowych.

Fragment:

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nieruchomość będąca własnością Wnioskodawcy stanowi zabezpieczenie – gwarancje podmiotu trzeciego – Spółki z o.o. nie związanej kapitałowo z Wnioskodawcą z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych (kredytu). Z tytułu udzielonego poręczenia Wnioskodawca otrzymuje kwartalne wynagrodzenie na podstawie wystawionych faktur, którego kwota odpowiada 6% wartości udzielonych hipotek w skali rocznej. Wskazać należy, iż poręczenie zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) w art. 876-887. Zgodnie z art. 876 ustawy Kodeks cywilny, przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonywać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. W myśl art. 879 § 1 Kc o zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. Umowa gwarancji wiąże się z zasadą swobody umów. Gwarancja jako czynność prawna nie została uregulowana w kodeksie cywilnym jako osobny rodzaj umowy, jednak jej dopuszczalność jest powszechnie przyjęta w świetle art. 353 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z którym, Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Cechą umów gwarancyjnych jest to, że gwarant przyjmuje w nich ryzyko związane z realizacją bądź niepowodzeniem określonego w umowie przedsięwzięcia.

2011
18
lis

Istota:

Sukcesja praw wynikająca ze złożonych gwarancji bankowych na pokrycie zobowiązań w podatku akcyzowym

Fragment:

Przyjęcie odmiennego poglądu tj. takiego, zgodnie z którym Wnioskodawca jako następca prawny zobowiązany będzie po dniu połączenia do złożenia nowych gwarancji bankowych, w momencie gdy będą obowiązywały jeszcze gwarancje bankowe złożone przez C. S.A. spowodowałby, że zobowiązania akcyzowe byłoby podwójnie zabezpieczone - do dnia zwrotu gwarancji bankowych złożonych uprzednio przez C. S.A., aby zapewnić ciągłość działalności mogącej wywoływać skutki w podatku akcyzowym, C. Sp. z o.o. musiałaby bowiem złożyć nowe zabezpieczenia akcyzowe. Z uwagi na fakt, że złożone zabezpieczenia akcyzowe powinny gwarantować ewentualne zobowiązania w podatku akcyzowym, Wnioskodawca wyjaśnia, że zgodnie z informacjami posiadanymi w dniu sporządzenia niniejszego wniosku, gwarancje bankowe złożone uprzednio przez C. S.A., będą gwarantowały ewentualne zobowiązania w podatku akcyzowym jakie mogą powstać u C. Sp. z o.o. - po dniu połączenia C. Sp. z o.o. nie planuje zwiększyć działalności, która miałaby wpływ na wysokość zobowiązań w podatku akcyzowym. Dodatkowo Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z banku będącego wystawcą gwarancji bankowych złożonych jako zabezpieczenie akcyzowe, w zakresie prawa bankowego (a więc m.in. w zakresie umów dotyczących rachunków i kredytów bankowych, gwarancji bankowych) z dniem połączenia C.

2011
1
wrz

Istota:

Czy otrzymanie przez Wnioskodawcę nieodpłatnie od spółki dominującej poręczenia spłaty kredytów bankowych oraz innych zobowiązań wobec banków (gwarancje bankowe) jest uzyskaniem nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) gwarancji bankowych od spółki dominującej - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26.05.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uzyskania nieodpłatnych poręczeń spłaty kredytów bankowych oraz gwarancji bankowych od spółki dominującej. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi hurtową i detaliczną sprzedaż paliw na terenie całego kraju. Jest podmiotem zależnym od spółki będącej firmą transportową specjalizującą się w transporcie paliw. Z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, obie spółki ściśle ze sobą współpracują zarówno na poziomie operacyjnym jak również współdziałają w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym. Elementem tego współdziałania jest wzajemne udzielanie sobie przez Spółki nieodpłatnych poręczeń spłaty zobowiązań wobec banków wynikających z umów kredytowych oraz umów o udzielenie gwarancji bankowej. Umowy te mają w większości charakter odnawialny - poręczenia są wtedy sukcesywnie przedłużane w przypadku wydłużenia okresu obowiązywania tych umów.

2011
1
sie

Istota:

Kiedy należy zaliczyć składkę, uiszczaną przez Podatnika w związku z udzieleniem gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej z tytułu należytego wykonania robót budowlanych, do kosztów uzyskania przychodów? Jednorazowo w momencie jej zapłaty czy sukcesywnie w okresie obowiązywania gwarancji?

Fragment:

Gwarancja bankowa, o której mowa w art. 80-87 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) stanowi samodzielne zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta. Udzielając gwarancji bank zobowiązuje się, że zgodnie z treścią gwarancji, zaspokoi przyjmującego gwarancję beneficjenta, jeżeli zleceniodawca nie wywiąże się wobec niego z umownych zobowiązań. Innymi słowy, jeżeli umowa nie zostanie przez zleceniodawcę gwarancji wykonana, to bank wypłaci beneficjentowi określoną kwotę pieniężną. Warunki umowy gwarancji bankowej, jej wysokość, okres ważności są określone w liście gwarancyjnym i są ustalane indywidualnie dla każdego klienta. Z tytułu udzielonego poręczenia bank pobiera opłatę prowizyjną uzależnioną od okresu obowiązywania poręczenia i naliczaną od kwoty objętej poręczeniem. Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych. Zawieranie umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.

Fragment:

Jeżeli jednak wymienieni podatnicy złożą w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, zabezpieczenie majątkowe lub gwarancje bankowe – na kwotę 250.000 zł (art. 97 ust. 7) zwrot różnicy podatku następuje na zasadach ogólnych określonych w art. 87 ust. 2-6 ustawy o podatku od towarów i usług. W odniesieniu do pozostałych podatników (nie wymienionych w art. 97 ust. 5) zwrot różnicy podatku następuje w oparciu o przepisy art. 87 ust. 2-6 ustawy z dnia 11.03.2004r, bowiem określając 12-miesięczny okres, o którym mowa w art. 97 tej ustawy można uwzględnić czas, w którym wykonywano czynności podlegające opodatkowaniu w rozumieniu starej ustawy z dnia 8.01.1993r. - o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Jednocześnie informuję, iż powyższa informacja jest prawidłowa w zakresie stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę.