IBPBII/1/415-837/14/AŻ | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodów z tytułu wygranych w grach
IBPBII/1/415-837/14/AŻinterpretacja indywidualna
 1. gry
 2. konkursy
 3. płatnik
 4. sprzedaż premiowa
 5. zryczałtowany podatek dochodowy
 6. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 07 października 2014 r. (data wpływu do Biura – 08 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wygranych w grach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wygranych w grach.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - jako bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376 z późn. zm.) - wykonuje czynności bankowe oraz czynności wymienione w art. 6 Prawa bankowego.

W związku z tą działalnością Bank rozważa prowadzenie od 1 stycznia 2015 r. na rzecz swoich Klientów i potencjalnych Klientów:

 1. gier, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. sprzedaży premiowej, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 3. konkursów, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. innych (tj. nie wymienionych w punktach powyżej) nieodpłatnych świadczeń na rzecz klientów w ramach promocji, o których to świadczeniach jest mowa w obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. art. 30 ust. 1 pkt 4b oraz art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychody z wygranych w grach, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2, z uwzględnieniem art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów...

Zdaniem Banku, przychody z wygranych w grach, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów. Przychody z nagród związanych ze sprzedażą premiową, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów. Również przychody z wygranych w konkursach, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

W stosunku do tych przychodów Bank nadal będzie płatnikiem podatku na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na zasady opodatkowania wskazanych przychodów nie wpłynie wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. nowego art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten wprowadza zasadę, zgodnie z którą podatek z tytułu świadczeń otrzymanych m.in. od banków w związku z promocjami oferowanymi przez te banki, wynosi 19% świadczenia. Zakres zastosowania tego przepisu określony jest szeroko, tzn. nowy przepis dotyczy zasad opodatkowania wszystkich „świadczeń” wypłacanych w określonych okolicznościach.

Dotychczas obowiązujące art. 30 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują natomiast szczegółową regulację w zakresie opodatkowania:

 1. wygranych w grach,
 2. nagród związanych ze sprzedażą premiową,
 3. wygranych w konkursach.

Ustawodawca nie wskazał wprost jaka jest relacja art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 do art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znajdzie wobec tego zastosowanie, w przekonaniu Banku, ogólna zasada wykładni prawa, zgodnie z którą norma szczegółowa ma pierwszeństwo zastosowania przed normą ogólniejszą (lex specialis derogat legi generali). Skoro więc ustawodawca pozostawił dotychczasowe szczegółowe przepisy dotyczące zasad opodatkowania wymienionych w tych przepisach i wskazanych przez Bank przychodów (art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), to wprowadzenie nowej normy generalnej (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) - dotyczącej, co do zasady wszystkich świadczeń - nie może mieć, w przekonaniu Banku, wpływu na zasady opodatkowania wskazanych przez Bank i wymienionych bezpośrednio w ustawie przychodów.

Przeciwne stanowisko godziłoby w podstawowe zasady wykładni przepisów prawa, a dodatkowo podważałoby założenia racjonalności ustawodawcy. Jeżeli więc ustawodawca nie wykreślił zwolnień z art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a, 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to mają nadal zastosowanie i nowy obowiązek podatkowy przewidziany w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować z uwzględnieniem tych zwolnień.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszego wniosku jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu wygranych w grach. W pozostałym zakresie wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Zgodnie z generalną zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając m.in. inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W dniu 01 stycznia 2015 r. wszedł w życie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzony ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 r. poz. 1328). Zgodnie z tym przepisem z tytułu świadczeń otrzymanych od banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych lub instytucji finansowych w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% świadczenia.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

W myśl art. 42 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują m.in. kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Na mocy art. 42 ust. 1a ww. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Z kolei zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż przychody z wygranych w grach, opodatkowane do tej pory na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy zastosowaniu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a cyt. ustawy, będą od 1 stycznia 2015 r. nadal podlegały opodatkowaniu na podstawie tych przepisów.

Z powyższym stanowiskiem należy się zgodzić. Istotnie bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, wprowadzenie nowego przepisu (art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) nie wpływa na możliwość zastosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 6 oraz 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie wpływa na obowiązek poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy od przychodów w tym przepisie wymienionych.

Jeżeli zatem Wnioskodawca będzie wypłacał świadczenia z tytułu wygranych w grach, to do przychodów z tego tytułu znajdzie zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy oraz – jeśli zostaną spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania - art. 21 ust. 1 pkt 6 i 6a ustawy. Wprowadzenie nowej normy, zawartej w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy nie będzie więc wpływać na zakres opodatkowania przychodów z tego tytułu. Należy wskazać, iż wprowadzony przepis nie zastąpił żadnej innej dotychczasowej normy lecz wprowadził dodatkową regulację w zakresie swojej hipotezy.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.