ITPB3/4510-306/15-2/PW | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe rozdysponowania zyskiem ze sprzedaży tuczników na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych
ITPB3/4510-306/15-2/PWinterpretacja indywidualna
 1. grupa producentów rolnych
 2. produkcja rolna
 3. zwolnienie
 4. środki produkcji
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych po stronie Wnioskodawcy rozdysponowania zyskiem ze sprzedaży tuczników:

 • w części odnoszącej się do wypłaty środków finansowych na rzecz członków Wnioskodawcy – jest nieprawidłowe;
 • w części odnoszącej się do zakupu przez Wnioskodawcę i przekazania na rzecz Jego członków środków do produkcji rolnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych rozdysponowania zyskiem ze sprzedaży tuczników poprzez wypłatę środków finansowych na rzecz członków Wnioskodawcy oraz zakup przez Wnioskodawcę i przekazanie na rzecz Jego członków środków do produkcji rolnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest Grupą Producentów Rolnych zorganizowaną w formie spółdzielni, która została utworzona w celu koncentracji podaży i organizacji sprzedaży świń żywych, prosiąt, warchlaków; dostosowania produkcji trzody chlewnej do warunków rynkowych; poprawy efektywności gospodarowania w gospodarstwach członków; planowania produkcji trzody chlewnej, ze szczególnym uwzględnieniem jej jakości i ilości; ochrony środowiska naturalnego; prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej na rzecz swoich członków i środowiska; pozyskania środków finansowych z zewnątrz grupy. Zadaniem spółdzielni jest: działanie na rzecz poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów w gospodarstwach członków spółdzielni, w szczególności poprzez obniżanie kosztów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży; działanie na rzecz tworzenia warunków sprzyjających planowaniu i dostosowaniu produkcji trzody chlewnej oraz innych produktów pod względem ilości i jakości do popytu. w szczególności poprzez wprowadzenia standardów dotyczących produkcji; działanie na rzecz pozyskiwania rynków zbytu na produkowane w gospodarstwach członków trzody chlewnej oraz inne produkty; działanie na rzecz zaopatrzenia członków w środki do produkcji; usprawnienie i ułatwienie pracy producentom poprzez wprowadzenie postępu biologicznego i technologicznego oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych, upowszechnianie doświadczeń przodujących producentów, w szczególności zakresie zasad produkcji uwzględniających ochronę środowiska; reprezentowanie interesów członków spółdzielni wobec władz i innych instytucji oraz podmiotów działających na rynku; prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej i edukacyjnej na rzecz swoich członków i środowiska. Spółdzielnia została zarejestrowana w urzędzie marszałkowskim oraz w KRS.

Spółdzielnia zajmuje się organizacją sprzedaży tuczników pochodzących z gospodarstw jej członków w ten sposób, że członkowie całość swojej produkcji trzody chlewnej sprzedają spółdzielni, która ją koncentruje i sprzedaje do ubojni w wyniku czego uzyskuję korzystniejszą cenę. W toku działalności spółdzielnia wygospodarowała zysk, który zamierza przekazać poszczególnym członkom spółdzielni w formie wypłaty środków i zobligować ich do wydatkowania otrzymanych środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni, a spółdzielnia pragnie przekazać swoim członkom środki do produkcji rolnej oraz organizować szkolenia w zakresie produkcji trzody chlewnej. Spółdzielnia otrzymała również wsparcie dla grup producentów rolnych w ramach działania 142 „grupy producentów rolnych” PROW 2007-2013, które również zamierza przekazać członkom spółdzielni w formie przelewu na ich konto oraz zobowiązania ich do wydatkowania tych że środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz na inwestycje w ich gospodarstwach, a także na zakup i przekazanie członkom spółdzielni środków do produkcji (pasz, nawozów, środków ochrony roślin).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku numerem 1):

Czy wygospodarowany zysk ze sprzedaży tuczników zakupionych od członków spółdzielni przeznaczony na wypłaty środków finansowych dla członków spółdzielni, którzy zobowiązują się go przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin i inwestycje w gospodarstwach członków) w roku 2015, czyli w roku następnym po jego osiągnięciu oraz zakup przez spółdzielnię i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej, jest wolne od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od spadków i darowizn dla spółdzielni i jej członków...

Zdaniem Wnioskodawcy zysk wygospodarowany ze sprzedaży tuczników pochodzących z gospodarstw jej członków podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli zostanie przekazany członkom spółdzielni w roku podatkowym lub roku po nim następującym iw tym tez okresie wydatkowany przez nich na środki do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin), a także inwestycje w gospodarstwach jej członków przekazany w formie finansowej zysk nie stanowi również dla członków spółdzielni podstawy do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych gdyż jest to działalność rolnicza która nie podlega na podstawie art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu. Otrzymane środki finansowe nie podlegają również pod ustawę o podatku od spadków i darowizn.

Niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. W pozostałym zakresie zostały wydane odrębne rozstrzygnięcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Grupę Producentów Rolnych:
 • w części odnoszącej się do wypłaty środków finansowych na rzecz jej członków – jest nieprawidłowe;
 • w części odnoszącej się do zakupu przez spółdzielnię i przekazania na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej – jest prawidłowe.

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określone zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983, ze zm.).

Zgodnie z art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

 1. została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,
 2. działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w art. 4,
 3. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,
 4. przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,
 5. określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego wskazać należy, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Za wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na:

 1. zakup środków produkcji środków produkcji producentów rolnych;
 2. szkolenie członków grupy producentów rolnych (art. 17 ust. 9 ww. ustawy).

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 10 przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49.

A zatem wolne od podatku dochodowego będą dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

 1. grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;
 2. dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 3. produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych;
 4. dochody wydatkowane zostały na:
  1. zakup środków produkcji, które powinny zostać przekazane członkom grupy producenckiej lub
  2. szkolenie członków grupy producentów rolnych;
 5. dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:
  1. w roku podatkowym lub
  2. w roku po nim następującym.

W konsekwencji, tylko łączne spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym – w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Jak wskazano powyżej zwolnienie, określone w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy, dotyczy wyłącznie dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów w części, w jakiej zostały one przeznaczone na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. Ponadto dochody te muszą być przeznaczone wyłącznie na następujące wydatki:

 1. zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych;
 2. szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Katalog wydatków objętych przedmiotowym zwolnieniem jest zatem katalogiem zamkniętym.

Wyładnia językowa ww. przepisu wskazuje, że to grupa producentów rolnych musi wydatkować dochody pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków. Zgodnie bowiem ze słownikiem języka polskiego PWN wyrażenie „wydatkować” oznacza „wydać pieniądze na coś”. Tym samym nie jest możliwe zastosowanie przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy grupa producentów rolnych przekazuje dochód ze sprzedaży tuczników na rzecz członków grupy w formie wypłaty środków finansowych jednocześnie zobowiązując członków grupy do przeznaczenia tych środków na zakup środków do produkcji rolnej. W tym przypadku podmiotem wydatkującym, a tym samym nabywcą środków produkcji rolnej, będzie bowiem członek Spółdzielni, a nie sama Spółdzielnia, nie dochodzi również do przekazania środków produkcji na rzecz członków grupy producentów rolnych. Natomiast, jak wskazuje przepis art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla zastosowania zwolnienia dochodu od podatku, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49, wydatkowanie dochodu przez grupę producentów rolnych musi nastąpić na zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych. Powyższe oznacza, że wypłata środków finansowych z dochodu ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków, nie stanowi wydatkowania w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 49 w zw. z art. 17 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak wynika z treści wniosku, Grupa Producentów Rolnych, działająca w formie spółdzielni, zajmuje się organizacją sprzedaży tuczników pochodzących z gospodarstw jej członków w ten sposób, że członkowie całość swojej produkcji trzody chlewnej sprzedają spółdzielni, która ją koncentruje i sprzedaje do ubojni w wyniku czego uzyskuję korzystniejszą cenę. W toku działalności spółdzielnia wygospodarowała zysk, który zamierza przekazać poszczególnym członkom spółdzielni w formie wypłaty środków i zobligować ich do wydatkowania otrzymanych środków na zakup środków do produkcji rolnej (pasz, nawozów, środków ochrony roślin) oraz inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni, a ponadto spółdzielnia pragnie przekazać swoim członkom środki do produkcji rolnej oraz organizować szkolenia w zakresie produkcji trzody chlewnej.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej regulacje prawne należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Grupę Producentów Rolnych w części odnoszącej się do wypłaty środków finansowych na rzecz jej członków należało uznać za nieprawidłowe. W konsekwencji, dochód ze sprzedaży tucznika w zakresie, w jakim nie został wydatkowany na zakup środków produkcji środków produkcji oraz szkolenie członków grupy producentów rolnych, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według zasad ogólnych. Natomiast w przypadku wydatkowania dochodu na zakup przez Wnioskodawcę środków do produkcji rolnej i przekazanie ich członkom Grupy oraz organizację szkoleń w zakresie produkcji trzody chlewnej w roku podatkowym lub roku następnym należy stwierdzić, że dochód ten będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.