ITPP3/4512-101/16/APR | Interpretacja indywidualna

Darowizna gruntu na rzecz członków rodziny.
ITPP3/4512-101/16/APRinterpretacja indywidualna
  1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
  2. darowizna
  3. działki
  4. grunty
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2016 r. (data wpływu 4 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania czynności darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Posiada Pan gospodarstwo rolne i prowadzi działalność rolniczą jako czynny podatnik VAT. W 2005 r. kupił Pan nieruchomość rolną składającą się między innymi z gruntu zabudowanego. Zakupu dokonał od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w związku z tym nie występował podatek naliczony. W akcie notarialnym nie były opisane zabudowania występujące na nieruchomości.

W 2011 r. dokonał Pan zakupu kolejnych działek rolnych, przy zakupie których przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT i dokonał Pan takiego odliczenia. W 2012 r. połączył Pan działki kupione w 2011 r. i nieruchomość zabudowaną kupioną w 2005 r. Powstała jedna działka nr 177. W 2013 r. wydzierżawił Pan działkę nr 177 na cele rolnicze. Z tytułu dzierżawy wystawia faktury VAT ze stawką „zw”. Od gruntu kupionego w 2011 r. dokonuje Pan 10-letniej korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT, w związku ze zmianą przeznaczenia gruntu. Pierwszy rok korekty - 2013.

Obecnie planuje Pan wydzielić z działki nr 177 część gruntu i przekazać w drodze darowizny żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową oraz dwóm synom. Wszyscy oni są czynnymi podatnikami VAT i prowadzą osobne gospodarstwa rolne. Wydzielony grunt będzie z działki nabytej w 2005 r. i jest zabudowany budynkiem magazynowym, który istniał już w 2005 r. przy nabyciu nieruchomości. Budynek ten nie był remontowany i nie były ponoszone na niego żadne nakłady, od których przysługiwałoby prawo do odliczenia podatku VAT.

Żona i synowie nabędą ten grunt na współwłasność i powiększą swoje gospodarstwa rolne o udziały w gruncie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie w drodze darowizny na współwłasność gruntu zabudowanego żonie i synom będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności wszelkie inne darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tych towarów lub ich części składowych.

Grunt, który będzie przedmiotem darowizny zostanie wydzielony z działki nr 177 powstałej z połączenia kilku działek - od jednej nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT, od zakupu pozostałych działek został odliczony podatek VAT, jednak od 2013 r. dokonywana jest korekta podatku naliczonego na podstawie art. 91 ustawy o VAT.

Wydzielany grunt będzie pochodził z działki zakupionej w 2005 r., od której nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Odnosząc się do ww. przepisu uważa Pan, że w związku z tym, że nie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku od części działki, która będzie wydzielona i darowana, darowizna nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Według art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy).

Odnosząc przywołane regulacje prawne do przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy należy stwierdzić, że skoro nieruchomość gruntowa, którą zamierza Pan wydzielić z działki nr 177, jest to obszar z nieruchomości nabytej w 2005 r., to przekazanie jej w darowiźnie żonie i synom nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Z uwagi bowiem na fakt, że przy nabyciu w 2005 r. nieruchomości nie przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego, darowizna nie będzie stanowiła dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.