IPPP2/4512-777/15-2/IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków do produkcji rolnej (pasz i piskląt), które następnie będą nieodpłatnie przekazywane członkom Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków do produkcji oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tych środków członkom grupy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków do produkcji oraz opodatkowania nieodpłatnego przekazania tych środków członkom grupy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży drobiu - głównie indyków - jest wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych. Spółdzielnia jest czynnym podatnikiem VAT. Członkowie spółdzielni są rolnikami - producentami, którzy sprzedają do Spółdzielni indyki - Spółdzielnia sprzedaje indyki do ubojni. Spółdzielnia złożyła wniosek o wsparcie w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznej raty. Pomoc ta jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów;

  1. dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami grupy,
  2. wspólnego wprowadzania towarów do obrotu,
  3. ustanowienia wspólnych zasad produkcji.

Wsparcie udzielane jest przez okres 5 lat w postaci zryczałtowanej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W 2015 r. Spółdzielnia otrzyma wyżej wymienioną pomoc, która zostanie zakwalifikowana jako przychody Spółdzielni. Spółdzielnia zamierza zakupić środki do produkcji (pisklęta i paszę) oraz przekazać je do produkcji dla członków Spółdzielni - członków Grupy Producenckiej. Od zakupu środków do produkcji Spółdzielnia zamierza odliczyć podatek VAT. W dacie przekazania dla członków grupy środków do produkcji spółdzielnia - grupa naliczy podatek VAT należny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółdzielnia ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu środków do produkcji przeznaczonych do przekazania członkom spółdzielni oraz czy wystąpi obowiązek rozliczenia podatku należnego w przypadku przekazania środków do produkcji dla członków grupy...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako czynny podatnik VAT nabywa On prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów środków do produkcji oraz zobowiązany jest do naliczenia podatku należnego w przypadku przekazania (nieodpłatnie) środków do produkcji dla członków grupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy, należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu, w brzmieniu obowiązującym od 1 kwietnia 2013 r., przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 tego artykułu nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Jak wynika z powyższych uregulowań, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega generalnie każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych, z wyjątkiem przekazania towarów spełniających warunki do uznania ich za prezenty o małej wartości lub próbki na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

Ponadto w świetle postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, (...).

Stosownie natomiast do art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

  1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
  2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w treści art. 86 ust. 1 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl powyższego przepisu, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży drobiu - głównie indyków - jest wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych, jest czynnym podatnikiem VAT. Członkowie Wnioskodawcy są rolnikami - producentami, którzy sprzedają do Wnioskodawcy indyki - Wnioskodawca sprzedaje indyki do ubojni. Wnioskodawca złożył wniosek o wsparcie w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznej raty. Pomoc ta jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów: dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami grupy, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, ustanowienia wspólnych zasad produkcji.

W 2015 r. Wnioskodawca otrzyma wyżej wymienioną pomoc, która zostanie zakwalifikowana jako przychody Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zakupić środki do produkcji (pisklęta i paszę) oraz przekazać je do produkcji dla członków Wnioskodawcy - członków Grupy Producenckiej. Od zakupu środków do produkcji Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek VAT. W dacie przekazania dla członków grupy środków do produkcji wnioskodawca naliczy podatek VAT należny.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków do produkcji rolnej (pasz i piskląt), które następnie będą nieodpłatnie przekazywane członkom Wnioskodawcy, bowiem zakupy te posłużą - jak wynika z okoliczności sprawy - czynnościom opodatkowanym, tj. sprzedaży indyków nabywanych od członków Wnioskodawcy.

Ponadto w kontekście przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy wskazać, że skoro w tym przypadku przekazanie środków produkcji będzie wiązało się z przeniesieniem prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, to nieodpłatnie przekazanie członkom grupy do produkcji zakupionych przez Wnioskodawcę środków do produkcji rolnej (pasz i piskląt), przy nabyciu których Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku naliczonego, podlega opodatkowaniu jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obwiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.