Grupa kapitałowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa kapitałowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
11
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania czynności realizowanych w ramach umowy cash poolingu.

Fragment:

Umowa cash poolingu jest umową nienazwaną, której celem jest polepszenie płynności finansowej spółek wchodzących w skład Grupy kapitałowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z perspektywy Spółki oraz podmiotów tworzących Grupę kapitałową, zasadniczym elementem Umowy cash poolingu jest wdrożenie procesu zarządzania posiadanymi na rachunkach bankowych środkami pieniężnymi oraz zadłużeniem spółek tworzących Grupę kapitałową, poprzez poprawę bieżących przepływów pieniężnych. W tym celu następuje koncentracja środków pieniężnych wszystkich spółek Grupy kapitałowej na jednym rachunku rozliczeniowym. W systemie zarządzania płynnością finansową Bank pełni rolę podmiotu zarządzającego saldami na poszczególnych kontach wchodzących w skład struktury, dokonuje przelewów środków oraz ma możliwość księgowania odsetek. Bank otworzy specjalny rachunek rozliczeniowy - Rachunek Główny [„ Rachunek Główny ”] dla jednego z podmiotów będących członkiem Grupy kapitałowej [„ Pool Leader ”]. Jednocześnie Bank otworzy szereg rachunków dodatkowych - Rachunków Szczegółowych [„ Rachunki Szczegółowe ”], związanych funkcjonalnie z powyższym Rachunkiem Głównym. Posiadaczami Rachunków Szczegółowych będą wszystkie podmioty z Grupy kapitałowej, które przystąpią do Umowy cash poolingu, w tym Spółka.

2017
16
maj

Istota:

Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., wynagrodzenie uzyskiwane przez Wnioskodawcę w związku z organizacją finansowania na rzecz Spółek Zależnych i nabycia wyemitowanych przez nie obligacji powinno być wyłączone z kalkulacji obrotu, o którym mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o VAT, stanowiącego podstawę do wyliczenia proporcji, przewidzianej w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, z uwagi na fakt że stanowi ono obrót z tytułu czynności o charakterze pomocniczym wobec podstawowej działalności Spółki, o których mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT?

Fragment:

X S.A. (dalej „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”) jest jednostką dominującą, działającą w ramach Grupy Kapitałowej X S.A. (dalej: „ Grupa Kapitałowa ”). Podstawowa działalność Grupy Kapitałowej obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną i cieplną. Spółka jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy w ramach Grupy Kapitałowej jest działalność holdingowa. W jej ramach Spółka prowadzi: działalność związaną z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki na rzecz spółek zależnych wobec Wnioskodawcy (dalej „ Spółki Zależne ”), oraz działalność reklamową mającą na celu promocję i wzmacnianie wizerunku marki X. Wskazane czynności stanowią podstawowy przedmiot działalności Wnioskodawcy. Kosztami realizacji wskazanych czynności Wnioskodawca obciąża Spółki Zależne. Transakcje te stanowią świadczenie usług opodatkowanych VAT według stawki podstawowej. Dodatkowo Spółka świadczy na rzecz Spółek Zależnych usługi obejmujące pozyskiwanie finansowania od zewnętrznych instytucji finansujących (usługi zwolnione z VAT). Wnioskodawca podkreśla, że nie posiada aktywów niezbędnych do prowadzenia działalności kredytowej we własnym zakresie.

2017
26
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w zwi1zku z zawart1 umow1 cash poolingu.

Fragment:

Spółka zamierza stosować wraz z innymi podmiotami należącymi do tej samej Grupy Kapitałowej (które są dla Spółki podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) − system zarządzania środkami pieniężnymi w ramach grupy kapitałowej (tzw. cash pooling). System cash poolingu będzie zorganizowany przez Grupę Kapitałową lokalnie co oznacza, że uczestnikami tego systemu będą wyłącznie podmioty z Grupy Kapitałowej z siedzibą w Polsce oraz B B.V. (zwana dalej Spółką Holenderską lub B). Spółka Holenderska jest spółką posiadającą osobowość prawną, a jej siedziba znajduje się w Y. Spółka Holenderska jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka zamierza zawrzeć ze Spółką Holenderską umowę Treasury Management Agreement, tj. umowę zarządzania środkami pieniężnymi (zwaną dalej Umową Cash Poolingu). Spółka Holenderska nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie prowadzi takiej działalności poprzez położony w Polsce zakład. Umowa Cash Poolingu będzie umową dwustronną. Każda z polskich spółek należących do Grupy Kapitałowej przystępująca do systemu zarządzania środkami pieniężnymi zawrze ze Spółką Holenderską odrębną dwustronną Umowę Cash Poolingu.

2016
28
lis

Istota:

Czy Przekształcenie Spółki Przekształcanej będzie skutkowało utratą statusu podatnika CIT przez Nową PGK zgodnie z przepisami Ustawy o CIT

Fragment:

Analizując powyższe zapisy, należy uznać, iż przedmiotowy katalog warunków utworzenia i dalszego funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej ustalony przez ustawodawcę ma charakter zamknięty. W ramach działań restrukturyzacyjnych, jakie zostaną podjęte przez grupę kapitałową z uwzględnieniem warunków wskazanych w opisie zdarzenia przyszłego, nastąpi Przekształcenie Spółki Przekształcanej, tj. zmiana jej formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie będzie miało miejsce w trakcie funkcjonowania Nowej PGK. W związku z tym, należy dokonać analizy, czy Przekształcenie będzie miało wpływ na możliwość dalszego funkcjonowania Nowej PGK po jej utworzeniu. Stosownie do przepisów Ustawy o CIT podatkowa grupa kapitałowa może być tworzona zarówno przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i przez spółki akcyjne. Dodatkowo należy podkreślić, iż Ustawa o CIT zawiera zamknięty katalog warunków decydujących o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej, jak i których naruszenie powoduje utratę przez podatkową grupę kapitałową statusu podatnika CIT. Wnioskodawca zaznacza, iż przekształcenie spółki wchodzącej w skład podatkowej grupy kapitałowej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zostało wymienione wśród przedmiotowych warunków.

2016
16
cze

Istota:

Czy przy założeniu, że byt Grupy ustanie na skutek upływu okresu na jaki zawarto umowę podatkowej grupy kapitałowej, spółki tworzące PGK nie będą zobowiązane do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń w związku z nabyciem nowych technologii, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o tę kwotę?

Fragment:

Nie występuje wśród nich sytuacja, jaką jest upływ terminu obowiązywania umowy podatkowej grupy kapitałowej, gdyż w takim przypadku dochodzi do ustania bytu podatkowej grupy kapitałowej (w konsekwencji zaprzestania funkcjonowania grupy jako podatnika), nie zaś do utraty statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową. Zdaniem Grupy w przypadku wygaśnięcia umowy PGK w wyniku upływu okresu obowiązywania umowy zawartej przez spółki Grupy, nie dochodzi do utraty statusu podatnika podatkowej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 18b ust. 10 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Kolejnym istotnym argumentem przemawiającym za stanowiskiem przedstawionym przez PGK jest fakt, że ustawodawca wprowadzając regulacje z zakresu odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii, nie wykluczył z możliwości ich stosowania przez podatkowe grupy kapitałowe. Co więcej, regulacje te wprost odnoszą się do podatkowych grup kapitałowych, wskazując w art. 18b ust. 10 ustawy o pdop w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r, konsekwencje utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej w przypadku uprzedniego dokonania odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii. Z analizy przedmiotowej regulacji wynika, że skoro ustawodawca odniósł się w art. 18e ustawy o pdop do podatkowej grupy kapitałowej, założył, iż jest ona podatnikiem, który ma prawo skorzystać z niniejszego odliczenia od dochodu.

2016
16
cze

Istota:

Czy w przypadku sprzedaży udziałów spółki zależnej przez Spółkę Dominującą (skutkującej utratą statusu PGK) dochód lub strata z tytułu takiej sprzedaży powinien być uwzględniony/-na w rozliczeniu CIT podatkowej grupy kapitałowej?

Fragment:

Ponadto, zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż całości udziałów spółki zależnej przez Wnioskodawcę będzie skutkowała utratą w dniu sprzedaży statusu podatnika CIT przez podatkową grupę kapitałową oraz zakończeniem w tym dniu roku podatkowego podatkowej grupy kapitałowej. Zgodnie bowiem z ustawą o CIT: Jednym z warunków uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT jest, aby jedna ze spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółka dominująca) posiadała - co do zasady - bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym pozostałych spółek tworzących podatkową grupę kapitałową (spółek zależnych) zgodnie z art. la ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT. Jednocześnie, jeśli w okresie obowiązywania umowy o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej wystąpią zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zależne od którejkolwiek ze stron umowy, które naruszają warunki uznania podatkowej grupy kapitałowej za podatnika CIT, dzień naruszenia któregokolwiek z tych warunków – z pewnym wyjątkiem niemającym zastosowania w analizowanej sytuacji - oznacza utratę statusu podatnika CIT oraz koniec jej roku podatkowego zgodnie z art. la ust. 10 ustawy o CIT. W takiej sytuacji dla poszczególnych spółek tworzących grupę dzień następujący po dniu, w którym grupa utraciła status podatkowej grupy kapitałowej, jest dniem rozpoczynającym rok podatkowy tych spółek w świetle art. 8 ust. 7 pkt 2 ustawy o CIT.

2016
10
lut

Istota:

Uznanie czynności polegających na udzielaniu finansowania podmiotom zależnym oraz zabezpieczaniu pozycji finansowej tych podmiotów za czynności o charakterze pomocniczym, które nie powinny być brane pod uwagę przy ustalaniu proporcji, opodatkowanie czynności zawierania kontraktów na instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia pozycji finansowej spółek zależnych.

Fragment:

Spółka w treści wniosku wskazała, że będzie ona we własnym imieniu i na własną rzecz zawierała odpowiednią transakcję zabezpieczającą na rynku finansowym z instytucją finansową i w dalszej kolejności będzie zawierała domykającą transakcję „ back to back ” ze spółką z grupy kapitałowej, której ryzyko jest zabezpieczane poprzez zawarcie przez Spółkę transakcji na rynku finansowym z instytucją finansową. Zawieranie transakcji domykających „ back to back ” pomiędzy Spółką a pozostałymi spółkami z grupy kapitałowej będzie polegało na tym, że Spółka zawierając określoną transakcję z instytucją finansową będzie zawierała transakcję odwrotną o tych samych parametrach ze spółką z grupy kapitałowej. Zatem Spółka będzie świadczyła usługę zabezpieczenia danej spółki z grupy kapitałowej przed ryzykiem gospodarczym, czyli będzie usługodawcą natomiast usługobiorcą będzie podmiot, który chce zabezpieczyć się przed takim ryzykiem. Konkludując należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z zawieraniem transakcji na instrumentach pochodnych będzie, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikiem podatku VAT, ponieważ będzie świadczył na rzecz spółek zależnych usługi finansowe opisane we wniosku. Nie jest również istotne, czy Spółka osiągnie zysk z powyższych transakcji. Usługa jest odpłatna bez względu na to czy usługobiorca wykonuje ją „ po kosztach ”, osiągnie zysk, czy poniesie stratę.

2014
31
paź

Istota:

Możliwość rozliczenia straty w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych przed/po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej

Fragment:

(...) grupy kapitałowej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 31marca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozliczenia straty w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych przed/po okresie funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ” lub „ Wnioskodawca ”), utworzyła wraz z następującymi spółkami z Grupy Kapitałowej Y: B Spółka Akcyjna, C Sp. z o.o., D SA, E Sp. z o.o., F Sp. z o.o., G sp. z o.o., H sp. z o.o., Podatkową Grupę Kapitałową (dalej: „ PGK ”) w rozumieniu art. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2012 r., Nr. 74, poz. 397, z późn. zm.; dalej: „ ustawa o CIT ”). PGK została utworzona na podstawie umowy podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „ umowa PGK ”), która została złożona do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Umowa PGK została zawarta w formie aktu notarialnego na okres 3 lat podatkowych. Rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok podatkowy PGK powinien rozpocząć się z dniem 1 kwietnia 2014 r.

2014
28
wrz

Istota:

W zakresie powstania przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z czynnościami świadczonymi przez Spółkę holenderską na rzecz Wnioskodawcy, w ramach umowy cash poolingu

Fragment:

Spółka zamierza stosować wraz z innymi podmiotami należącymi do tej samej Grupy Kapitałowej (które są dla Spółki podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej „ updop ”) - system zarządzania środkami pieniężnymi w ramach grupy kapitałowej (tzw. cash pooling). System cash poolingu będzie zorganizowany przez Grupę Kapitałową lokalnie co oznacza, że uczestnikami tego systemu będą wyłącznie podmioty z Grupy Kapitałowej z siedzibą w Polsce oraz Spółka holenderska. Spółka holenderska jest spółką posiadającą osobowość prawną, a jej siedziba znajduje się w Holandii. Spółka holenderska jest podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu art. 11 updop. Spółka zamierza zawrzeć ze Spółką holenderską umowę Treasury Management Agreement tj. umowę zarządzania środkami pieniężnymi (dalej „ umowa cash poolingu ”). Spółka holenderska nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności nie prowadzi takiej działalności poprzez położony w Polsce zakład. Umowa cash poolingu będzie umową dwustronną. Każda z polskich spółek należących do Grupy Kapitałowej przystępująca do systemu zarządzania środkami pieniężnymi zawrze ze Spółką holenderską odrębną dwustronną umowę cash poolingu.

2014
11
maj

Istota:

Czy w związku z uczestnictwem Wnioskodawcy w przedstawionym w niniejszym wniosku Systemie, na Spółce spoczywał będzie obowiązek dokumentacyjny wynikający z art. 9a CIT?

Fragment:

Stronami Umowy będą podmioty, które wraz ze Spółką wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej (dalej „ Uczestnicy Systemu ”). Uczestnicy Systemu są zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, posiadającymi siedziby działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości nie można jednak wykluczyć, iż stroną Umowy staną się również podmioty z siedzibą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. System Zarządzania Środkami Pieniężnymi w Grupie Rachunków jest usługą oferowaną przez Bank, polegającą na udostępnieniu klientom wchodzącym w skład grup kapitałowych, efektywnego instrumentu: i.zarządzania posiadanymi środkami pieniężnymi i limitami zadłużenia, ii.efektywnego finansowania bieżących potrzeb Uczestników Systemu w zakresie kapitału obrotowego oraz iii.poprawy płynności finansowej poszczególnych Uczestników Systemu, jak i całej grupy kapitałowej (dalej: „ System ” lub „ cash pooling ”). Przed rozpoczęciem korzystania z usługi cash poolingu Wnioskodawca, jak i pozostałe spółki z grupy kapitałowej, zawrą z Bankiem umowy bieżących rachunków bankowych (dalej „ Rachunki Główne ”). Następnie, Spółka oraz pozostali Uczestnicy Systemu przystąpią wraz z Bankiem do analizowanej Umowy, na podstawie której Bank udostępni w Rachunkach Głównych dzienny limit zadłużenia wymagalny na koniec dnia, w którym został udzielony (dalej „ Limit Zadłużenia ”).