ITPP2/4512-348/15/RS | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
ITPP2/4512-348/15/RSinterpretacja indywidualna
  1. grunty
  2. podatnik
  3. zwolnienie
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) uzupełnionym w dniu 3 czerwca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej przedmiot przyszłej umowy sprzedaży są małżonkowie na prawach wspólności ustawowej, będący rolnikami opłacającymi podatek rolny, nieprowadzący działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji Gospodarczej. Mąż (Wnioskodawca) jest podatnikiem VAT czynnym (VAT-5 z dnia 15 marca 2006 r.) - zrezygnował ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.

W dniu 8 lipca 2008 r. zawarta została umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości przewidującą, że umowa przenosząca własność (przyrzeczona) zawarta zostanie po uchwaleniu przez właściwą radę miejską planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej. Strony przewidziały jednocześnie możliwość zawarcia umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej) jeszcze przed uchwaleniem ww. planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa nieruchomość jest obecnie wykorzystywana dla celów rolniczych (pod uprawy) i taki stan rzeczy trwać będzie do czasu ewentualnego zawarcia umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej).

Ponadto kupujący, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, odpłatnie dysponuje przedmiotem umowy na cele budowlane, tj. dla prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym dla przeprowadzenia badań geologicznych gruntu i pomiarów geodezyjnych.

Przedmiot umowy stanowi niezabudowana nieruchomość gruntowa, która w momencie zawarcia umowy przedwstępnej objęta była studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. zatwierdzonego uchwałą XXX/2005 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2005 r., zgodnie z którym przeznaczona była na cele rolne oraz do zalesienia. Nieruchomość nabyta została przez obecnych właścicieli (sprzedających) w 1996 r. i od tego czasu wykorzystywana jest zgodnie z przeznaczeniem (pod uprawy).

Obecnie przedmiotowa nieruchomość gruntowa objęta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. zatwierdzonym uchwałą YYY/14 Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r., zgodnie z którym przeznaczona została pod elektrownię gazową.

Rada Miejska podjęła w dniu 24 września 2014 r. uchwałę ZZZ/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy G. Zgodnie z planowanymi zmianami przedmiotowe nieruchomości przeznaczone mają być pod elektrownię węglową. Nieruchomość, która stanowić ma przedmiot umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej) nie wyczerpuje całego areału wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez sprzedających (Wnioskodawcę i jego żonę).

W odniesieniu do gruntu będącego przedmiotem sprzedaży nie została i nie zostanie wydana do momentu zbycia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W związku z powyższym opisem, w uzupełnieniu wniosku zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu przedmiotowej sprzedaży nieruchomości powstanie zobowiązanie w VAT, czy też sprzedaż nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT lub będzie z tego podatku zwolniona, przy założeniu, że sprzedaż nieruchomości nastąpi po uchwaleniu przez właściwą Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej, bądź też przed podjęciem takiej uchwały...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedających (jego i żonę) należy uznać za podatników w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT. Przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnej, a przedmiotem umowy przenoszącej własność (przyrzeczonej) ma być nieruchomość związana z działalnością rolną.

Jednakże Wnioskodawca jest „płatnikiem podatku VAT czynnego”, a ponadto zbycie nieruchomości nastąpi po uchwaleniu przez właściwą Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej, bądź też przed podjęciem takiej uchwały, jednakże z treści czynności wynika, że w związku ze sprzedażą ma ona być przeznaczona pod zabudowę. Tym samym nie ma podstaw do skorzystania ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że jakkolwiek przedmiotowa nieruchomość wykorzystywana jest dla celów rolniczych (pod uprawy), to kupujący, na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, odpłatnie dysponuje przedmiotem umowy na cele budowlane, tj. dla prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji, w tym dla przeprowadzenia badań geologicznych gruntu i pomiarów geodezyjnych.

Należy podkreślić, że w niniejszej sprawie wydana już została przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna z dnia 6 października 2008 r. (...), a stan prawny od czasu wydanie ww. interpretacji nie uległ zmianie.

Mając powyższe na względzie z tytułu przedmiotowej sprzedaży nieruchomości powstanie zobowiązanie w VAT, przy założeniu, że sprzedaż nieruchomości nastąpi po uchwaleniu przez właściwą Radę Miejską planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zgodnie z którym przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod budownictwo przemysłowe umożliwiające budowę elektrowni cieplnej, bądź też przed podjęciem takiej uchwały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary – jak wynika z art. 2 pkt 6 ustawy – rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z poźn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

W myśl art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle powyższego grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - na podstawie ust. 2 ww. artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Według art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie regulacji art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro niezabudowaną nieruchomość gruntową, o której mowa we wniosku, oddał Pan kupującemu na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, do odpłatnego dysponowania na cele budowlane, to w przypadku jej sprzedaży wystąpi Pan w charakterze podatnika podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, planowana czynność nie będzie wyłączona z opodatkowania, lecz będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W sytuacji, gdy sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej nastąpi przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę i dla nieruchomości tej na dzień sprzedaży nie zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wbrew Pana stanowisku – będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jej przedmiotem nie będzie bowiem teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Natomiast w przypadku gdy sprzedaż działki gruntu zostanie dokonana po uchwaleniu ww. planu, przewidującego jej przeznaczenie pod zabudowę – jak słusznie Pan zauważył – nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy. Sprzedaż ta nie będzie także objęta zwolnieniem przewidzianym w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, o ile nie była ona wykorzystywana wyłącznie na cele działalności zwolnionej, tj. w przypadku gdy odpłatne udostępnianie jej przez Pana kupującemu było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. W takim przypadku jej sprzedaż będzie opodatkowana 23% stawką podatku, gdyż jej przedmiotem będzie teren budowlany.

Prezentując stanowisko wskazał Pan, że czynność sprzedaży nieruchomości spowoduje powstanie zobowiązania w VAT, niezależnie od tego, czy sprzedaż nastąpi przed, czy po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wobec czego oceniając stanowisko całościowo należało uznać je za nieprawidłowe.

Odnosząc się do powołanej przez Pana w stanowisku interpretacji indywidualnej nr ... należy podkreślić, że zawarte w niej rozstrzygniecie zostało dokonane na podstawie regulacji prawnych obowiązujących w dniu jej wydania. Należy zauważyć, że w chwili wydania tej interpretacji obowiązywało inne brzmienie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wobec czego wydając ją – ze względu na brak dla przedmiotowego gruntu planu zagospodarowania przestrzennego - tut. organ uwzględnił zapisy wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Należy wskazać, że mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii opodatkowania czynności zbycia nieruchomości gruntowej jest Pan jako jej współwłaściciel, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii opodatkowania zbycia ww. nieruchomości przez Pana żonę, która chcąc uzyskać interpretację indywidualną w ww. zakresie powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie.

Jednocześnie należy stwierdzić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.