IPPP2/4512-1221/15-2/MJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie podstawy opodatkowania z tytułu organizowanej gry online.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 21 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania z tytułu organizowanej gry online – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania z tytułu organizowanej gry online.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: również Spółka) jest spółką, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza za pośrednictwem założonego i prowadzonego przez nią informacyjnego portalu internetowego (dalej: Portal) organizować emitować (ogłaszać) grę online (dalej: Gra).

Udział w Grze będzie wymagał rejestracji w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na Portalu. Gra będzie polegać na udzielaniu przez uczestników Gry (dalej: Uczestnik lub Gracz) odpowiedzi na zamknięte pytania dotyczące w szczególności życia, twórczości oraz osiągnięć osób związanych z filmem, telewizją, sportem, modą, literaturą, kulturą, muzyką czy teatrem oraz aktualnych wydarzeń kulturalnych, towarzyskich i sportowych.

W ramach danej rozgrywki Uczestnik będzie rywalizował z innym Uczestnikiem, tzn. w tym samym czasie, dwóch losowo dobranych Uczestników będzie udzielało odpowiedzi na ten sam zestaw pytań. Każda rozgrywka zakończy się wygraną Uczestnika, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na większą ilość pytań. W sytuacji, gdy Uczestnicy odpowiedzą poprawnie na taką samą ilość pytań, zwycięzcą zostanie Gracz, który odpowiedział na te pytania w krótszym czasie. Zwycięzcą rozgrywki będzie zawsze jeden z Graczy.

Uczestnictwo w Grze będzie możliwe pod warunkiem, że Uczestnik będzie „posiadał odpowiednią ilość wirtualnych punktów (dalej scandale lub punkty).

Co do zasady, scandale będą przyznawane Uczestnikom w związku z dokonaniem przez nich wpłaty środków pieniężnych na dedykowane w tym celu konto bankowe Spółki. Punkty będą gromadzone/zapisywane na indywidualnym koncie danego Gracza. W rezultacie, scandale zapisane na indywidualnym koncie Uczestnika będą odzwierciedlać środki pieniężne wpłacone przez niego w celu ich wykorzystania w ramach Gry.

Zgodnie z podstawowym założeniem Gry, środki pieniężne wpłacane przez Uczestników (które będą odzwierciedlane za pomocą scandali gromadzonych na indywidualnych kontach Graczy) będą wykorzystywane przez Graczy w ramach rozgrywek, w których będą oni uczestniczyć. W praktyce, scandale będą więc pełnić funkcję podobną do żetonów wykorzystywanych w kasynach, odzwierciedlając stawkę, o którą toczyć się będzie dana rozgrywka.

Uczestnik, który zwycięży w danej rozgrywce, otrzyma dwukrotność stawki, o którą toczyła się rozgrywka, pomniejszoną o wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zorganizowania rozgrywki (dalej: Prowizja od wygranej). Zgodnie z założeniami Prowizja od wygranej ma nie przekraczać 25% wartości puli, o którą toczyła się rozgrywka. W rezultacie, w przypadku wygranej rozgrywki, na indywidualnym koncie zwycięskiego Uczestnika zostanie zapisana łączna pula scandali, o którą toczyła się dana rozgrywka (tj. scandale obstawione przez obu Graczy uczestniczących w danej rozgrywce), pomniejszona o scandale odzwierciedlające Prowizję od wygranej pobraną przez Spółkę. Równocześnie, saldo indywidualnego konta przegranego Gracza zostanie pomniejszone o obstawione przez niego scandale, stanowiące stawkę w danej rozgrywce.

Na każdorazowe żądanie danego Gracza Spółka zobowiązana będzie wypłacić na jego rzecz środki pieniężne, odzwierciedlone za pomocą scandali zapisanych na jego indywidualnym koncie. Oznacza to, że Uczestnicy będą mogli „wymieniać” scandale na realne pieniądze, które Wnioskodawca będzie zobowiązany im wypłacić na zgłoszone przez nich żądanie. Z chwilą „wymiany scandali” (tj. w momencie wypłaty środków pieniężnych na rzecz Graczy na opisanych wyżej zasadach) Spółka będzie miała prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej, której wysokość będzie uzasadniona kosztami ww. wymiany oraz związanymi z nią kosztami operacji bankowych Opłata manipulacyjna nie ma być wyższa niż 5% wartości środków wypłacanych na rzecz Graczy.

Mając na uwadze przedstawione wyżej zasady, środki pieniężne wpłacane przez Graczy będą docelowo i z założenia wykorzystywane przez Uczestników (za pośrednictwem scandali) do obstawiania stawek w rozgrywkach organizowanych w ramach Gry. Z uwagi na fakt, że pule, o jakie toczyć się będą rozgrywki, będą należne (przypisywane) tylko i wyłącznie zwycięskiemu Graczowi, z ekonomicznego punktu widzenia Spółka będzie jedynie depozytariuszem środków stanowiących pokrycie dla scandali zgromadzonych na indywidualnych kontach Graczy i nie będzie mogła nimi swobodnie dysponować. Generalnie, każdy scandal będzie bowiem odzwierciedlać określoną kwotę, o zwrot której w każdej chwili Gracz, na rachunku którego scandal będzie zapisany, będzie mógł wystąpić.

W celu zachęcenia do udziału w Grze Spółka planuje również możliwość przyznawania scandali „nieodpłatnie”, tj. bez konieczności ich pokrycia za pomocą środków pieniężnych wpłaconych przez Uczestników. Sytuacja taka może w szczególności wystąpić w związku z prawidłową rejestracją Uczestnika w Grze (tzw. pakiet startowy przyznawany przez Spółkę) i/lub w związku z rozegraniem przez danego Uczestnika określonej liczby rozgrywek.

Wnioskodawca przewiduje zaproponowanie Graczom kilku poziomów Gry, które będą się od siebie różnić stawką, tj. im wyższy poziom Gry, tym wyższa stawka, o którą będzie się mogła toczyć rozgrywka. Gra na poszczególnych poziomach będzie możliwa na skutek rozegrania określonej liczy rozgrywek na niższych poziomach („przejście na wyższy poziom” będzie możliwe dla Graczy o określonej aktywności na niższym poziomie) albo za odpłatnością (w związku z umożliwieniem Graczowi uczestniczenia w rozgrywkach na danym poziomie Gry).

Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Zasady Gry zostaną określone w regulaminie Gry, który będzie akceptowany przez Uczestników.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów uzyskaną przez Spółkę, organizowana przez nią Gra nie będzie grą losową ani zakładem wzajemnym i, jako taka, nie będzie ona podlegała podatkowi od gier.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Spółka powinna ustalać podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu świadczonych przez nią usług polegających na organizacji Gry na zasadach przedstawionych powyżej...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług (dalej: VAT) z tytułu świadczonych przez Spółkę usług polegających na organizacji Gry powinna być kalkulowana jako suma prowizji/opłat, które będą należne Spółce od Graczy.

W rezultacie, na podstawę opodatkowania VAT powinny się składać następujące wartości:

 • prowizje od wygranej (pobierane w związku z organizacją danej rozgrywki),
 • opłaty manipulacyjne (pobierane w związku z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uczestników, tj. „wymianą” scandali na środki pieniężne),
 • opłaty pobierane w związku z umożliwieniem danemu Graczowi uczestniczenia w rozgrywkach na danym poziomie Gry.

Uzasadnienie

Zasady ustalania podstawy opodatkowania w przypadku różnego rodzaju gier/zakładów/konkursów, w ramach których ich uczestnicy/gracze wpłacają określone kwoty pieniężne, których część jest następnie przeznaczana na wypłaty na ich rzecz (np. YY tytułem wygranych) nie zostały sprecyzowane w regulacjach o VAT. Wobec powyższego, przy dokonywaniu ww. oceny należy odwołać się do zasad ogólnych dotyczących podstawy opodatkowania, które na gruncie ustawy VAT zostały uregulowane w art. 29a ust. 1.

Zgodnie z brzmieniem powołanego przepisu, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Regulacja art. 29a ust. 1 ustawy VAT powinna być interpretowana z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: ETS), zgodnie z którym pojęcie wynagrodzenia należy interpretować jako wartość faktycznie otrzymaną w każdym konkretnym przypadku. Zdaniem ETS podstawa opodatkowania stanowiąca podstawę wyliczenia VAT nakładanego na podatnika, nie może być wyższa od kwoty, jaką podatnik ten ostatecznie otrzymuje (Tak ETS m.in. w wyroku z 15 października 2002 r. w sprawie Komisja Europejska vs Niemcy C-427/98).

W ocenie Wnioskodawcy oraz w nawiązaniu do powołanego orzeczenia ETS, na wynagrodzenie należne Spółce z tytułu świadczonych przez nią usług polegających na organizacji Gry, a - w rezultacie - na podstawę opodatkowania VAT z tego tytułu winny się składać jedynie te kwoty, które będą Wnioskodawcy rzeczywiście należne, tj. będą stanowiły rzeczywistą korzyść uzyskiwaną przez Spółkę. Warunek ten spełniają uzyskiwane przez Wnioskodawcę kwoty o charakterze trwałym i bezzwrotnym, tj. prowizje/opłaty wskazane powyżej.

Do tak ustalonej podstawy opodatkowania nie należy natomiast zaliczać środków pieniężnych wpłacanych przez Uczestników w celu ich „wymiany” na scandale. Środki te nie stanowią bowiem rzeczywistej korzyści/przysporzenia dla Spółki, która w każdej chwili może być zobowiązana do ich wypłaty na rzecz Uczestników (dokonywanej w ramach „wymiany” scandali). Jest to zgodne z podstawowym założeniem Gry, iż scandale zapisane na indywidualnych kontach Uczestników pełnią funkcję podobną do żetonów stosowanych w kasynach, tj. służą Graczom obstawianiu stawek w rozgrywkach. Z założenia, odzwierciedlają więc one środki pieniężne, w odniesieniu do których Uczestnicy mają do Spółki roszczenie o zwrot. Z tego punktu widzenia, Spółka powinna być więc postrzegana jako depozytariusz ww. środków pieniężnych, a nie jako ich faktyczny beneficjent. Środki pieniężne odzwierciedlane za pomocą scandali powinny być natomiast postrzegane jako zabezpieczenie kwot, o zwrot których mogą w każdej chwili wystąpić Uczestnicy.

W związku z powyższym, bezzasadnym byłoby uznanie, że środki pieniężne „wymieniane” na scandale stanowią wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu organizacji przez niego Gry. Wynagrodzeniem tym są bowiem jedynie takie kwoty, których pobranie przez Spółkę nie wiąże się z równoczesnym odzwierciedleniem ich wartości za pomocą scandali, tj. w odniesieniu do których Uczestnicy nie mają wobec Spółki roszczenia o ich zwrot. Warunek ten jest spełniony w przypadku:

 • prowizji od wygranej (pobieranych w związku z organizacją danej rozgrywki),
 • opłat manipulacyjnych (pobieranych w związku z wypłatą środków pieniężnych na rzecz Uczestników, tj. „wymianą scandali na środki pieniężne),
 • opłat pobieranych w związku z umożliwieniem danemu Graczowi uczestniczenia w rozgrywkach na danym poziomie Gry.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że to ww. kwoty powinny być uwzględniane przez Spółkę w podstawie opodatkowania VAT z tytułu świadczonych przez nią usług polegających na organizacji Gry.

Powyższe stanowisko znajduje pośrednio potwierdzenie w orzecznictwie ETS dotyczącym ustalania podstawy opodatkowania w przypadku usług polegających na organizacji różnego rodzaju gier/zakładów. ETS stwierdził bowiem m.in., iż:

 1. w przypadku automatów do gry, które na mocy bezwzględnie obowiązujących wymogów prawa wypłacają wygrane (stanowiące określony procent stawek wpłaconych przez graczy), świadczenie wzajemne faktycznie otrzymane przez podmiot prowadzący taką działalność za udostępnienie automatów stanowi wyłącznie ten ułamek stawek, którym podmiot ten może faktycznie dysponować na własny rachunek. Tym samym, podstawa opodatkowania w VAT u podmiotu prowadzącego taką działalność nie obejmuje części przeznaczonej na wygrane wypłacane graczom. Wynagrodzenie faktycznie otrzymane przez usługodawcę w zamian za udostępnienie automatów (podstawa opodatkowania w VAT) stanowi więc wyłącznie część stawki, którą podmiot ten może zatrzymać dla siebie (wyrok ETS z 4 maja 1994 r. w sprawie H. J. Glawe Spiel v Finanzamt Hamburg-Barmbek Uhlenhorst C-38/93);
 2. podobnie, w wyroku z 19 lipca 2012 r. w sprawie International Bingo Technology SA (C-377/11) ETS uznał, że w przypadku sprzedaży plansz do gry w bingo podstawa opodatkowania w VAT nie zawiera ustalonej z góry przepisami prawa części ceny tych plansz przeznaczonej na wypłatę wygranych dla graczy (w rozpatrywanym przez ETS stanie faktycznym istniała z góry ustalona część ceny sprzedaży plansz do gry w bingo, która miała być przekazywana graczom w postaci wygranych stąd, organizator nie mógł faktycznie dysponować tą częścią ceny sprzedaży).

Powyższe potwierdza, że w podstawie opodatkowania VAT nie należy uwzględniać kwot, które z założenia są przeznaczone do wypłaty na rzecz uczestników gier/konkursów i w odniesieniu do których organizatorowi gry/konkursu nie przysługuje prawo do swobodnego nimi dysponowania.

W opinii Wnioskodawcy, z powyższego wynika, że w podstawie opodatkowania VAT z tytułu usług polegających na organizacji Gry powinny być uwzględniane kwoty pobierane tytułem prowizji/opłat wskazanych w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 29a ust. 1 ww. ustawy podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Odpowiednikiem art. 29a ustawy o VAT w prawie wspólnotowym pozostaje art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1 z późn. zm.). Powołany wyżej przepis Dyrektywy stanowi, że w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług innych niż te, o których mowa w art. 74-77, podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia. Należy więc przyjąć, że w przypadku transakcji dokonywanych przez podatnika podstawą opodatkowania będzie zapłata – wynagrodzenie ustalone przez strony transakcji.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza za pośrednictwem założonego i prowadzonego przez niego informacyjnego portalu internetowego organizować grę online. Udział w grze będzie wymagał rejestracji w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na Portalu. Gra będzie polegać na udzielaniu przez uczestników gry odpowiedzi na zamknięte pytania dotyczące w szczególności życia, twórczości oraz osiągnięć osób związanych z filmem, telewizją, sportem, modą, literaturą, kulturą, muzyką czy teatrem oraz aktualnych wydarzeń kulturalnych, towarzyskich i sportowych. W ramach danej rozgrywki uczestnik będzie rywalizował z innym uczestnikiem, tzn. w tym samym czasie, dwóch losowo dobranych uczestników będzie udzielało odpowiedzi na ten sam zestaw pytań. Każda rozgrywka zakończy się wygraną uczestnika, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na większą ilość pytań. W sytuacji, gdy uczestnicy odpowiedzą poprawnie na taką samą ilość pytań, zwycięzcą zostanie gracz, który odpowiedział na te pytania w krótszym czasie. Zwycięzcą rozgrywki będzie zawsze jeden z graczy. Uczestnictwo w grze będzie możliwe pod warunkiem, że uczestnik będzie posiadał odpowiednią ilość wirtualnych punktów (scandali). Co do zasady, scandale będą przyznawane uczestnikom w związku z dokonaniem przez nich wpłaty środków pieniężnych na dedykowane w tym celu konto bankowe Wnioskodawcy. Punkty będą gromadzone/zapisywane na indywidualnym koncie danego gracza. W rezultacie, scandale zapisane na indywidualnym koncie uczestnika będą odzwierciedlać środki pieniężne wpłacone przez niego w celu ich wykorzystania w ramach gry. Zgodnie z podstawowym założeniem gry, środki pieniężne wpłacane przez uczestników będą wykorzystywane przez graczy w ramach rozgrywek, w których będą oni uczestniczyć. W praktyce, scandale będą pełnić funkcję podobną do żetonów wykorzystywanych w kasynach, odzwierciedlając stawkę, o którą toczyć się będzie dana rozgrywka. Uczestnik, który zwycięży w danej rozgrywce, otrzyma dwukrotność stawki, o którą toczyła się rozgrywka, pomniejszoną o wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zorganizowania rozgrywki (prowizję). Zgodnie z założeniami prowizja od wygranej ma nie przekraczać 25% wartości puli, o którą toczyła się rozgrywka. W rezultacie, w przypadku wygranej rozgrywki, na indywidualnym koncie zwycięskiego uczestnika zostanie zapisana łączna pula scandali, o którą toczyła się dana rozgrywka, pomniejszona o scandale odzwierciedlające prowizję od wygranej pobraną przez Wnioskodawcę. Równocześnie, saldo indywidualnego konta przegranego gracza zostanie pomniejszone o obstawione przez niego scandale, stanowiące stawkę w danej rozgrywce. Na każdorazowe żądanie danego gracza Wnioskodawca zobowiązany będzie wypłacić na jego rzecz środki pieniężne, odzwierciedlone za pomocą scandali zapisanych na jego indywidualnym koncie. Oznacza to, że uczestnicy będą mogli „wymieniać” scandale na realne pieniądze, które Wnioskodawca będzie zobowiązany im wypłacić na zgłoszone przez nich żądanie. Z chwilą „wymiany scandali” (tj. w momencie wypłaty środków pieniężnych na rzecz graczy) Wnioskodawca będzie miał prawo do potrącenia opłaty manipulacyjnej, której wysokość będzie uzasadniona kosztami ww. wymiany oraz związanymi z nią kosztami operacji bankowych Opłata manipulacyjna nie ma być wyższa niż 5% wartości środków wypłacanych na rzecz graczy. Mając na uwadze przedstawione wyżej zasady, środki pieniężne wpłacane przez graczy będą docelowo i z założenia wykorzystywane przez uczestników (za pośrednictwem scandali) do obstawiania stawek w rozgrywkach organizowanych w ramach gry. Z uwagi na fakt, że pule, o jakie toczyć się będą rozgrywki, będą należne (przypisywane) tylko i wyłącznie zwycięskiemu graczowi, z ekonomicznego punktu widzenia Wnioskodawca będzie jedynie depozytariuszem środków stanowiących pokrycie dla scandali zgromadzonych na indywidualnych kontach graczy i nie będzie mógł nimi swobodnie dysponować. Każdy scandal będzie odzwierciedlać określoną kwotę, o zwrot której w każdej chwili gracz, na rachunku którego scandal będzie zapisany, będzie mógł wystąpić.

W celu zachęcenia do udziału w grze Wnioskodawca planuje również możliwość przyznawania scandali nieodpłatnie, tj. bez konieczności ich pokrycia za pomocą środków pieniężnych wpłaconych przez uczestników. Sytuacja taka może w szczególności wystąpić w związku z prawidłową rejestracją uczestnika w grze (tzw. pakiet startowy przyznawany przez Wnioskodawcę) i/lub w związku z rozegraniem przez danego uczestnika określonej liczby rozgrywek.

Wnioskodawca przewiduje zaproponowanie graczom kilku poziomów gry, które będą się od siebie różnić stawką, tj. im wyższy poziom Ggry, tym wyższa stawka, o którą będzie się mogła toczyć rozgrywka. Gra na poszczególnych poziomach będzie możliwa na skutek rozegrania określonej liczy rozgrywek na niższych poziomach („przejście na wyższy poziom” będzie możliwe dla graczy o określonej aktywności na niższym poziomie) albo za odpłatnością (w związku z umożliwieniem graczowi uczestniczenia w rozgrywkach na danym poziomie gry).

Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Zasady gry zostaną określone w regulaminie gry, który będzie akceptowany przez uczestników.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów uzyskaną przez Wnioskodawcę, organizowana przez niego gra nie będzie grą losową ani zakładem wzajemnym i, jako taka, nie będzie podlegała podatkowi od gier.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości ustalenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług w związku z organizacją gry online.

Należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, a także przepisy wspólnotowe nie określają jednoznacznie podstawy opodatkowania przy usługach w zakresie gier online. W związku z tym zasadne jest posłużenie się wykładnią przedstawioną przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). W jednym z orzeczeń (sprawa C-38/93 H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeräte Aufstellungsgesellschaft mbH Co. KG v Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst) TSUE uznał, że postawę opodatkowania w przypadku świadczenia usług w rozumieniu artykułu 11(A) (1) (a) VI Dyrektywy stanowi zapłata faktycznie otrzymana w zamian za wyświadczoną usługę. W przypadku automatów do gry dających możliwość uzyskania wygranej, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawowymi wypłacają wygrane, zapłata faktycznie otrzymana przez usługodawcę w zamian za udostępnienie automatów stanowi wyłącznie część stawki, którą może zatrzymać dla siebie. Przepis ten należy zatem interpretować w taki sposób, aby podstawa opodatkowania czynności związanych z takimi automatami nie obejmowała określonej w regulaminie części całkowitej stawki odpowiadającej wygranej wypłaconej graczom.

Ustalenie wynagrodzenia sprowadza się zatem do tego, co Wnioskodawca otrzymuje z tytułu transakcji dokonywanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie organizacji gry online, to znaczy co jest faktycznym wynagrodzeniem za świadczenie usług.

Jak wynika z treści wniosku, uczestnik gry dokonuje wpłaty na poczet przyznanych mu scandali (punktów), które uprawniają do wzięcia udziału w grze. Wygrana faktycznie finansowana jest z dokonanych wpłat przez uczestników gry. Wnioskodawca pobiera prowizję od wygranej, opłaty manipulacyjne w związku z wypłatą środków pieniężnych uczestnikom gry, oraz opłaty w związku z umożliwieniem graczowi uczestniczenie w rozgrywkach na danym poziomie gry.

W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności sprawy należy stwierdzić, że podstawą opodatkowania w podatku od towarów i usług, w przypadku organizowanej gry online, będzie suma prowizji i opłat należnych Wnioskodawcy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.