IPPB4/4511-1441/15-2/MS2 | Interpretacja indywidualna

Czy wartość punktów przyznanych Graczom nieodpłatnie, tj. jako pakiet startowy od Organizatora w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdy wartość przyznanych jednorazowo punktów nie przekroczy kwoty 760 zł?
IPPB4/4511-1441/15-2/MS2interpretacja indywidualna
 1. gry
 2. programy
 3. regulamin
 4. sprzedaż premiowa
 5. uczestnicy
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest spółką, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zamierza za pośrednictwem założonego i prowadzonego przez nią informacyjnego portalu internetowego (dalej: Portal) organizować i emitować (ogłaszać) grę online (dalej: Gra). Spółka w związku z organizacją Gry będzie pobierać wynagrodzenie, na które będą się składać: wynagrodzenie z tytułu organizacji konkretnej rozgrywki w kwocie stanowiącej określony procent stawki, o którą toczyła się dana rozgrywka (tzw. prowizja od wygranej), opłaty manipulacyjne oraz opłaty pobierane w zamian za umożliwienie rozgrywek na określonym poziomie. Udział w Grze będzie wymagał rejestracji w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu na Portalu. Gra będzie polegać na udzielaniu przez uczestników Gry (dalej: Uczestnik lub Gracz) odpowiedzi na zamknięte pytania dotyczące w szczególności życia, twórczości oraz osiągnięć osób związanych z filmem, telewizją, sportem, modą, literaturą, kulturą, muzyką czy teatrem oraz aktualnych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uczestnik w ramach tej samej rozgrywki będzie rywalizował z innym Uczestnikiem, tzn. w tym samym czasie, dwóch losowo dobranych Uczestników będzie udzielało odpowiedzi na ten sam zestaw pytań. Każda rozgrywka zakończy się wygraną tego Uczestnika, który udzielił prawidłowych odpowiedzi na większą ilość pytań. W sytuacji, gdy Uczestnicy odpowiedzą poprawnie na taką samą ilość pytań, zwycięzcą będzie Gracz, który odpowiedział na pytania w krótszym czasie. Uczestnictwo w Grze będzie możliwe, jeżeli Uczestnik będzie posiadał wirtualne punkty dalej: „punkty”. Co do zasady, punkty będą posiadały określoną wartość jednostkową wyrażoną w pieniądzu i będą przyznawane Uczestnikom po wpłacie kwoty pieniężnej. W zależności od wielkości wpłaty na specjalnie do tego przeznaczone konto bankowe, Uczestnikowi przyznana zostanie określona ilość punktów. Punkty będą zapisywane na indywidualnym koncie Gracza. Przy pomocy punktów Uczestnicy będą obstawiać stawki w Grze. Gracz, który zwycięży w danej rozgrywce, otrzyma dwukrotność stawki, o którą toczyła się rozgrywka, pomniejszoną o wynagrodzenie należne Wnioskodawcy z tytułu zorganizowania rozgrywki. Zgromadzone w ten sposób przez Graczy punkty będą mogły być przez nich przeliczone (zamienione) na realne pieniądze, które Wnioskodawca będzie zobowiązany wypłacić Graczom na ich żądanie. W celu zachęcenia do udziału w Grze, z tytułu organizacji której Spółka osiągać będzie przychody, Wnioskodawca planuje przyznawanie Graczom punktów nieodpłatnie, jako pakiet startowy od Spółki jak i organizatora Gry. Pakiet startowy będzie zapisywany na indywidualnym koncie Gracza w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek. Uczestnicy dzięki przyznanym punktom będą mogli uczestniczyć w rozgrywkach i wygrywać rzeczywiste pieniądze. Przy czym, Uczestnik uzyska prawo do wymiany punktów na środki pieniężne, dopiero w momencie spełnienia warunków określonych przez Wnioskodawcę, np. rozegrania określonej ilości gier. Przekazanie Uczestnikom pakietu startowego ma na celu zachęcenie Graczy do nieodpłatnego skorzystania z Gry, a następnie do zasilenia konta większą ilością punktów w celu jej dalszego kontynuowania na dalszych jej poziomach, co w konsekwencji będzie prowadziło do uzyskania przez Spółkę wynagrodzenia z tego tytułu. Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce. Opisane powyżej zasady Gry będą wynikać z regulaminu Gry (dalej: Regulamin). Spółka nie przewiduje, aby wartość przyznawanych jednorazowo Uczestnikowi punktów miała przekroczyć kwotę 760 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy wartość punktów przyznanych Graczom nieodpłatnie, tj. jako pakiet startowy od Organizatora w momencie prawidłowej rejestracji w Grze lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania, gdy wartość przyznanych jednorazowo punktów nie przekroczy kwoty 760 zł...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Spółka stoi na stanowisku, że wartość przyznanych Graczom punktów nieodpłatnie jako pakiet startowy zapisywany na indywidualnym koncie w momencie prawidłowej rejestracji lub za rozegranie określonej liczby rozgrywek o jednorazowej wartości nieprzekraczającej kwoty 760 zł będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania jako nagrody związane ze sprzedażą premiową, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT.

Spółka jako organizator konkursu, w celu zachęcenia do udziału w Grze, będzie przyznawać Graczom nieodpłatne punkty w momencie prawidłowej rejestracji lub wraz z rozegraniem określonej liczby rozgrywek. Po stronie Uczestników powstanie wobec tego nieodpłatne świadczenie, które na mocy art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT stanowi przychód osoby fizycznej z innych źródeł.

Zgodnie z ugruntowaną linią orzeczniczą pod pojęciem nieodpłatnych świadczeń rozumie się: „wszystkie zdarzenia prawne lub gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie w majątku podatnika, mające konkretny wymiar finansowy.” (Tak np. NSA w wyroku z dnia 27 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3132/12 czy w wyroku z dnia 18 kwietnia 2001 r., sygn. akt SA/Sz 85/2000).

Mając na uwadze powyższe, Spółka nie neguje, że przyznane Uczestnikom punkty stanowić będą konkretne przysporzenie mające określoną, wyliczalną wartość, a w konsekwencji skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie Uczestników. Uczestnicy będą bowiem mogli, dzięki przyznanym punktom, uczestniczyć w rozgrywkach i wygrywać rzeczywiste pieniądze.

W tym miejscu wskazać jednak należy, że przychód podatkowy powstaje po stronie podatnika dopiero w momencie, gdy jest on mu należny. W rozpoznawanym zdarzeniu przyszłym, Uczestnik uzyska prawo do wymiany punktów na środki pieniężne dopiero w momencie, gdy weźmie udział w co najmniej 10 rozgrywkach, w których jako stawkę zadeklaruje co najmniej ilość punktów otrzymanych bez konieczności wpłaty środków pieniężnych na rachunek Spółki. Mając to na względzie, uznać należy, że przychód podatkowy w wysokości odpowiadającej wartości punktów przyznanych Uczestnikom powstanie w dacie, w której dojdzie do spełnienia wskazanego warunku.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki, uzyskany przez Uczestników przychód będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, zgodnie z którym zwolnione z opodatkowania są nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 760 zł.

Zgodnie z powołanym powyżej przepisem, aby wygrana w konkursie podlegała zwolnieniu z opodatkowania spełnione muszą zostać następujące warunki:

 • nagroda musi być związana ze sprzedażą premiową,
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekraczać 760 zł,
 • nagroda nie może zostać otrzymana w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane od Spółki nieodpłatnie punkty, należy zakwalifikować do nagród w ramach sprzedaży premiowej.

Pojęcie sprzedaży premiowej nie zostało zdefiniowane na gruncie ustaw podatkowych, niemniej jednak, zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych pod pojęciem sprzedaży premiowej należy rozumieć umowę sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedawcę premii kupującemu. Warunkiem uzyskania premii (nagrody) jest dokonanie zakupu lub określonego pułapu zakupów. Uczestnik nie jest zobowiązany do wykonania dodatkowych czynności, jak np. wykazania się wiedzą, innymi umiejętnościami - jedynym warunkiem, który gwarantuje otrzymanie nagrody jest dokonanie zakupu określonego towaru (produktu) lub usługi.

W tej kwestii wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny stwierdzając, że przez nagrody związane ze sprzedażą premiową należy rozumieć „dodatkowe (obok wynikającego ze zobowiązania istniejącego między dającym nagrodę a jej adresatem) świadczenie, przyznawane według reguł ustalonych przez nagradzającego bez ekwiwalentu ze strony nagrodzonego. Ma ona zwykle zachęcić do zachowania się przez nagrodzonego w sposób pożądany przez nagradzającego.” (Tak NSA m.in. w wyrokach z dnia 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 2758/14, czy z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt II FSK 1540/13).

Analiza przepisów i orzecznictwa prowadzi do wniosku, że aby dane świadczenie otrzymane w ramach konkursu mogło zostać uznane za sprzedaż premiową, powinny zostać spełnione następujące warunki:

 1. przyznanie nieodpłatnego świadczenia ma na celu uatrakcyjnienie nabycia określonych towarów lub usług, lub zachętę do dalszej współpracy,
 2. nagrody są wydawane po spełnieniu pewnych z góry określonych przez sprzedawcę warunków,nagroda przysługuje każdej osobie, która spełni przewidziane przez organizatora warunki (przyznanie nagrody nie jest wynikiem przypadku),
 3. warunki przyznania nagród określone są w regulaminie.

Tak np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r., sygn. IPPB2/415-1022/14-2/MK.

W ocenie Wnioskodawcy, Spółka spełnia wszystkie z powołanych powyżej przesłanek, co w konsekwencji prowadzi do uznania, że przyznane Graczom punkty należy uznać za świadczenie przyznane w ramach sprzedaży premiowej.

Ad. a

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca, w celu zachęcenia do wzięcia udziału w Grze, planuje przyznać Graczom nieodpłatnie punkty jako pakiet startowy zapisywany na indywidualnym koncie Gracza w momencie prawidłowej rejestracji. Na dalszym etapie rozgrywek, Spółka planuje przyznać nieodpłatnie kolejne punkty tym Graczom, którzy rozegrają określoną liczbę rozgrywek. Bez wątpienia stwierdzić wobec tego należy, że działania Spółki mają na celu w pierwszej kolejności zachęcić do rozpoczęcia Gry (każdy Gracz nieodpłatnie ma szansę wzięcia udziału w rozgrywkach), a następnie również uatrakcyjnienie Gry (przyznając Graczom kolejne punkty, które będą umożliwiać Uczestnikom dalszy udział w Grze, a tym samym zwiększyć ich szansę na ewentualną wygraną). Opisane powyżej działania Spółki będą miały na celu zachęcenie Uczestników do wzięcia udziału w Grze oraz jej kontynuację na dalszych etapach. W rezultacie Uczestnicy kupując kolejne punkty, biorąc udział w dalszych rozgrywkach oraz wymieniając punkty na realne pieniądze, sprawią, że Spółka będzie mogła pobrać należne jej wynagrodzenie. Wobec powyższego Wnioskodawca wskazuje, że omawiany warunek został spełniony.

Ad. b

Druga z przytoczonych przesłanek zakłada, że nagroda (tutaj: punkty) zostanie wydana Uczestnikom po spełnieniu określonych przez Organizatora przesłanek. Jak już zostało wyjaśnione powyżej, warunkami tymi są: dokonanie prawidłowej rejestracji, a na dalszym etapie Gry, rozegranie określonej ilości rozgrywek. Uzyskanie nieodpłatnego świadczenia nie będzie obwarowane koniecznością spełnienia przez Uczestnika jakichkolwiek warunków dodatkowych Wobec tego, w sytuacji, gdy Uczestnicy spełnią określone przez Organizatora warunki, omawiana przesłanka zostanie spełniona.

Ad. c

Trzecia z przesłanek zakłada, że nagrodę powinien otrzymać każdy, kto bierze udział w Grze oraz spełni określone warunki. Zgodnie z zapisami Regulaminu uprawnionymi do uzyskania nieodpłatnego świadczenia będą wszyscy Uczestnicy, którzy dokonają prawidłowej rejestracji lub wezmą udział w określonej liczbie Gier. Podkreślić należy, że przyznanie punktów przez Spółkę nie będzie uznaniowe, ale przysługiwać będzie każdemu Uczestnikowi spełniającemu warunki przewidziane w Regulaminie.

Ad. d

Ostatnia z przesłanek zakłada, że zasady przyznawania nieodpłatnych świadczeń będą wynikać z regulaminu. Wnioskodawca sformułował Regulamin, który zostanie zaakceptowany przez Uczestników podczas procesu rejestracji. Regulamin przewiduje kto oraz po spełnieniu jakich warunków uprawniony jest do nieodpłatnego uzyskania punktów. Regulamin będzie stale dostępny na Portalu.

Podsumowując powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, uprawnionym będzie zakwalifikowanie przedmiotowego świadczenia jako nagrody związanej ze sprzedażą premiową.

Kolejną z przesłanek, której zaistnienie jest konieczne dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT, jest jednorazowa wartość przyznanych punktów, która nie może przekroczyć kwoty 760 zł.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia - przyszłego, Wnioskodawca przewiduje, że wartość przyznanych nieodpłatnie jednorazowo Uczestnikowi punkty nie przekroczy kwoty 760 zł, wobec czego również ta przesłanka zostanie spełniona.

Ostatnim warunkiem, którego ziszczenie się jest niezbędne dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest niemożność otrzymania świadczenia w związku z prowadzoną przez osobę fizyczną pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Jak wskazał Wnioskodawca, Uczestnikami będą jedynie osoby fizyczne, których uczestnictwo w Grze nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisane zdarzenie przyszłe spełnia przesłanki pozwalające na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PIT. Przyznane punkty, których jednostkowa wartość nie będzie przekraczać kwoty 760 zł, winny być bowiem uznane za nagrody związane ze sprzedażą premiową.

W związku z powyższym, Wnioskodawca zauważa, że na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek sporządzania informacji PIT-8C, gdyż na mocy art. 42a ustawy PIT, w przypadku, gdy dany przychód korzysta ze zwolnienia opodatkowania PIT, obowiązek taki nie występuje. (Tak np. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r., sygn. IPPB1/415-1422/14-2/EC, Wyrok WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1889/14).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnośnie powołanych interpretacji organu podatkowego - wskazać należy, że orzeczenia te nie są wiążące dla tutejszego organu. Interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnej, indywidualnej sprawy, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko w tej sprawie rozstrzygnięcie w każdej z nich zawarte jest wiążące. Organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami – nie tylko innych organów podatkowych, jednak nie stosują wprost tych rozstrzygnięć także i z tego powodu, że nie stanowią one materialnego prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.