Grupa producentów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa producentów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
1
sty

Istota:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu przedmiotowych środków do produkcji rolnej (pasz i piskląt), które następnie będą nieodpłatnie przekazywane członkom Wnioskodawcy.

Fragment:

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży drobiu - głównie indyków - jest wpisana do rejestru Grup Producentów Rolnych, jest czynnym podatnikiem VAT. Członkowie Wnioskodawcy są rolnikami - producentami, którzy sprzedają do Wnioskodawcy indyki - Wnioskodawca sprzedaje indyki do ubojni. Wnioskodawca złożył wniosek o wsparcie w postaci zryczałtowanej pomocy w formie rocznej raty. Pomoc ta jest udzielana w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wsparcia udziela się w celu ułatwienia tworzenia i działalności administracyjnej grup producentów do celów: dostosowania do wymogów rynkowych procesu produkcyjnego i produkcji producentów, którzy są członkami grupy, wspólnego wprowadzania towarów do obrotu, ustanowienia wspólnych zasad produkcji. W 2015 r. Wnioskodawca otrzyma wyżej wymienioną pomoc, która zostanie zakwalifikowana jako przychody Wnioskodawcy. Wnioskodawca zamierza zakupić środki do produkcji (pisklęta i paszę) oraz przekazać je do produkcji dla członków Wnioskodawcy - członków Grupy Producenckiej. Od zakupu środków do produkcji Wnioskodawca zamierza odliczyć podatek VAT. W dacie przekazania dla członków grupy środków do produkcji wnioskodawca naliczy podatek VAT należny. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności (...)

2012
26
lip

Istota:

1. Czy prawidłowym jest stanowisko Wnioskodawcy, iż czynność nieodpłatnego udostępnienia członkom Spółki na podstawie „umowy udostępnienia” zakupionych przez tę Spółkę środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które pozostają jej własnością, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?2. Czy prawidłowym jest stanowisko Spółki, iż od zakupu środków do produkcji rolnej (takich jak: wózki, skrzynki i palety), które następnie są udostępniane nieodpłatnie członkom Spółki przysługuje jej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli udostępnienie tych towarów ma związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością opodatkowaną, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków Spółki?

Fragment:

W przypadku funkcjonowania grup producentów rolnych taka sytuacja nie ma miejsca. Nie można bowiem uznać, iż używanie przez członków Grupy Producentów przekazanych im nieodpłatnie do używania towarów (np. wózków, skrzyń i palet) nie ma związku z działalnością Spółki, zarejestrowanej jako podatnik VAT czynny i dokonującej sprzedaży towarów nabytych od członków grupy producenckiej. W takiej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, używanie przez członków Grupy Producentów środków trwałych należących do Spółki, nie stanowi również świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, gdyż używanie tych towarów ma ścisły związek z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, polegającą na sprzedaży owoców i warzyw nabytych od członków, co tym samym wypełnia zobowiązania Spółki wobec członków Grupy Producentów i stanowi realizację podstawowego celu utworzenia tej Spółki. Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie członkom Grupy producentów środków trwałych (pozostających w dalszym ciągu własnością tej Spółki), które są niezbędne do wykonywania produkcji rolnej przez tych członków nie stanowi także świadczenia usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT.

2012
10
maj

Istota:

Udostępnianie członkom grupy nabywanych przez Spółkę środków trwałych uznać należy za nieodpłatne świadczenie usług, które związane jest z działalnością gospodarczą Spółki i w związku z powyższym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Przystąpienie do grupy nakłada na udziałowców obowiązek sprzedaży owoców tylko za pośrednictwem Spółki J., z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. Nr 5, poz. 27 z 2008) par. 1 pkt. 4 i par. 2 pkt. 3 oraz par. 10 pkt. 2 podpunkt d Umowy Spółki., a także art. 4 ust 1 pkt. 4 Ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 88 poz. 983 z 2000r.). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania (Dz. U. 98 poz. 822 z 2009r.) art. 1 ust. 3 punkt 2 Grupa może udostępnić inwestycję członkom grupy, jeżeli ta inwestycja jest związana ze zbiorem owoców i warzyw, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit.c i Spółka udostępnia te środki trwałe bez przeniesienia prawa własności. W odniesieniu do podatku od towarów i usług, Strona wskazała, iż nabyte środki trwałe były, są i będą wykorzystywane wyłącznie do zbioru, przechowywana i transportu owoców przez członków grupy w związku z działalnością gospodarczą Spółki J.Spółka udostępnia posiadane środki trwałe członkom grupy bez przeniesienia prawa własności.

2011
1
paź

Istota:

Czy przekazanie członkom Grupy zysku, osiągniętego przez grupę producentów rolnych ze sprzedaży kurczaków wyhodowanych przez wspólników (członków) i od nich zakupionych oraz z dotacji przyznanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach działania „Grupy Producentów Rolnych", w postaci zakupionych przez Spółkę środków do produkcji kurczaków prowadzonej w ramach działów specjalnych produkcji rolnej stanowi podstawę do pobrania 19% podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Fragment:

(...) działania "Grupy producentów rolnych" objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007r. Nr 81, poz. 550). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się z podatku dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10. Za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 49, uznaje się wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych lub szkolenie członków grupy producentów rolnych. Wobec powyższego za kwotę zysku uzyskanego z marży na sprzedawanych kurczakach zakupionych od członków grupy oraz z dotacji należnej spółce jako grupie producentów rolnych spółka może zakupić środki do produkcji kurczaków (np. paszę), które następnie przekaże swoim członkom bez powstawania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego.