IBPBII/2/415-1166/14/MM | Interpretacja indywidualna

Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków, prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
IBPBII/2/415-1166/14/MMinterpretacja indywidualna
  1. działy specjalne produkcji rolnej
  2. grupa producentów rolnych
  3. obowiązek płatnika
  4. płatnik
  5. udział w zyskach osób prawnych
  6. zyski
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data otrzymania 29 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem wspólnikom środków do produkcji drobiu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem wspólnikom środków do produkcji drobiu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca – X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) działa jako grupa producentów rolnych na podstawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw z dnia 15 września 2000 r. Spółka została wpisana do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa i uzyskała status grupy producentów rolnych.

Spółka została utworzona przez 5 podmiotów (5 osób fizycznych), które prowadzą działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla kurczaków brojlerów. Członkowie grupy producentów rolnych są płatnikami podatku dochodowego, wszyscy opłacają zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności. Nie prowadzą ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też – na podstawie art. 24 ust. 4 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2.

Grupą produktów, dla której została utworzona działająca jako grupa producentów rolnych Spółka jest drób żywy (bez względu na wiek), mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone – kurczaki. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do Spółka, która następnie sprzedaje je dalszym odbiorcom (ubojniom drobiu). Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych).

Na podstawie art. 2 ustawy o producentach rolnych (...) – celem założenia grupy producentów rolnych jest: dostosowanie produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawa efektywności gospodarowania, planowanie produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracja podaży oraz organizowanie sprzedaży produktów rolnych, ochrona środowiska naturalnego. Powyżej przedstawione cele zostały powtórzone w § 2 umowy Spółki działającej jako grupa producentów rolnych.

Spółka zamierza nieodpłatne przekazać wspólnikom zysk w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji, osiągnięty ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR. Przekazanie środków do produkcji dla członków nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku.

Spółka wskazuje, że przekazanie nieodpłatnie Wnioskodawcy jako wspólnikowi (udziałowcowi) Spółki środków do produkcji, o których mowa we wniosku, zakupionych z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy producentów rolnych”, nie będzie dokonywane na podstawie uchwały o podziale zysku.

Przekazanie środków do produkcji będzie odbywać się na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom grupy producentów rolnych (wspólnikom) środków do produkcji uprzednio zakupionych przez Spółkę (nie będzie to uchwała o podziale zysku). Zaś sama czynności przekazania środków do produkcji będzie potwierdzona protokołem przekazania środków do produkcji, na podstawie którego grupa producentów rolnych przekaże swojemu wspólnikowi zakupione uprzednio środki do produkcji.

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków, prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dopuszczalne jest przekazanie wspólnikom (członkom) zysku w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji rolnej (produkcji drobiu), osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których została utworzona, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz nadwyżki zysku pozostałej z dotacji otrzymanej z ARiMR po zaspokojeniu potrzeb administracyjnych, na rzecz członków grupy bez pobierania z tego tytułu podatku dochodowego od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicja działów specjalnych produkcji rolnej zawarta jest w art. 2 ust. 3 ustawy. W myśl przywołanego przepisu ustawy – działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Z zastrzeżeniem w ust. 3a, że nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie, co należy rozumieć przez działy specjalne produkcji rolnej, a wyliczenie dokonane w tym przepisie ma charakter wyczerpujący. W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może również zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 przywołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (w tekście umowy spółki). Oznacza to, że grupa producentów rolnych zajmuje się kompleksową organizacją produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w gospodarstwach swoich członków poprzez zaopatrzenie w środki produkcji, przygotowanie do obrotu handlowego produktów rolnych oraz ich sprzedaż. Istnieje zatem związek pomiędzy działalnością handlową grupy producentów rolnych, a działalnością w ramach działów specjalnych produkcji rolnej prowadzoną w gospodarstwach jej członków, która ukierunkowana jest na to, aby ich produkty były konkurencyjne na rynku i sprzedane na korzystnych warunkach. Bez wątpienia, w ocenie Wnioskodawcy, pozostaje również fakt, że dochód pochodzący z wypłacanej grupom producentów rolnych przez ARiMR dotacji pozostaje w bezpośrednim związku z działalnością prowadzoną w ramach działów specjalnych produkcji rolnej w gospodarstwach jej członków. Wielkość wypłacanej dotacji jest uzależniona od łącznej wielkości produkcji uzyskanej w ramach działów specjalnych w gospodarstwach członków grupy producentów sprzedanej za pośrednictwem grupy. Co za tym idzie dochodem Spółki osiągniętym ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy i sprzedanych za jej pośrednictwem, jest nie tylko zysk będący różnicą między ceną zakupu a ceną sprzedaży produktów rolnych, ale również zysk w postaci przyznanej grupie dotacji, ustalanej na podstawie wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które grupa została utworzona i wytworzonych w gospodarstwach jej członków oraz sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy – zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. z 2007 r. Nr 81, poz. 550).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – zwalnia się z podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych. Wobec powyższego wyjaśnienia za kwotę zysku uzyskanego z marży na sprzedawanych kurczakach zakupionych od członków grupy oraz z dotacji należnej Spółce jako grupie producentów rolnych Spółka może zakupić środki do produkcji kurczaków (np. paszę), które następnie przekaże swoim członkom bez powstawania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.

Istotne znaczenie ma również, że jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przekazanie środków do produkcji dla członków nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku.

Wskazać należy, że stosownie do postanowień art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) – wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat – wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym się staje, czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) – od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 41 ust. 4 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5. Analizują powyższe przepisy należy stwierdzić, że co do zasady, spółka z o.o. występuje w roli płatnika w związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Aby zatem mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach. Aby zaś taki przychód wystąpił spółka, a dokładnie jej zgromadzenie wspólników winno podjąć uchwałę o podziale zysku. Zysk ten jak wspomniano na wstępie może być wypłacony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Skoro przekazanie udziałowcom Spółki (członkom grupy producentów rolnych) nieodpłatnie środków do produkcji rolnej nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Jak wynika z przedstawionego zdarzenia, przekazanie środków do produkcji rolnej członkom Grupy nie będzie następstwem uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Wobec tego faktu, przekazanie to nie będzie nosić znamion udziału w zyskach osób prawnych. Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą zgromadzenia wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku. Tym samym skoro nieodpłatne przekazanie zysku w postaci środków do produkcji kurczaków nie będzie stanowiło przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na ww. pytanie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, zostanie rozpatrzony odrębnie.

W myśl art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 przywołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

W myśl przepisu art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) – wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 3 ww. Kodeksu). W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat – wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym staje się, czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – jednym ze źródeł przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. d) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Jak wynika z art. 41 ust. 4 ww. ustawy – płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej) są zobowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że co do zasady, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w roli płatnika w związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Aby zatem mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychód z tytułu udziału w zyskach. Aby zaś taki przychód wystąpił, spółka a dokładnie jej zgromadzenie wspólników winno podjąć uchwałę o podziale zysku. Zysk ten jak wspomniano na wstępie może być wypłacony zarówno w formie pieniężnej jak i niepieniężnej. Jeśli zatem przekazanie udziałowcom spółki nieodpłatnie środków do produkcji rolnej nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to na wypłacającej spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika, a rozliczenia otrzymanych środków i ich klasyfikacji do odpowiedniego źródła dokonają podmioty otrzymujące te środki.

Z treści wniosku wynika, że przekazanie środków do produkcji rolnej dla członków nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o podziale zysku, a przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, ale nie będzie to uchwała o podziale zysku.

Wobec tego, że nieodpłatne przekazanie zysku w postaci środków do produkcji osiągniętego ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR, nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, przekazanie to nie będzie nosić znamion udziału w zyskach osób prawnych. Wnioskodawca wskazał, że przekazanie środków do produkcji będzie zaakceptowane uchwałą zgromadzenia wspólników, która wyrazi jedynie zgodę na takie przekazanie, nie będzie to uchwała o podziale zysku. Tym samym skoro nieodpłatne przekazanie zysku w postaci środków do produkcji kurczaków nie będzie stanowiło przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, to na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek poboru podatku z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.