ITPP3/443-538/14/MD | Interpretacja indywidualna

Zasadność zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży gruntu, z którego wydobywano kopaliny metodą odkrywkową.
ITPP3/443-538/14/MDinterpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. grunty
  3. opodatkowanie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży gruntu, z którego wydobywano kopaliny metodą odkrywkową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasadności zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży gruntu, z którego wydobywano kopaliny metodą odkrywkową.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) zamierza sprzedać aktem notarialnym niezabudowaną działkę o pow. około 4,60 ha. Grunt kupiono w grudniu 2006 r., a od 2009 r. (po nakładach inwestycyjnych) złoże było przedmiotem eksploatacji, zgodnie z wydaną koncesją, dla której to ustanowiony został obszar górniczy. Koncesja wydana przez Marszałka Województwa wyznacza obszar i teren górniczy obejmujący wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową ze złoża kruszywa naturalnego. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych eksploatacje złóż naturalnych (żwirowni) są zakwalifikowane do „Budowli dla górnictwa i kopalnictwa”. Dla ww. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest to nieruchomość gruntowa, przeznaczona pod obszary górnicze (eksploatacja kruszyw), oznaczona symbolem K – użytki kopalne.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania...
  • Czy sprzedaż gruntów kopalnianych, na których odbywała się eksploatacja kruszyw, przy braku miejscowego planu zagospodarowania oraz braku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu podlega zwolnieniu od VAT...
  • Czy przy sprzedaży tej nieruchomości należy zastosować stawkę VAT w wysokości 23%, jako sprzedaż nieruchomości budowlanej, czy „stawkę zwolnioną” od VAT (art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług)...
  • Czy nie ma znaczenia wypis z rejestru gruntów, z którego wynika przeznaczenie danej nieruchomości, gdyż ustawodawca nie sprecyzował, co to jest teren niezabudowany, czy są to tylko obszary rolne, leśne i rekreacyjne...

Zdaniem Spółki, sprzedaż podlega zwolnieniu od VAT. Zgodnie z nową definicją obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2013 r., przez tereny budowlane należy rozumieć tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Od 1 kwietnia 2013 r. zwolnieniu podlegają tereny niezabudowane, które nie są gruntami budowlanymi. Zatem sprzedaż gruntu nieobjętego planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest zwolniona od VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r, poz. 121), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Z kolei w myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stawka podatku, jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże stosownie do art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści ust. 1 pkt 9 tego artykułu, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Z treści art. 2 pkt 33 ustawy (obowiązującego od dnia 1 kwietnia 2013 r.) wynika, że przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka (czynny zarejestrowany podatnik VAT) zamierza sprzedać niezabudowaną działkę o pow. około 4,60 ha. Od 2009 r. wydobywano z niej kopaliny metodą odkrywkową. Dla ww. nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, brak jest również decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów jest to nieruchomość gruntowa, przeznaczona pod obszary górnicze (eksploatacja kruszyw), oznaczona symbolem K – użytki kopalne.

Na tym tle Spółka powzięła wątpliwość dotyczącą zasadności zastosowania zwolnienia od podatku do sprzedaży gruntu, z którego wydobywano kopaliny metodą odkrywkową.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że skoro – jak wynika z wniosku – dla nieruchomości, którą zamierza zbyć Spółka, nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy, to (o ile w momencie sprzedaży nadal nie będzie ona terenem budowlanym, w rozumieniu powołanego wyżej art. 2 pkt 33 ustawy) sprzedaż jej będzie podlegała zwolnieniu od podatku od towarów i usług, na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. W tym kontekście bez znaczenia na ustalenia charakteru gruntu (budowlany albo inny niż budowlany) mają zapisy wynikające w ewidencji gruntów i budynków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.