ITPP2/4512-1162/15/PB | Interpretacja indywidualna

Czy „przychód” ze sprzedaży działki będzie zwolniony z podatku od towarów i usług?
ITPP2/4512-1162/15/PBinterpretacja indywidualna
 1. dzierżawa
 2. grunty
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. teren
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży gruntu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotowy wniosek dotyczy stanu przyszłego. Zamierza Pan sprzedać grunt niezabudowany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Działka będzie nabyta na podstawie aktu notarialnego od podmiotu, który nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W dniu 30 września 2015 r. została podpisana w obecności notariusza umowa przedwstępna zakupu działki, w wyniku której dojdzie do zawarcia końcowej umowy, pod warunkiem, że dla działki zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę. W dniu podpisania umowy przedwstępnej działka była:

 • niezabudowana,
 • zapisana jako grunt rolny, zadrzewiony i zakrzewiony,
 • nie miała planu zagospodarowania oraz nie zostały wydane warunki zabudowy dla niej,
 • działka będzie stanowić dla Pana towar handlowy,
 • sprzedawcą gruntu będzie osoba prawna nieprowadząca działalności gospodarczej, która nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług,
 • umowa przedwstępna została zawarta w formie aktu notarialnego,
 • czas na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz decyzji o warunkach zagospodarowania może wynieść ok. 3 miesięcy lub więcej,
 • brak otrzymania decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy zakupu działki.

Konsekwencją otrzymania warunków zagospodarowania i pozwolenia na budowę, będzie przejęcie działki na własność, a następnie jej sprzedaż. W dniu sprzedaży działka będzie nadal niezabudowana, będzie dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy „przychód” ze sprzedaży ww. działki będzie zwolniony z podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wnioski z opisanego stanu przyszłego sprowadzają się do uznania, że przedmiotowa dostawa działki nie będzie korzystała ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zwalnia się z podatku od towarów i usług dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem terenów budowlanych rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dniu dostawy działki, będzie dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy, co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo należy wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii ewentualnego powstania obowiązku podatkowego po stronie sprzedawcy, od którego kupił Pan ww. grunt, który chcąc uzyskać interpretację indywidualną winien wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n ustawy Ordynacja podatkowa nie będą miały zastosowania dla kontrahenta.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.