0111-KDIB2.4010.115.2018.1.ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawcy posiadającemu status grupy producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych zwanej dalej CIT (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343), tj. zwolnienie podatkowe od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 marca 2018 r. (data wpływu 30 marca 2018 r.), uzupełnionym 2 maja 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanego we wniosku dochodu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2018 r. do tut. Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania wskazanego we wniosku dochodu. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 kwietnia 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.115.2018.1.ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 2 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (zwany dalej też: Grupą) posiada status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wpisany jest również, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r., o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), do Rejestru Grup Wstępnie Uznanych, prowadzonego przez Marszałka Województwa. Grupa liczy 5 producentów owoców i warzyw z województwa kujawsko-pomorskiego. Spółka rozlicza się na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395), a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

Przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z.). Wnioskodawca jest również podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatku rolnego.

Grupa posiada grunty rolne, jednak produkcja produktów odbywa się u członków Grupy w ich gospodarstwach.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 25 kwietnia 2018 r. wskazano ponadto, że:

 1. Wnioskodawca na przestrzeni lat 2011-2016 nabył środki trwałe przeznaczone do produkcji, przechowywania i transportu owoców i warzyw na podstawie Planu Dochodzenia do Uznania za organizację,
 2. Wnioskodawca nie przekazał członkom grupy producentów owoców i warzyw żadnych środków trwałych. W oparciu o § 1 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r., w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz.U. 2013 poz. 872 ze zm.), Wnioskodawca jedynie udostępniał członkom grupy środki trwałe, aby w swoich gospodarstwach mogli wyprodukować owoce i warzywa oraz sprzedać je Wnioskodawcy.

Do przedmiotowego pisma Wnioskodawca dołączył również tabelę zawierającą spis inwestycji zrealizowanych przez Wnioskodawcę - grupę producentów owoców i warzyw w okresie od 02 września 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. Tabela zawiera opis planowanych inwestycji lub etap inwestycji, jaki Wnioskodawca ujął w planie dochodzenia; zakres inwestycji lub jej etapu, jaki Wnioskodawca zrealizował w poszczególnych okresach realizacji Planu dochodzenia do uznania, wartość rzeczywiście poniesionych kosztów inwestycji lub jej etapu, a także termin upływu zobowiązania niezbywania, nieudostępniania oraz wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie wskazano, że Wnioskodawca wpisany jest do Rejestru Grup Wstępnie Uznanych, prowadzonego przez Marszałka Województwa, na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu. W związku z powyższym do Wnioskodawcy stosuje się przepisy ww. ustawy, a nie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 251, poz. 1847 – winno być: t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1026).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy posiadającemu status grupy producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych zwanej dalej CIT (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343), tj. zwolnienie podatkowe od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, podmiotowi posiadającemu status grupy producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwanej dalej CIT (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343), tj. zwolnienie podatkowe od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 CIT.

Zgodnie z art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49) CIT, wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że Grupa uzyskuje dochody pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów (owoców i warzyw), dla których grupa została utworzona. Produkty wytwarzane są w gospodarstwach członków Grupy, a następnie sprzedawane są do Wnioskodawcy. Stamtąd odbywa się ich dalsza sprzedaż na wolny rynek.

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu zwolnienie w takim samym zakresie jak producentom rolnym, ze względu na spełnienie przesłanek, określonych w przepisie art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49) CIT, tj.:

 • Wnioskodawca sprzedaje produkty, dla których grupa została utworzona,
 • produkty produkowane są w gospodarstwach członków Grupy.

Zgodnie z piśmiennictwem, aby ww. dochody mogły korzystać ze zwolnienia, muszą być spełnione następujące warunki:

 1. po pierwsze, grupa producentów rolnych musi być wpisana do odpowiedniego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),
 2. po drugie, zgodnie z art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wydatki na rzecz członków tej grupy uznaje się:
  1. zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych,
  2. szkolenie członków grupy producentów rolnych.

(zob: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, red. prof. dr hab. Witold Modzelewski, red. Jacek Pyssa, Małgorzata Lehmann-Ziaja, Andrzej Dembiński, Bartłomiej Kurant, 2018, wyd. 12, art. 17, uwaga 27).

Skoro Grupa wpisana jest do Rejestru Grup Wstępnie Uznanych, prowadzonego przez Marszałka Województwa, a wydatki przeznaczane są na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów, to należy uznać, że tak samo jak producentom rolnym - Grupie przysługuje zwolnienie przedmiotowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036, dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W myśl natomiast art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Stosownie do art. 17 ust. 9 updop, za wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, uznaje się wydatki na:

 1. zakup środków produkcji środków produkcji producentów rolnych,
 2. szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Z kolei zgodnie z art. 17 ust. 10 updop, przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49.

Zatem na podstawie ww. przepisu, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych będą dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

 1. grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,
 2. dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 3. produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych,
 4. dochody wydatkowane zostały na:
  • zakup środków produkcji, które powinny zostać przekazane członkom grupy producenckiej lub
  • szkolenie członków grupy producentów rolnych,
 5. dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:
  • w roku podatkowym lub
  • w roku po nim następującym.

W konsekwencji, tylko łączne spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 49 updop i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym – w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem prezentowanym zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak i piśmiennictwie, wszelkie ulgi i zwolnienia stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Zatem przepisy regulujące ulgi i zwolnienia należy interpretować w sposób ścisły, a wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Ponadto zauważyć należy, że wprowadzając przedmiotowe zwolnienie ustawodawca wziął pod uwagę zarówno faktyczne (wynikające ze specyfiki produkcji), jak i prawne uwarunkowania związane z prowadzeniem grup producenckich.

W tym zakresie uwzględnił postanowienia ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta określa szczegółowo zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu opisu stanu faktycznego wynika m.in., że Wnioskodawca - Sp. z o.o., na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), wpisany jest do Rejestru Grup Wstępnie Uznanych, prowadzonego przez Marszałka Województwa. W związku z tym do Wnioskodawcy stosuje się przepisy ww. ustawy, a nie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1026). Grupa liczy 5 producentów owoców i warzyw. Przeważającym przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa owoców i warzyw. Grupa posiada grunty rolne, jednak produkcja produktów odbywa się u członków Grupy w ich gospodarstwach. W latach 2011-2016 Wnioskodawca nabył środki trwałe przeznaczone do produkcji, przechowywania i transportu owoców i warzyw, które udostępniał członkom grupy.

Mając powyższe na względzie zauważyć należy, że zwolnienie określone w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, ma zastosowanie wyłącznie do dochodów grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Zwolnienia tego nie można więc stosować rozszerzająco, do dochodów innych grup producentów.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż Spółka nie spełnia wszystkich warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż Spółka nie jest wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, lecz – jak wynika z treści wniosku – rejestru wstępnie uznanych grup producentów, o którym stanowi ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku
chmielu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego

obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny/zdarzenie przyszłe sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym/zdarzeniem przyszłym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.