IPTPB3/4510-54/15-4/GG | Interpretacja indywidualna

Czy w związku z tym, że Spółka jako grupa producentów rolnych trzody chlewnej, na wskutek sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników nie będących członkami grupy producentów rolnych, utraciła prawo do zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop od dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach jej członków za rok 2013 ?
IPTPB3/4510-54/15-4/GGinterpretacja indywidualna
 1. grupa producentów rolnych
 2. sprzedaż
 3. utrata prawa do zwolnienia
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 8 maja 2015 r. (data wpływu 14 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie prawa do zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop. Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr IPTPB3/4510-54/15-2/GG (doręczonym w dniu 5 maja 2015 r.), wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W odpowiedzi na ww. wezwanie dnia 14 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku (nadane w dniu 6 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest grupą producentów rolnych spełniających warunki ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (dalej w skrócie „gpr”). Grupa została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego tj. produkcja trzody chlewnej. W roku 2013, oprócz sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od swoich członków Spółka dokonywała sprzedaży trzody chlewnej również od rolników niebędących członkami grupy producenckiej. Przychody ze sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od rolników niebędących członkami grupy producenckiej nie przekroczyły połowy przychodów produktów rolnych, dla których grupa została stworzona. Tym samym Wnioskodawca nie naruszył zapisów art. 3 ust. 1 ustawy gpr i dalej spełnia wszelkie wymogi ustawy gpr.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej w skrócie „updop”) w art. 17 ust. 1 pkt 49 zwalnia dochody grupy producenckiej wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ustawy gpr, pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. W związku z tym, że Wnioskodawca w roku 2013 dokonywał również sprzedaży trzody chlewnej niewyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy producenckiej, dokonano podziału dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od członków grupy, od dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od rolników niebędących członkami grupy producenckiej. Przychody i koszty bezpośrednie (zakup produktów od rolników jako członków i od rolników niebędących członkami grupy) zostały wprost do nich przypisane, a koszty ogólnego zarządu zostały podzielone na zasadzie procentowego udziału poszczególnych członków w sprzedaży, zgodnie z art. 15 ust. 2 updop. Po tak dokonanym podziale, dochód Wnioskodawcy pochodzący ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy producenckiej, został wykazany w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2013 jako dochód zwolniony z podatku dochodowego, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, natomiast dochód Wnioskodawcy pochodzący ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach rolników nienależących do grupy producenckiej, został opodatkowany podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach. Należy dodać, że dochód Wnioskodawcy podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 został w sposób odpowiednio wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 9 i 10 updop na rzecz członków grupy producenckiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca stwierdził, że:

 • Wnioskodawca jako grupa producentów trzody chlewnej jest wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 889, poz. 983, z późn. zm.), dalej w skrócie gpr,
 • dochody grupy pochodzą wyłącznie ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona. Grupa została utworzona dla sprzedaży jednego produktu, tj. produkcji trzody chlewnej,
 • trzoda chlewna, ze sprzedaży której dochód jest wolny od podatku dochodowego, została wyprodukowana w gospodarstwach członków należących do grupy producentów,
 • dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę zostały wydatkowane na zakup środków produkcji, które następnie protokołem przekazania zostały przekazane członkom grupy producentów,
 • dochody grupy za rok 2013 zostały wydatkowane na rzecz członków grupy zarówno w roku 2013, jak i w roku 2014.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy w zaistniałym stanie faktycznym w roku 2013 Wnioskodawca jako grupa producentów rolnych trzody chlewnej, na skutek sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników niebędących członkami grupy producentów rolnych, stracił prawo do zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, od dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach jej członków za rok 2013...

Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników nienależących do grupy producentów rolnych, ma nadal prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop, ale dochodu pochodzącego od sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników należących do grupy producentów rolnych.

Żaden przepis updop nie uzależnia zwolnienia wymienionego w art. 17 ust. 1 pkt 49 od tego, że sprzedaż produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolników nienależących do grupy producentów rolnych, wyłącza skorzystanie ze zwolnienia dochodu ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolników należących do grupy producentów rolnych. Mało tego, w updop, w art. 15 ust. 2, przewidziano takie sytuacje, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane i zwolnione z opodatkowania, to wspólne koszty uzyskania przychodów (w tym przypadku koszty zarządu) winien rozdzielić wg klucza podziałowego wynikającego ze stosunku przychodów opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania.

Wnioskodawca dokonał bardzo precyzyjnego podziału dochodu:

 • ze sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników nienależących do grupy producentów rolnych, który w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2013 Spółka opodatkowała na ogólnych zasadach updop,
 • ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolników należących do grupy producentów rolnych, który w zeznaniu rocznym CIT-8 za rok 2013 Spółka wykazała jako zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 updop.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że dochód Spółki podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 został w sposób odpowiednio wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 9 i 10 updop na rzecz członków grupy producenckiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że pomimo sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od rolników nienależących do grupy producentów rolnych, nie utracił statusu „grupy producentów rolnych”, ponieważ przychody te nie przekroczyły połowy przychodów grupy pochodzących ze sprzedaży trzody chlewnej. Tym samym Spółka nie naruszyła zapisów art. 3 ust. 1 ustawy gpr i dalej spełnia wszelkie wymogi ustawy gpr, w tym jest wpisana dalej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy gpr.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty dotyczące dochodu podlegającego opodatkowaniu oraz zwolnionego z opodatkowania, zostały precyzyjnie rozdzielone tzn. przypisane dochodom opodatkowanym oraz dochodom zwolnionym na podstawie art. 15 ust. 2 updop.

Ponadto Wnioskodawca zaznaczył, że dochód Wnioskodawcy podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 updop został odpowiednio wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 9 i 10 updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest grupą producentów rolnych spełniających warunki ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.). Grupa została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego, tj. produkcja trzody chlewnej. W roku 2013, oprócz sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od swoich członków, Spółka dokonywała sprzedaży trzody chlewnej również od rolników niebędących członkami grupy producenckiej. Przychody ze sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej od rolników niebędących członkami grupy producenckiej nie przekroczyły połowy przychodów produktów rolnych, dla których grupa została stworzona.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), przedmiotem opodatkowania tym podatkiem jest – z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich został on osiągnięty. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11 nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, oraz kosztów uzyskania przychodów związanych z dochodem niepodlegającym opodatkowaniu albo wolnym od podatku.

W konsekwencji, w art. 7 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy prawodawca odwołuje się do dwóch kategorii dochodów – niepodlegających opodatkowaniu oraz wolnych od podatku. Obie kategorie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych scharakteryzowane są w dwóch różnych przepisach – dochody niepodlegające opodatkowaniu opisano w art. 2, natomiast dochody wolne od podatku w art. 17 cyt. ustawy.

Z konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych przyjętej przez ustawodawcę – prawa podatnika do pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania – wynika, że nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu kosztów uzyskania przychodów, które zostały wyłączone dla potrzeb określenia dochodu na podstawie ww. przepisu (ust. 3 pkt 3).

W rezultacie, ponieważ przy ustalaniu dochodu nie należy uwzględniać określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy kategorii przychodów, to tym samym również powstałych przy uzyskiwaniu takich przychodów kosztów nie można ostatecznie rozliczać przy obliczaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Stosownie zaś do przepisu w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych są dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Za wyżej wymienione wydatki uznaje się zgodnie z art. 17 ust. 9 cytowanej ustawy wydatki na:

 1. zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych
 2. szkolenia członków grupy producentów rolnych.

Zwolnienie przewidziane w przytoczonym art. 17 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy ma charakter warunkowy co oznacza, że dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw będą wolne od podatku tylko w części wydatkowanej na cele wymienione w tym przepisie.

Jak wynika z brzmienia cyt. przepisów, wolne od podatku dochodowego są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

 1. grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;
 2. dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;
 3. produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych;
 1. dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:
  • szkolenie członków grupy producentów rolnych lub
  • zakup środków produkcji, które winny być przekazane członkom grupy producenckiej;
 1. dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:
  • w roku podatkowym lub
  • po roku po nim następującym.

Konsekwencją powyższego uregulowania jest przyjęcie, że wydatki na rzecz członków grupy producentów rolnych – związane z ww. dochodami wolnymi od podatku, pochodzącymi ze sprzedaży produktów (grup produktów), dla których grupa została utworzona, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. W przeciwnym bowiem wypadku Wnioskodawca korzystałaby dwukrotnie z przywileju podatkowego, wbrew wyraźnemu unormowaniu art. 7 ust. 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo zauważyć należy, że w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, wówczas koszty te ustala się, w myśl przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zasada ta ma zastosowanie również, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania (ust. 2a tego artykułu).

Ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od dochodu ustalonego w oparciu o powyższe reguły – przy spełnieniu odpowiednich warunków – następujących wartości:

 • strat z lat ubiegłych (art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
 • darowizn na rzecz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 18 ust. 1 pkt 1 tej ustawy),
 • darowizn na cele kultu religijnego (art. 18 ust. 1 pkt 7 tej ustawy),
 • w bankach – 20% kredytów umorzonych w związku z realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw (art. 18 ust. 1 pkt 6 tej ustawy).

Odnosząc powyższe unormowania do stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę, należy zgodzić się ze Spółką, że jako grupa producentów rolnych trzody chlewnej, na skutek sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników niebędących członkami grupy producentów rolnych, nie utraciła prawa do zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach jej członków za rok 2013.

Natomiast dochód osiągnięty ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących z gospodarstw rolników niebędących członkami grupy producentów rolnych, będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy zauważyć, że Wnioskodawca w uzupełnieniu wniosku nieprawidłowo podał publikację ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw wskazując Dziennik Ustaw Nr 889, zamiast Nr 88, co stanowi oczywistą omyłkę niemającą wpływu na rozstrzygnięcie wniosku

Niezależnie od powyższego wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613), nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego oraz nie dokonuje oceny załączonych do wniosku dokumentów.

Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47

ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.