ILPB3/423-245/13-4/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dochód Spółki pochodzący ze sprzedaży produktów – grzybów na zakup środków produkcji, które zostaną przekazane wspólnikom (członkom grupy) jest w tej części zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2013 r. (data wpływu 24 maja 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 30 lipca 2013 r. (data wpływu 01 sierpnia 2013 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca decyzją Marszałka Województwa (...) nr (...) z dnia (...)10.2011 r. uzyskał wstępne uznanie w grupie produktów „grzyby”.

Spółka utworzona została przez 5 podmiotów prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – producentów grzybów – w celu poprawy warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania wspólników, optymalizacji kosztów produkcji i stabilizowania cen producentów, stosowania korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji, a także ochrony środowiska naturalnego.

Spółka posiada dwa źródła przychodów, a tym samym dwa źródła zysków. Pierwszym źródłem jest działalność operacyjna, polegająca na zakupie grzybów od swoich wspólników (członków grupy – na podstawie faktur VAT RR – 4 wspólników oraz faktur VAT – 1 wspólnik) i ich dalszej odsprzedaży na podstawie faktur VAT. Różnica pomiędzy zakupem a sprzedażą jest dochodem grupy przeznaczonym na jej działalność. Drugim źródłem przychodów są dotacje otrzymywane od ARiMR. Wnioskodawca zamierza wypracowany zysk pochodzący ze sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy dla których grupa została utworzona przeznaczyć na zakup środków produkcji – podłoża do uprawy grzybów oraz konstrukcję tunelu pod uprawę grzybów, które następnie zostaną przekazane nieodpłatnie na rzecz członków grupy. Zakupione środki przeznaczone są do zwiększenia wydajności i osiągnięcia lepszych wyników produkcyjnych – co jest również z korzyścią dla grupy. Spółka uważa, że dochód w części przeznaczony za zakup środków produkcji, które zostaną nieodpłatnie przekazane wspólnikom (członkom grupy) jest w tej części zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto, w piśmie z dnia 30 lipca 2013 r. (data wpływu 01 sierpnia 2013 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku, Spółka wyjaśniła, iż:

 1. Sp. z o.o. dnia (...) września 2011 r. wystąpiła do Marszałka Województwa (...) o wstępne uznanie i zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw. Dnia (...) października 2011 r. Marszałek Województwa (...) decyzją nr (...) wstępnie uznał Spółkę za organizację producentów owoców i warzyw w grupie produktów „grzyby”,
 2. Spółka została utworzona zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawnych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868). Marszałek Województwa (...) prowadzi rejestr wstępnie uznanych grup producentów, do którego Spółka została wpisana,
 3. Dochód Spółki ze sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków grupy, dla których grupa została utworzona, zostanie wydatkowany na rzecz członków (zakup środków produkcji) w roku podatkowym.

W ww. piśmie Spółka wyjaśniła także, iż oczekuje odpowiedzi w kwestii zwolnienia od podatku dochodu Spółki w części przekazanej za zakup środków produkcji, które zostaną nieodpłatnie przekazane wspólnikom oraz że w części B.2. „Status Wnioskodawcy” zmieniono poz. 2, tj. „płatnik” na poz. 1, tj. „podatnik”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Czy dochód Spółki pochodzący ze sprzedaży produktów – grzybów na zakup środków produkcji, które zostaną przekazane wspólnikom (członkom grupy) jest w tej części zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w części przekazany na zakup środków produkcji, które zostaną nieodpłatnie przekazane wspólnikom (członkom grupy) jest w tej części zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • grupa producentów rolnych jest wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
 • dochody grupy pochodzą ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 • produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą być wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych,
 • dochody zostały wydatkowane na rzecz członków grupy
  • w roku podatkowym lub
  • po roku po nim następującym.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia spółkę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie powyższego przepisu i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu w części wydatkowanej na rzecz członków grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym – w zeznaniu jako wolne od podatku dochodowego. Z powyższego wynika, że ze zwolnienia podatkowego korzystać będą dochody Grupy pochodzące ze sprzedaży produktów, dla których Grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach Jej członków – w części wydatkowanej na środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin, podłoże, konstrukcje do tuneli), zakupione i przekazane na rzecz członków Grupy.

Z przepisu ww. nie wynikają warunki przekazania środków produkcji na rzecz członków Grupy. Opierając się na interpretacji literalnej tego pojęcia „przekazanie to powierzenie, oddanie do dyspozycji mające charakter nieodpłatny (por. Słownik języka polskiego Wydawnictwo PWN, http://sjp.pwn.pl). Oznacza to, że przepis ten przewiduje, iż środki produkcji są przekazywane nieodpłatnie na rzecz członków grupy, a nie odstąpione odpłatnie. Za taką interpretacją tego przepisu przemawiają regulacje dotyczące grup producentów rolnych – przepisy ustawy o grupach producentów rolnych.

Konsekwencją powyższych uregulowań jest przyjęcie, że wydatki na rzecz członków grupy producentów – związane z ww. dochodami wolnymi od podatku, pochodzącymi ze sprzedaży produktów dla których grupa została utworzona, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują opodatkowania tego rodzaju świadczeń dokonywanych w ramach działania grupy producentów.

Według Spółki, w związku z przekazaniem środków produkcji nie ciążą na Niej żadne obowiązki płatnika podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.), wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Za wydatki, o których mowa w ww. przepisie, uznaje się stosownie do art. 17 ust. 9 omawianej ustawy wydatki na:

 1. zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych
 2. szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Jak wynika z brzmienia cyt. przepisów, wolne od podatku dochodowego są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

 1. grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;
 2. dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 3. produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych;
 4. dochody wydatkowane zostały na:
  1. szkolenie członków grupy producentów rolnych lub
  2. zakup środków produkcji, które winny być przekazane członkom grupy producenckiej;
 5. dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:
  1. w roku podatkowym lub
  2. po roku po nim następującym.

W konsekwencji, tylko łączne spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwi Spółce skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym – w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem prezentowanym zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak i piśmiennictwie, wszelkie ulgi i zwolnienia stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Zatem przepisy regulujące ulgi i zwolnienia należy interpretować w sposób ścisły, a wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Ponadto zauważyć należy, że wprowadzając przedmiotowe zwolnienie ustawodawca wziął pod uwagę zarówno faktyczne (wynikające ze specyfiki produkcji), jak i prawne uwarunkowania związane z prowadzeniem grup producenckich.

W tym zakresie uwzględnił postanowienia ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta określa szczegółowo zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka dnia (...) września 2011 r. wystąpiła do Marszałka Województwa (...) o wstępne uznanie i zatwierdzenie planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw. Dnia (...) października 2011 r. Marszałek Województwa (...) wstępnie uznał Spółkę za organizację producentów owoców i warzyw w grupie produktów „grzyby”. Spółka została utworzona zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawnych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) oraz wpisana do rejestru wstępnie uznanych grup producentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Spółka nie spełnia wszystkich warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Spółka nie jest wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, lecz – jak wynika z treści wniosku – rejestru wstępnie uznanych grup producentów, o którym stanowi ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawnych na włókno.

W konsekwencji, dochód Spółki pochodzący ze sprzedaży produktów dla których grupa została utworzona przekazany na zakup środków produkcji, które zostaną nieodpłatnie przekazane wspólnikom (członkom grupy), nie jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Końcowo informuje się, iż w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.