Grupa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to grupa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację.

Fragment:

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi, które spełniają następujące warunki: usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy; członkowie „ niezależnej grupy osób ” prowadzą działalność zwolnioną od opodatkowania VAT lub działalność, w zakresie której nie są oni uznawani za podatników; świadczone usługi muszą być niezbędne do wykonywania przez członków grupy działalności zwolnionej bądź wyłączonej od opodatkowania; „ niezależna grupa osób ” nie może działać w celu osiągania zysku; otrzymywane przez nią wynagrodzenie powinno więc stanowić jedynie zwrot kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z członków grupy w ogólnych wydatkach tej grupy; zwolnienie od opodatkowania nie może powodować naruszenia warunków konkurencji. W ocenie Spółki, wszystkie powyższe warunki będą spełnione w odniesieniu do usług świadczonych przez Organizację na rzecz wspólników. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w odniesieniu do każdego z powyższych warunków. W odniesieniu do warunku nr 1 – usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy. Spółka stoi na stanowisku, że Organizacja stanowi „ niezależną grupę osób ”, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, która świadczy usługi na rzecz swoich członków, tj. wspólników.

2018
12
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację (NGO).

Fragment:

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi, które spełniają następujące warunki: usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy; członkowie „ niezależnej grupy osób ” prowadzą działalność zwolnioną od opodatkowania VAT lub działalność, w zakresie której nie są oni uznawani za podatników; świadczone usługi muszą być niezbędne do wykonywania przez członków grupy działalności zwolnionej bądź wyłączonej od opodatkowania; „ niezależna grupa osób ” nie może działać w celu osiągania zysku; otrzymywane przez nią wynagrodzenie powinno więc stanowić jedynie zwrot kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z członków grupy w ogólnych wydatkach tej grupy; zwolnienie od opodatkowania nie może powodować naruszenia warunków konkurencji. W ocenie Spółki, wszystkie powyższe warunki będą spełnione w odniesieniu do usług świadczonych przez Organizację na rzecz wspólników. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w odniesieniu do każdego z powyższych warunków. W odniesieniu do warunku nr 1 – usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy Spółka stoi na stanowisku, że Organizacja stanowi „ niezależną grupę osób ”, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, która świadczy usługi na rzecz swoich członków, tj. wspólników.

2018
11
paź

Istota:

Zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy VAT usług świadczonych przez Organizację (NGO).

Fragment:

Uzasadnienie w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, zwalnia się od opodatkowania usługi, które spełniają następujące warunki: usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy; członkowie „ niezależnej grupy osób ” prowadzą działalność zwolnioną od opodatkowania VAT lub działalność, w zakresie której nie są oni uznawani za podatników; świadczone usługi muszą być niezbędne do wykonywania przez członków grupy działalności zwolnionej bądź wyłączonej od opodatkowania; „ niezależna grupa osób ” nie może działać w celu osiągania zysku; otrzymywane przez nią wynagrodzenie powinno więc stanowić jedynie zwrot kosztów do wysokości kwoty indywidualnego udziału przypadającego na każdego z członków grupy w ogólnych wydatkach tej grupy; zwolnienie od opodatkowania nie może powodować naruszenia warunków konkurencji. W ocenie Spółki, wszystkie powyższe warunki będą spełnione w odniesieniu do usług świadczonych przez Organizację na rzecz wspólników. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie swojego stanowiska w odniesieniu do każdego z powyższych warunków. W odniesieniu do warunku nr 1 – usługi są świadczone przez tzw. „ niezależną grupę osób ” na rzecz członków tej grupy Spółka stoi na stanowisku, że Organizacja stanowi „ niezależną grupę osób ”, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, która świadczy usługi na rzecz swoich członków, tj. wspólników.

2018
16
cze

Istota:

Czy Wnioskodawcy posiadającemu status grupy producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 58), przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 pkt 49 (winno być: art. 17 ust. 1 pkt 49), ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., o podatku dochodowym od osób prawnych zwanej dalej CIT (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343), tj. zwolnienie podatkowe od dochodów pochodzących ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10 CIT?

Fragment:

Zatem na podstawie ww. przepisu, wolne od podatku dochodowego od osób prawnych będą dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki: grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych, dochody wydatkowane zostały na: zakup środków produkcji, które powinny zostać przekazane członkom grupy producenckiej lub szkolenie członków grupy producentów rolnych, dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy: w roku podatkowym lub w roku po nim następującym. W konsekwencji, tylko łączne spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwia podatnikowi skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 49 updop i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu – w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym – w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

2018
8
maj

Istota:

Czy prezentowany przez Spółdzielnie sposób wyliczenia kwoty dochodu Grupy Producentów Rolnych, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, niezbędnej do sporządzenia deklaracji CIT-8 oraz CIT-8/0 za 2017 r., ustalonej jako różnica pomiędzy przychodami z tytułu sprzedaży trzody chlewnej a kosztami uzyskania przychodów jakimi są: wartość sprzedanej trzody chlewnej, usługi księgowe, opłaty i prowizje, badanie gleb, plany nawozowe, biznes plany grupy dla celów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz fundusz promocji trzody chlewnej jest prawidłowy?

Fragment:

Wnioskodawca odlicza i zamierza odliczać podatek VAT od towarów (środków produkcji rolnej - nawozy, środki ochrony roślin, maszyny, urządzenia, czasopisma fachowe) przekazanych nieodpłatnie Członkom Grupy lub przekazanych w nieodpłatne użytkowanie członkom grupy (maszyny i urządzenia) w celu wykorzystania tych towarów do produkcji, oraz od zakupionych w przyszłości usług weterynaryjnych, dezynfekcyjnych, jak i opłaconych już szkoleń członków grupy i badań gleb przeprowadzonych w gospodarstwach rolnych członków grupy. Wnioskodawca nalicza i zamierza naliczyć podatek VAT należny do środków produkcji rolnej przekazanych nieodpłatnie Członkom Grupy w celu wykorzystania tych towarów do hodowli trzody chlewnej, takich jak nawozy środki ochrony roślin, czasopisma zaś nie nalicza i nie zamierza naliczać podatku VAT należnego od środków produkcji rolnej przekazywanych w nieodpłatne użytkowanie członkom Grupy w celu wykorzystania ich w produkcji trzody chlewnej takich jak maszyny i urządzenia. Wnioskodawca naliczy podatek należny od nieodpłatnych świadczeń na rzecz członków grupy takich jak, szkolenia członków grupy, badania gleb itp. W wyniku nieodpłatnego przekazania w użytkowanie przez Wnioskodawcę na rzecz członków grupy producentów rolnych, opisanych we wniosku środków produkcji takich jak maszyny i urządzenia nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, gdyż wydane środki produkcji będą środkami trwałymi w Spółdzielni oraz mają być wykorzystane przez Członków Grupy wyłącznie w celu produkcji trzody chlewnej, której efekty mają być sprzedane w całości na rzecz Wnioskodawcy.

2018
10
mar

Istota:

Skutki podatkowe wzajemnie udzielanych poręczeń

Fragment:

Zgodnie z polityką poręczeń, każdy z uczestników polityki poręczeń może żądać od spółek z grupy poręczenia, a jednocześnie jest zobowiązany do udzielenia takiego poręczenia na żądanie innej spółki z grupy. Innymi słowy na skutek przystąpienia Wnioskodawcy do polityki poręczeń staje się ona względem innych spółek z grupy wierzycielem mogącym żądać udzielenia poręczenia. Z drugiej zaś strony w zamian za uzyskanie tego rodzaju wierzytelności Wnioskodawca obciąża obowiązek udzielenia poręczenia na każde żądanie innego podmiotu z grupy. W tego rodzaju sytuacji korzyścią dla Wnioskodawcy jest możliwość uzyskania poręczenia od innego podmiotu z grupy w razie zapotrzebowania po stronie Wnioskodawcy, co oznacza, że poręczenia, które Wnioskodawca uzyska nie zostanie otrzymane tytułem darmym, a więc bez obowiązku świadczenia czegokolwiek obecnie lub w przyszłości. W zamian bowiem za uzyskanie względem innego podmiotu z grupy, roszczenie o udzielenie poręczenia Wnioskodawca przystępując do polityki poręczeń zobowiąże się względem innych podmiotów z grupy do analogicznego świadczenia polegającego na udzieleniu poręczenia na każde z wezwań, w jakimkolwiek czasie, formie poręczenia, oraz niezależnie od kwoty. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zobowiązanie się do udzielenia poręczenia ma niewątpliwie mierzalną wartość materialną.

2017
26
maj

Istota:

W związku z niespełnieniem przez Wnioskodawcę przesłanki podmiotowej dotyczącej niezależnej grupy osób (przedstawionej w odpowiedzi na pytanie nr 1 wniosku), o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, zwolnienie wskazane w tym przepisie nie będzie miało zastosowania do usług szkolenia w zakresie superwizji świadczonych przez Towarzystwo na rzecz swoich członków – psychologów, psychoterapeutów. Zatem Wnioskodawca w związku ze świadczeniem usług superwizji na rzecz swoich członków wykonujących zawód psychoterapeuty może korzystać ze zwolnienia wskazanego w przepisie art. 43 ust. 19, natomiast do tych usług nie ma zastosowania zwolnienie wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy.

Fragment:

Kryteria są następujące: podmioty zainteresowane stosowaniem zwolnienia muszą utworzyć niezależną grupę osób, której będą członkami; usługi świadczone przez niezależną grupę muszą być świadczone na rzecz jej członków; działalność członków niezależnej grupy podlega zwolnieniu z podatku VAT lub członkowie niezależnej grupy nie są uznawani za podatników VAT; usługi świadczone przez niezależną grupę są bezpośrednio niezbędne do wykonywania działalności zwolnionej lub wyłączonej od podatku ich beneficjentów będących członkami tej grupy; z tytułu świadczonych usług niezależna grupa otrzymuje od swoich członków wyłącznie zwrot kosztów poniesionych na świadczenie tych usług; zwrot kosztów uzyskiwany przez niezależną grupę od każdego z jej członków jest nie wyższy od indywidualnego udziału przypadającego na danego beneficjenta tych usług w ogólnych wydatkach tej grupy; wydatki ponoszone przez niezależną grupę są ponoszone we wspólnym interesie jej członków; zastosowanie zwolnienia nie narusza warunków konkurencji. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz statutu. Członkami Towarzystwa są aktualnie osoby fizyczne wykonujące zawód psychoterapeuty, jak i osoby, które nie rozpoczęły jeszcze wykonywania tego zawodu (kandydaci).

2017
22
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia z VAT usług likwidacji szkód

Fragment:

Organu, zastosowanie w tym przypadku bardzo ścisłej interpretacji warunku, że członkowie grupy aby skorzystać ze zwolnienia mogą wykonywać wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, prowadziłoby do uznania, że omawiany przepis miałby zastosowanie w bardzo ograniczonym zakresie, ponieważ wykonanie chociażby jednej usługi opodatkowanej przez któregokolwiek członka takiej grupy pozbawiałoby całą grupę możliwości skorzystania ze zwolnienia, chociażby pozostałe warunki jego zastosowania zostały spełnione (nawet gdyby taka czynność została wykonana przez jednego z członków grupy po jakimś czasie od utworzenia takiej grupy). W celu prawidłowego stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy, uzasadniony wydaje się wymóg, aby czynności zwolnione członka grupy były prowadzone w sposób konsekwentny, nie zaś sporadyczny i stanowiły znaczną (tzn. nie de minimis) część działalności podatnika. Wobec tego należy stwierdzić, że wykonywanie przez członków niezależnej grupy osób zasadniczo czynności zwolnionych, a tylko w niewielkim zakresie czynności opodatkowanych, nie powinno wyłączać takiej grupy z możliwości zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy. Tym samym należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wykonywanie w niewielkim zakresie czynności opodatkowanych, podczas gdy charakter podstawowej działalności usługobiorcy, nabywcy usług od niezależnej grupy osób podlega zwolnieniu, nie przekreśla możliwości zastosowania zwolnienia z podatku. Kolejny warunek konieczny do uznania działań Wnioskodawcy za usługi zwolnione z art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy to ustalenie, czy działania niezależnej grupy są prowadzone w celu świadczenia swoim członków usług bezpośrednio niezbędnych do wykonywania działalności zwolnionej.

2016
24
sty

Istota:

Istota dotyczy możliwości zwolnienia z opodatkowania świadczonych usług

Fragment:

Nie podlegają VAT również czynności wykonywane przez podmioty, które nie mają statusu podatnika VAT - wynagrodzenie powyższych grup musi ograniczać się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach oraz że zwolnienie dla niezależnych grup osób nie może powodować zakłóceń konkurencji. Usługi niezależnej grupy osób są świadczone przez grupę na rzecz członków tej grupy. Badając kwestię zastosowania zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, należy przeanalizować każdą z przesłanek, wymienionych w przytoczonej regulacji, bowiem jedynie ich kumulatywne spełnienie, uprawnia do zwolnienia od VAT. Podstawowym warunkiem zastosowania ww. zwolnienia jest istnienie niezależnej grupy osób, a zatem pewnej jednostki, która na gruncie ustawy o VAT uznawana jest za podatnika tego podatku i która to grupa świadczy usługi na rzecz członków tej grupy. To wskazuje, że niezależne grupy osób to m.in. organizacje o charakterze członkowskim, choć niekoniecznie sformalizowane i mające wyraźną podmiotowość. Zakres podmiotowy zwolnienia jest ponadto znacznie ograniczony wymaganiem, aby usługi (które obejmuje zwolnienie) świadczone były na rzecz członków danej organizacji, której członkowie albo nie są podatnikami VAT, albo są podatnikami, których działalność jest zwolniona. Przede wszystkim należy wskazać, że w skład grupy mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

2016
24
sty

Istota:

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, gdyż zostały spełnione wszystkie warunki przewidziane w tym przepisie.

Fragment:

Nie podlegają VAT również czynności wykonywane przez podmioty, które nie mają statusu podatnika VAT - wynagrodzenie powyższych grup musi ograniczać się do żądania od swoich członków całkowitego zwrotu przypadającej im części we wspólnie poniesionych wydatkach oraz że zwolnienie dla niezależnych grup osób nie może powodować zakłóceń konkurencji. Usługi niezależnej grupy osób są świadczone przez grupę na rzecz członków tej grupy. Badając kwestię zastosowania zwolnienia w trybie art. 43 ust. 1 pkt 21 ustawy o VAT, należy przeanalizować każdą z przesłanek, wymienionych w przytoczonej regulacji, bowiem jedynie ich kumulatywne spełnienie, uprawnia do zwolnienia od VAT. Podstawowym warunkiem zastosowania ww. zwolnienia jest istnienie niezależnej grupy osób, a zatem pewnej jednostki, która na gruncie ustawy o VAT uznawana jest za podatnika tego podatku i która to grupa świadczy usługi na rzecz członków tej grupy. To wskazuje, że niezależne grupy osób to m.in. organizacje o charakterze członkowskim, choć niekoniecznie sformalizowane i mające wyraźną podmiotowość. Zakres podmiotowy zwolnienia jest ponadto znacznie ograniczony wymaganiem, aby usługi (które obejmuje zwolnienie) świadczone były na rzecz członków danej organizacji, której członkowie albo nie są podatnikami VAT, albo są podatnikami, których działalność jest zwolniona. Przede wszystkim należy wskazać, że w skład grupy mogą wchodzić osoby fizyczne, prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.