IBPBII/1/4515-6/15/MCZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 stycznia 2015 r. (data wpływu do Biura – 9 stycznia 2015 r.), o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako Spółka), która działa jak grupa producentów rolnych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. Spółka została wpisana do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego i uzyskała status grupy producentów rolnych.

Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej – hodowla kurczaków, brojlerów.

Wnioskodawca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności, uzależniony od ilości wstawianych sztuk drobiu i stawki ryczałtu określanej każdego roku. Nie prowadzi ksiąg o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też na podstawie art. 24 ust. 4 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Kwota zryczałtowanego podatku nie jest uzależniona od wysokości uzyskiwanego przychodu/straty w prowadzonej produkcji.

Grupą produktów – dla której została utworzona Spółka działająca jako grupa producentów rolnych – jest drób żywy (bez względu na wiek), mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone – kurczaki. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do Spółki, która następnie sprzedaje je dalszym odbiorcom (ubojniom drobiu). Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych).

Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych, oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2007–2013, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników).

Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z interpretacją indywidualną z 27 maja 2011 r., wydaną co prawda w innej sprawie, lecz w bardzo podobnym stanie faktycznym (IBPB II/2/415-229/11/HS), jeśli przekazanie udziałowcom spółki nieodpłatnie środków do produkcji rolnej nie będzie odbywało się na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika z tytułu wypłaty udziału w zyskach z osób prawnych, a rozliczenia otrzymanych środków i ich klasyfikacji do odpowiedniego źródła dokonają podmioty otrzymujące te środki (wspólnicy).

Przekazanie nieodpłatnie Wnioskodawcy jako wspólnikowi (udziałowcowi) Spółki środków do produkcji, o których mowa we wniosku, zakupionych z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy producentów rolnych”, nie będzie dokonywane na podstawie uchwały o podziale zysku.

Przekazanie środków do produkcji będzie odbywać się na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom grupy producentów rolnych (wspólnikom) środków do produkcji uprzednio zakupionych przez Spółkę (nie będzie to uchwała o podziale zysku). Zaś sama czynność przekazania środków do produkcji będzie potwierdzona protokołem przekazania środków do produkcji, na podstawie którego grupa producentów rolnych przekaże swojemu wspólnikowi zakupione uprzednio środki do produkcji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków), zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy z tytułu podatku dochodowego lub podatku od spadków i darowizn...

Zdaniem Wnioskodawcy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi (członkowi) – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, środków do produkcji drobiu zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, nie rodzi po stronie wspólnika obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego oraz podatku od spadków i darowizn.

Członkowie grupy za dostarczane grupie producentów rolnych produkty rolne uzyskują nie tylko środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży tych produktów, ale także mogą otrzymać przekazane im nieodpłatnie przez grupę środki produkcji nabyte z dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów rolnych, dla których grupa producentów rolnych została utworzona – na który składają się: zysk wynikający z różnicy między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży produktów oraz przyznana grupie przez ARiMR dotacja w ramach działania „Grupy producentów rolnych” (po jej pomniejszeniu o koszty działalności administracyjne grupy).

Oznacza to, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej w ich gospodarstwach. Można przyjąć, że grupa producentów rolnych jest niejako przedłużeniem działalności prowadzonej przez swoich wspólników (członków) we własnych gospodarstwach, a tym samym dochody uzyskiwane z grupy producentów należy traktować jak dochody otrzymywane z prowadzonej działalności w zakresie hodowli kurczaków. Zwłaszcza, że środki uzyskiwane przez grupę producentów rolnych z dotacji wypłacanych przez ARiMR w ramach działania grupy producentów rolnych są uzależnione od wielkości sprzedaży za pośrednictwem grupy producentów rolnych produktów rolnych (drobiu) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2. Zatem podstawa opodatkowania stanowiąca podstawę wymiaru podatku dochodowego dla osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w żaden sposób nie jest powiązana z wysokością przychodu czy też rzeczywistego dochodu uzyskiwanych z tego tytułu. Podstawą opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej produkcję drobiu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej jest corocznie określana w załączniku do ustawy, norma szacunkowa. Taki sposób opodatkowania nie uwzględnia rzeczywistego dochodu (przychód minus koszty). Producent, bez względu czy osiągnie zysk czy też stratę, zobowiązany jest do zapłaty z góry określonej kwoty podatku w zależności od liczby produkowanych sztuk drobiu. Stąd też nieodpłatne przekazanie środków do produkcji, zakupionych przez grupę producentów rolnych za zysk osiągnięty ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w żaden sposób nie wpływa na podstawę opodatkowania (nie zwiększa podstawy opodatkowania), a w konsekwencji na wysokość zobowiązania podatkowego, zatem nie rodzi po stronie członków grupy producentów rolnych obowiązku podatkowego.

Przekazanie środków do produkcji drobiu zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR jest zgodne z zapisami Umowy Spółki oraz zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Według tego przepisu, zwalnia się z podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Jednocześnie w związku z tym, że otrzymywanie przez wspólników (członków) środków do produkcji jest związane z dokonywaną przez nich sprzedażą kurczaków do grupy producentów rolnych nie może być traktowane jako darowizna, a tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Wobec powyższego – zdaniem Wnioskodawcy – otrzymywanie z grupy producentów rolnych przez wspólników (członków) środków do produkcji kurczaków nie wiąże się z koniecznością zapłaty przez nich podatku dochodowego, ani podatku od spadków i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego wyłącznie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymywania przez wspólnika (członka grupy producentów rolnych) środków do produkcji drobiu. W pozostałym zakresie wniosku, dotyczącym podatku dochodowego od osób fizycznych, zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r. poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 tej ustawy podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ponadto, zgodnie z art. 2 tejże ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z artykułem 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Uwzględniając zapis przytoczonych przepisów należy zauważyć, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tych podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie zdarzenia wymienione w przytoczonych przepisach art. 1 i art. 2 tej ustawy i to jedynie wówczas, gdy nabycie następuje przez osoby fizyczne.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca będący osobą fizyczną – jest członkiem grupy producenckiej. Grupa zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych, oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników).

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w związku z tym, że otrzymywanie przez wspólników (członków) środków do produkcji jest związane z dokonywaną przez nich sprzedażą kurczaków do grupy producentów rolnych nie może być ono traktowane jako darowizna, a tym samym podlegać opodatkowaniu podatkiem od darowizny.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., Nr 121, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości.

Wobec powyższego, jeżeli czynnością, na podstawie której następuje przekazanie środków do produkcji drobiu nie będzie umowa darowizny ani też żadna z czynności wymienionych w powołanym art. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wówczas czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy zwrócić uwagę, iż Organ wydając interpretację nie jest upoważniony do interpretowania pozapodatkowych przepisów prawa. To Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania cywilnoprawnej podstawy przekazania tych środków. Jeżeli zatem Wnioskodawca wskazał, że podstawą przekazania środków nie jest umowa darowizny, Organ wydając interpretację określił skutki podatkowe w oparciu o przedstawione zdarzenie.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo wskazać należy, iż przedmiotowa interpretacja – zgodnie ze złożonym wnioskiem – została wydana wyłącznie dla Wnioskodawcy. Zgodnie bowiem z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.