Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Gwarancje | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to gwarancje. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania świadczenia gwarancyjnego, które może otrzymać Kupujący od Sprzedającego
Fragment:
(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej. W powyższym przypadku, co do zasady, do tych powierzchni zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Umowy gwarancji czynszowej dotyczące Wolnych powierzchni, tj.
2018
7
lut

Istota:
Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, co nie będzie powodowało też dla Kupującego jakichkolwiek konsekwencji w podatku VAT.
Fragment:
(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku, gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte: (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej.
2018
6
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania i dokumentowania otrzymanych Świadczeń gwarancyjnych
Fragment:
W celu zabezpieczenia interesu ekonomicznego Kupującego, na wypadek gdyby działania Sprzedającego nie doprowadziły do wynajęcia całości powierzchni Nieruchomości w uzgodnionym umownie okresie, Wnioskodawcy zawrą także Umowę Gwarancji Czynszowej, na podstawie której Sprzedający udzieli gwarancji na uzyskanie przez Spółkę określonych przychodów z wynajmowalnych powierzchni. Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w przypadku gdy powierzchnia Nieruchomości określona w Umowie Gwarancji Czynszowej nie będzie wynajęta w okresie po dniu sprzedaży udziałów, Kupujący otrzyma od Sprzedającego określone w umowie Świadczenia Gwarancyjne, które będą miały charakter wyrównania w zakresie w jakim Spółka nie osiągnie zakładanego poziomu przychodów z wynajmu powierzchni i nie otrzyma od najemców odpowiedniego zwrotu kosztów eksploatacyjnych. Zobowiązanie gwarancyjne Sprzedającego powstanie pod warunkiem uprzedniego zawarcia Ostatecznej Umowy Sprzedaży Udziałów przez Wnioskodawców. Wysokość należnych płatności wypłacanych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej będzie wynikała z kalkulacji przygotowywanych w każdym miesiącu przez Kupującego. W okresie obowiązywania Umowy Gwarancji Czynszowej, Sprzedający będzie prowadził działania zmierzające do wynajęcia wolnych powierzchni w Nieruchomości, a nowo wynajęte powierzchnie (i uzgodnione koszty z nimi związane) będą pomniejszały powierzchnię w Nieruchomości uwzględnianą jako element kalkulacyjny wartości Świadczeń Gwarancyjnych.
2018
6
lut

Istota:
Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie wiąże się z opodatkowaniem podatkiem VAT.
Fragment:
Jednocześnie ustalono, że okres trwania gwarancji wygaśnie: z upływem 5 lat od dnia podpisania Ostatecznej Umowy Sprzedaży Udziałów, lub też z datą spełnienia wymienionych w Umowie Gwarancji Czynszowej warunków zwalniających z zobowiązania gwarancyjnego (w odniesieniu do danej części powierzchni Nieruchomości) lub też w przypadku braku uiszczenia na rzecz wykonawcy prac wykończeniowych płatności za prace wykończeniowe na danej powierzchni najmu (w odniesieniu do danej części powierzchni Nieruchomości). Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w zamian za Świadczenia Gwarancyjne, Sprzedający nie będzie otrzymywać żadnego świadczenia ekwiwalentnego, w szczególności nie będzie miał prawa do korzystania z niewynajętych powierzchni w jakikolwiek sposób. Umowa Gwarancji Czynszowej nie przewiduje również żadnych płatności na rzecz Sprzedającego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy prawidłowe jest twierdzenie, że na gruncie ustawy o VAT, otrzymanie przez Kupującego Świadczeń Gwarancyjnych na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej stanowić będzie rozliczenie pozostające poza zakresem opodatkowania VAT, a w konsekwencji Kupujący nie będzie zobowiązany do udokumentowania otrzymywanych Świadczeń Gwarancyjnych fakturą VAT? W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy Sprzedający będzie uprawniony do odliczenia (odzyskania) na zasadach ogólnych kwot podatku VAT naliczonego wynikających z faktur VAT wystawionych przez Kupującego dokumentujących ww.
2018
6
lut

Istota:
Otrzymanych Świadczeń Gwarancyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, ze względu na brak świadczenia wzajemnego między Kupującym a Sprzedającym nie dochodzi do czynności opodatkowanych i otrzymanie Świadczenia Gwarancyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, co nie będzie powodowało też dla Kupującego jakichkolwiek konsekwencji w podatku VAT.
Fragment:
(...) gwarancji określonego w Umowie gwarancji czynszowej będą nadal stanowić Wolne powierzchnie i w stosunku do których nie zostało wykonane wykończenie powierzchni; płatności te będą kalkulowane według odpowiedniej formuły wskazanej w Umowie gwarancji czynszowej, stanowiącej iloczyn metrów kwadratowych Wolnej powierzchni i ustalonej w umowie opłaty za jeden metr; płatności te zostaną dokonane razem z ostatnią płatnością określoną w punkcie 1 powyżej, oraz w przypadku, gdy Umowa gwarancji czynszowej to przewiduje - płatności dotyczących powierzchni, która została wynajęta jednemu konkretnemu najemcy wskazanemu w Umowie gwarancji czynszowej („ Najemca A ”), jeżeli umowa najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana z uwagi na zaleganie przez Najemcę A z zapłatą czynszu. We wskazanym powyżej przypadku powierzchnie wynajęte Najemcy A zgodnie z Umową gwarancji czynszowej stają się automatycznie Wolnymi powierzchniami z chwilą, gdy Umowa Najmu z Najemcą A zostanie rozwiązana do momentu, w którym powierzchnie te zostaną ponownie wynajęte (przestaną być Wolnymi powierzchniami) albo upłynie okres gwarancji przewidziany Umową gwarancji czynszowej. W powyższym przypadku, co do zasady, do tych powierzchni zastosowanie mają odpowiednio postanowienia Umowy gwarancji czynszowej dotyczące Wolnych powierzchni, tj.
2018
3
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia z tytułu świadczonej usługi wymiany wodomierzy.
Fragment:
Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym (art. 577 § 3 Kodeksu cywilnego). Obowiązek wykonania napraw na rzecz klienta z tytułu rękojmi lub gwarancji wynika więc wprost z przepisów Kodeksu cywilnego. Źródłem powstania tego obowiązku jest umowa sprzedaży łącząca sprzedającego i kupującego oraz skutki przewidziane w tym zakresie w przepisach tego kodeksu. Z powyższego wynika, że przysługujące nabywcy uprawnienia z tytułu gwarancji bądź rękojmi są nierozerwalnie związane z transakcją sprzedaży i jako forma zabezpieczenia interesów nabywcy stanowią element stosunku prawnego jaki łączy sprzedawcę i kupującego. Oznacza to, że ewentualne świadczenia sprzedawcy obowiązanego do rękojmi bądź gwaranta wykonywane w razie ujawnienia się wad fizycznych rzeczy w okresie gwarancji bądź rękojmi stanowią jedynie realizację jego zobowiązań z tytułu rękojmi bądź udzielonej gwarancji mających na celu zapewnienie nabywcy rzeczy niezakłóconego korzystania z rzeczy sprzedanej w przypadku, gdy rzecz ta okaże się wadliwa.
2018
22
sty

Istota:
Opisanych Płatności Gwarancyjnych i Płatności Eksploatacyjnych nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT. W konsekwencji, otrzymywane przez Wnioskodawcę Płatności Gwarancyjne i Płatności Eksploatacyjne nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
Umowa Gwarancji Czynszowej przewiduje rozliczenie Płatności Eksploatacyjnych w określonym terminie po zakończeniu każdego roku kalendarzowego. Zgodnie z Umową Gwarancji Czynszowej, R. jest uprawniony do proponowania nowych najemców w zakresie Niewynajętych Powierzchni. Przy spełnieniu wymogów dotyczących statusu najemcy i postanowień nowej umowy najmu określonych w Umowie Gwarancji Czynszowej, Wnioskodawca powinien zawrzeć umowę najmu z nowym najemcą. W takim przypadku, co do zasady, R. nie będzie zobowiązany do dokonania wypłaty Kwot Pieniężnych na rzecz A. w zakresie powierzchni wynajętej na rzecz nowego najemcy. Wnioskodawca może również odmówić zawarcia umowy najmu na warunkach i w przypadkach określonych w Umowie Gwarancji Czynszowej. Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, R. nie będzie przysługiwać prawo do żądania jakichkolwiek korzyści (zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych) ani od Wnioskodawcy, ani od E. lub jakiegokolwiek innego podmiotu, którego dotyczy dana umowa. W szczególności, R. nie będzie miała prawa do użytkowania lub korzystania z Niewynajętych Powierzchni w Nieruchomości na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej. Ad 1 i 2 Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę Płatności Gwarancyjnych i Płatności Eksploatacyjnych na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej.
2018
13
sty

Istota:
W zakresie opodatkowania Świadczenia Gwarancyjnego na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego
Fragment:
W celu zabezpieczenia interesu ekonomicznego Kupującego, na wypadek gdyby działania Sprzedającego nie doprowadziły do wynajęcia całości powierzchni w Nieruchomości w uzgodnionym umownie okresie lub wystąpiły inne okoliczności wpływające na rentowność Nieruchomości, Wnioskodawcy zawrą Umowę Gwarancji Czynszowej, na podstawie której Sprzedający udzieli gwarancji na uzyskanie przez Kupującego określonych przychodów z wynajmowalnych (lecz niewynajętych i niespełniających pozostałych wymogów z Umowy Gwarancji Czynszowej) powierzchni. Na podstawie Umowy Gwarancji Czynszowej, w przypadku gdy powierzchnia w Nieruchomości określona w Umowie Gwarancji Czynszowej nie będzie wynajęta (tj. nie będą podpisane (lub zgodnie z umową uznane za podpisane) umowy najmu lub protokoły przekazania pomieszczeń lub najemcy nie wniosą wymaganych zabezpieczeń) w określonym w tej umowie okresie po dniu sprzedaży lub też zajdą określone w Umowie Gwarancji Czynszowej okoliczności powodujące brak możliwości uzyskania przez Kupującego określonych przychodów lub powodujące uszczuplenie majątku, Kupujący otrzyma od Sprzedającego świadczenia gwarancyjne. Ponadto, w Umowie Gwarancji Czynszowej przewidziano mechanizm rozliczeń dot. kosztów eksploatacyjnych dla zdefiniowanych umownie niewynajętych powierzchni, zakładający porównanie wysokości otrzymanych przez Kupującego Świadczeń Gwarancyjnych - odpowiadających tym kosztom - z realnie poniesionymi kosztami eksploatacyjnymi w części odpowiadającej niewynajętym powierzchniom.
2017
24
paź

Istota:
Opodatkowanie prac zleconych w ramach usług gwarancyjnych na zasadach odwrotnego obciążenia.
Fragment:
Spółka udziela gwarancji i rękojmi na wykonane posadzki na określony czas. W okresie gwarancyjnym Spółka zobowiązana jest do niezwłocznego, nieodpłatnego usuwania wad i usterek zgłoszonych przez zleceniodawcę, we własnym zakresie i na własny koszt w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi. Aby wywiązać się z tego obowiązku Spółka zleca wykonanie prac innej firmie. W tej sytuacji wykonawca wykonujący prace zlecone przez Spółkę i na jej rzecz, wystawia fakturę ze stawką 23%. Firma wykonująca zlecenie usunięcia wad i usterek w ramach gwarancji również wykonuje usługę objętą symbolem PKWiU 43.99.90.0. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w wyżej opisanej sytuacji słusznym jest twierdzenie Spółki, że wykonane przez zleceniobiorcę prace zlecone przez Spółkę powinny być zafakturowane ze stawką 23% niezależnie od tego czy usługi mieszczą się w załączniku nr 14 do ustawy, czy też nie? (dotyczy usług wyłącznie na rzecz Spółki bez dalszej odsprzedaży) Zdaniem Wnioskodawcy, faktury firm budowlanych wykonujących zlecone prace budowlane związane z udzieloną przez Wnioskodawcę gwarancją, powinny być opodatkowane stawką VAT 23%.
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie ustalenia czy w związku z nabyciem usług od Zleceniobiorców dotyczących naprawy dachów, podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT należnego są Zleceniobiorcy a w konsekwencji, czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego zawartego w fakturach wystawianych przez Zleceniobiorców
Fragment:
W celu usunięcia wad dachówek objętych gwarancją, jak również tych nieobjętych gwarancją, Wnioskodawca posługuje się podmiotami trzecimi, którym zleca wykonanie robót związanych z naprawą dachów. Zobowiązanie się Wnioskodawcy względem klienta do usunięcia wad dachówek wynika w przypadku napraw gwarancyjnych z udzielonych gwarancji, natomiast w przypadku napraw poza gwarancyjnych, z dobrej woli Wnioskodawcy lub z ugody zawartej z klientem, ukierunkowanych na zachowanie wysokiego poziomu zadowolenia klientów. Zgodnie z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm) sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Stosownie zaś do art. 577 § 1 ustawy Kodeks cywilny udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w reklamie. Obowiązek wykonania napraw na rzecz klienta z tytułu rękojmi lub gwarancji wynika więc wprost z przepisów kodeksu cywilnego. Źródłem powstania tego obowiązku jest umowa sprzedaży łącząca sprzedającego i kupującego oraz skutki przewidziane w tym zakresie w przepisach tego kodeksu.
2017
5
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Gwarancje
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.