Grupa inwalidzka | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa inwalidzka. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Wnioskodawca poniósł w 2008 r. wydatki za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L. Jest osobą w stosunku do której, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono stopień niepełnosprawności. Mając na uwadze ww. przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że Wnioskodawca ma prawo odliczyć od dochodu wydatki poniesione w 2008 r. za pobyt na Oddziale Rehabilitacji Leczniczej jak i na Oddziale Rehabilitacji z rehabilitacją leczniczą stałą Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w L., bowiem ww. zakłady – jak wynika z informacji zawartych we wniosku – są zakładami wymienionymi w pkt 6 ust. 7a art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 02.11.2008 r. (data wpływu: 12.11.2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 27.12.2008 r. (data wpływu: 29.12.2008 r.) na wezwanie z dnia 17.12.2008 r. Nr IPPB4/415-107/08-2/SP o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12.11.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej (...)

2011
1
lip

Istota:

Ulga rehabilitacyjna.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 grudnia 2008 r. (data wpływu 5 stycznia 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 marca 2009 r. (data wpływu 9 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej – jest prawidłowe, o ile zostaną spełnione niżej wymienione warunki. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość odliczenia wydatków poniesionych na odpłatne wizyty u lekarzy specjalistów jako wydatków na cele rehabilitacyjne

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zam. ... z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu – 31.05.2007 r.) - uzupełnionym w dniu 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy osoba niepełnosprawna w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na wizyty u lekarzy specjalistów stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pani ... pismem z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu – 31.05.2007 r.) - uzupełnionym w dniu 11.06.2007 r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu (...)

2011
1
maj

Istota:

Możliwość odliczenia przez osobę niepełnosprawną poniesionych wydatków na zakup leków, kul, laski oraz zabiegi rehabilitacyjne nie posiadając dokumentów potwierdzających ich poniesienie

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani ... z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu – 31.05.2007 r.) - uzupełnionym w dniu 11.06.2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie czy osoba niepełnosprawna w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne za lata 2002-2005 nie posiadając dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pani ... pismem z dnia 28.05.2007 r. (data wpływu – 31.05.2007 r.) - uzupełnionym w dniu 11.06.2007 r. wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy mężowi we wspólnym zeznaniu rocznym przysługuje odliczenie z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w związku z poniesionymi wydatkami na cele rehabilitacyjne?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a§1-4 w związku z art.216§1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa t.j. /Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz.60/ postanawia wydać pisemną interpretację ,co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oceniając stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia...r. uzupełnionym w dniu...r. o udzielenie interpretacji odnośnie odliczenia we wspólnym zeznaniu małżonków wydatków na cele rehabilitacyjne jako nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Podatnik jest po bardzo ciężkim wypadku (samochód potrącił go na pasach). Na skutek wypadku cierpi na bezwład prawej strony i miażdżycę tętniczą w kończynach dolnych. Ma orzeczoną pierwszą grupę inwalidzką. Niepełnosprawność ma charakter trwały i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na stałe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w związku z tym, iż jestem osobą niepełnosprawną, posiadam I grupę inwalidztwa i jestem niezdolny do samodzielnej egzystencji, przysługuje mi odliczenie z tytułu użytkowania samochodu osobowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz.60 z późn.zm.), art. 26 ust. 1, pkt. 6, ust. 7a pkt. 14 oraz ust. 7d ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia .....02.2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola uznał stanowisko wnioskodawcy jako nieprawidłowe w sprawie możliwości skorzystania z odliczeń od dochodu wydatków na użytkowanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa U Z A S A D N I E N I E W dniu ......02.2006r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, który to wniosek zawierał następujące pytanie: czy w (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy inwalida I grupy ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na zakup leków (miesięcznie ok. 200 zł, wydatki udokumentowane fakturami) oraz odpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych udokumentowanych fakturami, ponadto czy osoba pobierająca emeryturę będąca po operacji, będzie mogła odliczyć poniesiony wydatek na zakup przyrządu niezbędnego do rehabilitacji?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), podatnikowi przysługuje szereg odliczeń od dochodu z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3, 6 i 12 w/w ustawy, za wydatki na cele rehabilitacyjne podlegające odliczeniu od dochodu uważa się między innymi wydatki poniesione na:- zakup i naprawę sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego,- odpłatność za pobyt na leczeniu w zakladzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy mając II grupę inwalidzką można odliczyć od dochodu w ramach ulgi na cele rehabilitacyjne, poniesiony koszt zakupu aparatu przeznaczonego do terapii polegającej na magnetosymulacji o nazwie "VIOFOR IPS"? Jakie dokumenty należy posiadać, aby móc dokonać takiego odliczenia? Aparat "VIOFOR IPS" należy do grupy aparatów i urządzeń do terapii polem elektromagnetycznym oraz ultradźwiękami. W przedmiotowym przypadku jest on stosowany kilka razy dziennie, dokładnie wg wskazań lekarza. Wykonane zabiegi na zakupionym urządzeniu, to terapia polem magnetycznym, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe i imunopotęgujące. Należy dodać, iż do dnia 19.07.2003r. podatnik poniósł wydatek w kwocie 1.999,99 zł za wynajem przedmiotowego aparatu, natomiast dnia 23.07.2003r. poniósł wydatek w kwocie 7.550,01 zł z tytułu wykupu po wynajmie.

Fragment:

(...) W myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne ponoszonych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 3 ww. ustawy za wydatki na cele rehabilitacyjne uważa się wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Zaś przepis art. 26 ust. 7b stanowi, że wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie były finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze (...)