Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W rozpatrywanej sprawie, przychód powstał w dacie wystawienia faktury, tj. w sposób określony w art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, iż kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, należy uznać za nieprawidłowe.
Fragment:
Wnioskodawca sprzedał system monitoringu z gwarancją na 1 rok. Po upływie tego okresu wystawił fakturę na serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne na następny okres 1 roku. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16.11.2011 r. Nr IPPB1/415-971/11-2/JB Wnioskodawca doprecyzował swój wniosek, informując, iż wystawiona faktura jest fakturą ostateczną, natomiast należność z tej faktury została uregulowana w ciągu 14 dni od jej wystawienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, czy tez cała kwota powinna być zaliczona do przychodów w momencie wystawienia faktury? Zdaniem Wnioskodawcy wystawiając gwarancję na okres 1 roku zobowiązała się do jej serwisowania, tj. utrzymania jej funkcjonowania i zapewnienia dostarczania niezbędnych części zamiennych w razie awarii. Przez ten okres ponosić będzie koszty zatrudnienia pracowników, amortyzacji sprzętu, materiałów i innych kosztów. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten powinien być rozliczany przez okres kolejnych 12 miesięcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu udzielonych i przyszłych gwarancji
Fragment:
Spółka niemiecka może wystawić gwarancje samodzielnie (gwarancje bezpośrednie) albo zlecić wystawienie gwarancji bankowi lub instytucji świadczącej usługi finansowe (gwarancje pośrednie). Obecne poręczenie, jakie Spółka otrzymała od spółki niemieckiej ma charakter pośredni. Konstrukcja wykorzystania gwarancji pośredniej kształtuje się obecnie w następujący sposób: Spółka zawarła umowę gwarancji z polskim bankiem; Polski bank w ramach zawartej umowy gwarancji wymaga od Spółki między innymi przedstawienia gwarancji innego banku; Wobec braku możliwości uzyskania gwarancji innego banku przez Spółkę, spółka niemiecka zleca niemieckiemu bankowi ( w ramach posiadanej przez spółkę niemieckiej linii kredytowej) wystawienie gwarancji na rzecz polskiego banku w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki (gwarancja pośrednia) stanowiącej poręczenie dla polskiego banku, Spółka niemiecka obciąża Spółkę kosztami gwarancji udzielonej przez niemiecki bank na rzecz polskiego banku. Spółka niemiecka udzielająca Spółce poręczenia nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Spółka niemiecka nie posiada zakładu na terytorium Polski. Spółka jest w stanie udokumentować miejsce siedziby spółki niemieckiej uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji podatkowej.
2016
30
cze

Istota:
W zakresie określenia, czy F. w wyniku zawarcia Umowy Gwarancji i przekazywania Gwarantowanych Kwot będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT na rzecz Nabywcy.
Fragment:
W rezultacie, w przyszłości F. może dokonywać poniższych płatności z tytułu Umowy Gwarancji na rzecz, Nabywcy. Umowa Gwarancji nie przewiduje natomiast żadnych płatności należnych Spółce lub F. od Nabywcy. W przypadku gdyby poszczególne Gwarantowane Kwoty były ujemne na ustalony dzień płatności, będą one pomniejszały wysokość pozostałych Gwarantowanych Kwot należnych na ten dzień, jednakże Spółka lub F. nie będą mogły domagać się ich zapłaty od Nabywcy. Na podstawie Umowy Gwarancji Nabywca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń lub podejmowania jakichkolwiek czynności (w postaci działania lub zaniechania) na rzecz Spółki lub F.. Tym samym, na podstawie Umowy Gwarancji Gwarantowane Kwoty nie będą stanowiły wynagrodzenia Nabywcy z tytułu jakichkolwiek czynności podejmowanych / świadczeń dokonywanych przez Nabywcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy F. w wyniku zawarcia ww. Umowy Gwarancji i przekazywania Gwarantowanych Kwot będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT na rzecz Nabywcy. Na wstępie wskazać należy, że umowa gwarancji wiąże się z zasadą swobody umów. Gwarancja jako czynność prawna nie została uregulowana w kodeksie cywilnym jako osobny rodzaj umowy, jednak jej dopuszczalność jest powszechnie przyjęta w świetle art. 353 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2016
4
lut

Istota:
Czy zapłacone na rzecz firmy ubezpieczeniowej tzw. gwarancje („Gwarancja zapłaty wadium”; „Gwarancja należytego wykonania kontraktu”; „Gwarancji usunięcia wad i usterek”) będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Analogicznie jest w przypadku gwarancji dotyczącej należytego wykonania kontraktu bądź też gwarancji usunięcia wad i usterek. W rezultacie skoro poniesienie takich wydatków jest niezbędne i dodatkowo ma poprawić płynność finansową Spółki, w związku z powyższym wydatki z tytułu gwarancji wadialnych dotyczące udzielenia przez firmę ubezpieczeniową gwarancji należytego wykonania umowy zostały poniesione w celu uzyskania przychodu i stanowią koszt uzyskania przychodu, bez względu na wynik przetargu. Analogicznie jest w przypadku pozostałych gwarancji („ Gwarancji należytego wykonania kontraktu ”; „ Gwarancji usunięcia wad i usterek ”), w rezultacie i one powinny stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów. W podobnym tonie wypowiedziały się organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 maja 2013 r., sygn. IPPB3/423-201/13-2/MS1 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 25 stycznia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1481/10/MS , w której stwierdził, że: Poniesione przez Spółkę wydatki z tytułu gwarancji wadialnej oraz gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez nią przychodach.
2016
17
sty

Istota:
W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty związanej z udzieleniem gwarancji zapłaty wadium, gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy, gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
Fragment:
Jednym z wielu elementów warunkujących udział w postępowaniach przetargowych jest wniesienie wadium, np. w pieniądzu, gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych. W przypadku, gdy oferta Spółki zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Spółka okazuje inwestorowi „ Polisę - Gwarancję należytego wykonania kontraktu ”. Po wykonaniu zadania Spółka udziela gwarancji jakości na świadczone przez firmę usługi wykonane na podstawie umowy w formie „ Polisy - Gwarancji usunięcia wad i usterek ”. Przedstawione gwarancje ubezpieczeniowe obejmują zazwyczaj okres na czas realizacji kontraktu, tzw. gwarancja należytego wykonania umowy, oraz gwarancja usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, która służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek ujawnionych po dni odbioru prac budowlano-montażowych i trwających przez okres gwarancyjny. Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych. Zawieranie umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j.
2016
15
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów.
Fragment:
W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów i budowania pozytywnego wizerunku Towarów, na podstawie Umów Dealerskich, Dealerzy zostali zobowiązani do zapewnienia Klientom usług gwarancyjnych dla wszystkich Towarów w ramach tzw. „ podstawowej gwarancji ”. Zgodnie z instrukcją dotyczącą rozliczania gwarancji i reklamacji przez Dealera, Spółka udziela Klientom gwarancji na Towary na określony czas, trwający, w zależności od rodzaju Towaru, od 6 do 24 miesięcy, przy czym w odniesieniu do niektórych elementów Towarów (np. silników), gwarancja może być dodatkowo limitowana godzinami pracy danej części (np. 1.500 godzin pracy). Jeśli w czasie „ podstawowego ” okresu gwarancyjnego wystąpi usterka kwalifikująca się do naprawy gwarancyjnej, Spółka poprzez swoich Dealerów organizuje i zapewnia naprawę oraz pokrywa jej koszty, które są następnie zwracane Spółce przez producenta Towarów z grupy A. Obecnie, w celu zwiększenia zaufania Klientów do marki „ A ”, Spółka planuje wprowadzenie do swojej oferty tzw. „ P ” Plan („ P ”) w dwóch wariantach: (i) „ P ” Protection oraz (ii) „ P ” Protection Plus, które będą różnić się od siebie zakresem udzielanej ochrony. „ P ” ma na celu zabezpieczać Klientów przed obciążeniami z ewentualnymi usterkami Towarów po upływie „ podstawowego ” okresu gwarancji udzielanej przez Spółkę na Towary. Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu „ P ” jest objęcie zakupionego Towaru „ Planem Konserwacji ”, który polega na odpowiednim serwisowaniu i konserwacji danego Towaru przez Klienta we współpracy z Dea1erem zgodnie z odrębnymi postanowieniami i standardami „ A ”.
2015
24
wrz

Istota:
Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych strat z tytułu wypłaco-nych gwarancji i poręczeń
Fragment:
W oparciu o powyższe można stwierdzić, że instytucja gwarancji bankowej funkcjonuje w oparciu o zobowiązanie się banku do świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta w określonych przez zleceniodawcę w treści gwarancji warunkach. Warunkiem tym jest z reguły brak wywiązania się w określonym terminie przez zleceniodawcę gwarancji-klienta z obowiązku świadczenia na rzecz beneficjenta a ujętego w treści zlecenia gwarancji i potwierdzenia gwarancji przez Bank. Potwierdzeniem, powyższego jest wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r. sygn. akt I CSK 630, w którym SN zawarł bardzo istotne tezy dotyczące samej instytucji gwarancji i wskazał podstawowe różnice pomiędzy gwarancją i poręczeniem; Stosunek gwarancji powstaje na podstawie umowy między gwarantem a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) o charakterze jednostronnie zobowiązującym i na jej podstawie powstaje odrębny stosunek prawny, nieakcesoryjny wobec stosunku podstawowego, co różni umowę gwarancji bankowej od poręczenia. Zakres obowiązków gwaranta oraz możliwości sposobu jego obrony w ramach stosunku gwarancji bankowej jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą ukształtować w granicach swobodnego uznania (art. 3531 k.c.).
2015
9
sie

Istota:
Należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca wskazał, iż poręczenia i gwarancje są udzielane na podstawie umowy/porozumienia dotyczącego wzajemnego udzielania takich zabezpieczeń. Zgodnie z poglądem wyrażonym w doktrynie jest dopuszczalne, aby strony wprowadzały wzajemność świadczeń, mimo iż ustawa tego nie wymaga. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie wola stron. W konsekwencji w tak przedstawionym stanie faktycznym, jeżeli otrzymanie poręczenia/gwarancji pociąga za sobą obowiązek świadczenia wzajemnego na rzecz podmiotu udzielającego, nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy.
Fragment:
Wnioskodawca nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwać z tytułu udzielenia gwarancji/poręczenia żadnych korzyści; nie ponosi też żadnych negatywnych konsekwencji udzielenia poręczenia (do momentu ewentualnej realizacji poręczenia). Wnioskodawca jako udzielający poręczenie/gwarancję nie musi angażować dodatkowych aktywów w związku z udzieleniem poręczenia/gwarancji. W takiej sytuacji nie istnieją przesłanki, które powodowałyby ustalenie przychodu do opodatkowania po stronie udzielającego poręczenie/gwarancję. Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot otrzymujący gwarancję/poręczenie nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego. Ponadto, podmiot udzielający poręczenia/gwarancji nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji swojego działania (do momentu ewentualnej realizacji poręczenia). Podmiot ten nie musi angażować dodatkowych aktywów w związku z udzieleniem poręczenia/gwarancji. Z uwagi na brak angażowania dodatkowych aktywów nie dochodzi do uszczuplenia majątku poręczyciela/gwaranta (a więc powstania kosztu). W związku z tym otrzymujący poręczenie/gwarancję (Wnioskodawca) nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia.
2015
26
cze

Istota:
Czy udzielenie i uzyskanie poręczeń kredytów i gwarancji, opisanych w stanie faktycznym niniejszego wniosku, bez wynagrodzenia rodzi skutki w podatku dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy jako podmiotu udzielającego, jak i otrzymującego poręczenia/gwarancje.
Fragment:
Wnioskodawca nie uzyskuje i nie będzie uzyskiwać z tytułu udzielenia gwarancji/poręczenia żadnych korzyści; nie ponosi też żadnych negatywnych konsekwencji udzielenia poręczenia (do momentu ewentualnej realizacji poręczenia). Wnioskodawca jako udzielający poręczenie/gwarancję nie musi angażować dodatkowych aktywów w związku z udzieleniem poręczenia/gwarancji. W takiej sytuacji nie istnieją przesłanki, które powodowałyby ustalenie przychodu do opodatkowania po stronie udzielającego poręczenie/gwarancją. Zdaniem Wnioskodawcy, jako podmiot otrzymujący gwarancję/poręczenie nie uzyskuje przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie uzyskuje z tego tytułu żadnego przysporzenia majątkowego. Ponadto, podmiot udzielający poręczenia/gwarancji nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji swojego działania (do momentu ewentualnej realizacji poręczenia). Podmiot ten nie musi angażować dodatkowych aktywów w związku z udzieleniem poręczenia/gwarancji. Z uwagi na brak angażowania dodatkowych aktywów nie dochodzi do uszczuplenia majątku poręczyciela/gwaranta (a więc powstania kosztu). W związku z tym otrzymujący poręczenie/gwarancję (Wnioskodawca) nie uzyskuje nieodpłatnego świadczenia.
2015
26
cze

Istota:
Opodatkowanie otrzymywanych od ubezpieczyciela kwot jako zwrotu poniesionych kosztów napraw z tytułu rękojmi i gwarancji w związku z realizacją przez Wnioskodawcę obowiązków gwaranta w odniesieniu do robót elektrycznych
Fragment:
Oznacza to, że ewentualne świadczenia sprzedawcy obowiązanego do rękojmi bądź gwaranta wykonywane w razie ujawnienia się wad fizycznych rzeczy w okresie gwarancji bądź rękojmi stanowią jedynie realizację jego zobowiązań z tytułu rękojmi bądź udzielonej gwarancji mających na celu zapewnienie nabywcy rzeczy niezakłóconego korzystania z rzeczy sprzedanej w przypadku, gdy rzecz ta okaże się wadliwa. Świadczenia te nie mogą być więc traktowane jako dodatkowe świadczenia dokonywane na rzecz nabywcy rzeczy w oderwaniu od transakcji sprzedaży rzeczy. W przypadku będącym przedmiotem niniejszego wniosku, wykonane przez Wnioskodawcę roboty elektryczne objęte są rękojmią i gwarancją jakości. Przy czym, stosowany sposób realizacji zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji - będących w tym wypadku efektem wadliwych przewodów - wobec Generalnego Wykonawcy polega na tym, że faktyczne wykonanie napraw obciąża Wnioskodawcę, który po ich wykonaniu wystawia noty obciążeniowe na Ubezpieczyciela. Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter prawny zobowiązań z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zakres przedmiotowy ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, nie ma zatem żadnych podstaw do tego, aby zwrot kosztów napraw z tytułu rękojmi i gwarancji dokonywany przez Ubezpieczyciela na rzecz Wnioskodawcy traktować jako jedno ze zdarzeń objętych zakresem opodatkowania VAT, które zostały wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.
2015
17
kwi
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gwarancje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.