IPPP2/443-1113/11-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 5 września 2011r. (data wpływu 22 września 2011r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2011r. (data wpływu 19 grudnia 2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania udostępniania środków trwałych wykorzystywanych przez członków grupy przy zbiorze, przechowywaniu i transporcie owoców za czynności związane z działalnością gospodarczą Spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2011r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania udostępniania środków trwałych wykorzystywanych przez członków grupy przy zbiorze, przechowywaniu i transporcie owoców za czynności związane z działalnością gospodarczą Spółki. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2011r. (data wpływu 19 grudnia 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2-443-1113/11-2/AK i IPPB5/423-964/11-2/GD z dnia 6 grudnia 2011r. (data doręczenia 9 grudnia 2011r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. jest uznaną grupą producentów owoców i warzyw oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa owoców, w które spółka zaopatruje się u udziałowców będących jednocześnie sadownikami. Cechą charakteryzującą działalność grupy producenckiej są wzajemne dwustronne i ekwiwalentne świadczenia pomiędzy Spółką a udziałowcami. Obowiązek wzajemnych świadczeń wynika z ustawy o grupach producentów owoców i warzyw, a także idącymi za ustawą zapisami umowy Spółki.

Celem działania spółki oprócz podstawowego wymienionego przedmiotu działania, jest również zgodnie z zapisem par. 1 umowy spółki J.:

 1. Dostosowanie produkcji rolnej wspólników do warunków rynkowych
 2. Poprawa efektywności gospodarowania wspólników
 3. Planowanie produkcji w gospodarstwach wspólników ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości
 4. Koncentracja podaży owoców oraz organizowanie ich sprzedaży
 5. Ochrona środowiska naturalnego

Jednym z licznych warunków zawiązania i prawnego uznania grupy producentów owoców i warzyw jest zgodnie z art. 5 oraz art. 15 ust. 4. Ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2001r.) konieczność dokonywania sprzedaży płodów rolnych za pośrednictwem Spółki, przy czym za produkty sprzedane za pośrednictwem grupy uważa się również produkty sprzedane bezpośrednio przez jej członków zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2.

Zapis ten ma odzwierciedlenie w umowie Spółki w paragrafie 10 pkt 2 podpunkt d.: wspólnik ma obowiązek do sprzedaży całości wyprodukowanych przez siebie owoców i warzyw za pośrednictwem Spółki z wyjątkiem:

 • sprzedaży bezpośrednio konsumentom do 25% wielkości produkcji owoców i warzyw
 • za zgodą Spółki sprzedaży za pośrednictwem innej grupy producentów owoców, jeśli nie są one przedmiotem obrotu Spółki.

W zakresie przestrzegania zasad prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem norm ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Spółka podlega nadzorowi Marszałka Województwa Mazowieckiego.W istniejącym stanie faktycznym, potwierdzonym urzędowo przez decyzję Wojewody Mazowieckiego Spółka jest osobą prawną działającą zgodnie z ustawą z dnia ... stycznia 2001r. grupą producencką, numer identyfikacyjny w Agencji Rynku Rolnego ....

Tak więc w charakterze działania J. Sp. z o.o. są wzajemne, ekwiwalentne świadczenia pomiędzy Spółką a udziałowcami / producentami. Z jednej strony producenci mają obowiązek sprzedaży swoich płodów poprzez Spółkę, co uniemożliwia im negocjowanie cen z innymi podmiotami instytucjonalnymi - takie świadczenie niewątpliwie ma wymiar finansowy. Z drugiej strony Spółka, aby wypełnić zapisy Ustawy i umowy Spółki zobowiązującej ją do zaopatrzenia się w maszyny i urządzenia, nabywa środki trwałe, które wspomagają proces organizacji sprzedaży począwszy od zbioru owoców w sadach, transportu do chłodni, poprzez przechowywanie w chłodni do sortowania, pakowania i transportu towarów do odbiorcy.

Środki trwałe zakupione przez Spółkę umożliwiają optymalizację procesu sprzedaży, który w przypadku grupy producentów zaczyna się już w momencie zbioru owoców, Spółka zapewnia sobie konieczne zaopatrzenie w owoce pochodzące od producentów z grupy, będące następnie przedmiotem realizowanej przez Spółkę dostawy w odpowiedniej ilości i spełniające określone wymogi jakościowe w odpowiednim czasie. Zakupione przez Spółkę środki trwałe służą unowocześnieniu procesów: zbioru, transportu, przechowywania, sortowania oraz pakowania, co ma bezpośredni wpływ na uzyskanie i utrzymanie bardzo wysokich standardów jakościowych oferowanych owoców, możliwość konkurowania na najbardziej wymagających rynkach (Rosja, UE) i negocjowania wyższych cen sprzedaży. Taka optymalizacja procesu jest korzystna zarówno dla Spółki jak również dla udziałowców/producentów. Z treści Ustawy o grupach oraz umowy Spółki wynika wzajemny charakter wzajemnej współpracy przynoszącej obustronne korzyści w perspektywie mające wymiar finansowy. Wzajemne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków stanowi istotny argument o wzajemności świadczeń.

W uzupełnieniu do wniosku z dnia 14 grudnia 2011r. (data wpływu 19 grudnia 2011r.) w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych, Spółka podkreśliła, iż jest grupą producentów owoców i warzyw w rozumieniu Ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. 11.145.868 j.t ) i jej dochody są opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka J. udostępnia środki trwałe zakupione w ramach realizacji planów dochodzenia do uznania, zgodnie z ww. ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami w celu poprawy efektywności gospodarowania i podniesienia jakości produkowanych owoców przez wspólników Spółki J.. Udostępnianie udziałowcom środków trwałych stanowi wypełnienie obowiązków grupy producenckiej wynikającej z planów dochodzenia i umowy spółki.

Przystąpienie do grupy nakłada na udziałowców obowiązek sprzedaży owoców tylko za pośrednictwem Spółki J., z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 5, poz. 27 z 2008) par. 1 pkt. 4 i par. 2 pkt. 3 oraz par. 10 pkt. 2 podpunkt d Umowy Spółki., a także art. 4 ust 1 pkt. 4 Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 88 poz. 983 z 2000r.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 98 poz. 822 z 2009r.) art. 1 ust. 3 punkt 2 Grupa może udostępnić inwestycję członkom grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit.c i Spółka udostępnia te środki trwałe bez przeniesienia prawa własności.

W odniesieniu do podatku od towarów i usług, Strona wskazała, iż nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywana i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki J.Spółka udostępnia posiadane środki trwałe członkom grupy bez przeniesienia prawa własności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W związku z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 8 ust.2 - czy Spółka prawidłowo rozpoznaje wykorzystanie środków trwałych wykorzystanych przy zbiorze owoców jako związane z działalnością gospodarczą podatnika. Podatnik prosi o określenie czy wykorzystanie środków trwałych w sposób określony we wniosku jest związane z działalnością gospodarczą...

Zdaniem Wnioskodawcy J. rozpoznało wykorzystanie środków trwałych służących zbiorom owoców jako świadczenia ekwiwalentne oraz wykorzystywane przez Grupę Producentów J. jest związane z działalnością gospodarczą.Zdaniem Spółki, udostępnienie posiadanych środków trwałych członkom Grupy, a wykorzystywanej do zbioru, przechowywania i transportu owoców, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z unormowaniem zawartym w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...), o czym stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy.

Natomiast, przez świadczenie usług rozumie się, zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W przytoczonych przepisach została zrealizowana zasada powszechności opodatkowania wyrażona w art. 1 Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. serii L Nr 347 str.1 ze zm.). Definicja świadczenia usług stanowi dopełnienie definicji dostawy towarów. To pozwala stwierdzić, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają wszystkie czynności odpłatnego obrotu profesjonalnego.

Zgodnie z unormowaniami zawartymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 cyt. ustawy, w pewnych, ściśle określonych przypadkach, również nieodpłatne przekazanie towarów i nieodpłatne świadczenie usług należy uznać za spełniające definicję odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług, które na podstawie art. 5 ust. 1 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak wynika z treści art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2011r., za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:

 1. użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów;
 2. nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż J. Sp. z o.o. jest grupą producentów owoców i warzyw oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż hurtowa owoców, w które spółka zaopatruje się u udziałowców będących jednocześnie sadownikami.

Jednym z licznych warunków zawiązania i prawnego uznania grupy producentów owoców i warzyw jest zgodnie z art. 5 oraz art. 15 ust. 4 ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego. (Dz. U. z dnia 18 stycznia 2001r.) konieczność dokonywania sprzedaży płodów rolnych za pośrednictwem Spółki, przy czym za produkty sprzedane za pośrednictwem grupy uważa się również produkty sprzedane bezpośrednio przez jej członków zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2.

W zakresie przestrzegania zasad prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem norm ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego Spółka podlega nadzorowi Marszałka Województwa Mazowieckiego.Spółka jest osobą prawną działającą zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 2001r. grupą producencką.

W charakterze działania J. Sp. z o.o. są wzajemne, ekwiwalentne świadczenia pomiędzy Spółką a udziałowcami / producentami. Z jednej strony producenci mają obowiązek sprzedaży swoich płodów poprzez Spółkę. Z drugiej strony Spółka, aby wypełnić zapisy Ustawy i umowy Spółki zobowiązującej ją do zaopatrzenia się w maszyny i urządzenia, nabywa środki trwałe, które wspomagają proces organizacji sprzedaży począwszy od zbioru owoców w sadach, transportu do chłodni, poprzez przechowywanie w chłodni do sortowania, pakowania i transportu towarów do odbiorcy.

Środki trwałe zakupione przez Spółkę umożliwiają optymalizację procesu sprzedaży, który w przypadku grupy producentów zaczyna się już w momencie zbioru owoców, Spółka zapewnia sobie konieczne zaopatrzenie w owoce pochodzące od producentów z grupy, będące następnie przedmiotem realizowanej przez Spółkę dostawy w odpowiedniej ilości i spełniające określone wymogi jakościowe w odpowiednim czasie. Zakupione przez Spółkę środki trwałe służą unowocześnieniu procesów: zbioru, transportu, przechowywania, sortowania oraz pakowania, co ma bezpośredni wpływ na uzyskanie i utrzymanie bardzo wysokich standardów jakościowych oferowanych owoców, możliwość konkurowania na najbardziej wymagających rynkach (Rosja, UE) i negocjowania wyższych cen sprzedaży. Taka optymalizacja procesu jest korzystna zarówno dla Spółki jak również dla udziałowców/producentów. Z treści Ustawy o grupach oraz umowy Spółki wynika wzajemny charakter wzajemnej współpracy przynoszącej obustronne korzyści w perspektywie mające wymiar finansowy. Wzajemne wywiązywanie się z nałożonych obowiązków stanowi istotny argument o wzajemności świadczeń.

Spółka J. udostępnia środki trwałe zakupione w ramach realizacji planów dochodzenia do uznania, zgodnie z ustawą o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami w celu poprawy efektywności gospodarowania i podniesienia jakości produkowanych owoców przez wspólników Spółki J.. Udostępnianie udziałowcom środków trwałych stanowi wypełnienie obowiązków grupy producenckiej wynikającej z planów dochodzenia i umowy spółki.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 98 poz. 822 z 2009r.) art. 1 ust. 3 punkt 2 Grupa może udostępnić inwestycję członkom grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit.c i Spółka udostępnia te środki trwałe bez przeniesienia prawa własności.

Nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywana i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki J..Spółka udostępnia posiadane środki trwałe członkom grupy bez przeniesienia prawa własności.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 grudnia 2011r. Spółka wskazała również, iż nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywana i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki J..

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, w okolicznościach wskazanych przez Stronę stwierdzić należy, że jeżeli Spółka, udostępni nieodpłatnie członkom grupy producentów owoców i warzyw środki trwałe, w sytuacji gdy stanowią one własność Spółki i w związku z tym udostępnieniem nie dochodzi do przeniesienia prawa własności, to czynność ta nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 cyt. ustawy. Zauważyć jednak należy, iż usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym. W związku z powyższym czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka udostępnia środki trwałe członkom grupy producentów owoców i warzyw – swoim udziałowcom. Jak wynika z umowy Spółki świadczenia wykonywane przez Stronę na rzecz członków grupy mają wzajemny charakter wzajemnej współpracy przynoszącej obustronne korzyści w perspektywie mające wymiar finansowy. J. Sp. z o.o. udostępnia nieodpłatnie udziałowcom środki trwałe do wykorzystania przy zbiorze owoców, natomiast udziałowcy są zobowiązani do sprzedaży swoich płodów poprzez Spółkę, co uniemożliwia im indywidualne negocjowanie cen z odbiorcami. Zatem Spółka świadczy usługi (udostępniania środków trwałych), których bezpośrednimi beneficjentami są członkowie Grupy, wykorzystujący te środki trwałe w trakcie produkcji i przygotowania sprzedaży owoców. Powyższe udostępnienie środków trwałych ma charakter nieodpłatny, gdyż udziałowcy nie wnoszą opłat za przedmiotowe świadczenia, a świadczeniem ekwiwalentnym ze strony udziałowców za możliwość użytkowania przedmiotowych środków trwałych jest konieczność dokonywania sprzedaży owoców za pośrednictwem Spółki.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe środki trwałe wykorzystywane są wyłącznie przez członków Grupy, ich przekazanie do użytkowania udziałowcom należy potraktować jako związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą. Zatem udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.