Grupa producentów | Interpretacje podatkowe

Grupa producentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa producentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków do produkcji rolnej (pasz i piskląt), które następnie będą nieodpłatnie przekazywane członkom Wnioskodawcy.
Fragment:
Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży drobiu - głównie indyków - jest wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych, jest czynnym podatnikiem VAT. Członkowie Wnioskodawcy są rolnikami - producentami, którzy sprzedają do Wnioskodawcy indyki - Wnioskodawca sprzedaje indyki do ubojni. Wnioskodawca złożył wniosek o wsparcie w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznej raty. Pomoc ta jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów: dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami grupy, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, ustanowienia wspólnych zasad produkcji. W 2015 r. Wnioskodawca otrzyma wyżej wymienioną pomoc, która zostanie zakwalifikowana jako przychody Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zakupić środki do produkcji (pisklęta i paszę) oraz przekazać je do produkcji dla członków Wnioskodawcy - członków Grupy Producenckiej. Od zakupu środków do produkcji Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek VAT. W dacie przekazania dla członków grupy środków do produkcji wnioskodawca naliczy podatek VAT należny. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności (...)
2016
1
sty

Istota:
1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż czynność nieodpłatnego udostępnienia członkom Spółki na podstawie „umowy udostępnienia” zakupionych przez tę Spółkę środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które pozostają jej własnością, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż od zakupu środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które następnie są udostępniane nieodpłatnie członkom Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli udostępnienie tych towarów ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków Spółki?
Fragment:
W przypadku funkcjonowania grup producentów rolnych taka sytuacja nie ma miejsca. Nie można bowiem uznać, iż używanie przez członków Grupy Producentów przekazanych im nieodpłatnie do używania towarów (np. wózków, skrzyń i palet) nie ma związku z działalnością Spółki, zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny i dokonującej sprzedaży towarów nabytych od członków grupy producenckiej. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, używanie przez członków Grupy Producentów środków trwałych należących do Spółki, nie stanowi również świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż używanie tych towarów ma ścisły związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków, co tym samym wypełnia zobowiązania Spółki wobec członków Grupy Producentów i stanowi realizację podstawowego celu utworzenia tej Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie członkom Grupy producentów środków trwałych (pozostających w dalszym ciągu własnością tej Spółki), które są niezbędne do wykonywania produkcji rolnej przez tych członków nie stanowi także świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.
2012
26
lip

Istota:
Udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
Przystąpienie do grupy nakłada na udziałowców obowiązek sprzedaży owoców tylko za pośrednictwem Spółki J., z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 5, poz. 27 z 2008) par. 1 pkt. 4 i par. 2 pkt. 3 oraz par. 10 pkt. 2 podpunkt d Umowy Spółki., a także art. 4 ust 1 pkt. 4 Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 88 poz. 983 z 2000r.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 98 poz. 822 z 2009r.) art. 1 ust. 3 punkt 2 Grupa może udostępnić inwestycję członkom grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit.c i Spółka udostępnia te środki trwałe bez przeniesienia prawa własności. W odniesieniu do podatku od towarów i usług, Strona wskazała, iż nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywana i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki J.Spółka udostępnia posiadane środki trwałe członkom grupy bez przeniesienia prawa własności.
2012
10
maj

Istota:
Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych", w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Fragment:
(...) działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007r. Nr 81, poz. 550). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się z podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych. Wobec powyższego za kwotę zysku uzyskanego z marży na sprzedawanych kurczakach zakupionych od członków grupy oraz z dotacji należnej spółce jako grupie producentów rolnych spółka może zakupić środki do produkcji kurczaków (np. paszę), które następnie przekaże swoim członkom bez powstawania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.
2011
1
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.