Grupa producentów rolnych | Interpretacje podatkowe

Grupa producentów rolnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa producentów rolnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka prawidłowo postępuje:
odliczając podatek naliczony od zakupionych, a następie nieodpłatnie przekazanych członkom Grupy środków produkcji?
naliczając podatek należny od przekazanych nieodpłatnie członkom grupy producentów rolnych środków produkcji?
Fragment:
Spółka została wpisana z dniem 28 lipca 2009 r. do Rejestru Grup Producentów Rolnych decyzją Marszalka Województwa i prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Spółka, podatnik VAT, kupuje od członków całość wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i nasion roślin oleistych, a następnie odsprzedaje je na rynku zewnętrznym. Spółka, podatnik VAT, na podstawie faktur VAT oraz faktur RR, potwierdzających zakup od członków Grupy towaru wyprodukowanego w ich gospodarstwach, dokonuje zapłaty na rzecz członków. Spółka korzysta ze wsparcia dla grup producentów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz.U.UE L z dnia 21 października 2005 r. Artykuł 35 ww. Rozporządzenia Rady (WE) stanowi, że wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów rolnych. Z wypracowanego zysku, pochodzącego z otrzymanego wsparcia, Spółka zakupuje środki produkcji w postaci nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i przekazuje je nieodpłatnie wspólnikom (prowadzącym gospodarstwa rolne).
2016
8
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Wnioskodawca podał, że przekazanie środków do produkcji rolnej będzie odbywać się na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom Grupy Producentów Rolnych środków do produkcji uprzednio zakupionych przez Spółdzielnię (nie będzie to uchwała o podziale zysku). Natomiast sama czynność przekazania środków do produkcji będzie potwierdzona protokołem przekazania środków do produkcji, na podstawie którego Grupa Producentów Rolnych przekaże swojemu członkowi zakupione uprzednio środki do produkcji. W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy przekazanie przez Grupę Producentów Rolnych swojemu członkowi – osobie fizycznej opłacającej zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu prowadzenia działalności w ramach działów specjalnych produkcji rolnej – środków do produkcji drobiu (kurczaków, paszy), zakupionych przez Spółdzielnię z dochodu osiągniętego przez Grupę Producentów Rolnych z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „ Grupy Producentów Rolnych ”, rodzi po stronie członka Spółdzielni (członka Grupy Producentów Rolnych) obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym, stwierdzić należy, że w sytuacji gdy – jak wskazano we wniosku – nieodpłatnie przekazanie środków do produkcji drobiu nie będzie się odbywało na mocy uchwały o podziale zysku, to przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim są działy specjalne produkcji rolnej.
2016
11
lut

Istota:
Skutki podatkowe rozdysponowania zyskiem ze sprzedaży tuczników na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych
Fragment:
Za wydatki, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji środków produkcji producentów rolnych; szkolenie członków grupy producentów rolnych (art. 17 ust. 9 ww. ustawy). Z kolei na podstawie art. 17 ust. 10 przepisy ust. 1b, 1e i 1f nie mają zastosowania do zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 49. A zatem wolne od podatku dochodowego będą dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki: grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw; dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona; produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych; dochody wydatkowane zostały na: zakup środków produkcji, które powinny zostać przekazane członkom grupy producenckiej lub szkolenie członków grupy producentów rolnych; dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy: w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. W konsekwencji, tylko łączne spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do zastosowania (...)
2016
20
sty

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu.
Fragment:
Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest członkiem Spółdzielni G. (Grupy Producentów Rolnych). Spółdzielnia G. została utworzona przez pięciu producentów w celu stworzenia Grupy Producentów Rolnych w zakresie produkcji drobiu żywego – kurczaki. Podmiot został wpisany do Rejestru Grup Producentów Rolnych na podstawie decyzji Marszałka Województwa. Wszyscy członkowie dostarczają do Spółdzielni kurczaki, które następnie sprzedawane są do różnych ubojni. Zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości towarowej oraz minimalnej liczny członków grupy producentów rolnych – Spółdzielnia G. sprzedała w pierwszym roku działalności ponad 500.000 sztuk kurczaków, a liczba członków Spółdzielni wynosiła pięciu producentów, co stanowiło podstawę do uzyskania pomocy finansowej w ramach działania „ Grupy Producentów Rolnych. ” Uzyskana pomoc, finansowa jest bezpośrednio związana ze sprzedażą produkcji, wyprodukowanej w gospodarstwach członków grupy. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nieodpłatne przekazanie przez Spółdzielnię G.
2016
15
sty

Istota:
Skutki podatkowe wypłaty środków finansowych oraz zakupu i przekazania środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych z dochodu pochodzącego z dotacji otrzymanej od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fragment:
Powyższa regulacja odnosi się tylko do kwot, w których przekazywaniu agencje pośredniczą, a które już przy przekazywaniu ich z budżetu państwa zostały przeznaczone na określony cel (tu: na wspieranie rozwoju grup producentów rolnych). Podkreślić należy, że zwolnienie to ma charakter bezwarunkowy, co oznacza, że dochody podatników z określonego w tym przepisie źródła są wolne od podatku dochodowego bez względu na ich późniejszy sposób przeznaczenia. Zatem bez znaczenia dla omawianego zwolnienia przedmiotowego jest to, że Spółdzielnia otrzymane środki pomocowe przeznaczyła na wypłatę środków finansowych oraz zakup i przekazanie środków do produkcji rolnej na rzecz członków Grupy Producentów Rolnych. Tym samym całe dofinansowanie otrzymane przez Spółdzielnię od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęte jest ww. regulacją. Reasumując, środki finansowe, które Wnioskodawca otrzymał tytułem pomocy finansowej w ramach działania „ Grupy producentów rolnych ” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowić będą przychód podatkowy, który podlega zwolnieniu od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji nie można uznać za prawidłowe stanowiska Spółdzielni, że dotacja, którą przeznaczono na wypłatę środków na rzecz członków Spółdzielni w celu dokonania przez nich zakupów środków do produkcji rolnej (pasze, nawozy, środki ochrony roślin) i inwestycje w gospodarstwach członków spółdzielni oraz zakup przez Spółdzielnię i przekazanie na rzecz jej członków środków do produkcji rolnej – stanowi dochód, który na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest zwolniony od podatku.
2015
2
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej do transakcji zawieranych między udziałowcami grupy producentów rolnych.
Fragment:
Zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego znajduje także uzasadnienie w specyficznym charakterze działalności tych grup oraz ich członków, w szczególności pod kątem celów, dla których są tworzone takie grupy, określonych w ustawie o grupach producentów rolnych. Dla potwierdzenia powyższego należy także końcowo wskazać, że zwolnienie, na które wskazuje Wnioskodawca w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, w celu wyeliminowania dotychczasowych wątpliwości, z początkiem roku 2015 zostanie wprost wprowadzone do ustawy CIT. Stanowi o tym bezpośrednio art. 1 pkt 5 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 r., poz. 1328) wprowadzający w art. 9a ustawy o CIT po ust. 3 ust. 3b, którego treść jest następująca „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji między grupą producentów rolnych wpisaną do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), a jej członkami, dotyczących: odpłatnego zbycia na rzecz grupy producentów rolnych produktów lub grup produktów wyprodukowanych w gospodarstwach członków takiej grupy; odpłatnego zbycia przez grupę producentów rolnych na rzecz jej członków towarów wykorzystywanych przez członka do produkcji produktów lub grup produktów, o których mowa w pkt 1, oraz świadczenia usług związanych z tą produkcją”.
2015
27
sie

Istota:
Czy w związku z tym, że Spółka jako grupa producentów rolnych trzody chlewnej, na wskutek sprzedaży trzody chlewnej pochodzącej z gospodarstw rolników nie będących członkami grupy producentów rolnych, utraciła prawo do zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 updop od dochodu pochodzącego ze sprzedaży trzody chlewnej wyprodukowanej w gospodarstwach jej członków za rok 2013 ?
Fragment:
Za wyżej wymienione wydatki uznaje się zgodnie z art. 17 ust. 9 cytowanej ustawy wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych szkolenia członków grupy producentów rolnych. Zwolnienie przewidziane w przytoczonym art. 17 ust. 1 pkt 49 ww. ustawy ma charakter warunkowy co oznacza, że dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw będą wolne od podatku tylko w części wydatkowanej na cele wymienione w tym przepisie. Jak wynika z brzmienia cyt. przepisów, wolne od podatku dochodowego są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki: grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw; dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona; produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych; dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy: szkolenie członków grupy producentów rolnych lub zakup środków produkcji, które winny być przekazane członkom grupy producenckiej; dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy: w roku podatkowym lub po roku po nim następującym.
2015
16
cze

Istota:
Jakie są skutki podatkowe przekazania przez grupę producentów swojemu członkowi środków do produkcji drobiu?
Fragment:
Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych). Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR w ramach działania „ Grupy producentów rolnych ” objętego PROW 2007-2013, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników). Nieodpłatne przekazanie Wnioskodawcy, jako wspólnikowi (udziałowcowi) Spółki środków do produkcji, o których mowa we wniosku, zakupionych z zysku osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży produktów, dla których grupa została zarejestrowana, wytworzonych i zakupionych w gospodarstwach członków oraz z dotacji przyznanej przez ARiMR w ramach działania „ Grupy producentów rolnych ”, nie będzie dokonywane na podstawie uchwały o podziale zysku. Przekazanie środków do produkcji będzie odbywać się na podstawie uchwały podjętej przez zgromadzenie wspólników w sprawie rozdysponowania i przekazania członkom grupy producentów rolnych (wspólnikom) środków do produkcji, uprzednio zakupionych przez Spółkę (nie będzie to uchwała o podziale zysku).
2015
1
maj

Istota:
Jakie są skutki podatkowe przekazania przez grupę producentów swojemu członkowi środków do produkcji drobiu?
Fragment:
Grupą produktów dla której została utworzona działająca jako grupa producentów rolnych sp. z o.o. jest drób żywy (bez względu na wiek), mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone - kurczaki. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do sp. z o.o., która następnie sprzedaje je dalszym odbiorcom (ubojniom drobiu). Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych). Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR w ramach działania „ Grupy producentów rolnych ” objętego PROW 2007-2013, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników). Zgodnie z interpretacją indywidualną (...)
2015
29
kwi

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego otrzymania przez członka grupy producentów rolnych środków do produkcji drobiu
Fragment:
Grupą produktów – dla której została utworzona Spółka działająca jako grupa producentów rolnych – jest drób żywy (bez względu na wiek), mięso jadalne i podroby drobiowe: świeże, chłodzone i mrożone – kurczaki. Każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. Zgodnie z zasadami funkcjonowania grup producentów rolnych członkowie grupy (jej wspólnicy) wyprodukowane przez siebie kurczaki sprzedają do Spółki, która następnie sprzedaje je dalszym odbiorcom (ubojniom drobiu). Po otrzymaniu przez grupę producentów rolnych zapłaty z tytułu sprzedanych kurczaków, grupa reguluje zobowiązania powstałe z tytułu zakupu kurczaków u swoich członków (wspólników). Rozliczenia pomiędzy grupą producentów rolnych, a jej członkami odbywają się w formie bezgotówkowej (przelewów bankowych). Spółka zamierza ze środków uzyskanych ze sprzedaży produktów, dla których została zarejestrowana w rejestrze grup producentów rolnych, oraz z dotacji przysługującej grupom producentów rolnych wypłacanej przez ARiMR w ramach działania „ Grupy producentów rolnych ” objętego PROW 2007–2013, zakupić środki do produkcji drobiu i przekazać nieodpłatnie na rzecz swoich członków (wspólników). Wnioskodawca wskazał, że zgodnie (...)
2015
21
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.