IBPBI/1/415-1564/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jakie są skutki nieodpłatnego otrzymania środków produkcji od grupy producentów rolnych ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 30 grudnia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania środków do produkcji drobiu od grupy producentów rolnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej w sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania środków do produkcji drobiu od grupy producentów rolnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest członkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „Spółka”), która działa jak grupa producentów rolnych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw. Spółka została wpisana do rejestru grup producentów rolnych prowadzonego przez Marszałka Województwa i uzyskała status grupy producentów rolnych. Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej - hodowla kurczaków, brojlerów. Wnioskodawca opłaca zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności, uzależniony od ilości wstawianych sztuk drobiu i stawki ryczałtu określanej każdego roku. Nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stąd też na podstawie art. 24 ust. 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy. Kwota zryczałtowanego podatku nie jest uzależniona od wysokości uzyskiwanego przychodu/straty w prowadzonej produkcji. Grupą produktów dla której została utworzona działająca jako grupa producentów rolnych sp. z o.o. jest drób żywy (bez względu na wiek), mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone - kurczaki. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do sp. z o.o., która następnie sprzedaje je dalszym odbiorcom (ubojniom drobiu). Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych).

Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy producentów rolnych” objętego PROW 2007-2013, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników).

Przekazanie nieodpłatne jako wspólnikowi (udziałowcowi) Spółki środków do produkcji, o których mowa we wniosku, zakupionych z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy producentów rolnych”, nie będzie dokonywane na podstawie uchwały o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji odbywać się będzie na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom grupy producentów rolnych (wspólnikom) środków do produkcji, uprzednio zakupionych przez Spółkę (nie będzie to uchwała o podziale zysku). Zaś sama czynność przekazania środków do produkcji będzie potwierdzona protokołem przekazania środków do produkcji, na podstawie którego grupa producentów rolnych przekaże swojemu wspólnikowi zakupione uprzednio środki do produkcji.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi (Wnioskodawcy) - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej - środków do produkcji drobiu (kurczaków), zakupionych przez Spółkę z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie Wnioskodawcy – wspólnika (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy w podatku dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu wspólnikowi (członkowi) - osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej, środków do produkcji drobiu zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, nie rodzi po stronie wspólnika obowiązku podatkowego z tytułu podatku dochodowego.

Członkowie grupy za dostarczanie grupie producentów rolnych produktów rolnych uzyskują nie tylko środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży tych produktów, ale także mogą otrzymać przekazane im nieodpłatnie przez grupę środki produkcji nabyte z dochodu pochodzącego ze sprzedaży produktów rolnych, dla których grupa producentów rolnych została utworzona - na który składają się: zysk wynikający z różnicy między kwotą zakupu a kwotą sprzedaży produktów oraz przyznana grupie przez ARiMR dotacja w ramach działania „Grupy producentów rolnych” (po jej pomniejszeniu o koszty działalności administracyjnej grupy). Oznacza to, że zarówno przychody członków grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów rolnych oraz z tytułu nieodpłatnie przekazanych im środków produkcji, służących do wytworzenia produktów rolnych, dla których ta grupa została utworzona, należałoby uznać za stanowiące przychody z działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonej w ich gospodarstwach. Można przyjąć, że grupa producentów rolnych jest niejako przedłużeniem działalności prowadzonej przez swoich wspólników (członków) we własnych gospodarstwach, a tym samym dochody uzyskiwane z grupy producentów należy traktować jak dochody otrzymywane z prowadzonej działalności w zakresie hodowli kurczaków. Zwłaszcza, że środki uzyskiwane przez grupę producentów rolnych z dotacji wypłacanych przez ARiMR w ramach działania grupy producentów rolnych są uzależnione od wielkości sprzedaży za pośrednictwem grupy producentów rolnych produktów rolnych (drobiu) wytworzonych w gospodarstwach członków grupy.

Zgodnie z art. 24 ust 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 ustawy. Zatem podstawa opodatkowania stanowiąca podstawę wymiaru podatku dochodowego dla osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w żaden sposób nie jest powiązana z wysokością przychodu, czy też rzeczywistego dochodu, uzyskiwanych z tego tytułu. Podstawą opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej produkcję drobiu w ramach działów specjalnych produkcji rolnej jest, corocznie określana w załączniku do ustawy, norma szacunkowa. Taki sposób opodatkowania nie uwzględnia rzeczywistego dochodu (przychód minus koszty). Producent bez względu czy osiągnie zysk, czy też stratę zobowiązany jest do zapłaty z góry określonej kwoty podatku w zależności od liczby produkowanych sztuk drobiu. Stąd też nieodpłatne przekazanie środków do produkcji, zakupionych przez grupę producentów rolnych za zysk osiągnięty ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR, w żaden sposób nie wpływa na podstawę opodatkowania (nie zwiększa podstawy opodatkowania), a w konsekwencji na wysokość zobowiązania podatkowego, zatem nie rodzi po stronie członków grupy producentów rolnych obowiązku podatkowego.

Przekazanie środków do produkcji drobiu zakupionych z zysku osiągniętego przez Spółkę ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana oraz wytworzonych w gospodarstwach członków i od nich zakupionych, a także z dotacji przyznanej przez ARiMR jest zgodne z zapisami Umowy Spółki oraz zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwalnia się bowiem z podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983, ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych.

Wobec powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, otrzymywanie z grupy producentów rolnych środków do produkcji kurczaków nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Utworzona grupa producentów rolnych oprócz realizacji wyżej wskazanych podstawowych celów w akcie założycielskim może zamieścić postanowienia dotyczące w szczególności zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji, w tym także przekazywanych nieodpłatnie, o czym stanowi art. 4 ust. 2 pkt 1 powołanej ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Stosownie do art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Wypłata dywidendy dopuszczalna jest zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym staje się, czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), w art. 10 ust. 1 pkt 4, jako odrębne źródło przychodów wymienia działy specjalne produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej, w myśl art. 2 ust. 3 ww. ustawy, są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się według zasad określonych w art. 14 (a więc zasad właściwych dla pozarolniczej działalności gospodarczej), jeżeli podatnik prowadzi księgi wykazujące te przychody. W myśl art. 24 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 do ustawy (w 2015 r. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej - Dz.U. z 2014 r., poz. 1558).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem grupy producentów rolnych (spółki z o.o.). Prowadzi działy specjalne produkcji rolnej - hodowlę kurczaków, brojlerów, z których dochód ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej. Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków, m.in. Wnioskodawcy. Przekazanie przedmiotowych środków nie będzie dokonywane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie odbywać się na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom grupy producentów rolnych środków do produkcji uprzednio zakupionych przez Spółkę (nie będzie to uchwała o podziale zysku).

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli w istocie (jak wskazano we wniosku) nieodpłatnie przekazanie środków do produkcji drobiu nie będzie się odbywało na mocy uprzednio podjętej uchwały zgromadzenia wspólników o podziale zysku, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej. Przy czym, ponieważ Wnioskodawca ustala dochód z prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej, przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej jednostki produkcji zwierzęcej, to w związku z otrzymaniem nieodpłatnie środków do produkcji drobiu nie będzie obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Opodatkowaniu w formie norm szacunkowych podlegają bowiem wszystkie przychody osiągnięte w wyniku prowadzenia produkcji objętej danym rodzajem działu specjalnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem złożonego wniosku zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.