Grzywna | Interpretacje podatkowe

Grzywna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grzywna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W 2003 r. na Spółkę nałożone zostały kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, które zostały następnie umorzone przez gminę. Spółka uznała kary wraz z odsetkami na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 uznała wartość umorzonych zobowiązań za przychód podatkowy w dacie wydania decyzji o umorzeniu. W konsekwencji powyższego nastąpiło podwójne opodatkowanie: raz w wyniku wyłączenia kosztów kar wraz z odsetkami z kosztów uzyskania przychodu, drugi raz w związku z uznaniem umorzenia wierzytelności za przychód podatkowy. Czy zastosowana interpretacja jest prawidłowa.
Spółka sprzedaje energię cieplną. W ostatnim dniu miesiąca wystawia faktury dokumentujące faktyczne zużycie energii cieplnej za dany miesiąc wg odczytów wskazań liczników za okres jednomiesięczny. Na fakturach określone są 14-to lub 21-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Spółka zamierza za datę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. przyjąć dzień wystawienia faktur będący jednocześnie ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano dostawy energii cieplnej.
Fragment:
(...) Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat wynikających z poniesionych opłat sankcyjnych. Można wśród nich wymienić między innymi: grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U z 2000 r. Nr. 54 poz. 654 ze zmianami). Wymienione grzywny i kary mają charakter sankcyjny i nakładane są w trybie administracyjno – prawnym. Nie są kosztem uzyskania przychodów także odsetki za zwłokę od nieterminowej ich wpłaty. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umorzone wierzytelności w wysokości kar plus odsetki z chwilą otrzymania decyzji o ich umorzeniu są przychodem dla celów podatkowych, za wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy oraz przypadków (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Grzywna
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.