Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Czy Bank, w przypadku braku spłat przez zleceniodawcę-dłużnika kwot wypłaconych tytułem gwarancji, będzie uprawniony do zaliczenia poniesionych z tego tytułu strat do kosztów uzyskania przychodów na zasadzie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. c ustawy CIT, jeżeli udokumentuje nieściągalność takiej należności gwarancyjnej zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy CIT?

Fragment:

W oparciu o powyższe można stwierdzić, że instytucja gwarancji bankowej funkcjonuje w oparciu o zobowiązanie się banku do świadczenia pieniężnego na rzecz beneficjenta w określonych przez zleceniodawcę w treści gwarancji warunkach. Warunkiem tym jest z reguły brak wywiązania się w określonym terminie przez zleceniodawcę gwarancji-klienta z obowiązku świadczenia na rzecz beneficjenta a ujętego w treści zlecenia gwarancji i potwierdzenia gwarancji przez Bank. Potwierdzeniem, powyższego jest wyrok Sądu Najwyższego z 27 marca 2013 r. sygn. akt I CSK 630, w którym SN zawarł bardzo istotne tezy dotyczące samej instytucji gwarancji i wskazał podstawowe różnice pomiędzy gwarancją i poręczeniem; Stosunek gwarancji powstaje na podstawie umowy między gwarantem a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) o charakterze jednostronnie zobowiązującym i na jej podstawie powstaje odrębny stosunek prawny, nieakcesoryjny wobec stosunku podstawowego, co różni umowę gwarancji bankowej od poręczenia. Zakres obowiązków gwaranta oraz możliwości sposobu jego obrony w ramach stosunku gwarancji bankowej jest uzależniony od treści umowy gwarancji, którą strony mogą ukształtować w granicach swobodnego uznania (art. 3531 k.c.).

2018
11
paź

Istota:

Wnioskodawca nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od akcyzy energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii na podstawie gwarancji pochodzenia energii

Fragment:

W tym celu państwa członkowskie zapewniają wydanie gwarancji pochodzenia na wniosek producenta energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Państwa członkowskie mogą ustalić, że gwarancje pochodzenia będą wystawiane na wniosek producentów energii ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii. Ustalenie takie może podlegać wymogowi minimalnej mocy. Gwarancja pochodzenia jest wystawiana dla standardowej jednostki 1 MWh. Dla każdej jednostki wytworzonej energii wydawana jest maksymalnie jedna gwarancja pochodzenia. Państwa członkowskie zapewniają, by ta sama jednostka energii ze źródeł odnawialnych była brana pod uwagę tylko raz. Państwo członkowskie może postanowić, że nie udziela się wsparcia producentowi w sytuacji, gdy producent ten otrzymuje gwarancję pochodzenia na takie samo wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Gwarancja pochodzenia nie ma żadnej funkcji w rozumieniu spełniania przez państwa członkowskie wymogów art. 3. Przenoszenie gwarancji pochodzenia, oddzielnie lub razem z fizycznym przekazaniem energii, nie ma wpływu na decyzję państw członkowskich w sprawie stosowania transferów statystycznych, wspólnych projektów lub wspólnych systemów wsparcia, pozwalających osiągnąć wyznaczone cele, nie ma też wpływu na obliczanie końcowego zużycia brutto energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 5.

2018
1
wrz

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT oraz dokumentowanie czynności wypłaty Płatności Gwarancyjnych.

Fragment:

Umowy Gwarancyjne zakładają, iż to gwarant (Zbywca) może być zobowiązany do określonego zachowania, tj. wypłaty gwarancji. Spółka, jako beneficjent takiej gwarancji nie ma obowiązku wykonywania jakichkolwiek czynności w celu jej uzyskania, a sam fakt wypłaty gwarancji nie zależy od woli czy też działania Spółki, lecz wystąpienia obiektywnych okoliczności w postaci braku wynajęcia całej powierzchni Nieruchomości w okresie trwania gwarancji. Ze względu na powyższe Wnioskodawca uważa, iż rozpatrując kryterium istnienia związku prawnego pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, należy hipotetycznie założyć, iż takim usługodawcą mógłby być Zbywca, a usługobiorcą – Spółka. Przechodząc do oceny spełnienia tego warunku należy stwierdzić, iż wprawdzie pomiędzy Spółką a Zbywcą istnieje związek prawny (Umowy Gwarancyjne), to w ramach tego związku nie następuje świadczenie wzajemne. Umowy Gwarancyjne nie obligują Spółki do jakiegokolwiek określanego zachowania (ewentualnie zaniechania określonych czynności), wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz Zbywcy czy dokonania świadczenia ekwiwalentnego. Spółka, jako beneficjent gwarancji, nie jest zobowiązana do podjęcia jakichkolwiek czynności na rzecz Zbywcy.

2018
26
sie

Istota:

Brak opodatkowania oraz obowiązku wystawienia faktury z tytułu wypłaty Płatności Gwarancyjnych

Fragment:

W celu zabezpieczenia Płatności Gwarancyjnych, Zbywca (działając na podstawie umowy gwarancyjnej) będzie zobowiązany do złożenia Nabywcy depozytu (dalej: Zabezpieczenie Gwarancji) odpowiadającego łącznej kwocie płatności gwarancyjnych, który będzie podlegał zwrotowi na rzecz Zbywcy w ciągu dwóch tygodni od rozwiązania Umowy Gwarancyjnej (po pomniejszeniu o ewentualne odliczenia do dokonania których będzie uprawniony Nabywca). Z uwagi na fakt, że w momencie zawarcia Transakcji, Zbywca i Nabywca będą mieli wzajemne zobowiązania, tj. z jednej strony Nabywca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za nabywane przedsiębiorstwo, a z drugiej Zbywca będzie zobowiązany do złożenia Nabywcy Zabezpieczenia Gwarancji, strony w celu uproszczenia rozliczeń zamierzają dokonać wpłaty Zabezpieczenia Gwarancji poprzez potrącenie z płatnością ceny za przedsiębiorstwo. Zbywcy (jako gwarantowi) będzie przysługiwało prawo do uwolnienia się od zobowiązań z tytułu Umowy Gwarancji, pod warunkiem jednorazowej wpłaty Płatności Gwarancyjnej należnej za cały okres gwarancji. W takim przypadku możliwe będzie potrącenie zobowiązania Zbywcy o zapłatę Płatności Gwarancyjnych ze zobowiązaniem Nabywcy do zwrotu Zabezpieczenia Gwarancji. Płatności Gwarancyjne będą miały charakter bezzwrotny. W zamian za Płatności Gwarancyjne Zbywca nie otrzymuje jakichkolwiek świadczeń ze strony Nabywcy.

2018
29
cze

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wie-rzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych

Fragment:

W przypadku braku wykonania zobowiązania głównego przez klienta, którego wykonanie zostało zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Bank, Wnioskodawca na mocy udzielonej gwarancji jest zobowiązany do wypłaty kwoty gwarancji beneficjentowi umowy gwarancji tj. spełnienia świadczenia pieniężnego. Wnioskodawcy, co do zasady, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wypłaconej tytułem gwarancji kwoty od zleceniodawcy gwarancji (klienta). Innymi słowy, Bank dochodzi od klienta zwrotu świadczenia pieniężnego, które zostało wypłacone z powodu wystąpienia określonego zdarzenia zabezpieczonego gwarancją. Zdarzają się sytuacje związane z udzielonymi gwarancjami, w których Wnioskodawca po wypłacie kwoty gwarancji na rzecz beneficjenta nie uzyskuje spłaty (zwrotu) wypłaconych z tytułu gwarancji środków od klienta (zleceniodawcy gwarancji). Pomimo podejmowanych działań zmierzających do uzyskania spłaty, w tym w ramach postępowania windykacyjnego, często dochodzone wierzytelności z tytułu wypłaconych gwarancji nie są nadal spłacane i dochodzi do spełnienia przesłanek umożliwiających odpisanie tychże wierzytelności jako wierzytelności nieściągalnych. W dalszej kolejności Wnioskodawca podejmuje czynności w ramach prowadzonych względem zleceniodawców gwarancji (...)

2018
23
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

W swojej ofercie Bank uwzględniając różne potrzeby klientów oprócz gwarancji zabezpieczających spłatę kredytu/pożyczki posiada również: Gwarancje (dotyczące zadań planowanych − przetarg oraz kontaktów/umów): gwarancje przetargowe (inaczej: wadialne), gwarancje (dobrego) wykonania umowy w tym gwarancje zabezpieczające właściwe usunięcie wad i usterek (rękojmia) oraz zabezpieczające wykonanie umowy najmu, gwarancje zwrotu zaliczki, gwarancje płatności (w tym zapłaty czynszu). Gwarancje, których wystawienie wynika z przepisów zewnętrznych (ustawowe): gwarancje na zabezpieczenie należności celnych, gwarancje zabezpieczające zapłatę VAT, gwarancje zabezpieczające zapłatę akcyzy, gwarancje na rzecz ARiMR (dotyczące funduszy unijnych), gwarancje loteryjne, gwarancje zabezpieczające posiadanie zdolności finansowej przez przewoźnika drogowego. Wnioskodawca zazwyczaj udziela gwarancji bezpośrednio na rzecz beneficjenta, zdarzają się jednak sytuacje w których występuje jako regwarant dla innego banku. Jest to sytuacja w której Bank na zlecenie Klienta zleca innemu bankowi (przeważnie zagranicznemu) wystawienie jego własnej gwarancji. W przypadku otrzymania żądania od beneficjenta gwarancji (zgodnie z jej treścią) informującego o braku realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego gwarancją Bank dokonuje wypłaty świadczenia pieniężnego, zgodnie z udzieloną gwarancją.

2018
14
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

W swojej ofercie handlowej Bank posiada szereg rodzajów gwarancji bankowych dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów w tym m.in.: gwarancje zabezpieczające kredyt; gwarancje zwrotu zaliczki; gwarancje przetargowe; gwarancje celne; gwarancje loteryjne; gwarancje płatnicze; gwarancje dobrego wykonania; gwarancje najmu (w tym gwarancje płatności czynszu); gwarancje handlowe; gwarancje tranzytowe dotyczące tranzytu w ramach Unii Europejskiej; gwarancje z tytułu rękojmi. W przypadku braku wykonania zobowiązania głównego przez klienta, którego wykonanie zostało zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Bank, Wnioskodawca na mocy umowy gwarancji jest zobowiązany do wypłaty kwoty gwarancji tj. spełnienia świadczenia pieniężnego. Najczęściej Bank udziela gwarancji bezpośrednio klientowi, w części przypadków Bank może występować jako wtórny, kolejny gwarant. Bankowi, co do zasady, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wypłaconej tytułem gwarancji kwoty od zleceniodawcy gwarancji (klienta). Innymi słowy, Bank dochodzi od klienta zwrotu świadczenia pieniężnego wypłaconego z uwagi na brak realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego gwarancją. W ramach prowadzonej działalności dochodzi do sytuacji, w których Bank po wypłacie kwoty gwarancji nie uzyskuje spłaty (zwrotu) wypłaconych z tytułu gwarancji kwot od klienta.

2018
12
maj

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nieściągalnych wierzytelności z tytułu udzielonych różnych rodzajów gwarancji bankowych.

Fragment:

Jedną z kategorii czynności bankowych świadczonych przez Bank na rzecz klientów jest udzielanie gwarancji bankowych, o których mowa w art. 81 ustawy - Prawo bankowe. W swojej ofercie Bank, poza gwarancjami spłaty kredytów (pożyczek), posiada szereg rodzajów gwarancji bankowych (w rozumieniu ww. przepisu) dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, w tym m.in.: 1. gwarancje zapłaty rat leasingowych; 2. gwarancje zwrotu zaliczki; 3. gwarancje przetargowe; 4. gwarancje celne; 5. gwarancje loteryjne; 6. gwarancje płatnicze; 7. gwarancje dobrego wykonania; 8. gwarancje płatności czynszu; 9. gwarancje akcyzowe (dalej łącznie jako: „ Gwarancje ”). W przypadku braku wykonania zobowiązania głównego przez klienta, którego wykonanie zostało zabezpieczone gwarancją udzieloną przez Bank, Spółka na mocy umowy Gwarancji jest zobowiązana do wypłaty kwoty gwarancji wierzycielowi klienta, tj. spełnienia świadczenia pieniężnego. Najczęściej Bank udziela Gwarancji bezpośrednio klientowi, w części przypadków Bank może występować jako wtórny, kolejny gwarant (tzw. regwarant). Bankowi, co do zasady, przysługuje prawo do otrzymania zwrotu wypłaconej tytułem Gwarancji kwoty od zleceniodawcy gwarancji (klienta). Innymi słowy – Bank dochodzi od klienta zwrotu świadczenia pieniężnego wypłaconego z uwagi na brak realizacji określonego świadczenia zabezpieczonego Gwarancją.

2018
8
maj

Istota:

Czy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Koszty Gwarancji stanowią koszty finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy o PDOP?

Fragment:

(...) Gwarancje ”. Gwarancje, udzielane są na zlecenie Spółki przez Gwaranta. Z tytułu uzyskiwanych Gwarancji Wnioskodawca uiszcza na rzecz Gwaranta wynagrodzenie stanowiące opłatę za ich udzielenie (dalej: „ Koszty Gwarancji ”). W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego Gwarancją oraz wypłaty odpowiednich kwot do kontrahenta Spółki, Gwarant posiada regres wobec Spółki. Gwarancje mają na celu z jednej strony ochronę interesów danego kontrahenta będącego ich beneficjentem (poprzez zabezpieczenie jego potencjalnych roszczeń względem Spółki), z drugiej natomiast strony uwiarygadniają pozycję samego Wnioskodawcy. Należy podkreślić, że brak pozyskania poszczególnych Gwarancji przez Spółkę oznacza brak możliwości uczestnictwa w przetargach i zawierania umów. Tym samym, ponoszenie Kosztów Gwarancji jest związane z podstawową działalnością Wnioskodawcy (tj. sprzedażą autobusów oraz innych pojazdów). Jednocześnie należy podkreślić, że Gwarancje nie zabezpieczają zobowiązań finansowych Spółki z tytułu kredytów, czy pożyczek. W ramach uzyskiwanych Gwarancji nie dochodzi do przekazania przez Gwaranta na rzecz Wnioskodawcy żadnych środków finansowych, z których Spółka mogłaby korzystać.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT naprawy motocykli objętych ubezpieczeniem po wygaśnięciu gwarancji producenta. Obowiązek wystawiania faktur VAT za świadczoną usługę naprawy.

Fragment:

Przepisy nie zakazują jednakże przedłużenia okresu gwarancji. W tej sytuacji przedłużenie nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz czysto umowny tzn. strony powinny wspólnie na takie rozwiązanie zgodzić się zawierając odpowiednią umowę. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opis sprawy wskazać należy, że w ramach prowadzonej działalności Spółka podpisała umowę ubezpieczenia kosztów napraw motocykli. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie zobowiązań Spółki wobec użytkowników pojazdów polegających na pokryciu kosztów awarii powstałych w okresie po wygaśnięciu gwarancji producenta. I choć naprawa motocykli dokonywana przez Wnioskodawcę dla klienta będzie nieodpłatna, to jednak zapłata za naprawę będzie dokonana z ubezpieczenia pokrywającego koszty awarii powstałe w okresie po wygaśnięciu gwarancji producenta. Dodać jednocześnie należy, że naprawa pojazdów – stosownie do istoty gwarancji – powinna być nieodpłatna. W tej sytuacji nieodpłatna naprawa pojazdu de facto przesądza o tym, że umowa zakupu motocykla z obowiązkową polisą jest dodatkową gwarancją, którą realizuje Wnioskodawca w swoim imieniu (jako sprzedawca motocykli). Zawierana tak umowa wskazuje ponadto, że w obu przypadkach istnieje bezpośredni związek pomiędzy usługą naprawczą, beneficjentem takiej usługi oraz uiszczoną opłatą za polisę.