Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
 • brak opodatkowania czynności partycypowania w kosztach realizacji napraw gwarancyjnych sieci ciepłowniczej
 • sposób dokumentowania tej czynności
 • Fragment:
  Sp. z o. o. wskazuje, iż gwarancja na roboty budowlane opiera się na instytucji gwarancji określonej w Kodeksie Cywilnym przy umowie sprzedaży. Gwarancja odnosi się do wad przedmiotu umowy, przy czym w praktyce ukształtowano domniemanie, iż wada już uprzednio tkwiła w obiekcie, przedmiocie umowy (Komentarz do Kodeksu cywilnego t. II, CH. Beck, Warszawa 2005 str. 268, uchwała SN z 30 grudnia 1988 r, sygn. III CZP 48/88, opublikowana w Monitorze Prawniczym z 1989 r. nr 1 poz. 6). Rodzi to procesowy skutek w postaci tego, iż poszkodowany zwolniony jest z ciężaru dowodu w zakresie wykazywania wad przedmiotu umowy. Odpowiedzialność z gwarancji ma charakter absolutny, nie można się z niej zwolnić wskazując na brak zawinienia. Wynika to z faktu, iż zobowiązania wynikające z gwarancji rodzą odpowiedzialność za skutek (rezultat). Z istoty gwarancji wynika, iż w razie ujawnienia się wad Gwarant zobowiązany jest do usunięcia wad rzeczy. Wykonawca udzielił Wnioskodawcy, na mocy § 11 zawartej umowy, gwarancji na materiały preizolowane oraz na wykonawstwo. Zgodnie z § 14 tejże umowy, Wykonawca zobowiązał się zapłacić Wnioskodawcy kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w czasie gwarancji.
  2017
  14
  lut

  Istota:
  W zakresie kosztów uzyskania przychodów.
  Fragment:
  W ocenie Wnioskodawcy, z ogólnie obowi1zuj1cych przepisów wynika, ?e ka?dy nabywca, równie? ten bed1cy przedsiebiorc1, ma co do zasady prawo do domagania sie dostarczenia towaru wolnego od wad (zgodnego z umow1) w ramach tak zwanej „ gwarancji podstawowej ”. Fakt ten, w ocenie Wnioskodawcy przes1dza, ?e udzielenie jakiejkolwiek innej gwarancji przez producenta/sprzedawce za odp3atnooci1 nale?y uznaa za gwarancje tzw. dodatkow1/rozszerzon1. Zakres takiej gwarancji mo?e bya dowolnie ustalany a jej nabycie ma charakter dobrowolny. W ocenie Wnioskodawcy, koszty zakupu gwarancji rozszerzonej w przypadku, gdy sprzedawca okreoli3 jej wartooa odrebnie w ofercie przedstawionej Wnioskodawcy b1dY te? wartooa ta zosta3a okreolona w umowie nie stanowi1 wydatków zwi1zanych z zakupem sprzetu ale s1 wynagrodzeniem za us3uge zwi1zan1 z jego u?ywaniem, eksploatacj1 i utrzymaniem go w odpowiednim stanie. W olad za tym - wydatek na nabycie rozszerzonej gwarancji nie zwieksza wartooci pocz1tkowej nabywanego wraz z ni1 sprzetu (orodka trwa3ego) lecz powinien bya rozliczony w kosztach uzyskania przychodu jako koszt pooredni na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT. W zwi1zku z tym, ?e okres gwarancji jest d3u?szy ni? rok podatkowy, koszt gwarancji powinien bya rozpoznany proporcjonalnie do okresu, na który zosta3a udzielona gwarancja. Powy?sze stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4.03.2014 znak: IPPB3/423-988/13-2/KK .
  2017
  26
  sty

  Istota:
  W zakresie opodatkowania us3ugi polegaj1cej na udzieleniu gwarancji opisanej we wniosku
  Fragment:
  Ponadto jest mo?liwy zakup przez Fundacje tego rodzaju us3ugi od innego podmiotu, a Spó3ka nie uzale?nia owiadczenia us3ug najmu od zawarcia umowy na udzielenie Gwarancji (niemo?nooa zakupu us3ugi od innego podmiotu jest jednym z warunków uznania owiadczenia za jednolite - tak wynika z wyroku TSUE C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa). Wreszcie owiadczenie takiej us3ugi przez wynajmuj1cego nie jest typowe w dzia3alnooci podmiotów wynajmuj1cych nieruchomooci co dodatkowo przemawia za rozdzieleniem tych us3ug. Równie? druga z przes3anek do uznania, ?e us3ugi maj1 charakter kompleksowy nie zosta3a spe3niona w przypadku Gwarancji. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem organów podatkowych oraz s1dów administracyjnych, jak równie? orzecznictwem TSUE, us3uge nale?y uznaa za us3uge pomocnicz1 w stosunku do us3ugi zasadniczej, jeoli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest orodkiem do lepszego wykorzystania us3ugi zasadniczej. Gwarancja nie jest niezbedna do wykonania umowy najmu i w ?aden sposób nie wp3ywa na sposób wykonania umowy najmu, w tym w szczególnooci nie kszta3tuje elementu wypowiedzenia. Mo?liwooa wypowiedzenia umowy najmu jest standardowym elementem tego rodzaju umów, dodatkowo czeociowo regulowanym przepisami kodeksu cywilnego. Gwarancja dotyczy jedynie pewnych skutków, które bed1 mia3y miejsce w przypadku wypowiedzenia umowy - w tym przypadku wypowiedzenia umowy dzier?awy przez nowego w3aociciela, która automatycznie powoduje wypowiedzenie umowy najmu przez Spó3ke.
  2017
  15
  sty

  Istota:
  W zakresie opodatkowania i dokumentacji świadczenia gwarancyjnego otrzymanego od zbywcy nieruchomości
  Fragment:
  Sprzedający nie będzie otrzymywał z tytułu płatności Świadczeń Gwarancyjnych na podstawie Umowy gwarancji czynszowej żadnego ekwiwalentnego świadczenia, a w szczególności nie będzie mu przysługiwało prawo do użytkowania powierzchni Nieruchomości objętych tą umową. Jako zabezpieczenie zobowiązań Zbywcy z tytułu opisanej powyżej Umowy gwarancji czynszowej (dotyczących Świadczenia Gwarancyjnego 2), Zbywca przedstawi (lub zapewni, że zostanie przedstawiona) Nabywcy stosowną gwarancję udzieloną przez bank lub inną instytucję finansową zaakceptowaną przez Nabywcę. Strony Transakcji pragną ponadto wskazać, że zarówno do przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, umowy sprzedaży Nieruchomości, jak i Umowy gwarancji czynszowej (oraz ewentualnie innych umów związanych z Transakcją) przystąpić ma także Echo Investment S.A. - w charakterze dłużnika solidarnego w stosunku do wskazanych przez Strony zobowiązań Sprzedającego (w zakresie Umowy gwarancji czynszowej - dotyczących płatności wynikających ze Świadczenia Gwarancyjnego 1, Świadczenia Gwarancyjnego 3 oraz Świadczenia Gwarancyjnego 4). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy na gruncie przedstawionego zdarzenia przyszłego kwoty Świadczeń Gwarancyjnych, (...)
  2016
  24
  gru

  Istota:
  W rozpatrywanej sprawie, przychód powstał w dacie wystawienia faktury, tj. w sposób określony w art. 14 ust. 1c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy, iż kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, należy uznać za nieprawidłowe.
  Fragment:
  Wnioskodawca sprzedał system monitoringu z gwarancją na 1 rok. Po upływie tego okresu wystawił fakturę na serwis pogwarancyjny i wsparcie techniczne na następny okres 1 roku. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 16.11.2011 r. Nr IPPB1/415-971/11-2/JB Wnioskodawca doprecyzował swój wniosek, informując, iż wystawiona faktura jest fakturą ostateczną, natomiast należność z tej faktury została uregulowana w ciągu 14 dni od jej wystawienia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy kwota wynikająca z faktury powinna być rozliczana w okresie 12 miesięcy (1 roku), na który została wystawiona gwarancja, czy tez cała kwota powinna być zaliczona do przychodów w momencie wystawienia faktury? Zdaniem Wnioskodawcy wystawiając gwarancję na okres 1 roku zobowiązała się do jej serwisowania, tj. utrzymania jej funkcjonowania i zapewnienia dostarczania niezbędnych części zamiennych w razie awarii. Przez ten okres ponosić będzie koszty zatrudnienia pracowników, amortyzacji sprzętu, materiałów i innych kosztów. Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten powinien być rozliczany przez okres kolejnych 12 miesięcy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.
  2016
  28
  lis

  Istota:
  W zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz nierezydenta z tytułu udzielonych i przyszłych gwarancji
  Fragment:
  Spółka niemiecka może wystawić gwarancje samodzielnie (gwarancje bezpośrednie) albo zlecić wystawienie gwarancji bankowi lub instytucji świadczącej usługi finansowe (gwarancje pośrednie). Obecne poręczenie, jakie Spółka otrzymała od spółki niemieckiej ma charakter pośredni. Konstrukcja wykorzystania gwarancji pośredniej kształtuje się obecnie w następujący sposób: Spółka zawarła umowę gwarancji z polskim bankiem; Polski bank w ramach zawartej umowy gwarancji wymaga od Spółki między innymi przedstawienia gwarancji innego banku; Wobec braku możliwości uzyskania gwarancji innego banku przez Spółkę, spółka niemiecka zleca niemieckiemu bankowi ( w ramach posiadanej przez spółkę niemieckiej linii kredytowej) wystawienie gwarancji na rzecz polskiego banku w celu zabezpieczenia zobowiązań Spółki (gwarancja pośrednia) stanowiącej poręczenie dla polskiego banku, Spółka niemiecka obciąża Spółkę kosztami gwarancji udzielonej przez niemiecki bank na rzecz polskiego banku. Spółka niemiecka udzielająca Spółce poręczenia nie posiada na terytorium Polski siedziby lub zarządu. Spółka niemiecka nie posiada zakładu na terytorium Polski. Spółka jest w stanie udokumentować miejsce siedziby spółki niemieckiej uzyskanym od tego podmiotu certyfikatem rezydencji podatkowej.
  2016
  30
  cze

  Istota:
  W zakresie określenia, czy F. w wyniku zawarcia Umowy Gwarancji i przekazywania Gwarantowanych Kwot będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT na rzecz Nabywcy.
  Fragment:
  W rezultacie, w przyszłości F. może dokonywać poniższych płatności z tytułu Umowy Gwarancji na rzecz, Nabywcy. Umowa Gwarancji nie przewiduje natomiast żadnych płatności należnych Spółce lub F. od Nabywcy. W przypadku gdyby poszczególne Gwarantowane Kwoty były ujemne na ustalony dzień płatności, będą one pomniejszały wysokość pozostałych Gwarantowanych Kwot należnych na ten dzień, jednakże Spółka lub F. nie będą mogły domagać się ich zapłaty od Nabywcy. Na podstawie Umowy Gwarancji Nabywca nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek świadczeń lub podejmowania jakichkolwiek czynności (w postaci działania lub zaniechania) na rzecz Spółki lub F.. Tym samym, na podstawie Umowy Gwarancji Gwarantowane Kwoty nie będą stanowiły wynagrodzenia Nabywcy z tytułu jakichkolwiek czynności podejmowanych / świadczeń dokonywanych przez Nabywcę. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą określenia, czy F. w wyniku zawarcia ww. Umowy Gwarancji i przekazywania Gwarantowanych Kwot będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT na rzecz Nabywcy. Na wstępie wskazać należy, że umowa gwarancji wiąże się z zasadą swobody umów. Gwarancja jako czynność prawna nie została uregulowana w kodeksie cywilnym jako osobny rodzaj umowy, jednak jej dopuszczalność jest powszechnie przyjęta w świetle art. 353 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  2016
  4
  lut

  Istota:
  Czy zapłacone na rzecz firmy ubezpieczeniowej tzw. gwarancje („Gwarancja zapłaty wadium”; „Gwarancja należytego wykonania kontraktu”; „Gwarancji usunięcia wad i usterek”) będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodów? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
  Fragment:
  Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach, np. w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Analogicznie jest w przypadku gwarancji dotyczącej należytego wykonania kontraktu bądź też gwarancji usunięcia wad i usterek. W rezultacie skoro poniesienie takich wydatków jest niezbędne i dodatkowo ma poprawić płynność finansową Spółki, w związku z powyższym wydatki z tytułu gwarancji wadialnych dotyczące udzielenia przez firmę ubezpieczeniową gwarancji należytego wykonania umowy zostały poniesione w celu uzyskania przychodu i stanowią koszt uzyskania przychodu, bez względu na wynik przetargu. Analogicznie jest w przypadku pozostałych gwarancji („ Gwarancji należytego wykonania kontraktu ”; „ Gwarancji usunięcia wad i usterek ”), w rezultacie i one powinny stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów. W podobnym tonie wypowiedziały się organy podatkowe, przykładowo: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 maja 2013 r., sygn. IPPB3/423-201/13-2/MS1 oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 25 stycznia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-1481/10/MS , w której stwierdził, że: Poniesione przez Spółkę wydatki z tytułu gwarancji wadialnej oraz gwarancji na zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przez nią przychodach.
  2016
  17
  sty

  Istota:
  W zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaty związanej z udzieleniem gwarancji zapłaty wadium, gwarancji ubezpieczeniowej z tytułu należytego wykonania umowy, gwarancji właściwego usunięcia wad i usterek
  Fragment:
  Jednym z wielu elementów warunkujących udział w postępowaniach przetargowych jest wniesienie wadium, np. w pieniądzu, gwarancjach ubezpieczeniowych lub gwarancjach bankowych. W przypadku, gdy oferta Spółki zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Spółka okazuje inwestorowi „ Polisę - Gwarancję należytego wykonania kontraktu ”. Po wykonaniu zadania Spółka udziela gwarancji jakości na świadczone przez firmę usługi wykonane na podstawie umowy w formie „ Polisy - Gwarancji usunięcia wad i usterek ”. Przedstawione gwarancje ubezpieczeniowe obejmują zazwyczaj okres na czas realizacji kontraktu, tzw. gwarancja należytego wykonania umowy, oraz gwarancja usunięcia wad i usterek powstałych w przedmiocie umowy, która służy pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji usunięcia wad i usterek ujawnionych po dni odbioru prac budowlano-montażowych i trwających przez okres gwarancyjny. Gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, ukształtowaną głównie przez praktykę, czynnością ubezpieczeniową, znajdującą oparcie prawne przede wszystkim w zasadzie swobody układania stosunków zobowiązaniowych. Zawieranie umów reasekuracji lub umów gwarancji ubezpieczeniowych lub zlecanie ich zawierania uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (t.j.
  2016
  15
  sty

  Istota:
  Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych od Dealerów.
  Fragment:
  W celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Klientów i budowania pozytywnego wizerunku Towarów, na podstawie Umów Dealerskich, Dealerzy zostali zobowiązani do zapewnienia Klientom usług gwarancyjnych dla wszystkich Towarów w ramach tzw. „ podstawowej gwarancji ”. Zgodnie z instrukcją dotyczącą rozliczania gwarancji i reklamacji przez Dealera, Spółka udziela Klientom gwarancji na Towary na określony czas, trwający, w zależności od rodzaju Towaru, od 6 do 24 miesięcy, przy czym w odniesieniu do niektórych elementów Towarów (np. silników), gwarancja może być dodatkowo limitowana godzinami pracy danej części (np. 1.500 godzin pracy). Jeśli w czasie „ podstawowego ” okresu gwarancyjnego wystąpi usterka kwalifikująca się do naprawy gwarancyjnej, Spółka poprzez swoich Dealerów organizuje i zapewnia naprawę oraz pokrywa jej koszty, które są następnie zwracane Spółce przez producenta Towarów z grupy A. Obecnie, w celu zwiększenia zaufania Klientów do marki „ A ”, Spółka planuje wprowadzenie do swojej oferty tzw. „ P ” Plan („ P ”) w dwóch wariantach: (i) „ P ” Protection oraz (ii) „ P ” Protection Plus, które będą różnić się od siebie zakresem udzielanej ochrony. „ P ” ma na celu zabezpieczać Klientów przed obciążeniami z ewentualnymi usterkami Towarów po upływie „ podstawowego ” okresu gwarancji udzielanej przez Spółkę na Towary. Warunkiem wstępnym przystąpienia do programu „ P ” jest objęcie zakupionego Towaru „ Planem Konserwacji ”, który polega na odpowiednim serwisowaniu i konserwacji danego Towaru przez Klienta we współpracy z Dea1erem zgodnie z odrębnymi postanowieniami i standardami „ A ”.
  2015
  24
  wrz
  © 2011-2017 Interpretacje.org
  Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gwarancje
  StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
  Działy przedmiotowe
  Komentarze podatkowe
  Najnowsze interpretacje
  Aport
  Gmina
  Koszty uzyskania przychodów
  Najem
  Nieruchomości
  Obowiązek podatkowy
  Odszkodowania
  Pracownik
  Prawo do odliczenia
  Projekt
  Przedsiębiorstwa
  Przychód
  Różnice kursowe
  Sprzedaż
  Stawki podatku
  Świadczenie usług
  Udział
  Zwolnienia przedmiotowe
  Aktualności
  Informacje o serwisie
  Kanały RSS
  Reklama w serwisie
  Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.