ITPB3/4510-306/15-3/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ITPB3/4510-306/15-3/PWinterpretacja indywidualna
 1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2. dotacja
 3. grupa producentów rolnych
 4. produkcja rolna
 5. zwolnienie
 6. środki produkcji
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – jest prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest grupą producentów rolnych zorganizowanych w formie spółdzielni utworzonej w celu koncentracji podaży i organizacji sprzedaży świń żywych, prosiąt, warchlaków; dostosowania produkcji trzody chlewnej do warunków rynkowych; poprawy efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków; planowania produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości; ochrony środowiska naturalnego; prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków i środowiska; pozyskania środków finansowych z zewnątrz grupy. Zadaniem spółdzielni jest: działanie na rzecz poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów w gospodarstwach członków spółdzielni, w szczególności poprzez obniżanie kosztów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży; działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających planowaniu i dostosowaniu produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów pod względem ilości i jakości do popytu. w szczególności poprzez wprowadzenia standardów dotyczących produkcji; działanie na rzecz pozyskiwania rynków zbytu na produkowane w gospodarstwach członków trzody chlewnej oraz inne produkty; działanie na rzecz zaopatrzenia członków w środki do produkcji; usprawnienie i ułatwienie pracy producentom poprzez wprowadzenie postępu biologicznego i technologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, upowszechnianie doświadczeń przodujących producentów, w szczególności zakresie zasad produkcji uwzględniających ochronę środowiska; reprezentowanie interesów członków spółdzielni wobec władz i innych instytucji oraz podmiotów działających na rynku; prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swoich członków i środowiska. Spółdzielnia została zarejestrowana w urzędzie marszałkowskim oraz w KRS.

Spółdzielnia zajmuje się organizacją sprzedaży tuczników pochodzących z gospodarstw jej członków w ten sposób, że członkowie całość swojej produkcji trzody chlewnej sprzedają spółdzielni, która ją koncentruje i sprzedaje do ubojni w wyniku czego uzyskuję korzystniejszą cenę. W toku działalności spółdzielnia wygospodarowała zysk, który zamierza przekazać poszczególnym członkom spółdzielni w formie wypłaty środków i zobligować ich do wydatkowania otrzymanych środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni, a spółdzielnia pragnie przekazać swoim członkom środki do produkcji rolnej oraz organizować szkolenia w zakresie produkcji trzody chlewnej. Spółdzielnia otrzymała również wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 „grupy producentów rolnych” PROW 2007-2013, które również zamierza przekazać członkom spółdzielni w formie przelewu na ich konto oraz zobowiązania ich do wydatkowania tych że środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz na inwestycje w ich gospodarstwach, a także na zakup i przekazanie członkom spółdzielni środków do produkcji (pasz, nawozów, środków ochrony roślin).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2):

Czy otrzymana dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. 2013 poz. 173), § 4 rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania grup producentów rolnych objętej programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 81 poz. 550 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „grup producentów rolnych” objętej programem rozwoju obszarów wiejskich) na lata 2007-2013 z dnia 27 grudnia 2013 r., przeznaczona na wypłatę środków na rzecz członków spółdzielni, które zostaną przez nich przeznaczone na zakupy środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez spółdzielnie i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych i podatkiem od spadków i darowizn przez spółdzielnię bądź jej członka...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana dotacja jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Otrzymane przez członków spółdzielni wypłaty z dotacji o której mowa w pytanie nic podlegają również podatkowi dochodowemu od osób fizycznych należnemu od członków spółdzielni na podstawie art. 21 ust.1 pkt 47d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie podlegają również podatkowi od spadków i darowizn gdyż nie jest to ani spadek ani darowizna.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określone zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

 1. została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,
 2. działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w art. 4,
 3. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 4. przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 5. określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest grupą producentów rolnych działającą na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich została wydana decyzja o przyznaniu Grupie środków z tytułu pomocy finansowej. Środki z tej dotacji przeznaczono na wypłatę środków na rzecz członków spółdzielni, które zostaną przez nich przeznaczone na zakupy środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez spółdzielnie i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej.

Ramy prawne oraz szczegółowe warunki i zasady stosowane do finansowania z budżetu wspólnotowego wydatków na wspólną politykę rolną, w tym wydatków na rozwój obszarów wiejskich, w latach 2007-2013 określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Rozporządzenie powyższe było podstawą do stworzenia Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego środki są przeznaczone na finansowanie wkładu Wspólnoty w programy rozwoju obszarów wiejskich, wdrażane zgodnie z odrębnym ustawodawstwem wspólnotowym dotyczącym wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków tego funduszu. Należy również wskazać na regulacje Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dalej: „EFRROW”) - Dz.U. UE l z dnia 21 października 2005 r.

Regulacje prawne na poziomie ustawodawstwa krajowego zostały określone w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 173).

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ww. aktem prawnym – ustawa reguluje zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia.

Z kolei art. 1 pkt 2 cytowanej ustawy - warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwracania pomocy finansowej:

 1. w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich,
 2. na realizację zadań określonych w art. 66 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 1698/2005,
 • w zakresie nieokreślonym w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 2 wskazanej ustawy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, akredytowana na podstawie przepisów odrębnych jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w ustawie.

Dla oceny przedmiotowych środków z tytułu pomocy finansowej należy zauważyć, że zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5c.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Natomiast w myśl art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:

 1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
 2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji na wydatki, o których mowa w:
  1. art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 209 z 11 sierpnia 2005 r., str. 1),
  2. art. 3 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej,
 3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ustawie o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa wyodrębniono budżet środków europejskich. Podstawę prawną tworzenia budżetu środków europejskich stanowi art. 117, na mocy którego budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ust. 2 powyższego artykułu określono, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Środki europejskie, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochód budżetu państwa (art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych).

Zgodnie natomiast z art. 124 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wydatkami budżetu państwa są wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich, które na podstawie art. 186 ww. ustawy mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, środki europejskie w części dotyczącej Wspólnej Polityki Rolnej są przekazywane agencjom płatniczym przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o umowę zawartą z Ministrem Finansów. Obsługę bankową rachunków agencji płatniczych w zakresie środków, o których mowa w ust. 2, prowadzi Narodowy Bank Polski na podstawie umów rachunku bankowego (art. 208 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 poz. 1438 ze zm.), Agencja jest państwową osobą prawną.

Zadaniem Agencji jest wspieranie (art. 4 ust. 1 ww. ustawy):

 1. inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych oraz przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 2. przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 3. poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;
 4. powstawania i rozwoju grup producentów rolnych i ich związków;
 5. rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii;
 6. kształcenia mieszkańców wsi uprawnionych do otrzymania pożyczek i kredytów na zasadach określonych w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich;
 7. zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, świnie lub konie;
 8. realizacji innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi i przetwórstwa produktów rolnych lub ze Wspólnej Polityki Rolnej lub w zakresie objętym działem administracji rządowej – rybołówstwo.

Agencja realizuje ww. zadania zwłaszcza przez finansowanie lub udział w finansowaniu – w przypadku zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 – art. 4 ust. 2 pkt 5 powołanej ustawy.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1065), środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG oraz EFRROW są przekazywane agencji płatniczej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Środki, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej EFRROW są przekazywane agencji płatniczej na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, sporządzony na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą (art. 10 ust. 3 ww. ustawy), natomiast środki na finansowanie płatności w ramach wspólnej polityki rolnej w części współfinansowania krajowego są przekazywane agencji płatniczej w formie dotacji celowej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi lub ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie zapotrzebowania składanego przez agencję płatniczą (art. 10 ust. 4 ww. ustawy).

Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków, o których mowa w ust. 1 i 4, oraz sposób postępowania ze środkami odzyskanymi od beneficjentów pomocy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, mając na względzie dochowanie terminów dokonywania płatności oraz prawidłowe gospodarowanie środkami publicznymi – art. 10 ust. 5 cytowanej ustawy.

I tak, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.), środki na prefinansowanie, w części dotyczącej zadań realizowanych z udziałem środków EFRROW, są przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, na podstawie wniosku ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w kwocie określonej w tym wniosku (...). W myśl natomiast § 4 ww. rozporządzenia, środki na współfinansowanie są przekazywane agencji płatniczej przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi albo ministra właściwego do spraw rynków rolnych na rachunek bankowy agencji płatniczej, w kwocie określonej w zapotrzebowaniu (...).

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zatem, w świetle ww. przepisu, otrzymana przez Spółdzielnię pomoc finansowa, co do zasady, stanowi jej przychód podatkowy. Jednakże w opisanym zdarzeniu przyszłym znajdzie zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach, a nie wskazywany przez Wnioskodawcę art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że, środki finansowe (pomoc finansowa), które Grupa Producentów Rolnych otrzymała tytułem pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, stanowi przychód podatkowy w myśl art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy, który będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy. Powyższa regulacja odnosi się tylko do kwot, w których przekazywaniu agencje pośredniczą, a które już przy przekazywaniu ich z budżetu państwa zostały przeznaczone na określony cel (tu: na wspieranie rozwoju grup producentów rolnych).

Podkreślić należy, że zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dochody podatników z określonego w tym przepisie źródła są wolne od podatku dochodowego bez względu na ich późniejszy sposób przeznaczenia. Zatem bez znaczenia dla omawianego zwolnienia przedmiotowego jest to, że Spółdzielnia otrzymane środki pomocowe przeznaczyła na wypłatę środków finansowych oraz zakup i przekazanie środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych. Tym samym całe dofinansowanie otrzymane przez Spółdzielnię od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęte jest ww. regulacją.

Reasumując, środki finansowe, które Wnioskodawca otrzymał tytułem pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowić będą przychód podatkowy, który podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółdzielni, że dotacja, którą przeznaczono na wypłatę środków na rzecz członków Spółdzielni w celu dokonania przez nich zakupów środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez Spółdzielnię i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej – stanowi dochód, który na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony od podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.