IBPB-2-1/4515-148/15/KrB | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu.
IBPB-2-1/4515-148/15/KrBinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. grupa producentów rolnych
 3. podatek od spadków i darowizn
 4. przekazanie nieodpłatne
 1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Obowiązek podatkowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613, ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 września 2015 r. (data wpływu do Organu – 1 października 2015 r.), uzupełnionym 9 grudnia 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu.

Z uwagi na fakt, iż wniosek nie spełniał wymogów formalnych, w piśmie z 25 listopada 2015 r. znak: IBPB-2-1/4515-148/15/KrB wezwano Wnioskodawcę o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 9 grudnia 2015 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest członkiem Spółdzielni G. (Grupy Producentów Rolnych). Spółdzielnia G. została utworzona przez pięciu producentów w celu stworzenia Grupy Producentów Rolnych w zakresie produkcji drobiu żywego – kurczaki. Podmiot został wpisany do Rejestru Grup Producentów Rolnych na podstawie decyzji Marszałka Województwa. Wszyscy członkowie dostarczają do Spółdzielni kurczaki, które następnie sprzedawane są do różnych ubojni. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych – Spółdzielnia G. sprzedała w pierwszym roku działalności ponad 500.000 sztuk kurczaków, a liczba członków Spółdzielni wynosiła pięciu producentów, co stanowiło podstawę do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych.” Uzyskana pomoc finansowa jest bezpośrednio związana ze sprzedażą produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy.

Nieodpłatne przekazanie przez Spółdzielnię G. środków do produkcji rolnej – zakupionych z dotacji przyznanej przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych” – nie nastąpi na podstawie umowy darowizny.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przekazanie przez grupę producentów rolnych swojemu członkowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków, paszy), zakupionych przez Spółdzielnię z dochodu osiągniętego przez grupę producentów rolnych z dotacji przyznanej przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych”, rodzi po stronie członka Spółdzielni (członka grupy producentów rolnych) obowiązek podatkowy w podatku dochodowym lub obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn, czy może jest zwolniony z obowiązku jakiegokolwiek podatku...

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 24 ust. 4 zdanie 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, o których mowa w art. 15, ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej, określonych w załączniku nr 2 ustawy. Zatem podstawa opodatkowania stanowiąca podstawę wymiaru podatku dochodowego dla osób opłacających zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, w żaden sposób nie jest powiązana z wysokością przychodu, czy też rzeczywistego dochodu, uzyskiwanego z tego tytułu. Podstawą opodatkowania osoby fizycznej prowadzącej produkcję drobiu, w ramach działów specjalnych produkcji rolnej jest corocznie określana w załączniku do ustawy, norma szacunkowa. Taki sposób opodatkowania nie uwzględnia rzeczywistego dochodu (przychód minus koszty). Producent bez względu czy osiągnie zysk, czy też stratę zobowiązany jest do zapłaty z góry określonej kwoty podatku w zależności od liczby produkowanych sztuk drobiu. Stąd też nieodpłatne przekazanie środków do produkcji, zakupionych przez grupę producentów rolnych za zysk osiągnięty ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, w żaden sposób nie wpływa na podstawę opodatkowania (nie zwiększa podstawy opodatkowania), a w konsekwencji na wysokość zobowiązania podatkowego, zatem nie rodzi po stronie Wnioskodawcy (członka grupy producentów rolnych) obowiązku podatkowego jak również nie jest darowizną.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie wystąpi również obowiązek w podatku od spadków i darowizn.

Na potwierdzenie swego stanowiska Wnioskodawca powołał kilka interpretacji indywidualnych dotyczących poruszonego we wniosku zagadnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznacza się, że przedmiotem niniejszej interpretacji jest – zgodnie z wolą Wnioskodawcy wyrażoną w złożonym wniosku – ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie podatku od spadków i darowizn w przedmiocie skutków podatkowych nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie zgodnie z właściwością przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2015 r., poz. 86, ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

 1. dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;
 2. darowizny, polecenia darczyńcy;
 3. zasiedzenia;
 4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
 6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Stosownie do art. 1 ust. 2 tej ustawy, podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

Ponadto, zgodnie z art. 2 tejże ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z artykułem 5 ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Uwzględniając zapis przytoczonych przepisów należy zauważyć, iż ustawa o podatku od spadków i darowizn zawiera zamknięty katalog zdarzeń objętych tym podatkiem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie zdarzenia wymienione w przytoczonych przepisach art. 1 i art. 2 tej ustawy i to jedynie wówczas, gdy nabycie następuje przez osoby fizyczne.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem Spółdzielni G. (Grupy Producentów Rolnych). Spółdzielnia G. została utworzona przez pięciu producentów w celu stworzenia Grupy Producentów Rolnych w zakresie produkcji drobiu żywego – kurczaki. Podmiot został wpisany do Rejestru Grup Producentów Rolnych na podstawie decyzji Marszałka Województwa. Wszyscy członkowie dostarczają do Spółdzielni kurczaki, które następnie sprzedawane są do różnych ubojni. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości towarowej oraz minimalnej liczny członków grupy producentów rolnych – Spółdzielnia G. sprzedała w pierwszym roku działalności ponad 500.000 sztuk kurczaków, a liczba członków Spółdzielni wynosiła pięciu producentów, co stanowiło podstawę do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych.” Uzyskana pomoc, finansowa jest bezpośrednio związana ze sprzedażą produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne przekazanie przez Spółdzielnię G. środków do produkcji rolnej – zakupionych z dotacji przyznanej przez Agencję Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych” – nie nastąpi na podstawie umowy darowizny.

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie wystąpi obowiązek w podatku od spadków i darowizn.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn nie zawiera pojęcia „darowizna”, dlatego należy w tym zakresie odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., Nr 121, ze zm.).

Zgodnie z art. 888 § 1 Kodeksu przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna należy do czynności, których celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego bez ekwiwalentu w postaci świadczenia wzajemnego i polega najczęściej na przesunięciu jakiegoś dobra majątkowego z majątku darczyńcy do majątku obdarowanego. Świadczenie ma charakter nieodpłatny, gdy druga strona umowy nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w zamian za uczynioną darowiznę.

Powyższe oznacza, że darowizna musi wzbogacić obdarowanego, a darczyńca nie może w zamian uzyskać jakiegokolwiek ekwiwalentu ani w chwili darowizny ani w przyszłości.

Wobec powyższego, jeżeli czynnością, na podstawie której nastąpi przekazanie środków do produkcji drobiu nie będzie umowa darowizny ani też żadna z czynności wymienionych w powołanym art. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wówczas czynność taka nie będzie podlegać opodatkowaniu tym podatkiem.

Należy zwrócić uwagę, iż Organ wydając interpretację nie jest upoważniony do interpretowania pozapodatkowych przepisów prawa. To Wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania cywilnoprawnej podstawy przekazania tych środków. Jeżeli zatem Wnioskodawca wskazał, że podstawą przekazania środków nie będzie umowa darowizny, Organ wydając interpretację określił skutki podatkowe w oparciu o przedstawione zdarzenie.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.