Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

W swojej ofercie Bank uwzględniając różne potrzeby klientów oprócz gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu/pożyczki posiada również: Gwarancje (dotyczące zadań planowanych − przetarg oraz kontaktów/umów): gwarancje przetargowe (inaczej: wadialne), gwarancje (dobrego) wykonania umowy w tym gwarancje zabezpieczające właściwe usunięcie wad i usterek (rękojmia) oraz zabezpieczające wykonanie umowy najmu, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje płatności (w tym zapłaty czynszu). Gwarancje, których wystawienie wynika z przepisów zewnętrznych (ustawowe): gwarancje na zabezpieczenie należności celnych, gwarancje zabezpieczające zapłatę VAT, gwarancje zabezpieczające zapłatę akcyzy, gwarancje na rzecz ARiMR (dotyczące funduszy unijnych), gwarancje loteryjne, gwarancje zabezpieczające posiadanie zdolności finansowej przez przewoźnika drogowego. Wnioskodawca zazwyczaj udziela gwarancji bezpośrednio na rzecz beneficjenta, zdarzają się jednak sytuacje w których występuje jako regwarant dla innego banku. Jest to sytuacja w której Bank na zlecenie Klienta zleca innemu bankowi (przeważnie zagranicznemu) wystawienie jego własnej gwarancji. W przypadku otrzymania żądania od beneficjenta gwarancji (zgodnie z jej treścią) informującego o braku realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego gwarancją Bank dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, zgodnie z udzieloną gwarancją.

2018
14
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

W swojej ofercie handlowej Bank posiada szereg rodzajów gwarancji bankowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów w tym m.in.: gwarancje zabezpieczające kredyt; gwarancje zwrotu zaliczki; gwarancje przetargowe; gwarancje celne; gwarancje loteryjne; gwarancje płatnicze; gwarancje dobrego wykonania; gwarancje najmu (w tym gwarancje płatności czynszu); gwarancje handlowe; gwarancje tranzytowe dotyczące tranzytu w ramach Unii Europejskiej; gwarancje z tytułu rękojmi. W przypadku braku wykonania zobowiązania głównego przez klienta, którego wykonanie zostało zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Bank, Wnioskodawca na mocy umowy gwarancji jest zobowiązany do wypłaty kwoty gwarancji tj. spełnienia świadczenia pieniężnego. Najczęściej Bank udziela gwarancji bezpośrednio klientowi, w części przypadków Bank może występować jako wtórny, kolejny gwarant. Bankowi, co do zasady, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wypłaconej tytułem gwarancji kwoty od zleceniodawcy gwarancji (klienta). Innymi słowy, Bank dochodzi od klienta zwrotu świadczenia pieniężnego wypłaconego z uwagi na brak realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego gwarancją. W ramach prowadzonej działalności dochodzi do sytuacji, w których Bank po wypłacie kwoty gwarancji nie uzyskuje spłaty (zwrotu) wypłaconych z tytułu gwarancji kwot od klienta.

2018
12
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

Jedną z kategorii czynności bankowych świadczonych przez Bank na rzecz klientów jest udzielanie gwarancji bankowych, o których mowa w art. 81 ustawy - Prawo bankowe. W swojej ofercie Bank, poza gwarancjami spłaty kredytów (pożyczek), posiada szereg rodzajów gwarancji bankowych (w rozumieniu ww. przepisu) dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, w tym m.in.: 1. gwarancje zapłaty rat leasingowych; 2. gwarancje zwrotu zaliczki; 3. gwarancje przetargowe; 4. gwarancje celne; 5. gwarancje loteryjne; 6. gwarancje płatnicze; 7. gwarancje dobrego wykonania; 8. gwarancje płatności czynszu; 9. gwarancje akcyzowe (dalej łącznie jako: „ Gwarancje ”). W przypadku braku wykonania zobowiązania głównego przez klienta, którego wykonanie zostało zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Bank, Spółka na mocy umowy Gwarancji jest zobowiązana do wypłaty kwoty gwarancji wierzycielowi klienta, tj. spełnienia świadczenia pieniężnego. Najczęściej Bank udziela Gwarancji bezpośrednio klientowi, w części przypadków Bank może występować jako wtórny, kolejny gwarant (tzw. regwarant). Bankowi, co do zasady, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wypłaconej tytułem Gwarancji kwoty od zleceniodawcy gwarancji (klienta). Innymi słowy – Bank dochodzi od klienta zwrotu świadczenia pieniężnego wypłaconego z uwagi na brak realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego Gwarancją.

2018
8
maj

Istota:

Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Koszty Gwarancji stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) Gwarancje ”. Gwarancje, udzielane są na zlecenie Spółki przez Gwaranta. Z tytułu uzyskiwanych Gwarancji Wnioskodawca uiszcza na rzecz Gwaranta wynagrodzenie stanowiące opłatę za ich udzielenie (dalej: „ Koszty Gwarancji ”). W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego Gwarancją oraz wypłaty odpowiednich kwot do kontrahenta Spółki, Gwarant posiada regres wobec Spółki. Gwarancje mają na celu z jednej strony ochronę interesów danego kontrahenta będącego ich beneficjentem (poprzez zabezpieczenie jego potencjalnych roszczeń względem Spółki), z drugiej natomiast strony uwiarygadniają pozycję samego Wnioskodawcy. Należy podkreślić, że brak pozyskania poszczególnych Gwarancji przez Spółkę oznacza brak możliwości uczestnictwa w przetargach i zawierania umów. Tym samym, ponoszenie Kosztów Gwarancji jest związane z podstawową działalnością Wnioskodawcy (tj. sprzedażą autobusów oraz innych pojazdów). Jednocześnie należy podkreślić, że Gwarancje nie zabezpieczają zobowiązań finansowych Spółki z tytułu kredytów, czy pożyczek. W ramach uzyskiwanych Gwarancji nie dochodzi do przekazania przez Gwaranta na rzecz Wnioskodawcy żadnych środków finansowych, z których Spółka mogłaby korzystać.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT naprawy motocykli objętych ubezpieczeniem po wygaśnięciu gwarancji producenta. Obowiązek wystawiania faktur VAT za świadczoną usługę naprawy.

Fragment:

Przepisy nie zakazują jednakże przedłużenia okresu gwarancji. W tej sytuacji przedłużenie nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz czysto umowny tzn. strony powinny wspólnie na takie rozwiązanie zgodzić się zawierając odpowiednią umowę. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że w ramach prowadzonej działalności Spółka podpisała umowę ubezpieczenia kosztów napraw motocykli. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie zobowiązań Spółki wobec użytkowników pojazdów polegających na pokryciu kosztów awarii powstałych w okresie po wygaśnięciu gwarancji producenta. I choć naprawa motocykli dokonywana przez Wnioskodawcę dla klienta będzie nieodpłatna, to jednak zapłata za naprawę będzie dokonana z ubezpieczenia pokrywającego koszty awarii powstałe w okresie po wygaśnięciu gwarancji producenta. Dodać jednocześnie należy, że naprawa pojazdów – stosownie do istoty gwarancji – powinna być nieodpłatna. W tej sytuacji nieodpłatna naprawa pojazdu de facto przesądza o tym, że umowa zakupu motocykla z obowiązkową polisą jest dodatkową gwarancją, którą realizuje Wnioskodawca w swoim imieniu (jako sprzedawca motocykli). Zawierana tak umowa wskazuje ponadto, że w obu przypadkach istnieje bezpośredni związek pomiędzy usługą naprawczą, beneficjentem takiej usługi oraz uiszczoną opłatą za polisę.

2018
7
lut

Istota:

W zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania świadczenia gwarancyjnego, które może otrzymać Kupujący od Sprzedającego

Fragment:

(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej. W powyższym przypadku, co do zasady, do tych powierzchni zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Umowy gwarancji czynszowej dotyczące Wolnych powierzchni, tj.

2018
6
lut

Istota:

Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, co nie będzie powodowało też dla Kupującego jakichkolwiek konsekwencji w podatku VAT.

Fragment:

(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku, gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte: (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej.

2018
6
lut

Istota:

W zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych Świadczeń gwarancyjnych

Fragment:

W celu zabezpieczenia interesu ekonomicznego Kupującego, na wypadek gdyby działania Sprzedającego nie doprowadziły do wynajęcia całości powierzchni Nieruchomości w uzgodnionym umownie okresie, Wnioskodawcy zawrą także Umowę Gwarancji Czynszowej, na podstawie której Sprzedający udzieli gwarancji na uzyskanie przez Spółkę określonych przychodów z wynajmowalnych powierzchni. Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w przypadku gdy powierzchnia Nieruchomości określona w Umowie Gwarancji Czynszowej nie będzie wynajęta w okresie po dniu sprzedaży udziałów, Kupujący otrzyma od Sprzedającego określone w umowie Świadczenia Gwarancyjne, które będą miały charakter wyrównania w zakresie w jakim Spółka nie osiągnie zakładanego poziomu przychodów z wynajmu powierzchni i nie otrzyma od najemców odpowiedniego zwrotu kosztów eksploatacyjnych. Zobowiązanie gwarancyjne Sprzedającego powstanie pod warunkiem uprzedniego zawarcia Ostatecznej Umowy Sprzedaży Udziałów przez Wnioskodawców. Wysokość należnych płatności wypłacanych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej będzie wynikała z kalkulacji przygotowywanych w każdym miesiącu przez Kupującego. W okresie obowiązywania Umowy Gwarancji Czynszowej, Sprzedający będzie prowadził działania zmierzające do wynajęcia wolnych powierzchni w Nieruchomości, a nowo wynajęte powierzchnie (i uzgodnione koszty z nimi związane) będą pomniejszały powierzchnię w Nieruchomości uwzględnianą jako element kalkulacyjny wartości Świadczeń Gwarancyjnych.

2018
6
lut

Istota:

Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie wiąże się z opodatkowaniem podatkiem VAT.

Fragment:

Jednocześnie ustalono, że okres trwania gwarancji wygaśnie: z upływem 5 lat od dnia podpisania Ostatecznej Umowy Sprzedaży Udziałów, lub też z datą spełnienia wymienionych w Umowie Gwarancji Czynszowej warunków zwalniających z zobowiązania gwarancyjnego (w odniesieniu do danej części powierzchni Nieruchomości) lub też w przypadku braku uiszczenia na rzecz wykonawcy prac wykończeniowych płatności za prace wykończeniowe na danej powierzchni najmu (w odniesieniu do danej części powierzchni Nieruchomości). Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w zamian za Świadczenia Gwarancyjne, Sprzedający nie będzie otrzymywać żadnego świadczenia ekwiwalentnego, w szczególności nie będzie miał prawa do korzystania z niewynajętych powierzchni w jakikolwiek sposób. Umowa Gwarancji Czynszowej nie przewiduje również żadnych płatności na rzecz Sprzedającego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest twierdzenie, że na gruncie ustawy o VAT, otrzymanie przez Kupującego Świadczeń Gwarancyjnych na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej stanowić będzie rozliczenie pozostające poza zakresem opodatkowania VAT, a w konsekwencji Kupujący nie będzie zobowiązany do udokumentowania otrzymywanych Świadczeń Gwarancyjnych fakturą VAT? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Sprzedający będzie uprawniony do odliczenia (odzyskania) na zasadach ogólnych kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur VAT wystawionych przez Kupującego dokumentujących ww.

2018
3
lut

Istota:

Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, co nie będzie powodowało też dla Kupującego jakichkolwiek konsekwencji w podatku VAT.

Fragment:

(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku, gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej. W powyższym przypadku, co do zasady, do tych powierzchni zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Umowy gwarancji czynszowej dotyczące Wolnych powierzchni, tj.