Grzywna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grzywna. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

W 2003 r. na Spółkę nałożone zostały kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, które zostały następnie umorzone przez gminę. Spółka uznała kary wraz z odsetkami na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 18 za nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów i jednocześnie w oparciu o art. 12 ust. 1 pkt 3 uznała wartość umorzonych zobowiązań za przychód podatkowy w dacie wydania decyzji o umorzeniu. W konsekwencji powyższego nastąpiło podwójne opodatkowanie: raz w wyniku wyłączenia kosztów kar wraz z odsetkami z kosztów uzyskania przychodu, drugi raz w związku z uznaniem umorzenia wierzytelności za przychód podatkowy. Czy zastosowana interpretacja jest prawidłowa.
Spółka sprzedaje energię cieplną. W ostatnim dniu miesiąca wystawia faktury dokumentujące faktyczne zużycie energii cieplnej za dany miesiąc wg odczytów wskazań liczników za okres jednomiesięczny. Na fakturach określone są 14-to lub 21-dniowe terminy płatności od daty wystawienia faktury. Spółka zamierza za datę przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o p.d.o.p. przyjąć dzień wystawienia faktur będący jednocześnie ostatnim dniem miesiąca, w którym dokonano dostawy energii cieplnej.

Fragment:

(...) Ustawodawca wyłączył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów strat wynikających z poniesionych opłat sankcyjnych. Można wśród nich wymienić między innymi: grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetki od tych grzywien i kar (art. 16 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U z 2000 r. Nr. 54 poz. 654 ze zmianami). Wymienione grzywny i kary mają charakter sankcyjny i nakładane są w trybie administracyjno – prawnym. Nie są kosztem uzyskania przychodów także odsetki za zwłokę od nieterminowej ich wpłaty. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umorzone wierzytelności w wysokości kar plus odsetki z chwilą otrzymania decyzji o ich umorzeniu są przychodem dla celów podatkowych, za wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy oraz przypadków (...)