Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania Świadczenia Gwarancyjnego na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
W celu zabezpieczenia interesu ekonomicznego Kupującego, na wypadek gdyby działania Sprzedającego nie doprowadziły do wynajęcia całości powierzchni w Nieruchomości w uzgodnionym umownie okresie lub wystąpiły inne okoliczności wpływające na rentowność Nieruchomości, Wnioskodawcy zawrą Umowę Gwarancji Czynszowej, na podstawie której Sprzedający udzieli gwarancji na uzyskanie przez Kupującego określonych przychodów z wynajmowalnych (lecz niewynajętych i niespełniających pozostałych wymogów z Umowy Gwarancji Czynszowej) powierzchni. Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w przypadku gdy powierzchnia w Nieruchomości określona w Umowie Gwarancji Czynszowej nie będzie wynajęta (tj. nie będą podpisane (lub zgodnie z umową uznane za podpisane) umowy najmu lub protokoły przekazania pomieszczeń lub najemcy nie wniosą wymaganych zabezpieczeń) w określonym w tej umowie okresie po dniu sprzedaży lub też zajdą określone w Umowie Gwarancji Czynszowej okoliczności powodujące brak możliwości uzyskania przez Kupującego określonych przychodów lub powodujące uszczuplenie majątku, Kupujący otrzyma od Sprzedającego świadczenia gwarancyjne. Ponadto, w Umowie Gwarancji Czynszowej przewidziano mechanizm rozliczeń dot. kosztów eksploatacyjnych dla zdefiniowanych umownie niewynajętych powierzchni, zakładający porównanie wysokości otrzymanych przez Kupującego Świadczeń Gwarancyjnych - odpowiadających tym kosztom - z realnie poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi w części odpowiadającej niewynajętym powierzchniom.
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowanie prac zleconych w ramach usług gwarancyjnych na zasadach odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Spółka udziela gwarancji i rękojmi na wykonane posadzki na określony czas. W okresie gwarancyjnym Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego, nieodpłatnego usuwania wad i usterek zgłoszonych przez zleceniodawcę, we własnym zakresie i na własny koszt w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. Aby wywiązać się z tego obowiązku Spółka zleca wykonanie prac innej firmie. W tej sytuacji wykonawca wykonujący prace zlecone przez Spółkę i na jej rzecz, wystawia fakturę ze stawką 23%. Firma wykonująca zlecenie usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji również wykonuje usługę objętą symbolem PKWiU 43.99.90.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w wyżej opisanej sytuacji słusznym jest twierdzenie Spółki, że wykonane przez zleceniobiorcę prace zlecone przez Spółkę powinny być zafakturowane ze stawką 23% niezależnie od tego czy usługi mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy, czy też nie? (dotyczy usług wyłącznie na rzecz Spółki bez dalszej odsprzedaży) Zdaniem Wnioskodawcy, faktury firm budowlanych wykonujących zlecone prace budowlane związane z udzieloną przez Wnioskodawcę gwarancją, powinny być opodatkowane stawką VAT 23%.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem usług od Zleceniobiorców dotyczących naprawy dachów, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego są Zleceniobiorcy a w konsekwencji, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawianych przez Zleceniobiorców
Fragment:
W celu usunięcia wad dachówek objętych gwarancją, jak również tych nieobjętych gwarancją, Wnioskodawca posługuje się podmiotami trzecimi, którym zleca wykonanie robót związanych z naprawą dachów. Zobowiązanie się Wnioskodawcy względem klienta do usunięcia wad dachówek wynika w przypadku napraw gwarancyjnych z udzielonych gwarancji, natomiast w przypadku napraw poza gwarancyjnych, z dobrej woli Wnioskodawcy lub z ugody zawartej z klientem, ukierunkowanych na zachowanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Stosownie zaś do art. 577 § 1 ustawy Kodeks cywilny udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Obowiązek wykonania napraw na rzecz klienta z tytułu rękojmi lub gwarancji wynika więc wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Źródłem powstania tego obowiązku jest umowa sprzedaży łącząca sprzedającego i kupującego oraz skutki przewidziane w tym zakresie w przepisach tego kodeksu.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie rozumienia pojęcia wartości transakcji w przypadku kredytów, depozytów oraz gwarancji w świetle art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Nie budzi wątpliwości fakt, że wskazane we wniosku zarówno kredyt, depozyt jak i gwarancję należy uznać za transakcje w rozumieniu art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku (art. 81 ust. 1 ustawy Prawo bankowe). Do gwarancji bankowych i poręczeń udzielanych przez bank stosuje się przepisy ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2017
16
maj

Istota:
 • brak opodatkowania czynności partycypowania w kosztach realizacji napraw gwarancyjnych sieci ciepłowniczej
 • sposób dokumentowania tej czynności
 • Fragment:
  Sp. z o. o. wskazuje, iż gwarancja na roboty budowlane opiera się na instytucji gwarancji określonej w Kodeksie Cywilnym przy umowie sprzedaży. Gwarancja odnosi się do wad przedmiotu umowy, przy czym w praktyce ukształtowano domniemanie, iż wada już uprzednio tkwiła w obiekcie, przedmiocie umowy (Komentarz do Kodeksu cywilnego t. II, CH. Beck, Warszawa 2005 str. 268, uchwała SN z 30 grudnia 1988 r, sygn. III CZP 48/88, opublikowana w Monitorze Prawniczym z 1989 r. nr 1 poz. 6). Rodzi to procesowy skutek w postaci tego, iż poszkodowany zwolniony jest z ciężaru dowodu w zakresie wykazywania wad przedmiotu umowy. Odpowiedzialność z gwarancji ma charakter absolutny, nie można się z niej zwolnić wskazując na brak zawinienia. Wynika to z faktu, iż zobowiązania wynikające z gwarancji rodzą odpowiedzialność za skutek (rezultat). Z istoty gwarancji wynika, iż w razie ujawnienia się wad Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad rzeczy. Wykonawca udzielił Wnioskodawcy, na mocy § 11 zawartej umowy, gwarancji na materiały preizolowane oraz na wykonawstwo. Zgodnie z § 14 tejże umowy, Wykonawca zobowiązał się zapłacić Wnioskodawcy kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w czasie gwarancji.
  2017
  14
  lut

  Istota:
  W zakresie kosztów uzyskania przychodów.
  Fragment:
  W ocenie Wnioskodawcy, z ogólnie obowi1zuj1cych przepisów wynika, ?e ka?dy nabywca, równie? ten bed1cy przedsiebiorc1, ma co do zasady prawo do domagania sie dostarczenia towaru wolnego od wad (zgodnego z umow1) w ramach tak zwanej „ gwarancji podstawowej ”. Fakt ten, w ocenie Wnioskodawcy przes1dza, ?e udzielenie jakiejkolwiek innej gwarancji przez producenta/sprzedawce za odp3atnooci1 nale?y uznaa za gwarancje tzw. dodatkow1/rozszerzon1. Zakres takiej gwarancji mo?e bya dowolnie ustalany a jej nabycie ma charakter dobrowolny. W ocenie Wnioskodawcy, koszty zakupu gwarancji rozszerzonej w przypadku, gdy sprzedawca okreoli3 jej wartooa odrebnie w ofercie przedstawionej Wnioskodawcy b1dY te? wartooa ta zosta3a okreolona w umowie nie stanowi1 wydatków zwi1zanych z zakupem sprzetu ale s1 wynagrodzeniem za us3uge zwi1zan1 z jego u?ywaniem, eksploatacj1 i utrzymaniem go w odpowiednim stanie. W olad za tym - wydatek na nabycie rozszerzonej gwarancji nie zwieksza wartooci pocz1tkowej nabywanego wraz z ni1 sprzetu (orodka trwa3ego) lecz powinien bya rozliczony w kosztach uzyskania przychodu jako koszt pooredni na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT. W zwi1zku z tym, ?e okres gwarancji jest d3u?szy ni? rok podatkowy, koszt gwarancji powinien bya rozpoznany proporcjonalnie do okresu, na który zosta3a udzielona gwarancja. Powy?sze stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4.03.2014 znak: IPPB3/423-988/13-2/KK .
  2017
  26
  sty

  Istota:
  W zakresie opodatkowania us3ugi polegaj1cej na udzieleniu gwarancji opisanej we wniosku
  Fragment:
  Ponadto jest mo?liwy zakup przez Fundacje tego rodzaju us3ugi od innego podmiotu, a Spó3ka nie uzale?nia owiadczenia us3ug najmu od zawarcia umowy na udzielenie Gwarancji (niemo?nooa zakupu us3ugi od innego podmiotu jest jednym z warunków uznania owiadczenia za jednolite - tak wynika z wyroku TSUE C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa). Wreszcie owiadczenie takiej us3ugi przez wynajmuj1cego nie jest typowe w dzia3alnooci podmiotów wynajmuj1cych nieruchomooci co dodatkowo przemawia za rozdzieleniem tych us3ug. Równie? druga z przes3anek do uznania, ?e us3ugi maj1 charakter kompleksowy nie zosta3a spe3niona w przypadku Gwarancji. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych oraz s1dów administracyjnych, jak równie? orzecznictwem TSUE, us3uge nale?y uznaa za us3uge pomocnicz1 w stosunku do us3ugi zasadniczej, jeoli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest orodkiem do lepszego wykorzystania us3ugi zasadniczej. Gwarancja nie jest niezbedna do wykonania umowy najmu i w ?aden sposób nie wp3ywa na sposób wykonania umowy najmu, w tym w szczególnooci nie kszta3tuje elementu wypowiedzenia. Mo?liwooa wypowiedzenia umowy najmu jest standardowym elementem tego rodzaju umów, dodatkowo czeociowo regulowanym przepisami kodeksu cywilnego. Gwarancja dotyczy jedynie pewnych skutków, które bed1 mia3y miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy - w tym przypadku wypowiedzenia umowy dzier?awy przez nowego w3aociciela, która automatycznie powoduje wypowiedzenie umowy najmu przez Spó3ke.
  2017
  15
  sty

  Istota:
  W zakresie opodatkowania i dokumentacji świadczenia gwarancyjnego otrzymanego od zbywcy nieruchomości
  Fragment:
  Sprzedający nie będzie otrzymywał z tytułu płatności Świadczeń Gwarancyjnych na podstawie Umowy gwarancji czynszowej żadnego ekwiwalentnego świadczenia, a w szczególności nie będzie mu przysługiwało prawo do użytkowania powierzchni Nieruchomości objętych tą umową. Jako zabezpieczenie zobowiązań Zbywcy z tytułu opisanej powyżej Umowy gwarancji czynszowej (dotyczących Świadczenia Gwarancyjnego 2), Zbywca przedstawi (lub zapewni, że zostanie przedstawiona) Nabywcy stosowną gwarancję udzieloną przez bank lub inną instytucję finansową zaakceptowaną przez Nabywcę. Strony Transakcji pragną ponadto wskazać, że zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy sprzedaży Nieruchomości, jak i Umowy gwarancji czynszowej (oraz ewentualnie innych umów związanych z Transakcją) przystąpić ma także Echo Investment S.A. - w charakterze dłużnika solidarnego w stosunku do wskazanych przez Strony zobowiązań Sprzedającego (w zakresie Umowy gwarancji czynszowej - dotyczących płatności wynikających ze Świadczenia Gwarancyjnego 1, Świadczenia Gwarancyjnego 3 oraz Świadczenia Gwarancyjnego 4). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego kwoty Świadczeń Gwarancyjnych, (...)
  2016
  24
  gru

  Istota:
  W rozpatrywanej sprawie, przychód powstał w dacie wystawienia faktury, tj. w sposób określony w art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, iż kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, należy uznać za nieprawidłowe.
  Fragment:
  Wnioskodawca sprzedał system monitoringu z gwarancją na 1 rok. Po upływie tego okresu wystawił fakturę na serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne na następny okres 1 roku. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16.11.2011 r. Nr IPPB1/415-971/11-2/JB Wnioskodawca doprecyzował swój wniosek, informując, iż wystawiona faktura jest fakturą ostateczną, natomiast należność z tej faktury została uregulowana w ciągu 14 dni od jej wystawienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, czy tez cała kwota powinna być zaliczona do przychodów w momencie wystawienia faktury? Zdaniem Wnioskodawcy wystawiając gwarancję na okres 1 roku zobowiązała się do jej serwisowania, tj. utrzymania jej funkcjonowania i zapewnienia dostarczania niezbędnych części zamiennych w razie awarii. Przez ten okres ponosić będzie koszty zatrudnienia pracowników, amortyzacji sprzętu, materiałów i innych kosztów. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten powinien być rozliczany przez okres kolejnych 12 miesięcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
  2016
  28
  lis

  Istota:
  W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu udzielonych i przyszłych gwarancji
  Fragment:
  Spółka niemiecka może wystawić gwarancje samodzielnie (gwarancje bezpośrednie) albo zlecić wystawienie gwarancji bankowi lub instytucji świadczącej usługi finansowe (gwarancje pośrednie). Obecne poręczenie, jakie Spółka otrzymała od spółki niemieckiej ma charakter pośredni. Konstrukcja wykorzystania gwarancji pośredniej kształtuje się obecnie w następujący sposób: Spółka zawarła umowę gwarancji z polskim bankiem; Polski bank w ramach zawartej umowy gwarancji wymaga od Spółki między innymi przedstawienia gwarancji innego banku; Wobec braku możliwości uzyskania gwarancji innego banku przez Spółkę, spółka niemiecka zleca niemieckiemu bankowi ( w ramach posiadanej przez spółkę niemieckiej linii kredytowej) wystawienie gwarancji na rzecz polskiego banku w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki (gwarancja pośrednia) stanowiącej poręczenie dla polskiego banku, Spółka niemiecka obciąża Spółkę kosztami gwarancji udzielonej przez niemiecki bank na rzecz polskiego banku. Spółka niemiecka udzielająca Spółce poręczenia nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Spółka niemiecka nie posiada zakładu na terytorium Polski. Spółka jest w stanie udokumentować miejsce siedziby spółki niemieckiej uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji podatkowej.
  2016
  30
  cze
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gwarancje
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.